OPRYSKIWACZ CIĄGNIKOWY PRZYCZEPIANY

Komentarze

Transkrypt

OPRYSKIWACZ CIĄGNIKOWY PRZYCZEPIANY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH
KARATA GWARANCYJNA
OPRYSKIWACZ CIĄGNIKOWY PRZYCZEPIANY
1200 l – 12 m
1200 l – 15 m
1200 l – 18 m
P368
P368/1
P368/2
1600 l – 12 m
1600 l – 15 m
1600 l – 18 m
P368/3
P368/4
P368/5
2000 l – 15 m
2000 l – 18 m
P368/6
P368/7
2500 l – 15 m
2500 l – 18 m
P368/8
P368/9
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ
SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI
JAR-MET Spółka Jawna
Dariusz Sińczuk, Tomasz Sternicki
ul. T. Kościuszki 94, 07 - 100 Węgrów
(0-25) 792 25 25
http:www.jarmet.pl; e-mail:[email protected]
Węgrów, wydanie 2008, PL
JAR-MET Spółka Jawna
Dariusz Sińczuk, Tomasz Sternicki
ul. T.Kościuszki 94, 07-100 Węgrów
tel. (025) 792 25 25
http:www.jarmet.pl; e-mail:[email protected]
Deklaracja zgodności WE
dla maszyny
zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE, załącznik II/A
deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, Ŝe maszyna:
Maszyna:
OPRYSKIWACZ CIĄGNIKOWY PRZYCZEPIANY
Typ/model:
Rok produkcji:
do której odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania:
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE
wdroŜonej Rozp. Ministra Gospodarki z 20.12.2005 (Dz.U. Nr 259, poz. 2170)
Zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane:
PN EN ISO 12100-1:2005
PN EN ISO 12100-1:2005
PN-EN ISO 4254-1:2006
PN-EN 294:1994
PN-EN 907: 2002
Ta deklaracja zgodności WE traci swoją waŜność, jeŜeli maszyna zostanie zmieniona lub
przebudowana bez naszej zgody.
..........................................................
..........................................................
Miejsce i data wystawienia
Nazwisko, imię i stanowisko osoby upowaŜnionej do podpisywania
2
IDENTYFIKACJA
OPRYSKIWACZ CIĄGNIKOWY PRZYCZEPIANY
Dane umieszczone na tabliczce znamionowej słuŜą do identyfikacji opryskiwacza
i powinny odpowiadać poniŜszym danym wpisanym przy sprzedaŜy.
Symbol ________________________________
Rok produkcji ___________________________
Nr fabryczny ____________________________
Opryskiwacz posiada tabliczkę znamionową umieszczoną na zaczepie z lewej strony. Tabliczka zawiera podstawowe dane słuŜące do identyfikacji maszyny.
OPRYSKIWACZE CIĄGNIKOWE PRZYCZEPIANE P368/8 (2500 l, 15 m) I P368/9
(2500 l, 18 m) NIE SĄ PRZYSTOSOWANE DO RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH.
ZALECA SIĘ, ABY DOSTAWCA MASZYN, ZARÓWNO NOWYCH JAK
I UśYWANYCH, ZACHOWAŁ PODPISANE PRZEZ NABYWCĘ POTWIERDZENIE
ODBIORU INSTRUKCJI WRAZ Z MASZYNĄ
UWAGA
PRZY UśYCZANIU OPRYSKIWACZA OSOBOM DRUGIM, MASZYNĘ
NALEśY PRZEKAZAĆ W STANIE PEŁNEJ SPRAWNOŚCI
TECHNICZNEJ WRAZ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSAśENIE MASZYNY
ZACHOWAĆ DO PRZYSZŁEGO UśYTKU
3
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE ------------------------------------------------------------------------------------------ 6
2. PRZEZNACZENIE OPRYSKIWACZA----------------------------------------------------------------- 6
3. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEśENIA --------------------------------- 6
3.1. SYMBOLE: ZNACZENIE I STOSOWANIE ----------------------------------------------------------------- 6
3.2. PRZEWIDYWANE UśYTKOWANIE ------------------------------------------------------------------------ 7
3.3. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA PRZY EKSPLOATACJI OPRYSKIWACZA----------------------------- 7
3.4. OPIS I OCENA RYZYKA SZCZĄTKOWEGO --------------------------------------------------------------- 8
3.5. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ------------------------------------------------------------------- 9
3.6. BEZPIECZNA PRACA Z ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN----------------------------------------------- 13
3.7. OCHRONA ŚRODOWISKA ------------------------------------------------------------------------------- 14
3.8. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI -------------------------------------------------------------------------------- 15
3.9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA I GWARANCJA ------------------------------------------------ 16
3.10. HAŁAS I DRGANIA -------------------------------------------------------------------------------------- 16
3.11. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA I NAPISY ------------------------------------------------------------------ 16
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA--------------------------------------------------- 19
4.1. INFORMACJE OGÓLNE ---------------------------------------------------------------------------------- 19
4.2. BUDOWA I DZIAŁANIE ----------------------------------------------------------------------------------- 20
4.3. UKŁAD OBIEGU CIECZY --------------------------------------------------------------------------------- 21
4.4. W YPOSAśENIE I OSPRZĘT ----------------------------------------------------------------------------- 23
4.5. PRZYGOTOWANIE CIĄGNIKA DO PRACY -------------------------------------------------------------- 23
4.6. PRZYGOTOWANIE OPRYSKIWACZA DO PRACY ------------------------------------------------------ 24
4.7. AGREGATOWANIE OPRYSKIWACZA Z CIĄGNIKIEM -------------------------------------------------- 24
4.7.1. Agregatowanie na dolnym zaczepie-------------------------------------------------------- 24
4.7.2. Agregatowanie na cięgnach ciągnika ------------------------------------------------------ 24
4.8. NAPEŁNIANIE I OPRÓśNIANIE ZBIORNIKA------------------------------------------------------------- 25
4.9. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PIERWSZYM URUCHOMIENIEM OPRYSKIWACZA ---------------------- 26
5. ZASADY REGULACJI OPRYSKIWACZA---------------------------------------------------------- 26
6. WYKONYWANIE ORAZ ZASADY USTAWIENIA WYMAGANEJ DAWKI OPRYSKU 28
6.1. USTAWIENIE DAWKI OPRYSKU ------------------------------------------------------------------------ 28
6.2. KALIBRACJA OPRYSKIWACZA - PRÓBA OPRYSKU--------------------------------------------------- 30
6.3. DOBÓR STĘśENIA CIECZY ------------------------------------------------------------------------------ 32
6.4. PRACA OPRYSKIWACZEM ------------------------------------------------------------------------------ 32
7. INSTRUKCJE OBSŁUGI WAśNIEJSZYCH ZESPOŁÓW ------------------------------------- 33
7.1 POMPA PRZEPONOWA UDOR ------------------------------------------------------------------------- 33
7.2. ZAWÓR STERUJĄCY ARAG --------------------------------------------------------------------------- 36
7.3. ROZWADNIACZ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ------------------------------------------------------- 37
7.4. ROZPYLACZE--------------------------------------------------------------------------------------------- 39
7.5. FILTRY ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
7.5.1. Filtr ssawny---------------------------------------------------------------------------------------- 40
7.5.1. Filtr ciśnieniowy ---------------------------------------------------------------------------------- 41
7.6. MECHANIZM TRAPEZOWY ------------------------------------------------------------------------------ 41
7.7. ROZSTAW KÓŁ ------------------------------------------------------------------------------------------- 42
4
8. OBSŁUGA TECHNICZNA OPRYSKIWACZA----------------------------------------------------- 42
8.1. INSTRUKCJA SMAROWANIA ---------------------------------------------------------------------------- 43
8.2. MOśLIWE USTERKI -------------------------------------------------------------------------------------- 43
8.3. W SKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA I PRZECHOWYWANIA OPRYSKIWACZA ---------------- 45
8.4. W SKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI POSEZONOWEJ ----------------------------------------------- 47
9. PRZEJAZDY PO DROGACH PUBLICZNYCH---------------------------------------------------- 47
9.1. TRANSPORT OPRYSKIWACZA NA ŚRODKACH TRANSPORTU -------------------------------------- 47
9.2. PRZEJAZD PO DROGACH PUBLICZNYCH OPRYSKIWACZA Z CIĄGNIKIEM------------------------- 47
10. DEMONTAś ----------------------------------------------------------------------------------------------- 48
11. KASACJA-------------------------------------------------------------------------------------------------- 49
12. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA------------------------------------------------------------- 49
13. INDEKS ALFABETYCZNY---------------------------------------------------------------------------- 53
KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH--------------------------------------------------------------------- 55
NOTATKI WŁASNE ------------------------------------------------------------------------------------------ 74
KARTA GWARANCYJNA ---------------------------------------------------------------------------------- 76
5
1. WPROWADZENIE
Instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie uŜytkownika z właściwą obsługą
i eksploatacją maszyny. Instrukcja podaje informacje: o zagroŜeniach mogących wystąpić
podczas pracy z opryskiwaczem, danych technicznych maszyny oraz najwaŜniejszych
wskazaniach i zaleceniach, których znajomość i stosowanie jest warunkiem prawidłowej
pracy opryskiwacza.
Instrukcja jest podzielona na szereg rozdziałów i podrozdziałów (spis treści) zawierających odpowiednie informacje dla uŜytkownika.
Przepisy postępowania gwarancyjnego i prawa z nich wynikające podane są w karcie gwarancyjnej.
JeŜeli w instrukcji znajdują się informacje niezrozumiałe uŜytkownik powinien skontaktować się z dystrybutorem maszyny w celu wyjaśnienia powstałych problemów.
Stosowane w instrukcji obsługi określenia: strona lewa, strona prawa, tył, przód –
odnoszą się do ustawienia obserwatora zwróconego twarzą zgodnie z kierunkiem jazdy
agregatu (ciągnik + opryskiwacz).
2. PRZEZNACZENIE OPRYSKIWACZA
Opryskiwacz przeznaczony jest do prac w rolnictwie i słuŜy do wykonywania zabiegów ochrony roślin na plantacjach polowych. UŜytkowanie maszyny do innych celów będzie rozumiane jako uŜytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania się maszyną, dotyczących obsługi
i napraw według zaleceń producenta i ścisłe ich przestrzeganie stanowi warunek uŜytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Maszyna powinna być uŜytkowana, obsługiwana
i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione z jej budową, działaniem oraz zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, takŜe przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze przestrzegane.
SAMOWOLNE ZMIANY WPROWADZONE DO MASZYNY BEZ ZGODY PRODUCENTA ZWALNIAJĄ PRODUCENTA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWSTAŁE
USZKODZENIA LUB SZKODY ORAZ POWODUJĄ UTRATĘ GWARANCJI.
Z uwagi na toksyczne działanie środków ochrony roślin naleŜy ściśle przestrzegać
zaleceń podanych na ich opakowaniach oraz podstawowych zasad zawartych w rozdziale
dotyczącym bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska.
3. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEśENIA
3.1. Symbole: znaczenie i stosowanie
W niniejszej instrukcji są stosowane symbole dla zwrócenia uwagi czytelnika
i zaakcentowania pewnych szczególnie waŜnych aspektów wymagających omówienia.
6
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na niebezpieczeństwo, z ewentualnym powaŜnym ryzykiem
wypadku. Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych tym znakiem moŜe
spowodować sytuację powaŜnego ryzyka doznania obraŜeń przez operatora i/lub osób znajdujących się w pobliŜu!
NaleŜy ściśle przestrzegać tych zaleceń!
UWAGA
Symbol ten wskazuje moŜliwość uszkodzenia maszyny lub innego osobistego przedmiotu operatora i nakazuje być ostroŜnym.
Chodzi o waŜną wskazówkę, na którą naleŜy zwrócić szczególną uwagę!
ZAPAMIĘTAJ
Symbol ten oznacza wskazówkę lub uwagę odnośnie kluczowych
funkcji lub uŜytecznych informacji dotyczących prawidłowego działania
maszyny.
3.2. Przewidywane uŜytkowanie
Opryskiwacze ciągnikowe przyczepiane zostały zaprojektowane, zbudowane
i przystosowane do pracy w produkcji rolniczej. Precyzyjniej słuŜą do wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawoŜenia nawozami płynnymi na plantacjach polowych. Maszyna
pracuje po podłączeniu jej do ciągnika i napędzana jest poprzez wał odbiór mocy za pomocą wału przegubowo-teleskopowego.
ZAPAMIĘTAJ
Przepisy dotyczące przeznaczenia oraz konfiguracje, przewidziane dla
tej maszyny, są jedynymi, które są wyłącznie dopuszczalne. Nie naleŜy
uŜywać maszyny do innych celów niŜ te, które zostały dla niej przewidziane. Przepisy przytoczone w tej instrukcji obsługi nie zastępują powinności w stosunku do obowiązujących rozporządzeń z mocą ustawy,
odnoszących się do norm dotyczących bezpieczeństwa oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, lecz streszczają je.
UWAGA
Przy uŜyczaniu opryskiwacza osobom drugim, do maszyny naleŜy dołączyć instrukcję obsługi.
3.3. Przewidywane zagroŜenia przy eksploatacji opryskiwacza
UŜytkując opryskiwacze przyczepiane zgodnie z przeznaczeniem moŜna przewidzieć niektóre zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia człowieka. Aby uniknąć występujących zagroŜeń naleŜy szczegółowo poznać zasady uŜytkowania i obsługi opryskiwacza. NaleŜy
zwrócić szczególną uwagę na zespoły opryskiwacza oraz sytuacje stwarzające zagroŜenia
dla operatora i osób postronnych:
- Wirujący wał przegubowo-teleskopowy,
- Belka polowa w czasie podnoszenia i opuszczania,
- Belka polowa w czasie rozkładania i składania,
- RozłoŜona belka polowa jadącego opryskiwacza,
- Zawieszenie belki polowej,
- Krawędzie belki polowej,
- Układ cieczowy opryskiwacza pod ciśnieniem,
- Podpory opryskiwacza,
- ZagroŜenie wynikające z utraty stateczności,
7
- ZagroŜenie wynikające z kontaktu z substancjami chemicznymi stosowanymi
przy oprysku,
- ZagroŜenie wynikające z zaniedbania stosowania środków ochrony osobistej.
