Czytaj więcej: Regulamin Konkursu „Ortograficzny bój o Złote Pióro

Transkrypt

Czytaj więcej: Regulamin Konkursu „Ortograficzny bój o Złote Pióro
Regulamin Konkursu
„Ortograficzny bój o Złote Pióro Starosty”
I. Organizatorzy i patronat
Organizatorami Dyktanda są bibliotekarze Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych w Szczucinie.
Honorowym patronatem dyktando objął:
Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski
II. Cele przedsięwzięcia




promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych,
interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego,
doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej,
kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych,
interpunkcyjnych i gramatycznych,
rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
III. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami Dyktanda mogą być uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
gimnazjalnych i
2. Szkoły zgłaszają do dwóch uczestników wyłonionych spośród swoich uczniów
3.
Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.
4. Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie uczestnictwa na adres email:
[email protected] lub telefonicznie 14 643 64 21 wew. 15.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 grudnia 2015r.
IV. Jury
Nad przebiegiem Dyktanda czuwa jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury
są ostateczne.
V. Przebieg Konkursu
1. DYKTANDO odbędzie się w Sali Konferencyjnej PCEiKZ w Szczucinie 03. 12. 2015
r. o godz. 9.
2. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać
się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich
urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, tablety) oraz ze słowników
itp.
3. Niedostosowanie się do zasad regulaminu objętych punktem 2. wpływa na dyskwalifikację
piszącego.
4. Nie wolno pisanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
5. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.
6. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, jak
i gramatyczna.
7. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy
nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia
muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików,
czyli wielkich liter drukowanych.
8. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w "Słowniku ortograficznym
języka polskiego PWN".
VI. Nagrody
1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie Złote Pióro Mistrza Ortografii 2015 oraz
dyplom.
2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą Srebrne, Brązowe Pióro oraz
dyplomy.
ZAPRASZAMY !!!

Podobne dokumenty