indywidualne formy ubezpieczeń

Transkrypt

indywidualne formy ubezpieczeń
Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi
Ul. Czarnieckiego 22
43-100 Tychy
Szanowni Rodzice,
w imieniu Generali T.U. S.A. pragnę zaprezentować Państwu propozycję indywidualnych
warunków ubezpieczenia:
- domu
- odpowiedzialności cywilnej
- nnw
- samochodu
- podróży zagranicznych
Aby zobrazować zakres indywidualnego ubezpieczenia poniżej przedstawiam krótki skrót
każdego z nich. Elastyczność tych propozycji pozwala na dopasowanie ich do Państwa potrzeb.
W związku z objęciem ochroną ubezpieczeniową Państwa dzieci w Generali za każde
ubezpieczenie majątkowe i osobowe przysługuje do 20% zniżki.
Wszelkie informacje oraz pytania w ramach oferty proszę kierować pod numer 664 669 260
lub adres [email protected]
Z poważaniem
Agnieszka Nowak
---------------------------------------------------------------------Generali T.U.S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa,
Oznaczenie sądu rejestrowego: Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623,
NIP: 526-23-49-108, kapitał zakładowy: 190.310.000 PLN w pełni opłacony.
Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzony przez ISVAP.
DO WYBORU ZAKRES UBEZPIECZENIA DOMU
RUBIN
DIAMENT
OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH MOŻNA UBEZPIECZYĆ
Zdarzenia takie jak:
Zdarzenia takie jak:
Pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, akcja
All risks - ochroną objęte są wszystkie zdarzenia, które nie
ratownicza, upadek statku powietrznego, uderzenie
są zapisane w wyłączeniach.
pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym
i sadza, przepięcie, stłuczenie stałych elementów, silny
wiatr, grad, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie
i osuwanie się ziemi, upadek drzew i masztów, ciężar
śniegu i lodu, pękanie na skutek mrozu, zalanie, zalanie
z akwarium, instalacji przeciwpożarowej.
Przepięcie ochrona obejmuje każdy typ przepięcia np. spowodowany błędem elektrowni, zetknięciem się przewodów,
zwarciem instalacji.
Stłuczenie elementów stałych niezależnie od przyczyny – obejmuje nie tylko oszklenia drzwi czy okien ale również:
kabinę prysznicową, szybę w kominku, ceramiczne płyty grzewcze.
Upadek drzew i masztów bardzo często na skutek wichury czy huraganu cześć sąsiedniego budynku np. fragment
zerwanego dachu uszkadza sąsiedni dom. W celu objęcia ochroną tego typu zdarzeń definicja upadku drzew
i masztów została rozszerzona o skutki uderzenia w przedmiot ubezpieczenia części sąsiednich budynków czy budowli.
Koszty poszukiwania przyczyny szkody 10% sumy
Koszty poszukiwania przyczyny szkody 20% sumy
ubezpieczenia
ubezpieczenia
Lokal zastępczy w przypadku większych szkód uniemożliwiających zamieszkiwanie w ubezpieczonym domu czy lokalu
Generali w każdym wariancie pokrywa do maksymalnej kwoty 12 000zł na okres nie dłuższy niż 8 miesięcy wynajmu.
KRADZIEŻ
Kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja,
Wandalizm,
Ubezpieczenie siłowników i automatyki bramy
Kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja,
Wandalizm,
Ubezpieczenie siłowników i automatyki bramy
UBEZPIECZENIE NNW (Indywidualne oraz rodzinne)
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ZAKRES DO WYBORU:
Śmierć ubezpieczonego
Śmierć ubezpieczonego w środku lokomocji
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Inwalidztwo
Poważny uraz
Złamanie kości, oparzenia lub odmrożenia ciała
Pobyt w szpitalu
Trwała niezdolność do pracy zarobkowej
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Zwrot kosztów leczenia
Zwrot kosztów operacji plastycznych
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego
Zwrot kosztów rehabilitacji
Porwanie
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Ubezpieczenie OC już w zakresie podstawowym chroni między innymi w następujących sytuacjach:




Uszkodzenie mienia w hotelu czy pensjonacie podczas wyjazdów turystycznych
Uszkodzeniem wózkiem z zakupami samochodów zaparkowanych pod sklepem
Spowodowanie wypadku na stoku narciarskim
Spowodowanie wypadku podczas jazdy na rowerze
Generali T.U. S.A.
Agent wyłączny Agnieszka Nowak tel. 664 669 260
UBEZPIECZENIE SAMOCHODU (OC, AC, Ass, NNW)
AC – ubezpieczenie All risks (ochroną objęte są wszystkie zdarzenia, które nie są zapisane w wyłączeniach)




Wybór likwidacji szkody po zdarzeniu
Odstąpienie od % pomniejszenia wartości części
Brak udziału własnego
Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
Ass – pomoc w przypadku awarii czy wypadku. W zależności od wariantu w zakresie jest m.in.: holowanie pojazdu,
pojazd zastępczy, kierowca zastępczy, zakwaterowanie.
UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH
SUMA UBEZPIECZENIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA
(ubezpieczenie gwarantuje pomoc w przypadku):
Nagłego zachorowania (pokrycie kosztów leczenia)
Assistance
Nieszczęśliwego wypadku (NNW)
Szkody wyrządzone osobie trzeciej (OC)
Szkody bagażowej
Utraty lub zniszczenia sprzętu sportowego
Kosztów odwołania uczestnictwa
w imprezie zagranicznej
Kosztów odwołania noclegów
Kosztów odwołania biletu lotniczego
(do wyboru)
OD
DO
40 000 zł
300 000 zł
Pakiet Ass 1, 2 lub 3
10 000 zł
60 000 zł
20 000 zł
250 000 zł
500 zł
3 000 zł
1 000 zł
3 000 zł
zgodnie z kwotą imprezy
zgodnie z kwotą noclegów
zgodnie z kwotą biletu
Do kosztów leczenia zalicza się wydatki poniesione m.in. na:






Badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza
Zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych
Naprawę protez ( z wyjątkiem protez stomatologicznych) uszkodzonych w wyniku NW – do 150 euro
Transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższej placówki
służby zdrowia lub transport między placówkami służby zdrowia
Pobyt w szpitalu
Leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych do równowartości 200 euro
Assistance obejmuje m. in:






Transport zwłok Ubezpieczonego
Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
Pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
Wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
Generali T.U. S.A.
Agent wyłączny Agnieszka Nowak tel. 664 669 260

Podobne dokumenty