3.4. Opis i ocena ryzyka szczątkowego
OPIS - Ryzyka szczątkowego
Mimo, Ŝe firma JAR-MET bierze odpowiedzialność za wzornictwo i konstrukcję w
celu eliminacji niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy opryskiwacza
są nie do uniknięcia.
Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego zachowania się obsługującego opryskiwacz.
Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących
zabronionych czynności:
− nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi,
− uŜywanie maszyny do innych celów niŜ opisane w instrukcji obsługi,
− przebywanie osób postronnych, szczególnie dzieci, podczas pracy maszyny,
− samowolne dokonywanie jakichkolwiek przeróbek,
− czyszczenie maszyny podczas pracy,
− pracy bez osłon,
− przy manipulowaniu w obrębie zespołu napędowego i elementów ruchomych
maszyny podczas pracy,
− sprawdzania stanu technicznego maszyny i wykonywania obsługi lub napraw przy
pracującej maszynie,
− sprawdzanie przekładni napędowych podczas pracy.
Przy przedstawianiu ryzyka szczątkowego opryskiwacz traktuje się jako urządzenie,
które zaprojektowano i wykonano według stanu techniki w roku jego wyprodukowania.
OCENA - Ryzyka szczątkowego
Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak:
− przestrzeganie zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi,
− uwaŜne czytanie instrukcji obsługi,
− zakaz wkładania rąk w miejsca niebezpieczne i zabronione,
− zakaz dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek,
− zakaz pracy maszyny w obecności osób postronnych, w szczególności dzieci,
− konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby,
− obsługiwania maszyny przez osoby, które zostały wcześniej przeszkolone
i zapoznały się z instrukcją obsługi,
− zabezpieczenia maszyny przed dostępem dzieci,
− uŜywanie przy obsłudze tylko obcisłego ubrania (bez luźnych części),
moŜe być wyeliminowane zagroŜenie szczątkowe przy uŜytkowaniu opryskiwacza bez
zagroŜenia dla ludzi i środowiska.
UWAGA
Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku niedostosowania się do
wyszczególnionych zaleceń i wskazówek.
8
3.5. Ogólne zasady bezpieczeństwa
UWAGA - W celu uniknięcia zagroŜeń, przed rozpoczęciem pracy
opryskiwaczem naleŜy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
i przestrzegać następujących zasad dotyczących zagroŜeń
i środków ostroŜności:
Agregatowanie
Podczas agregatowania opryskiwacza z ciągnikiem lub wykonywania jakichkolwiek napraw w agregacie unieruchomić silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec
ręczny.
Podczas agregatownia opryskiwacza z ciągnikiem – przy podłączaniu i odłączaniu maszyny zachować szczególną ostroŜność (uwaga na dzieci).
Opryskiwacz naleŜy agregatować z zalecanymi ciągnikami wyposaŜonymi w standardowe obciąŜniki kół przednich i tylnych zgodnie z danymi podanymi w charakterystyce
technicznej.
NaleŜy zawsze stosować dodatkowe połączenie opryskiwacza z ciągnikiem za pomocą
dodatkowej liny.
Stosować zalecany wał przegubowo-teleskopowy. Praca wałem przegubowoteleskopowym bez osłony lub z osłoną uszkodzoną jest zabroniona.
Praca bez osłon WOM (wału odbioru mocy) i WPM (wału przyjęcia mocy - maszyna)
jest zabroniona.
UWAGA
Praca z innym ciągnikiem niŜ zalecany przez producenta moŜe powodować zagroŜenie utraty sterowności i stateczności w działaniu lub na postoju.
UWAGA
Praca z zalecanym wałem przegubowo-teleskopowym gwarantuje zachowanie zachodzenia osłony WOM z osłoną WP-T na min 50 mm.
Bezpieczna praca z środkami ochrony roślin
Podczas pracy z środkami ochrony roślin i nawozami sztucznymi:
- podczas napełniania zbiornika, dodawania i przygotowania środków,
- podczas opryskiwania,
- podczas regulacji,
- podczas płukania i suszenia zbiornika,
- podczas wymiany środków ochrony roślin,
- podczas obsługi,
- podczas niszczenia opakowań konieczne jest uŜywanie odzieŜy ochronnej zaleŜnej
od klasyfikacji w zakresie toksyczności preparatu (gumowe: buty, rękawice, płaszcz,
czapka oraz maska bądź półmaska).
Do pracy ze środkami ochrony roślin nie naleŜy przystępować na czczo, a w czasie
pracy nie wolno jeść, pić i palić. Nie wolno pić napojów zawierających alkohol: przed
pracą, podczas pracy i po jej zakończeniu.
Nie wolno napełniać zbiornika opryskiwacza urządzeniami skaŜającymi wodę (ejektory,
naczynia zanieczyszczone preparatem).
Resztek cieczy nie wolno wypuszczać do wód otwartych lub biologicznych oczyszczalni
9
ścieków. Pozostałości cieczy po opryskach naleŜy rozcieńczyć i wypryskać na powierzchnię pola uprawnego. NaleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów kraju, w
którym uŜytkowany jest opryskiwacz, związanych ze stosowaniem środków ochrony
roślin w rolnictwie. Uwagi te dotyczą równieŜ postępowania przy wylewaniu wody podczas płukania zbiornika i innych zespołów opryskiwacza.
Ciecz uŜytkową moŜna przygotowywać w odległości, co najmniej 50 m od studni lub
źródła wody uŜywanej do celów spoŜywczych.
Ze środkami ochronny roślin nie mogą pracować kobiety w ciąŜy, młodociani (poniŜej
18 lat) i dzieci. Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia powinny zasięgnąć opinii
lekarza, czy mogą pracować z środkami ochrony roślin.
W przypadku zatrucia skontaktować się z lekarzem; określić dokładnie stosowany środek ochrony roślin (podać substancję aktywną).
Operator opryskiwacza powinien bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych na
opakowaniach środków ochrony roślin oraz odpowiednich przepisów ochrony roślin.
Obsługa
Opryskiwaczem moŜe pracować osoba posiadająca uprawnienia pozwalające na kierowanie ciągnikami rolniczymi i zapoznana z instrukcją obsługi.
Obecność osób postronnych, a szczególnie dzieci przy pracującej maszynie jest zabroniona.
Przed opuszczeniem ciągnika lub wykonywania jakichkolwiek napraw w agregacie
unieruchomić silnik, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Zaciągnąć hamulec ręczny i zabezpieczyć maszynę.
Przed rozpoczęciem pracy skontrolować stan maszyny i połączeń elementów składowych.
Niedopuszczalna jest praca opryskiwaczem niesprawnym i z nieszczelnościami.
Podczas pierwszego uruchomienia sprawdzić działanie opryskiwacza wykorzystując
czystą wodę.
Oprysk moŜna przeprowadzać, jeŜeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s.
Miejsce stosowania środka ochrony roślin musi być oddalone, o co najmniej 5 m od
krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji roślin zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów
przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć
wody.
W razie uszkodzenia powodującego wyciek cieczy z opryskiwacza naleŜy przerwać jego pracę, aŜ do czasu usunięcia uszkodzenia.
Podczas pracy naleŜy się upewnić, Ŝe w pobliŜu maszyny (w strefie działania środka
ochrony roślin) nie znajdują się osoby postronne, szczególnie dzieci.
Zwracać uwagę na ostrzeŜenia przed miejscami zgniatania i ścinania przy uruchamianiu maszyny.
Podczas unoszenia belki polowej za pomocą ręcznej wciągarki zachować szczególną
ostroŜność. JeŜeli elementy wciągarki są skorodowane nie wolno z niej korzystać do
momentu wymiany tych części, gdyŜ grozi to samoczynnym opadnięciem belki.
Umyć opryskiwacz dokładnie po kaŜdym uŜyciu, przy wymianie środka ochrony roślin
oraz przed wykonaniem czynności serwisowych, a takŜe umyć narzędzia, jeśli zostały
skaŜone chemicznie.
Zabrania się przewoŜenia osób lub przedmiotów na opryskiwaczu.
Praca na pochyleniach przekraczających 8,5°jest niedopuszczalna.
Wszystkie czynności obsługowe, w szczególności spawanie, naleŜy wykonywać przy
wyłączonym silniku, dekompresji i przepłukaniu opryskiwacza.
10
Wchodzenie do zbiornika opryskiwacza jest zabronione.
UŜyczając opryskiwacz innej osobie naleŜy przekazać opryskiwacz w stanie pełnej
sprawności technicznej wraz z instrukcją obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas pracy z włączoną instalacją cieczową naleŜy zwrócić szczególną
uwagę na zagroŜenie wytryskiem cieczy pod wysokim ciśnieniem.
Bezpieczna praca wałem przegubowo-teleskopowym WPT
NaleŜy stosować wał zalecany przez producenta.
Rura ochronna i stoŜek ochronny WPT jak i osłona
WPT muszą być załoŜone i znajdować się w dobrym stanie.
Przy WPT uwaŜać na osłony w połoŜeniu transportowym i roboczym.
UwaŜać zawsze na prawidłowy montaŜ i zabezpieczenie WPT.
Osłonę WPT naleŜy zabezpieczyć przed obracaniem za pomocą łańcucha łączącego osłonę wału
z osłoną wału WPM maszyny i WOM jednostki napędowej.
Osłona WPM od strony maszyny powinna osłaniać
przegub wraz ze sprzęgłem na całym obwodzie,
przy zachodzeniu osłony WPM na osłonę WPT nie
mniej niŜ 50 mm.
Przed włączeniem WPT uwaŜać na to aby nie było
nikogo w zasięgu działania maszyny.
WPT nie włączać nigdy przy pracującym silniku
ciągnika.
Przy pracach z WPT nie wolno przebywać nikomu
w zasięgu obracającego się WPT.
WPT wyłączać zawsze gdy występuje jakaś przeszkoda lub nie jest konieczna jego
praca.
Po odłączeniu WPT istnieje niebezpieczeństwo następującej masy zamachowej. W
tym czasie nie naleŜy zbliŜać się do maszyny. Dopiero wtedy, gdy maszyna jest unieruchomiona, moŜna przy niej pracować.
Czyszczenie, smarowanie lub ustawianie maszyny jest dopuszczalne tylko przy wyłączonym WPT, wyłączonym silniku i wyciągniętym kluczyku ze stacyjki.
Odłączony WPT odłoŜyć na przewidziane do tego celu podparcie.
Wszelki uszkodzenia natychmiast usuwać, zanim zacznie pracować maszyna.
UŜywanie wału przegubowo-teleskopowego moŜe stanowić zagroŜenie dla maszyny
oraz uŜytkownika.
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na informacje zamieszczone na wale.
Stosować się do wskazówek i uwag zamieszczonych w instrukcji obsługi wału.
Nie uŜywać wałów o zbyt małym momencie obrotowym.
Nie uŜywać wałów w złym stanie technicznym.
Nie przekraczać 540 obr/min.
Nie włączać gwałtownie dźwigni obrotów wału w ciągniku.
Nie uŜywać łańcuszka jako podpory spoczynkowej wału.
Nigdy nie stawać na wale i chronić obudowę wału przed uszkodzeniem.
Czyścić i smarować obie końcówki wału przed zamontowaniem.
Strona wału z naklejką z ciągnikiem powinna być zamontowana od strony ciągnika.
11
Przed włączeniem obrotów wału, sprawdzić pewność mocowania wału.
Zawsze znajdować się w bezpiecznej odległości od wału i innych elementów znajdujących się w ruchu.
Aby uniknąć rozłączenia wału naleŜy przechowywać i przenosić wał w pozycji poziomej.
Utrzymywać części teleskopowe wału w naleŜytej czystości i nasmarowaniu. W przeciwnym wypadku moŜe dojść do uszkodzenia pompy lub wałka.
Części teleskopowe wału powinny zachodzić na siebie przynajmniej w 1/3 długości
skoku, nie mniej niŜ 25 cm.
Upewnić się czy długość wału jest odpowiednia. Jeśli jest zbyt krótki moŜe się
rozłączyć, jeŜeli jest zbyt długi to przy nawrocie agregatu moŜe uszkodzić pompę. W obu przypadkach powstaje zagroŜenie bezpieczeństwa uŜytkownika.
Uwaga! Cięcie wałów przegubowo-teleskopowych tylko w wyspecjalizowanych
warsztatach.
Konserwacja i naprawy
Regularnie naleŜy kontrolować prawidłowe połączenie wszystkich śrub i nakrętek maszyny. Podczas prac konserwacyjnych i innych manipulacji maszyna musi być w stabilnym połoŜeniu, aby wykluczyć niebezpieczeństwo przewrócenia się.
Prace konserwacyjne i czyszczące oraz usuwające usterki funkcyjne maszyny przeprowadzać przy wyłączonym napędzie i zatrzymanym silniku ciągnika. Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
Urządzenia ochronne podlegają zuŜyciu, dlatego naleŜy je regularnie kontrolować i w
odpowiednim czasie wymienić.
Niedopuszczalne jest dokonywanie napraw i konserwacji pod uniesioną maszyną i niezabezpieczoną przed samoczynnym opadnięciem stałymi podporami.
Przy pracach konserwacyjnych, naprawczych i wymianie części uŜywać odpowiednich
narzędzi oraz rękawic ochronnych.
Części wymienne stosować zgodnie z katalogiem podanym w instrukcji obsługi.
Wszelkie naprawy opryskiwaczy powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach naprawczych.
Przechowywanie
Opryskiwacz naleŜy przechowywać w stanie czystym.
Przechowywanie opryskiwacza powinno odbywać się w miejscach, gdzie nie ma moŜliwości przypadkowego skaleczenia się ludzi lub zwierząt, na płaskiej powierzchni, najlepiej pod zadaszeniem.
Opryskiwacz zabezpieczyć przed przetoczeniem, podkładając kliny pod koła.
Na czas przechowywania belkę polową naleŜy opuścić w najniŜsze połoŜenie.
Transport
Opryskiwacz transportowany po drogach publicznych musi być obowiązkowo wyposaŜony w przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze ze światłami oraz trójkątną tablicę wyróŜniającą pojazdy wolnoporuszające się, montowane w specjalnych uchwytach
na ramie zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju stosowania opryskiwacza.
Opryskiwacze ciągnikowe przyczepiane P368/8 (2500 l, 15 m) i P368/9 (2500 l, 18 m)
nie są przystosowane do ruchu po drogach publicznych.
Transport opryskiwaczy na środkach transportu od producenta do sprzedawcy lub
klienta jest szczegółowo opisany w rozdziale ”Przejazdy po drogach publicznych”. NaleŜy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa podczas załadunku oraz prawidłowym unieruchomieniu opryskiwacza na przyczepie samochodu. Punkty zaczepienia lin lub łańcuchów znajdują się na końcach ramy opryskiwacza i są oznaczone piktogramami.
12
Przy przemieszczaniu maszyny na inny środek transportowy przy pomocy urządzeń
podnośnikowych, przebywanie osób postronnych w strefie działania jest zabronione.
Maszynę naleŜy przemieszczać na inny środek transportu przy pomocy urządzeń podnośnikowych w sposób opisany w instrukcji obsługi.
Inne
Znajomość instrukcji obsługi i zasad w niej opisanych moŜe zapobiec wypadkom.
Nie wolno uŜywać opryskiwacza do innych celów niŜ podano w instrukcji obsługi.
Niestosowanie się do powyŜszych zasad moŜe prowadzić do zatrucia ludzi
lub środowiska naturalnego, uszkodzenia opryskiwacza lub innych przedmiotów.
Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych zasad winę ponosi uŜytkownik.
3.6. Bezpieczna praca z środkami ochrony roślin
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Środek ochrony roślin, który niszczy owady, grzyby, pleśnie, chwasty - jest
szkodliwy takŜe dla człowieka.
Kupując środki ochrony roślin pamiętaj aby:
- opakowanie nie było uszkodzone oraz posiadało czytelną etykietę,
- nie przewozić środków ochrony roślin z ludźmi zwierzętami, artykułami spoŜywczymi,
płodami rolnymi, paszami itp.
- na czas transportu opakuj środki ochrony roślin dodatkowo (np. folią plastikową), ale
pamiętaj, Ŝe folii lub pojemników, w których przewoŜono pestycydy, nie wolno wykorzystywać do innych celów.
Środki ochrony roślin naleŜy przechowywać w wydzielonym
i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Powinno się ono
znajdować poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim, zamykane na klucz, bez dostępu osób niepowołanych. Pomieszczenie nie
moŜe być przegrzewane i temperatura nie moŜe spadać w nim poniŜej 0°C.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ze środkami ochronny roślin nie mogą pracować kobiety w ciąŜy, młodociani
(poniŜej 18 lat) i dzieci. Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia powinny
zasięgnąć opinii lekarza, czy mogą kontaktować się z w/w środkami.
Zanim przystąpisz do pracy ze środkami ochrony
roślin dokładnie przeczytaj instrukcję stosowania na
opakowaniu i postępuj zgodnie z nią.
NajwaŜniejsze informacje, jakie powinieneś znaleźć
na etykiecie to:
- przeznaczenie preparatu - instrukcję stosowania (stosuj preparat zgodnie z jego przeznaczeniem),
- zalecany roztwór,
- okres karencji - czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin
do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji,
- okres prewencji (czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek
i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliŜu miejsc, takŜe w obiektach, w
których stosowano te środki ochrony roślin),
13
- temperatura otoczenia do jakiej moŜna stosować środek chemiczny,
- klasyfikacja w zakresie toksyczności (środki ochrony roślin, z wyjątkiem organizmów Ŝywych, klasyfikuje się w zakresie toksyczności oddzielnie dla ludzi, pszczół i organizmów
wodnych jako: bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe i pozostałe), dostosuj odzieŜ
ochronną do stosowanego rodzaju środka ochrony roślin,
- substancja aktywna – substancja lub mikroorganizmy, łącznie z wirusami, o działaniu
ogólnym lub specyficznym na organizmy szkodliwe lub rośliny, lub części roślin, lub produkty roślinne (informacja jaką naleŜy podać lekarzowi w przypadku zatrucia środkiem),
- okres waŜności środka ochrony roślin (data waŜności).
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Do pracy ze środkami ochrony roślin nie naleŜy przystępować na czczo. W
czasie pracy nie wolno jeść, pić, palić. Nie wolno kontaktować się z środkami po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu. Uwaga nie wolno pić alkoholu takŜe
w przeddzień i po zakończeniu pracy.
Przy wykonywaniu oraz przygotowaniu zabiegu
naleŜy stosować specjalne ubranie ochronne,
gumowe buty i rękawice ochronne. Poza tym
szczególnie przy posługiwaniu się preparatami
bardzo toksycznymi i toksycznymi naleŜy stosować maskę ochronną lub półmaskę i okulary.
Podczas przygotowywania preparatu naleŜy
zwrócić uwagę, aby stać od strony nawietrznej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas pracy z środkami ochrony roślin i nawozami płynnymi:
- podczas napełniania zbiornika, dodawania i przygotowania środków,
- podczas opryskiwania,
- podczas regulacji,
- podczas płukania i suszenia zbiornika,
- podczas wymiany środków ochrony roślin,
- podczas obsługi,
- podczas niszczenia opakowań konieczne jest uŜywanie odzieŜy ochronnej zaleŜnej od klasyfikacji w zakresie toksyczności preparatu.
Pamiętaj, aby po zakończeniu pracy z środkami ochrony roślin zawsze umyć ręce, twarz i całe ciało, usta przepłukać i zmienić
ubranie.
3.7. Ochrona środowiska
Wykonując zabiegi ochrony roślin naleŜy przestrzegać zasad zawartych w ustawie
o ochronie roślin dotyczących zapobiegania zagroŜeniom dla człowieka, zwierząt oraz dla
środowiska, które mogą powstać w wyniku stosowania środków ochrony roślin. Operator
opryskiwacza powinien przestrzegać prawa kraju, w którym stosowany jest opryskiwacz.
W szczególności naleŜy przestrzegać poniŜsze zasady:
- środki ochrony roślin naleŜy stosować sprzętem sprawnym technicznie, który uŜyty
14
zgodnie z przeznaczeniem zapewni skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie
spowoduje szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko,
- nie moŜna opryskiwać roślin kwitnących preparatami toksycznymi dla pszczół,
- nie moŜna stosować środków ochrony roślin niezgodnie z okresami prewencji dla pszczół
i innych organizmów Ŝywych,
- nie wolno powodować zatruwania upraw sąsiednich na skutek znoszenia cieczy, uprawy
na które został zniesiony środek ochrony roślin lub istnieje podejrzenie o takie zniesienie,
powinny być objęte właściwą karencją,
- nie wolno napełniać opryskiwaczy urządzeniami skaŜającymi wodę (ejektory, wiadra zanieczyszczone preparatem,
- ciecz uŜytkową moŜna przygotowywać w odległości, co najmniej 50 m od studni lub źródła wody pitnej,
- niedopuszczalna jest praca opryskiwaczem niesprawnym, z jakimikolwiek nieszczelnościami,
- resztek cieczy nie wolno wypuszczać do wód otwartych lub biologicznych oczyszczalni
ścieków, naleŜy je wypryskać na polu poddawanemu zabiegowi lub innym z tą sama
uprawą,
- ciecz pozostałą w zbiorniku, niewykorzystaną podczas oprysku naleŜy zlać do szczelnego naczynia i przekazać do terenowego punktu utylizacji środków chemicznych,
- oprysk moŜna przeprowadzać, jeŜeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
- miejsce stosowania środka ochrony roślin musi być oddalone, o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii
dróg gminnych, i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji roślin zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody,
parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody.
3.8. Zgodność z normami
Maszyna została zaprojektowana i wykonana w zgodności z normami dotyczącymi
bezpieczeństwa w przemyśle maszynowym, obowiązującymi w dniu wprowadzenia opryskiwacza na rynek. W szczególności, zostały wzięte pod uwagę następujące akty prawne
i normy zharmonizowane:
98/37/EEC - Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa maszyn wdroŜona Rozp. Ministra Gospodarki z 20.12.2005 (Dz.U. Nr 259, poz. 2170).
PN EN ISO 12100-1 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady
projektowania. Podstawowa terminologia, metodologia.
PN EN ISO 12100-2 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady
projektowania. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 4254-1:2006 – Maszyny rolnicze. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania
ogólne.
PN-EN 294 - Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemoŜliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych.
PN-EN 907 - Maszyny rolnicze i leśne – Opryskiwacze i maszyny do nawoŜenia płynnymi
nawozami mineralnymi – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
PN-EN 953 - Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.
PN-EN 982 - Bezpieczeństwo maszyn. Hydraulika. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów.
PN-EN 12761-1 - Maszyny rolnicze i leśne. Ochrona środowiska. Opryskiwacze oraz maszyny do nawoŜenia płynnymi nawozami mineralnymi. Postanowienia ogólne.
15
PN-EN 12761-2 - Maszyny rolnicze i leśne. Ochrona środowiska. Opryskiwacze polowe.
Opryskiwacze oraz maszyny do nawoŜenia płynnymi nawozami mineralnymi.
PN-ISO 730-1+AC1:1996 – Ciągniki rolnicze kołowe. Trzypunktowy układ zawieszenia tylny. Kategorie 1, 2, 3 i 4.
PN-ISO 2332:1997 – Ciągniki i maszyny rolnicze. Połączenie maszyn na trzypunktowym
układzie zawieszenia. Strefa wolnej przestrzeni.
PN-ISO 3600 - Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Instrukcja obsługi.
Treść i forma.
PN-ISO 4251-2:2000 – Nośność opon. Opony (serie oznaczone liczbą PR) i obręcze do
ciągników i maszyn rolniczych.
PN-ISO 11684 - Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Znaki bezpieczeństwa
i ostrzegawcze. Zasady ogólne.
3.9. Odpowiedzialność producenta i gwarancja
W odniesieniu do opisanych w tej instrukcji typów maszyn, firma JAR-MET nie
uznaje jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej w przypadku:
- uŜytkowania maszyny w sposób naruszający prawa krajowe, dotyczące bezpieczeństwa
i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
- nieprzestrzegania lub niepoprawnego przestrzegania przepisów przytoczonych w niniejszej instrukcji,
- wprowadzania nieautoryzowanych zmian w maszynie,
- uŜytkowania maszyny przez nieprzeszkolony do tego personel,
- uŜycia części zamiennych, które nie są oryginalnymi częściami.
O ile nabywca chce korzystać z gwarancji, powinien ściśle przestrzegać zaleceń
i przepisów podanych w instrukcji.
W szczególności:
- wolno mu pracować tylko w podanych zakresach działania maszyny,
- musi zawsze przeprowadzać niezmienną i staranną konserwację,
- do uŜytkowania maszyny wolno mu dopuszczać tylko operatorów o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach (właściwie przeszkolonych),
- wolno mu stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, podane przez producenta.
3.10. Hałas i drgania
Podczas pracy opryskiwaczami JAR-MET nie występuje zagroŜenie dla operatora powodowane hałasem przyczyniające się do utraty słuchu, gdyŜ miejsce pracy operatora znajduje się w kabinie ciągnika. Poziom hałasu pracującego opryskiwacza nie przekracza 83,5 dB (A).
Przy pracy opryskiwaczem nie występują zagroŜenia powodowane drganiami gdyŜ
miejsce pracy operatora znajduje się w kabinie ciągnika gdzie siedzisko jest amortyzowane i odpowiednio ukształtowane ergonomiczne.
3.11. Znaki bezpieczeństwa i napisy
W tabeli 1 wyszczególniono znaki i napisy umieszczone na maszynie oraz podano
ich znaczenie. Znaki i napisy bezpieczeństwa powinny być chronione przed zgubieniem
i utratą czytelności. Znaki i napisy zgubione i nieczytelne powinny być zastąpione nowymi.
Wymaga się aby nowe zespoły zastosowane podczas naprawy były oznaczone wszystkimi
znakami bezpieczeństwa przewidzianymi przez producenta. Znaki moŜna zakupić pisząc
na adres producenta podając numer znaku (wg tabeli 1) oraz wersję instrukcji obsługi.
16
Tabela 1. Znaki bezpieczeństwa i napisy
Lp.
Znak
Znaczenie
1
2
3
Miejsce umieszczenia
4
1.
Przed przystąpieniem do
pracy zapoznaj się z treścią
instrukcji obsługi.
2.
Uwaga. Przed rozpoczęciem
czynności obsługowych wyNa zbiorniku opryskiwacza.
łączyć silnik i wyjąć kluczyk
ze stacyjki.
3.
Nie zajmować miejsca w pobliŜu cięgieł podnośnika
podczas sterowania podnośnikiem
Na zbiorniku opryskiwacza.
Dla opryskiwacza zawieszanego na cięgłach ciągnika.
Zachować bezpieczną odległość od maszyny.
Na zbiorniku opryskiwacza.
4.
Uwaga niebezpieczeństwo
zgniecenia.
Nie sięgać w obszar składania belek.
Na zbiorniku opryskiwacza.
5.
OstrzeŜenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi. NieNa zbiorniku opryskiwacza.
bezpieczeństwo dostania się
do dróg oddechowych oparów i toksycznych gazów.
17
Na zbiorniku opryskiwacza.
6.
Niebezpieczeństwo przy kontakcie ze środkami ochrony
Na zbiorniku opryskiwacza.
roślin. ZagroŜenie oparzeniem palców lub dłoni.
7.
Przeczytać dokładnie instrukcje dotyczące stosowa- Na zbiorniku opryskiwacza.
nych środków ochrony roślin.
8.
Zabronione jest wchodzenie
do wnętrza zbiornika opryskiwacza.
9.
Jedzenie, picie, palenie tytoniu podczas pracy wzbronioNa zbiorniku opryskiwacza.
ne. Po pracy zmienić ubranie, ręce umyć mydłem, usta
przepłukać
10.
Nie jeździć na pomostach
i drabinach.
Na zbiorniku opryskiwacza
11.
Unikać oddziaływania cieczy
wypływającej pod ciśnieniem. Zapoznać się z instrukcją obsługi w zakresie
czynności obsługowych.
Na zbiorniku opryskiwacza.
Dla opryskiwaczy wyposaŜonych w belkę polową
unoszoną siłownikiem hydraulicznym.
18
Na zbiorniku opryskiwacza.
12.
Zakaz picia wody (woda niezdatna do picia).
Na zbiorniku wody do myZbiornik przystosowany do
cia rąk.
napełniania tylko czystą wodą.
13.
Nakaz mycia rąk.
14.
Symbol dopuszczalnej prędZ tyłu opryskiwacza.
kości transportowej
15.
Oznaczenie miejsca zaczepów do załadunku
16.
Nominalna prędkość obrotoNa osłonie WPM
wa WPM.
Na zbiorniku wody do mycia rąk.
W punktach przeznaczonych do zaczepiania urządzeń podnośnikowych.
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE UśYTKOWANIA
4.1. Informacje ogólne
Opryskiwacz ciągnikowy przyczepiany jest nowoczesną maszyną, wykorzystywaną
do wykonywania precyzyjnych zabiegów ochrony roślin i nawoŜenia na plantacjach polowych. Konstrukcja opryskiwacza umoŜliwia łatwą jego obsługę i zapewnia dobrą kontrolę
pracy podczas wykonywanych zabiegów. Znaczna pojemność zbiornika pozwala pracować na duŜych plantacjach i uzyskiwać duŜą wydajność pracy. Stosowane w opryskiwaczu: precyzyjne dysze, zawór sterujący, pompa oraz dodatkowe wyposaŜenie maszyny
gwarantują dobrą jakość wykonywanych zabiegów przy optymalnym zuŜyciu środków
ochrony roślin.
Opryskiwacze polowe przyczepiane przystosowane są do współpracy z ciągnikami
(patrz punkt charakterystyka techniczna) wyposaŜonymi w standardowe obciąŜniki kół
przednich i tylnych, na polach o pochyleniu do 8,5°. Opryskiwacze przystosowane są do
łączenia z ciągnikami posiadającymi drugą kategorię układu zawieszenia lub dolny zaczep
transportowy (w zaleŜności od wybranej opcji).
Do napędu pompy opryskiwacza stosować wał przegubowo-teleskopowy posiadający znak bezpieczeństwa “CE” (patrz charakterystyka techniczna).
Ze względu na moŜliwość przeciąŜenia wału nie naleŜy uŜywać go do napędu innych maszyn.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Praca wałem przegubowo - teleskopowym bez osłony lub z osłoną uszkodzoną jest zabroniona. Praca bez osłony WPM jest zabroniona.
19
4.2. Budowa i działanie
Opryskiwacze polowe przyczepiane przeznaczone są do wykonywania zabiegów
ochrony roślin i nawoŜenia nawozami płynnymi w uprawach polowych.
Opryskiwacz składa się z ramy wspartej z tyłu na osi z dwoma kołami jezdnymi a z
przodu na podporze (rys. 1). W przedniej części maszyny znajduje się zaczep. W wersji
standardowej zaczep przystosowany do łączenia na zaczepie typu „hitach”. Jako opcja
stosowany jest zaczep obrotowy, z czopami pozwalający na łączenie na cięgnach układu
zawieszenia ciągnika. Na elementach konstrukcyjnych zaczepu montowana jest pompa
wraz z osłoną końcówki wału napędowego. Do zaczepu mocowany jest wspornik do zawieszenia wału przegubowo-teleskopowego na czas postoju (zapobiega on przed kontaktem wału WPT z podłoŜem po odłączeniu ciągnika rolniczego).
Rys. 1. Budowa opryskiwacza: 1-rama, 2-pompa, 3-uchwyt do zawieszenia wału przegubowo-teleskopowego na czas postoju, 4-podpora, 5-zaczep, 6-drabina, 7-linka zabezpieczająca, 8-zawór sterujący, 9-zbiornik wody do mycia rąk, 10-otwór wlewowy zbiornika
wody do płukania układu cieczowego, 11-zbiornik główny, 12-rozwadniacz środków ochrony roślin, 13-belka polowa, 14-filtr ssawny
Na ramie osadzony jest zbiornik główny o pojemności nominalnej: 1200, 1600,
2000 lub 2500 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego. Do przedniej i tylnej ściany zbiornika zamocowane są dwa mieszadła hydrauliczne eŜektorowe. Pod zbiornikiem zamontowany jest zawór spustowy słuŜący do opróŜniania zbiornika z pozostałości cieczy. Dostęp
do zbiornika jest moŜliwy dzięki zastosowaniu rozkładanej drabinki i pomostu. Opryskiwacz posiada dodatkowo zbiornik na wodę do mycia rąk oraz jako wyposaŜenie dodatkowe zbiornik na czystą wodę do płukania układu cieczowego.
Z prawej strony zbiornika głównego znajduje się rozwadniacz środków ochrony roślin . Pozwala on przygotować ciecz roboczą bez kontaktu operatora z środkami ochrony
roślin.
Z przodu zbiornika na wysuwnym wsporniku zamocowany jest zawór sterujący
20
ARAG.
Na ramie w tylnej jej części, w pionowych prowadnicach osadzony jest wspornik
belki polowej. Dla belek 15 i 18 m wspornik ten połączony jest poprzez układ stabilizacji z
belką polową. Wspornik belek 12 i 15 m zawieszony jest na układzie unoszenia za pomocą ręcznej wciągarki. Belki 18 m wyposaŜone są w hydrauliczny układ unoszenia belki polowej. Na specjalne zamówienie belki 12 i 15 m mogą być równieŜ wyposaŜone w hydrauliczny układ unoszenia. Belki są rozkładane i składane ręcznie. Na czas transportu muszą
być blokowane specjalnymi zawleczkami stanowiącymi integralną część maszyny.
Końcówka przewodu hydraulicznego mocowana jest są na czas postoju do specjalnego uchwytu mocowanego na ramie opryskiwacza (zapobiega to przed kontaktem przewodów z podłoŜem po odłączeniu ciągnika rolniczego).
4.3. Układ obiegu cieczy
Obieg cieczy w opryskiwaczu z wyposaŜeniem standardowym pokazano na
rysunku 2. Na rysunku 3 przedstawiono obieg cieczy w opryskiwaczu wyposaŜonym w
zbiornik do płukania układu cieczowego (wyposaŜenie dodatkowe).
Rys. 2. Schemat działania i obiegu cieczy (wyposaŜenie standardowe): 1 - pompa, 2 zbiornik główny, 3 - zbiornik wody do płukania układu cieczowego opryskiwacza, 4 zbiornik wody do mycia rąk, 5 – zawór zbiornika wody do mycia rąk, 6 - zawór spustowy, 7
- zawór kulowy przełączania zasysania cieczy ze zbiornika głównego i zbiornika wody do
płukania układu cieczowego opryskiwacza, 8 - pokrętło blokady zaworu filtru ssawnego, 9
- filtr ssawny, 10 - zawór kulowy przełączania zasysania cieczy ze zbiornika głównego i
rozwadniacza środków ochrony roślin, 11 - otwór wlewowy z sitem wlewowym, 12 pokrętło regulacji ciśnienia (zielone), 13 - pokrętło regulacji ciśnienia (Ŝółte), 14 - filtr
ciśnieniowy, 15 - dźwignie uruchamiania zaworów odcinających sekcje, 16 –
ciśnieniomierz, 17 - dźwignia zaworu odcinającego (włączanie i wyłączanie zaworu
sterującego), 18 - zaworek odcinający rozwadniacza środków ochrony roślin, 19 rozwadniacz środków ochrony roślin, 20 - zawór włączania płuczki butelek, 21 - zawór
włączania płuczki rozwadniacza, 22 – głowice opryskowe z rozpylaczami, 23 - mieszadło
hydrauliczne
21
WYPOSAśENIE STANDARDOWE
Praca opryskiwaczem
Zawór kulowy (10) (rys. 2) naleŜy ustawić w połoŜenie, umoŜliwiające przepływ
cieczy roboczej ze zbiornika głównego (2) poprzez: filtr ssawny (9), pompę (1) do zaworu
sterującego (układ jak na rysunku).
Rozwadnianie środka ochrony roślin
Zawór kulowy (10) (rys. 2) naleŜy ustawić w połoŜenie, umoŜliwiające przepływ
cieczy roboczej z rozwadniacza (19) poprzez: filtr ssawny (9), pompę (1) do zaworu
sterującego.
WYPOSAśENIE DODATKOWE
Praca opryskiwaczem
Zawór kulowy (10) (rys. 3) naleŜy ustawić w połoŜenie, umoŜliwiające przepływ
cieczy roboczej ze zbiornika głównego (2) poprzez: filtr ssawny (9), zawór kulowy (7),
pompę (1) do zaworu sterującego (układ jak na rysunku).
Rozwadnianie środka ochrony roślin
Zawór kulowy (10) (rys. 3) naleŜy ustawić w połoŜenie, umoŜliwiające przepływ
cieczy roboczej z rozwadniacza (19) poprzez: filtr ssawny (9), zawór kulowy (7), pompę (1)
do zaworu sterującego.
Płukanie układu cieczowego opryskiwacza
Zawór kulowy (7) (rys. 3) naleŜy ustawić w połoŜenie, umoŜliwiające przepływ
cieczy roboczej ze zbiornika do płukania układu cieczowego (3) i pompę (1) do zaworu
sterującego. Zaworki odcinające sekcje powinny być zamknięte. Ciecz przepływa przez
zawór i wraca do zbiornika głównego.
Rys. 3. Schemat działania i obiegu cieczy układu ze zbiornikiem wody do płukania układu
cieczowego opryskiwacza (wyposaŜenie dodatkowe) – opis jak wyŜej
22
4.4. WyposaŜenie i osprzęt
Do podstawowego wyposaŜenia maszyny naleŜy: instrukcja obsługi, katalog części
wymiennych i karta gwarancyjna.
Producent do kaŜdego opryskiwacza dołącza kliny do blokowania opryskiwacza na
czas postoju i napraw oraz kluczyk do odkręcania zaworków membranowych w korpusach
rozpylaczy.
Za dodatkową opłatą, na Ŝyczenie klienta opryskiwacz moŜe być wyposaŜony w
urządzenie do napełniania zbiornika. Wraz z tym urządzeniem dostarczana jest instrukcja
montaŜu i bezpiecznej obsługi.
Podstawowe wyposaŜenie opryskiwacza jest zgodne z charakterystyką techniczną.
Na Ŝyczenie klienta opryskiwacz moŜe być wyposaŜony w pompę wskazaną przez
niego, (w takim przypadku do pompy dostarczona jest oddzielna instrukcja obsługi i katalog części tej pompy).
Jako standardowe wyposaŜenie w opryskiwaczu montowany jest zawór stałociśnieniowy ARAG. Na Ŝyczenie klienta opryskiwacz moŜe być wyposaŜony w zawór sterowany
elektronicznie poprzez sterownik (w takim przypadku do zaworu dostarczona jest oddzielna instrukcja obsługi sterowania zaworu).
Standardowo opryskiwacze wyposaŜone są w pojedyncze głowice opryskowe z
jednym rozpylaczem wyposaŜone w zaworki przeciwkroplowe. Producent w porozumieniu
z nabywcą moŜe wyposaŜyć opryskiwacz w wymagane przez niego głowice i rozpylacze.
Regulacja wysokości belki polowej w opryskiwaczach z belkami: 12 i 15 m realizowana jest za pomocą ręcznej wciągarki. Belki polowe o szerokości 18 m unoszone są siłownikiem hydraulicznym. Na Ŝyczenie klienta belki o szerokościach: 12 i 15 m mogą być
wyposaŜone w siłownik hydrauliczny do regulacji wysokości belki polowej.
Belki polowe 15 i 18 m posiadają jako wyposaŜenie standardowe trapezowy układ
stabilizacji. W belkach 12 m układ stabilizacji moŜe być montowany na specjalne Ŝyczenie
klienta.
Wszystkie wymienione w tym punkcie opcje, które nie stanowią wyposaŜenia podstawowego mogą być zrealizowane za dodatkową opłatą.
Do podstawowego wyposaŜenia maszyny nie naleŜą: wał przegubowoteleskopowy, przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze i trójkątna tablica wyróŜniająca
pojazdy wolnoporuszające się. MoŜna je nabyć za dodatkową opłatą u producenta opryskiwacza lub w składnicach sprzętu rolniczego.
KaŜdy uŜytkownik opryskiwacza powinien posiadać sprawne tablice świetlnoostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróŜniającą pojazdy wolnoporuszające się (opis tablic
znajduje się w rozdziale „Przejazdy po drogach publicznych”). Nie zakładanie ich na czas
transportu moŜe grozić wypadkiem. Za ewentualne szkody powstałe podczas wypadku
odpowiada uŜytkownik maszyny.
4.5. Przygotowanie ciągnika do pracy
Przygotowanie ciągnika do współpracy z opryskiwaczem polega na sprawdzeniu
jego ogólnej sprawności zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika (szczególnie zwrócić uwagę
na sprawne działanie układu zawieszenia narzędzi, hydrauliki zewnętrznej i wyposaŜenie
w obciąŜniki kół). Ponadto naleŜy zdemontować z ciągnika elementy uniemoŜliwiające zawieszenie maszyny, jak równieŜ jej pracę.
Sprawdzić czy ciągnik jest wyposaŜony w zestaw standardowych obciąŜników kół
przednich i tylnych.
Cięgła dolne układu zawieszenia na ciągniku powinny być przed zawieszeniem maszyny ustawione na jednakowej wysokości od podłoŜa, ułatwia to zawieszenie maszyny na
ciągniku.
23
4.6. Przygotowanie opryskiwacza do pracy
Przygotowanie opryskiwacza do pracy polega na dokonaniu ogólnego przeglądu
i usunięciu ewentualnych usterek mogących powstać podczas przechowywania lub dostawy.
W przypadku pierwszego uruchomienia, przegląd naleŜy rozpocząć od opróŜnienia
sita wlewowego z ewentualnych elementów wyposaŜenia. KaŜdorazowo naleŜy sprawdzać
poziom oleju w pompie. Dokonać smarowania wszystkich punktów zgodnie z zaleceniami
instrukcji smarowania. Na wielowypustową końcówkę wału pompy naleŜy załoŜyć wał
przegubowo - teleskopowy.
ZAPAMIĘTAJ
Nieprawidłowe przygotowanie opryskiwacza do pracy moŜe spowodować obniŜenie jego jakości pracy.
4.7. Agregatowanie opryskiwacza z ciągnikiem
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zabrania się dokonywania łączenia maszyny z ciągnikiem przy pracującym
silniku ciągnika.
4.7.1. Agregatowanie na dolnym zaczepie
Zawieszając opryskiwacz na ciągniku naleŜy wykonać następujące czynności:
- zdemontować belkę zaczepową do narzędzi z cięgieł dolnych trzypunktowego układu
zawieszenia (TUZ), cięgna połączyć łańcuszkiem spinającym,
- podjechać ciągnikiem do maszyny, tak aby moŜna było połączyć maszynę na zaczepie
ciągnika,
- wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec ręczny,
- linkę zabezpieczającą połączyć z górnym zaczepem transportowym lub wspornikiem zaczepu ciągnika,
- załoŜyć wał przegubowo-teleskopowy na końcówkę WPM opryskiwacza i końcówkę
WOM ciągnika, (ciągnik - rura zewnętrzna, opryskiwacz - rura wewnętrzna), zapiąć łańcuch osłony wału do osłony WPM maszyny i ciągnika,
- połączyć przewód hydrauliczny do gniazda hydrauliki zewnętrznej ciągnika (w opryskiwaczu z hydraulicznym unoszeniem belki),
- wysunąć wspornik zawieszenia zaworu sterującego tak aby była moŜliwość sterowania
nim z kabiny ciągnika,
- zamocować przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze oraz tablicę wyróŜniającą pojazdy wolnoporuszające się,
- podnieść i zabezpieczyć podporę.
4.7.2. Agregatowanie na cięgnach ciągnika
Zawieszając opryskiwacz na ciągniku naleŜy wykonać następujące czynności:
- zdemontować belkę zaczepową do narzędzi z cięgieł dolnych trzypunktowego układu
zawieszenia (TUZ),
- podjechać ciągnikiem dostatecznie blisko do ramy maszyny,
- wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec ręczny,
- załoŜyć cięgła dolne ciągnika (najpierw lewe a następnie prawe) na czopy opryskiwacza
24
i zabezpieczyć je typowymi przetyczkami,
- dla uniknięcia wychyleń bocznych opryskiwacza naleŜy napiąć łańcuchy boczne cięgieł
dolnych ciągnika,
- załoŜyć wał przegubowo-teleskopowy na końcówkę WPM opryskiwacza i końcówkę
WOM ciągnika, (ciągnik - rura zewnętrzna, opryskiwacz - rura wewnętrzna), zapiąć łańcuch osłony wału do osłony WPM maszyny i ciągnika,
- podnieść opryskiwacz tak aby rama (patrząc z boku) była równoległa do podłoŜa,
- zamocować linkę zabezpieczającą przed odczepieniem opryskiwacza do ciągnika tak
aby nie kolidowała z wałem przegubowo-teleskopowym i zapewniała utrzymanie prowadzenia opryskiwacza w przypadku awaryjnego odłączenia opryskiwacza,
- połączyć przewód hydrauliczny do gniazda hydrauliki zewnętrznej ciągnika (w opryskiwaczu z hydraulicznym unoszeniem belki),
- wysunąć wspornik zawieszenia zaworu sterującego tak aby była moŜliwość sterowania
nim z kabiny ciągnika,
- zamocować przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze oraz tablicę wyróŜniającą pojazdy wolnoporuszające się,
- podnieść i zabezpieczyć podporę.
4.8. Napełnianie i opróŜnianie zbiornika
Wodę naleŜy nalewać do zbiornika (po otwarciu
otworu wlewowego) za pomocą węŜa z hydrantu lub
specjalnego zbiornika. Do oprysku naleŜy stosować
wyłącznie czystą wodę i zawsze nalewać ją przez sito wlewowe zapobiec przedostaniu się do zbiornika
zanieczyszczeń.
Nie moŜna dopuścić, aby wąŜ napełniający znajdował się w zbiorniku. NaleŜy go utrzymywać na zewnątrz zbiornika, kierując wylot do otworu wlewowego. Bezpośrednia styczność węŜa wlewowego ze środkami ochrony roślin w zbiorniku
moŜe doprowadzić do skaŜenia źródła wody.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
WęŜy uŜywanych do napełniania zbiornika nie wolno stosować do innych
celów. NaleŜy równieŜ zabezpieczyć je przed osobami postronnymi.
Wchodzenie do zbiornika opryskiwacza jest zabronione.
Do opróŜniania zbiornika z pozostałości cieczy słuŜy zawór zamocowany w dnie
zbiornika opryskiwacza (rys. 4).
Rys. 4. OpróŜnianie zbiornika:
1-zawór spustowy
25
Aby opróŜnić zbiornik z pozostałości cieczy naleŜy na króciec spustowy załoŜyć przewód
elastyczny i jego końcówkę włoŜyć do szczelnego naczynia, pokrętło zaworu spustowego
ustawić w połoŜenie opróŜniania.
UWAGA
Pozostałości cieczy nie wolno wypuszczać do wód otwartych lub
biologicznych oczyszczalni ścieków.
4.9. Czynności związane z pierwszym uruchomieniem opryskiwacza
Po połączeniu opryskiwacza z ciągnikiem naleŜy wykonać próbę pracy opryskiwacza, po uprzednim przepłukaniu całego układu cieczowego czystą wodą. W tym celu naleŜy:
- rozłoŜyć belkę polową do pozycji roboczej,
- wymontować filtry i rozpylacze dla ułatwienia usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń
mechanicznych z przewodów,
- napełnić zbiornik czystą wodą w ilości ok. 600 l,
- otworzyć dopływ cieczy do rozpylaczy na belce polowej,
- włączyć napęd pompy i pracować przez około 1 minutę.
Po dokonanym przepłukaniu układu cieczowego naleŜy przeprowadzić próbę działania opryskiwacza. W tym celu naleŜy:
- zamontować rozpylacze i filtry,
- otworzyć dopływ cieczy do rozpylaczy na belce polowej,
- włączyć napęd pompy.
Podczas próby naleŜy przeprowadzić regulację ciśnienia, zmiana praca-przelew
(wg. zasad podanych w części dotyczącej obsługi zaworu sterującego).
Podczas tych prób naleŜy zwrócić uwagę na prawidłowość działania rozpylaczy jak
równieŜ sprawdzić pracę mieszadła i rozwadniacza.
5. ZASADY REGULACJI OPRYSKIWACZA
Aby prawidłowo przeprowadzić zabieg opryskiwania naleŜy starannie wyregulować
opryskiwacz. Do regulacji opryskiwacza naleŜy zaliczyć:
- poziomowanie wzdłuŜne (dotyczy opryskiwaczy montowanych na cięgnach ciągnika),
- ustawienie belki polowej na odpowiedniej wysokości;
oraz sterowanie układem cieczowym:
- dźwignią zaworu sterującego,
- dźwigniami zaworów odcinających zaworu sterującego:
a) sekcji belki polowej,
b) rozwadniacza środków ochrony roślin,
- pokrętłem sterowania ciśnieniem roboczym.
Poziomowanie wzdłuŜne (dotyczy opryskiwaczy montowanych na cięgnach
ciągnika) - polega na ustawieniu maszyny w takim połoŜeniu, aby patrząc z boku rama
opryskiwacza była prostopadła do terenu. W tym celu naleŜy unieść opryskiwacz na cięgnach opryskiwacza.
Ustawienie belki polowej na odpowiedniej wysokości.
Belka polowa zawieszona jest na stalowej lince połączonej z ręczną wciągarką (lub
siłownikiem hydraulicznym dla belek o szerokości 18 m). Belkę naleŜy unieść na 50 cm
nad powierzchnię opryskiwaną. Aby unieść belkę na odpowiednią wysokość naleŜy:
26
- rozłoŜyć sekcje belki polowej,
- odblokować zaciski śrubowe,
- unieść belkę za pomocą ręcznej wyciągarki (lub siłownika hydraulicznego sterując
dźwignią z kabiny ciągnika),
- dokręcić zaciski śrubowe ustalające wysokość pracy belki polowej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas unoszenia belki polowej za pomocą ręcznej wciągarki zachować
szczególną ostroŜność. JeŜeli elementy wciągarki są skorodowane nie wolno
z niej korzystać do momentu wymiany tych części, gdyŜ grozi to samoczynnym opadnięciem belki.
Na czas transportu ramiona belki polowej powinny być: złoŜone, opuszczone w najniŜsze połoŜenie i zablokowane przed otwarciem.
Rozkładanie belki polowej 12 m naleŜy rozpocząć od odblokowania zawleczki blokującej środkową część belki. Następnie belkę naleŜy rozkładać od tyłu zgodnie z jej ułoŜeniem (rys. 5).
Rys. 5. Rozkładanie belki
polowej 12 m:
1-miejsca do uchwycenia
podczas rozkładania belki
Rozkładanie belki polowej 15 i 18 m naleŜy rozpocząć od odblokowania zawleczki
blokującej zewnętrzną część belki. Następnie naleŜy je rozłoŜyć i zablokować sworzniem.
Dalej naleŜy rozkładać od tyłu zgodnie z ich ułoŜeniem (rys. 6).
Belki ze stabilizacją nie naleŜy rozkładać, kiedy jest ona odblokowana.
Podczas składania belki postępować odwrotnie jak przy rozkładaniu. Belkę ze stabilizacją najpierw zablokować.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas składania i rozkładania belki zachować szczególną ostroŜność.
Zawsze stawać w stosunku do belki w taki sposób, aby nie wystąpiło zagroŜenie przygnieceniem belką do maszyny.
Belki ze stabilizacją nie naleŜy rozkładać, kiedy jest ona odblokowana.
Rys. 6. Rozkładanie belki
polowej 15 i 18 m:
1-miejsca do uchwycenia
podczas rozkładania belki,
2-widełki,
3-sworzeń
ZAPAMIĘTAJ
Przy rozkładaniu i składaniu belki polowej zwróć szczególna uwagę,
aby osoby postronne nie przebywały w obszarze działania belki polowej.
27
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niedopuszczalne jest przystąpienie do rozkładania lub składania belki polowej nie upewniwszy się, Ŝe w polu działania belki polowej nie znajdują się
osoby postronne, co moŜe być przyczyną zagroŜenia mechanicznego spowodowanego uderzeniem.
Sterowanie dźwignią zaworu sterującego. Po ustawieniu dźwigni zaworu sterującego w dolnym połoŜeniu następuje otwarcie dopływu cieczy do zaworków dźwigniowych
sekcji polowych i rozwadniacza. W zaleŜności od ich połoŜenia nastąpi otwarcie lub zamknięcie drogi dopływu cieczy do rozpylaczy.
Przestawienie dźwigni zaworu sterującego w górne połoŜenie spowoduje przerwanie dopływu cieczy do belki polowej i skierowanie jej do zbiornika opryskiwacza („przelew”). Dzięki takiemu ustawieniu nie musimy przy chwilowych przerwach w oprysku (przy
nawrotach) wyłączać zaworków dźwigniowych.
Sterowanie zaworkami dźwigniowymi sekcji polowych. Belka polowa podzielona jest sekcje zasilane oddzielnie. Pozwala to na zmniejszenie szerokości roboczej opryskiwacza dzięki przestawieniu odpowiednich zaworków w połoŜenie zamknięte.
Sterowanie zaworkiem dźwigniowym rozwadniacza środków ochrony roślin.
Aby wykonać rozcieńczenie środka ochrony roślin wsypanego rozwadniacza naleŜy przełączyć zaworek rozwadniacza w połoŜenie włączone. Układ obiegu cieczy powinien być
ustawiony w stan wysysania cieczy z rozwadniacza (patrz – punkt: Układ obiegu cieczy i
rozwadniacz środków ochrony roślin) Po wypłukaniu środka ochrony zaworek naleŜy przełączyć w połoŜenie wyłączone.
ZAPAMIĘTAJ
NALEśY PAMIĘTAĆ O WYŁĄCZENIU ROZWADNIACZA NA CZAS
PRACY.
Zmiana ciśnienia roboczego. Aby zwiększyć ciśnienie robocze naleŜy obracać
pokrętłem w prawo (zmiany ciśnienia odczytujemy na manometrze), aby zmniejszyć ciśnienie pokrętłem obracamy w lewo.
6. WYKONYWANIE ORAZ ZASADY USTAWIENIA WYMAGANEJ
DAWKI OPRYSKU
6.1. Ustawienie dawki oprysku
śądaną dawkę wypryskiwanej cieczy na hektar moŜna uzyskać w efekcie zmiany
trzech parametrów:
- rozmiaru zastosowanych rozpylaczy,
- prędkości jazdy,
- wielkości ciśnienia cieczy doprowadzanej do rozpylaczy.
Regulując opryskiwacz w pierwszym rzędzie naleŜy dokonać wyboru rodzaju rozpylaczy oraz wysokości ciśnienia roboczego odpowiedniego dla danego zabiegu (rys. 7).
28
Rys. 7. MontaŜ rozpylacza szczelinowego
− włoŜyć do kołpaka rozpylacza szczelinowego
(5) wybrany rozpylacz (4), uszczelkę (3) i filterek (2),
− wsunąć kołpak na końcówkę oprawy rozpylacza (1) i przekręcić w prawo do zatrzaśnięcia uŜywając specjalnego kluczyka (6)
Zalecenia odnośnie tych parametrów podawane są na opakowaniach środków
ochrony roślin. W przypadku braku informacji dotyczących rodzaju zalecanych rozpylaczy
naleŜy skorzystać z ogólnych zaleceń podanych poniŜej.
Opryskując herbicydami doglebowymi (preparaty chwastobójcze) i nawozami mineralnymi wymaga się stosowania duŜych kropel. Daje to równomierne rozłoŜenie preparatu
na całej powierzchni gleby. Dlatego do opryskiwania herbicydami i nawozami mineralnymi
zalecane są rozpylacze szczelinowe osiągające natęŜenie wypływu około 1,5 l/min i większe, przy ciśnieniu około 0,3 MPa.
Opryskując herbicydami dolistnymi wymaga się równieŜ równomiernego nanoszenia preparatu na rośliny. Krople nie mogą być jednak zbyt duŜe, gdyŜ staczałyby się z roślin do gleby. Preparat nie moŜe być zbyt rozcieńczony. Dlatego do opryskiwania herbicydami dolistnymi najkorzystniej jest zakładać rozpylacze szczelinowe z mniejszymi otworami, mające natęŜenie wypływu około 1 l/min przy ciśnieniu około 0,3 MPa. Z wyjątkiem
preparatów o specjalnych wymaganiach odnośnie ilości cieczy na hektar.
Opryskiwanie insektycydami (preparaty owadobójcze) naleŜy wykonać małymi kroplami, aby uniknąć miejscowego nagromadzenia preparatu, spadania kropel z roślin do
gleby oraz zmniejszyć zuŜycie wody, której dowoŜenie rzutuje na koszty. Do wykonania
tego zabiegu naleŜy zakładać rozpylacze szczelinowe z małymi otworami lub wirowe.
Opryskiwanie fungicydami (preparaty grzybobójcze) powinno być wykonane małymi
kroplami i najlepiej - zawirowanymi. Przy tym zabiegu, krople muszą trafiać równieŜ pod
spodnią stronę liści, gdyŜ tam głównie rozwija się grzyb.
W przypadku braku szczegółowych zaleceń, co do rodzaju i wielkości rozpylaczy
oraz wymaganego ciśnienia pracy naleŜy przeprowadzić regulację opryskiwacza w oparciu
o zasady podane poniŜej bądź przeprowadzić próbę oprysku. Próba ta daje zazwyczaj
najdokładniejszą regulację opryskiwacza, gdyŜ uwzględnia stan techniczny zarówno opryskiwacza, jak i ciągnika.
W celu ustawienia wymaganej dawki oprysku naleŜy posłuŜyć się tabelą 2 przedstawioną poniŜej bądź przeprowadzić próbę oprysku. W przypadku stosowania innych rozpylaczy naleŜy, korzystać z tabeli wydatku cieczy dla danego rozpylacza.
Przykład korzystania z tabeli
Jeśli mamy rozpylacze niebieskie i chcemy stosować środek w dawce 200 l/ha,
oraz pracować z prędkością roboczą 7 km/h. Z tabeli 2 odczytujemy: dla rozpylacza nie29
bieskiego, prędkość 7 km/h i dawki 202 l/h naleŜy ustawić ciśnienie robocze 0,3 MPa (3
bar).
Tabela 2. Tabela doboru prędkości jazdy do wymaganej dawki cieczy
Kolory rozNatęŜenie Ilość cieczy w (l/ha) przy odstępach dysz 50 cm dla róŜCiśnienie*
nych prędkości [km/h]
wypływu
pylaczy wg
[bar]
[l/min]
4.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
tabeli ISO
Ŝółty
niebieski
czerwony
brązowy
*
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0.46
0.56
0.65
0.72
0.79
0.85
0.91
0.68
0.84
0.97
1.08
1.18
1.28
1.37
0.91
1.12
1.29
1.44
1.58
1.70
1.82
1.14
1.40
1.61
1.80
1.97
2.13
2.28
138
168
195
216
237
255
273
204
252
291
324
354
384
411
273
336
387
432
474
510
546
342
420
483
540
591
639
684
110
134
156
173
190
204
218
163
202
233
259
283
307
329
218
269
310
346
379
408
437
274
336
386
432
473
511
547
100
122
142
157
172
185
199
148
183
212
236
257
279
299
199
244
281
314
345
371
397
249
305
351
393
430
465
497
92.0
112
130
144
158
170
182
136
168
194
216
236
256
274
182
224
258
288
316
340
364
228
280
322
360
394
426
456
84.9
103
120
133
146
157
168
126
155
179
199
218
236
253
168
207
238
266
292
314
336
210
258
297
332
364
393
421
78.9
96.0
111
123
135
146
156
117
144
166
185
202
219
235
156
192
221
247
271
291
312
195
240
276
309
338
365
391
73.6
89.6
104
115
126
136
146
109
134
155
173
189
205
219
146
179
206
230
253
272
291
192
224
258
288
315
341
365
69.0
84.0
97.5
108
119
128
137
102
126
146
162
177
192
206
137
168
194
216
237
255
273
171
210
242
270
296
320
342
- ciśnienie robocze mierzone przy dyszy.
6.2. Kalibracja opryskiwacza - próba oprysku
Kalibracja opryskiwacza - próba oprysku daje zazwyczaj najdokładniejszą regulację
opryskiwacza, gdyŜ uwzględnia stan techniczny zarówno opryskiwacza, jak i ciągnika.
W celu przeprowadzenia kalibracji opryskiwacza naleŜy po zamontowaniu wybranych rozpylaczy napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy czystą wodą.
KALIBRACJA OPRYSKIWACZA
1. OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI ROBOCZEJ.
Wyznacz odcinek o długości 100 m. Zmierz na tym odcinku czas przejazdu ciągnika z opryskiwaczem napełnionym do połowy wodą. Oblicz według podanego wzoru prędkość dla zmierzonego czasu w sekundach.
100 [m ]
Pr ędkość [km / h ] =
× 3,6
czas w sekundach
30
2. DOBÓR ROZPYLACZA I CIŚNIENIA
Korzystając z tabeli 2 (dla fabrycznego rozpylacza) znajdź ciśnienie odpowiadające
poŜądanej dawce cieczy. W przypadku stosowania innych rozpylaczy niŜ montowane fabrycznie naleŜy, korzystać z tabel wydatku dla stosowanego rozpylacza.
3. POMIAR NATĘśENIA WYPŁYWU.
Ustaw ciśnienie wymagane dla poŜądanej dawki oprysku. Następnie uruchomić
pompę opryskiwacza oraz otworzyć zasilanie zespołów roboczych na 1 minutę. Utrzymując obroty silnika ciągnikowego takie jak podczas określania prędkości jazdy. Po zatrzymaniu pompy naleŜy dolać wody do pierwotnego jej poziomu w zbiorniku, mierząc dokładnie jej ilość. Ilość ta moŜe być równieŜ określona w sposób uproszczony na podstawie
pomiaru natęŜenia wypływu cieczy podczas próby z 1-ego rozpylacza (np. za pomocą
menzurki lub wyskalowanej butelki).
Na podstawie pomiarów wykonanych w/w sposób oblicz dawkę cieczy na hektar z
wzoru:
Q=
600 × q c
b ×v
lub w przypadku pomiaru uproszczonego:
Q=
gdzie:
600 × q × n
b ×v
Q – dawka cieczy na hektar [dm3/ha],
qc – ilość wody wypryskanej podczas jednominutowej próby, odpowiadająca ilości
cieczy dolanej do zbiornika [dm3],
q – ilość wody wypryskanej przez jeden rozpylacz podczas jednominutowej próby,
[dm3],
n – liczba rozpylaczy na belce polowej,
b – szerokość robocza opryskiwacza [m],
v – rzeczywista prędkość jazdy [km/h].
Obliczona na podstawie powyŜszych wzorów dawka powinna się równać dawce
oprysku zalecanej ze względów agrotechnicznych. W przypadku gdy obliczona dawka jest
niŜsza od wymaganej, naleŜy zwiększyć ciśnienie robocze, w przypadku przeciwnym zmniejszyć. Po wykonaniu korekty ciśnienia próbę naleŜy powtórzyć aŜ do momentu uzyskania równości pomiędzy dawką wynikającą z obliczeń a dawką wymaganą ze względów
agrotechnicznych.
Gdy w wyniku prób okaŜe się, Ŝe niemoŜliwe jest uzyskanie dawki w wyniku regulacji ciśnienia w zalecanym dla danego rodzaju rozpylaczy zakresie, naleŜy zastosować inny
bieg ciągnika bądź zastosować rozpylacze o innej wielkości szczeliny.
Ponadto jako zasadę przyjmuje się stosowanie maksymalnej moŜliwej dla danej
uprawy, warunków terenowych i pogodowych prędkości roboczej w celu uzyskania duŜej
wydajności pracy.
31
6.3. Dobór stęŜenia cieczy
Przed przystąpieniem do oprysku naleŜy dobrać odpowiednie stęŜenie cieczy roboczej. Dla wygody podano w tabeli 3 ilość środka chemicznego (w kg lub dm3), które naleŜy
zmieszać z określoną ilością wody, aby uzyskać wymagane stęŜenie cieczy np. dla uzy3
skania cieczy o stęŜeniu 0,8% w 300 litrach wody naleŜy dodać 2,4 kg lub dm środka
chemicznego.
JeŜeli ilość wymaganej wody nie jest podana w tabeli, a chcemy otrzymać ciecz o
określonym stęŜeniu, naleŜy dodać odpowiednie dawki środka chemicznego, podane przy
3
odpowiednich ilościach wody. Np aby uzyskać ciecz o stęŜeniu 0,8% w 500 dm wody,
musimy dodać dawki środka chemicznego, przewidziane w tabeli 4 na 200 i 300 dm3 wody. Otrzymamy 1,6+2,4=4 kg lub dm3 tegoŜ środka.
ZAPAMIĘTAJ
NaleŜy dokładnie przestrzegać ilości środka ochrony roślin oraz dawkę
oprysku na hektar według zaleceń producentów danego środka.
Tabela 3. Tabela stęŜeń cieczy
StęŜenie cieczy [%]
100
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
2,0
3,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
2,0
3,0
Ilość przygotowanej wody w dm3
200
Dawka preparatu w kg lub dm3
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
4,0
6,0
300
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
6,0
9,0
6.4. Praca opryskiwaczem
Podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin
(takŜe podczas przygotowania preparatów i niszczenia
opakowań) konieczne jest uŜywanie specjalnej odzieŜy
ochronnej (gumowe: buty, rękawice, płaszcz, czapka
oraz maska bądź półmaska).
Do pracy ze środkami ochrony roślin nie naleŜy przystępować na czczo, a w czasie pracy nie wolno jeść, pić i
palić. Nie wolno pić alkoholu takŜe w przeddzień i po zakończeniu pracy.
Najlepiej opryskiwać we wczesnych godzinach rannych,
przy bezwietrznej, bezdeszczowej pogodzie. JeŜeli wieje
wiatr, powinieneś wybrać taki kierunek opryskiwania, aby
preparat nie opadał na ciebie.
Podczas pracy operator powinien utrzymywać jednakową odległość kolejnych prze32
jazdów roboczych po polu. Prędkość jazdy opryskiwacza powinna być dobrana do rodzaju
zabiegu i warunków terowych.
OSTRZEśENIE
Wszelkie czynności obsługowe (np. zapchania) naleŜy wykonywać przy
opuszczonym opryskiwaczu na podłoŜe, wyłączonym silniku ciągnika
i zaciągniętym hamulcu.
7. INSTRUKCJE OBSŁUGI WAśNIEJSZYCH ZESPOŁÓW
7.1 Pompa przeponowa UDOR
W pompach serii UDOR RO (rys. 8) zastosowano specjalne gumowe przepony, a
mechanizm wewnętrzny jest zanurzony w kąpieli olejowej. Wszystkie materiały stykające
się z płynem mają wysoką odporność na korozję. Zastosowanie powietrznika jako standard zapewnia nadzwyczaj równomierne działanie.
Rys 8. Widok pompy
przeponowej UDOR
Ograniczenia eksploatacyjne
Pompa została zaprojektowana i wykonana dla przemieszczania płynnych środków
ochrony roślin, podczas ich stosowania zgodnego z zaleceniami ich producentów. śadne
inne zastosowania nie są dopuszczalne.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pompy nie wolno stosować do płynów łatwopalnych lub wybuchowych.
MontaŜ
Przy montaŜu pompy, wał musi mieć połoŜenie poziome w stosunku do podłoŜa.
Kierunek obrotów moŜe być zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, lub odwrotny.
Przed uruchomieniem pompy sprawdzić, co następuje:
1) Poziom oleju w specjalnym zbiorniku (rys. 9). Jeśli poziom jest niŜszy od oznaczonego,
uzupełnić (stosować olej zalecany na tabliczce lub inny o odpowiadającej mu charakterystyce).
2) Czy płyn zasysany przez pompę jest odpowiednio filtrowany przy pomocy filtru odpowiadającego charakterystyce pompy. Ta operacja jest niezbędna nawet przy pojedynczym teście. Filtr naleŜy utrzymywać w czystości, aby nie pogarszać wydatku pompy.
33
Rys. 9. Wskaźnik poziomu oleju w pompie
3) Ciśnienie powietrza w powietrzniku (rys. 10). Tę czynność moŜna przeprowadzić przy
uŜyciu normalnego manometru z pompką do opon samochodowych, przykładanego do
zaworu powietrznego. Ciśnienie powietrza powinno wynosić 2 bar.
Rys. 10. Uzupełnienie ciśnienia powietrza w
powietrzniku
4) Czy wały odbioru mocy pompy jest zabezpieczony odpowiednimi osłonami przed dostępem.
5) Czy połączenie z wałem przenoszącym napęd jest prawidłowe i bezpieczne.
6) Czy pompa jest mocno przymocowana do podstawy.
Ogólne środki bezpieczeństwa dla pompy
- Sprawdzać, czy przewody i złącza, szczególnie te pod ciśnieniem, nie są zuŜyte.
- Nigdy nie zdejmować pokrywy powietrznika bez uprzedniego usunięcia powietrza z jego
wnętrza.
- Pracować tylko w zakresie dopuszczalnych obrotów.
- Nigdy nie przekraczać maksymalnego ciśnienia.
- Nigdy nie zatrzymywać pompy pod ciśnieniem.
- Nigdy nie uruchamiać pompy pod ciśnieniem.
- Nigdy nie kierować na instalacje elektryczne dyszy z płynem pod ciśnieniem.
- Nigdy nie kierować dyszy z płynem pod ciśnieniem na ludzi lub zwierzęta.
Uruchomienie
Po wykonaniu wszystkich czynności kontrolnych opisanych w punktach „MontaŜ”
i „Ogólne środki bezpieczeństwa dla pompy”, moŜna uruchomić pompę przy maksymalnych obrotach 540 obr/min. Podczas uruchamiania pompa nie moŜe być pod ciśnieniem,
a przewody wylotowe do odbiorników muszą być zamknięte, aby usunąć całe powietrze z
obwodu. Po kilku sekundach moŜna zwiększyć ciśnienie do poŜądanej wartości (nie przekraczającej jednakŜe maksymalnej wartości).
Standardowe czynności obsługowe
A) PO UśYTKOWANIU POMPY
Po zakończeniu uŜytkowania lub, kiedy pompa nie jest uŜywana w ciągu krótkiego
okresu czasu, naleŜy umyć wewnętrzne części, które stykały się ze stosowanym płynem.
34
W tym celu naleŜy uruchomić pompę pod ciśnieniem na kilka minut (4-5), uŜywając czystej wody. Następnie zdjąć przewód ssawny pompy i pracować nią przez kilkanaście sekund (15-20), aby usunąć całą wodę ze środka.
OSTRZEśENIE
Środek rozpuszczony w wodzie do płukania musi być wylany albo w miejscu
przeprowadzanego poprzednio zabiegu, albo-co się zaleca w miejscu jeszcze nie opryskiwanym, ale które ma być opryskiwane przy pomocy tego samego środka.
B) PRZERWY ZIMOWE
Przeprowadzić czynności opisane w punkcie A), uŜywając płynu niezamarzającego,
rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta.
C) WYMIANA OLEJU (musi być przeprowadzona przy wyłączonej pompie)
Wymianę oleju naleŜy przeprowadzić zgodnie z punktem: „Instrukcja smarowania”.
Podczas przeprowadzania tej czynności, spuścić olej przez otwór spustowy umieszczony
pod pompą. ZuŜyty olej nie moŜe dostać się do środowiska; musi być odstawiony do wyspecjalizowanej instytucji.
D) SPRAWDZANIE ZAWORÓW SSĄCEGO I WYLOTOWEGO (musi być przeprowadzone przy wyłączonej pompie)
Zawory muszą być sprawdzane raz w roku. W tym celu zdjąć przewód ssący i wylotowy z pompy.
- Po stronie ssania: Odkręcić śruby i wyciągnąć plastikowe przewody. Wyjąć zawory
i sprawdzić, czy nie są zuŜyte lub zapchane obcym materiałem. Zmontować ponownie
upewniając się, Ŝe zawory są włoŜone w prawidłowy sposób.
- Po stronie wylotu: Odkręcić śruby i zdemontować cały blok. Wyjąć zawory i sprawdzić,
czy nie są zuŜyte lub zapchane obcym materiałem. Zmontować ponownie upewniając
się, Ŝe zawory są włoŜone w prawidłowy sposób.
E) SPRAWDZANIE PRZEPON (musi być przeprowadzone przy wyłączonej maszynie).
Przepony trzeba sprawdzać raz w roku. Najpierw zdemontować pompę, jak opisano w
punkcie D) i wyjąć głowice odkręcając śruby. Sprawdzić, czy przepony nie są przecięte lub
spuchnięte. Wymienić w razie potrzeby.
OSTRZEśENIE
Czynności opisane w punktach D) i E) muszą być przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel.
Specjalne czynności obsługowe
DRGANIA PRZEWODÓW POŁĄCZONYCH Z POMPĄ I NIESTABILNOŚĆ CIŚNIENIA: Sprawdzić, czy przewód ssący połączony ze złączem nie jest zaciśnięty w Ŝadnym punkcie, ograniczając dopływ płynu. Sprawdzić, czy o-ring pod złączem jest w dobrym stanie i jest prawidłowo zamontowany. Sprawdzić, czy nakrętka pierścieniowa jest
dokręcona. Sprawdzić, czy filtr ssawny nie jest zapchany. Sprawdzić, czy powietrznik jest
prawidłowo napompowany i czy przepona w jego wnętrzu jest w dobrym stanie. Upewnić
się, Ŝe Ŝaden z zaworów (ssawny lub wylotowy) nie jest zuŜyty lub zapchany obcym materiałem (patrz punkt D) w punkcie „Standardowe czynności obsługowe”).
Emulsja oleju i wody w zbiorniku
Natychmiast wyłączyć pompę. Przeprowadzić czynności opisane w punkcie D) w
35
punkcie „Standardowe czynności obsługowe”. Następnie wyjąć głowice. Po spuszczeniu
oleju wyjąć przepony umieszczone pod kaŜdą głowicą i tuleje. Umyć wnętrze olejem napędowym. Sprawdzić przepony i wymienić uszkodzone. Czynność ta musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.
7.2. Zawór sterujący ARAG
W opryskiwaczu montowany jest zawór stałociśnieniowy ARAG (rys. 11). SłuŜy on
do regulacji ciśnienia cieczy oraz utrzymania stałej dawki podczas oprysku środkami
ochrony roślin lub nawozami płynnymi niezaleŜnie od ilości załączonych sekcji. Montowany jest on na wysięgniku, który pozwala na jego obsługę bez wychodzenia z kabiny operatora. Na Ŝyczenie klienta producent moŜe zamontować zawór wyposaŜony w elektryczne
sterowanie pozwalające na włączenie i wyłączenie sekcji roboczych z kabiny operatora. W
takim przypadku z tym zaworem dostarczana jest instrukcja montaŜu i bezpiecznej obsługi.
Z zaworem zblokowany jest filtr tłoczny, który słuŜy do oczyszczania cieczy, skierowanej do zaworów odcinających, oraz do przekazania poprzez końcówkę części cieczy na
mieszanie.
REGULACJA CIŚNIENIA I STEROWANIE PRZEPŁYWEM CIECZY
Pierwsza regulacja zaworu
W czasie pierwszej regulacji ciśnienia:
− zawory odcinające (C) powinny być otwarte,
− dźwignia (E) w pozycji skierowania cieczy roboczej na zwór sterujący (połoŜenie
dolne),
− a obroty pompy powinny wynosić 540 obr/min (lub takie jakie będą stosowane
podczas oprysku).
Aby prawidłowo wyregulować ciśnienie, naleŜy:
dokręć pokrętło koloru Ŝółtego (H),
dokręć pokrętła kompensacji ciśnienia (B) (zgodnie z ruchem wskazówek zegara),
dokręć czerwone pokrętło pod filtrem tłocznym (K),
następnie naleŜy pokrętłem zielonym (F) ustawić ciśnienie 0,8 MPa (8 bar) – obracając pokrętło w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększamy ciśnienie,
zaś w lewo następuje zmniejszenie ciśnienia,
• odkręcić czerwone pokrętło (K) pod filtrem tłocznym (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) aŜ ciśnienie na manometrze obniŜy się do 7 bar.
•
•
•
•
Następnie ustawiamy wymagane ciśnienie robocze poprzez obrót pokrętłem Ŝółtym
(H). Aby załoŜone ciśnienie utrzymywało się cały czas podczas pracy niezaleŜnie od ilości
załączonych sekcji naleŜy przeprowadzić tzw. regulację kompensacji ciśnienia roboczego.
W tym celu naleŜy:
• ustawić wymagane ciśnienie robocze pokrętłem Ŝółtym (H),
• zamknąć jedną sekcję zaworkiem (C),
• odczytać na manometrze (A) zmianę ciśnienia,
• pokrętłem (B) sekcji wyłączonej naleŜy wyregulować ciśnienie, aby manometr
wskazywał ponownie ciśnienie poprzednio ustawione,
• w ten sposób przeprowadzić regulację, oddzielnie dla kaŜdej sekcji.
36
Rys. 11. Zawór sterujący
ARAG:
A - manometr,
B - pokrętła kompensacji ciśnienia,
C - dźwignie uruchamiania
zaworów odcinających,
D - dźwignia zaworu doprowadzającego ciecz do
rozwadniacza,
E - dźwignia zaworu odcinającego (włączanie i wyłączanie zaworu sterującego),
F - pokrętło zaworu (zielone),
G - filtr tłoczny,
H - pokrętło zaworu (Ŝółte),
K - pokrętło rozwadniacza
(czerwone)
Po tak przeprowadzonej regulacji zaworu zmianę wielkości ciśnienia dokonujemy
pokrętłem koloru Ŝółtego (H).
OBSŁUGA ZAWORU
Dla zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy zaworu naleŜy:
- codziennie przed pracą czyścić wkład filtra tłocznego,
- kaŜdorazowo po zakończonej pracy cały układ cieczowy opryskiwacza przepłukać czystą
wodą,
- raz w roku sprawdzać prawidłowość wskazania manometru.
7.3. Rozwadniacz środków ochrony roślin
Przeznaczenie
Rozwadniacz środków ochrony roślin (rys. 12) przeznaczony jest do wstępnego
rozwadniania preparatów przed doprowadzeniem ich do zbiornika opryskiwacza. Podczas
transportu rozwadniacz powinien być uniesiony do góry i zablokowany specjalnym sworzniem (rys 13). Na czas rozwadniania rozwadniacz opuszcza się w dolne połoŜenie.
37
Rys. 12. Rozwadniacz środków ochrony
roślin:
1 - zbiornik rozwadniacza,
2 - pokrywa rozwadniacza,
3 - przewód ciśnieniowy doprowadzający
ciecz z zaworu sterującego,
4 - zawór płuczki rozwadniacza,
5 - zawór płuczki butelek,
6 - płuczka butelek,
7 - przewód odprowadzający ciecz do
zbiornika głównego
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niedopuszczalna jest praca z środkami ochrony roślin bez środków ochrony
osobistej, moŜe to grozić kontaktem lub wdychaniem szkodliwych substancji.
a)
b)
Rys. 13. Ustawienie rozwadniacza
a) - połoŜenie transportowe
b) - połoŜenie rozwadniania
1 - rozwadniacz środków ochrony roślin
2 - sworzeń blokujący
Obsługa i eksploatacja.
W celu dokonania rozwodnienia stosowanego środka ochrony roślin naleŜy:
• nalać do zbiornika opryskiwacza około 2/3 wymaganej ilość wody,
• uruchomić opryskiwacz,
• włączyć zaworkiem w zaworze sterującym dopływ cieczy do rozwadniacza,
następnie:
• otworzyć pokrywę rozwadniacza,
• wlać do zbiornika rozwadniacza środek ochrony roślin,
• zamknąć pokrywę,
• otworzyć zawór (4) nastąpi rozcieńczanie preparatu (otwarcie – dźwignia równoległa do
osi przewodów),
• otworzyć zawór kulowy, który spowoduje wysysanie cieczy z rozwadniacza do zbiornika
głównego,
38
• po wypłukaniu środka ochrony roślin i wypłukaniu zbiornika zamknąć zawór (4),
• napełnić zbiornik główny wodą do Ŝądanego stęŜenia cieczy.
Płukanie pojemnika po środku ochrony roślin:
• załoŜyć pojemnik po środku ochrony roślin na płuczkę butelek (6),
• otworzyć zawór (5) (otwarcie – dźwignia równoległa do osi przewodów),
• przycisnąć pojemnikiem płuczkę w dół aby nastąpiło płukanie,
• po wypłukaniu pojemnika, zamknąć zawór (5), zdjąć pojemnik z płuczki (6),
• zamknąć pokrywę rozwadniacza.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas korzystania z rozwadniacza zachować szczególne środki ostroŜności ze względu na kontakt ze środkami o wysokim stęŜeniu. Przed włączeniem dopływu cieczy do rozwadniacza upewnij się, Ŝe pokrywa jest zamknięta.
7.4. Rozpylacze
Standardowo opryskiwacze wyposaŜone są w pojedyncze głowice z jednym rozpylaczem. Głowice połączone są z przeponowymi zaworami przeciwwyciekowymi, które zapobiegają wyciekowi cieczy z rozpylaczy przy zamkniętym zaworze sterującym.
Do podstawowych czynności obsługowych rozpylaczy naleŜy dbanie o
niedopuszczanie do ich zapchania. DemontaŜ i montaŜ rozpylaczy naleŜy przeprowadzać
z zachowaniem szczególnych środków ostroŜności, gdyŜ istnieje moŜliwość kontaktu ze
środkami ochrony roślin. Czynności montaŜu i demontaŜu naleŜy przeprowadzać w
środkach ochrony osobistej (rękawicach).
W przypadku zapchania rozpylacza naleŜy czyścić
go specjalną szczoteczką lub miękkim pędzlem. Lub po
uprzednim namoczeniu w wodzie, przedmuchać powietrzem pod ciśnieniem (rys. 14). Nigdy nie przedmuchiwać
ustami lub przepychać drutem.
Rys. 14. Czyszczenie rozpylacza
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas czyszczenia rozpylaczy zachować szczególne środki ostroŜności
ze względu na kontakt ze środkami o wysokim stęŜeniu. NaleŜy bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej (rękawice).
Nigdy nie przedmuchiwać ustami lub przepychać drutem rozpylaczy.
W przypadku kapania z rozpylaczy, po przełączeniu dźwigni sterującej zaworu na
„przelew” naleŜy odkręcić zaworek, aby dostać się do membrany wewnątrz korpusu rozpylacza. Do odkręcania uŜyć specjalnego klucza dołączonego do opryskiwacza. NaleŜy
sprawdzić stan membrany i w razie potrzeby wymienić.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przy montaŜu głowicy opryskowej naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zagroŜenie związane z otarciem lub ukłuciem oraz kontaktem z substancjami
szkodliwymi.
39
7.5. Filtry
7.5.1. Filtr ssawny
Filtr ssawny montowany jest między zbiornikiem głównym a pompą (rys. 15). Zadaniem jego jest oczyszczenie cieczy roboczej z zanieczyszczeń mechanicznych przed dostaniem się ich do zaworu sterującego.
ZAPAMIĘTAJ
Przed kaŜdym napełnieniem zbiornika oczyścić wkład filtra ssawnego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas czyszczenia filtra ssawnego naleŜy uŜywać rękawic ochronnych.
Obsługa filtru polega na okresowym czyszczeniu siatki filtrującej, kontroli poprawności zamocowana i właściwego stanu uszczelki kołpaka i pierścieni uszczelniających
(oringów) siatki filtrującej, zaworu odcinającego oraz stanu spręŜyny zaworu (9).
Rys. 15. Filtr ssawny:
1-króciec wlotowy,
2- króciec wylotowy,
3-uszczelka,
4-korpus,
5-kołpak,
6-nakrętka,
7-pokrętło blokady zaworu,
8-siatka filtrująca,
9-spręŜyna zaworu,
10-zawór,
11-gniazdo zaworu
Konstrukcja filtru pozwala na czyszczenie siatki filtrującej przy pełnym zbiorniku.
Aby to wykonać naleŜy lekko wcisnąć do środka pokrętło zaworu (7), a następnie obrócić
o 90 stopni w lewo (w kierunku przeciwnym do ruch wskazówek zegara - patrząc od strony
pokrętła). W tym momencie spręŜyna (9) zamyka zawór i moŜna odkręcić nakrętkę (6),
zdjąć kołpak (5) i wyjąć siatkę filtrującą (8) w celu jej wyczyszczenia. Zdemontowane części wypłukać w naczyniu z wodą. Siatkę filtru przepłukać strumieniem wody i oczyścić
miękką szczotką. Następnie naleŜy zmontować zawór w odwrotnej kolejności zwracając
uwagę na właściwe ułoŜenie oringów i uszczelki kołpaka.
ZAPAMIĘTAJ
NALEśY PAMIĘTAĆ O PRZEKRĘCENIU W PRAWO POKRĘTŁA (7),
W PRZECIWNYM PRZYPADKU POMPA NIE BĘDZIE ZASYSAĆ
CIECZY ZE ZBIORNIKA.
40
7.5.1. Filtr ciśnieniowy
Filtr ciśnieniowy (rys. 16) jest drugim stopniem oczyszczania cieczy roboczej.
Obsługa filtru polega na okresowym czyszczeniu siatki filtrującej, kontroli poprawności zamocowania i właściwego stanu uszczelki kołpaka, pierścieni uszczelniających
(oringów), siatki filtrującej i zaworu odcinającego.
W celu oczyszczenia siatki filtrującej naleŜy odkręcić nakrętkę (5), zdjąć kołpak (7) i
wyjąć siatkę filtrującą. Zdemontowane części wypłukać w naczyniu z wodą. Siatkę filtru
przepłukać strumieniem wody i oczyścić miękką szczotką. Po wyczyszczeniu siatki kolejność czynności jest odwrotna. NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe ułoŜenie i stan oringów,
siatki filtr i uszczelki kołpaka.
Rys. 16. Filtr ciśnieniowy:
1-króciec wlotowy,
2-pierścień uszczelniający,
3-siatka filtrująca,
4-pierścień uszczelniający,
5-nakrętka,
6-uszczelka,
7-kołpak,
8-pierścień zaworu,
9-uszczelka,
10-krócieczy wylotowy cieczy,
11-pokrętło zaworu,
12- zawór
Ilość cieczy kierowanej do zbiornika poprzez mieszadła zaleŜy od połoŜenia zaworu
(12), którego połoŜenie regulujemy pokrętłem (11). Pokręcając pokrętłem w prawo powodujemy zmniejszenie ilości cieczy (moŜna całkowicie zablokować przepływ cieczy), a w
lewo zwiększenie.
7.6. Mechanizm trapezowy
Mechanizm trapezowy jest czteropunktowym układem zawieszenia belki polowej,
umoŜliwiającym prawidłowe kopiowanie terenu przez belkę podczas bocznych przechyleń
ciągnika (dotyczy belki 15 i 18 m). W celu zapewnienia prawidłowej pracy mechanizmu
trapezowego naleŜy zachować odpowiedni luz między belką mechanizmu trapezowego a
poprzeczkami oraz pamiętać o smarowaniu sworzni belki ruchomej. Przy prawidłowo działającym mechanizmie trapezowym, rozłoŜona belka polowa, po wychyleniu, powinna wracać do połoŜenia pierwotnego (blokada belki polowej rozłączona). Mechanizm trapezowy
posiada blokadę w postaci sworznia. Po odblokowaniu mechanizmu trapezowego sworzeń
umieścić w tulejce (rys. 17).
41
Rys. 17. Blokada mechanizmu trapezowego:
1-tulejka na sworzeń,
2-sworzeń blokady mechanizmu
trapezowego
Blokadę mechanizmu trapezowego stosuje się:
• w połoŜeniu transportowym maszyny,
• przy złoŜonej jednej części belki polowej,
• przy pracy na terenach o pochyleniu większym niŜ 5°.
7.7. Rozstaw kół
Konstrukcja opryskiwacza umoŜliwia zmianę rozstawu kół. Pozwala to na dostosowanie rozstawu kół maszyny do rozstawu kół ciągnika i ścieŜek technologicznych na polach (rys. 18).
Aby uzyskać Ŝądany rozstaw kół opryskiwacza naleŜy:
− połączyć opryskiwacz z ciągnikiem i zabezpieczyć ciągnik przed przetoczeniem, podkładając kliny pod koła,
− za pomocą podnośnika podnieść oś opryskiwacza,
− zabezpieczyć podporami stałymi opryskiwacz przed opadnięciem,
− poluzować śruby jarzm mocujących półosie,
− rozsunąć koła na wymagany rozstaw,
− dokręcić śruby mocujące jarzma półosi.
Niebezpieczeństwo
Podnosząc opryskiwacz do zmiany rozstawu kół zaciągnąć hamulec postojowy w ciągniku, zabezpieczyć klinami koła i podporami stałymi ramę opryskiwacza.
Rys. 18. Zmiana rozstawu kół w opryskiwaczu:
1 - śruby jarzm mocujących półosie
8. OBSŁUGA TECHNICZNA OPRYSKIWACZA
Wszystkie czynności obsługowe (konserwacja, naprawy, czyszczenie) naleŜy wy42
konywać przy opuszczonym opryskiwaczu na podłoŜe. Belka polowa musi być ustawiona
w najniŜszym połoŜeniu i oparta na podporach. Silnik ciągnika musi być wyłączony i musi
być zaciągnięty hamulec ręczny.
8.1. Instrukcja smarowania
Czynności smarowania naleŜy wykonać zgodnie z tabelą 4. W przypadku wykonania mycia opryskiwacza myjką ciśnieniową wszystkie punkty smarowania napełnić smarem stałym.
Tabela 4. Punkty smarowania opryskiwacza
Lp.
Punkty smarowania
Gatunek oleju
lub smaru
Hipol GL-4
80 W/90
1. Pompa UDOR
Sworznie obrotowe i
przeguby belki polowej
Pow. wielowypustów
3.
pompy
Powierzchnie ślizgowe
4.
słupów ramy
Sworznie układu trape5.
zowego
300-350 h
2.
6.
Uwagi
Pierwsza wymiana po
50 h.
Przed kaŜdym sezonem eksploatacyjnym
100 h pracy
50 h pracy
Smar ŁT 42
Przed dłuŜszym postojem
100 h pracy
100 h pracy
Sworzeń mocowania siłownika
Ręczna wciągarka do
unoszenia belki polowej
- mechanizm napędu
7.
wciągarki,
- zapadka blokująca,
- lina
Częstotliwość
wymiany
lub smarowania
100 h pracy
Dotyczy opryskiwacza
ze stabilizacją
Dotyczy opryskiwacza
z hydraulicznym unoszeniem belki polowej
Dotyczy opryskiwacza
wyposaŜonego w
ręczną wciągarkę słuŜącą do unoszeniem
belki polowej
Smar ŁT 42
50 h pracy
Smar stały
ŁT 42
Smar stały
STP
Raz w roku przed
sezonem
-
100 h pracy
Przed dłuŜszym
postojem
8. ŁoŜyska kół jezdnych
9. Oś obrotu zaczepu
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przy konserwacji i smarowaniu nie naleŜy wykorzystywać konstrukcji maszyny jako podestów, grozi to upadkiem z maszyny.
8.2. MoŜliwe usterki
W tabeli 5 zawarto najczęściej spotykane usterki, przyczyny i sposób ich usunięcia,
mogące wystąpić podczas pracy opryskiwaczem.
43
Tabela 5. MoŜliwe usterki podczas pracy opryskiwaczem
Usterki
Przyczyny
Brak przepływu cieczy
• zamknięty przepływ cieczy •
roboczej do rozpylaczy
ze zbiornika przez filtr
przy włączonej pompie
ssawny do pompy
•
i otwartym zaworze sterującym
•
•
•
Ciśnienie na manometrze obniŜa się i nie jest
moŜliwe ustawienie ciśnienia roboczego
•
•
•
Znaczne drgania wskazówki manometru
•
•
•
•
•
zapowietrzony układ
•
•
brak powietrza w powietrzniku lub ciśnienie za niskie
uszkodzona przepona powietrznika
nieodpowiednie ciśnienie
powietrza w powietrzniku
pompy
niski poziom oleju w pompie
zbyt duŜa prędkość obrotowa pompy
•
uszkodzona przepona
•
•
•
•
Ciecz robocza w oleju
•
•
•
Nierównomierny strumień wypływu cieczy z
dysz
Głośna praca pompy
zanieczyszczony filtr
ssawny lub tłoczny
nieszczelności na odcinku
między zbiornikiem a
pompą
uszkodzone lub źle zamontowane zawory w
pompie
zanieczyszczony filtr tłoczny
uszkodzony przewód ciśnieniowy
nieodpowiednie lub zuŜyte
dysze rozpylaczy
•
•
•
•
•
•
•
44
Usuwanie
sprawdzić połoŜenie pokrętła przy filtrze ssawnym
sprawdzić poprawność montaŜu zaworu filtra ssawnego
(dotyczy filtra z pokrętłem
Ŝółtym)
oczyścić lub wymienić wkłady filtrów
zlikwidować nieszczelności
w połączeniach i przewodach ssawnych
sprawdzić i w miarę potrzeby wymienić zawory w pompie
oczyścić lub wymienić wkład
filtra
zmienić przewód
wymienić rozpylacz, jeŜeli
natęŜenie wypływu cieczy
róŜni się więcej niŜ 5 % od
danych deklarowanych
przez producenta
sprawdzić szczelność połączeń i przewodów
sprawdzić i uzupełnić ciśnienie w powietrzniku
wymienić przeponę
sprawdzić i uzupełnić ciśnienie powietrza w powietrzniku
sprawdzić i w razie potrzeby
uzupełnić poziom oleju
skontrolować prędkość obrotową pompy (ok. 540 obr/min)
natychmiast przerwać pracę
pompy
zmienić przeponę i olej w
pompie
przed montaŜem nowych
przepon przemyć wnętrze
pompy olejem napędowym
lub naftą
Nierównomierne lub
nadmierne zuŜywanie
się ogumienia kół
jezdnych
•
niewłaściwe ciśnienie
powietrza w ogumieniu
•
sprawdzić ciśnienie w
ogumieniu kół i doprowadzić
do zalecanego
8.3. Wskazówki dotyczące utrzymania i przechowywania opryskiwacza
Codziennie przed rozpoczęciem pracy naleŜy dokładnie kontrolować stan przewodów cieczowych (obejrzeć przewody w celu znalezienia ewentualnych pęknięć). Czas
uŜytkowania takich przewodów zaleŜny jest w głównej mierze od wykorzystania maszyny
i miejsca przechowywania (pod zadaszeniem lub nie). Zaleca się wymianę przewodów po
pięciu latach od daty produkcji opryskiwacza.
W przypadku opryskiwacza z hydraulicznym unoszeniem belki polowej naleŜy kontrolować stan przewodów hydraulicznych. Codziennie przed rozpoczęciem pracy naleŜy
dokładnie obejrzeć przewody w celu znalezienia ewentualnych pęknięć.
Wszystkie przewody hydrauliczne stosowane w maszynie naleŜy wymieniać po pięciu latach pracy maszyny.
ZAPAMIĘTAJ
Przestrzegaj terminów wymiany przewodów układu cieczowego.
Regularnie naleŜy smarować miejsca wskazane na maszynie i podane w instrukcji
obsługi. Okresowo dokonywać przeglądu maszyny i zabezpieczać smarem części ruchome w celu zapobiegania ich zapieczeniu i powstawania źródła korozji, mającej wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie maszyny.
ZAPAMIĘTAJ
Wszystkie naprawy opryskiwaczy powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach naprawczych.
Konserwacja opryskiwacza polega na dokładnym jego oczyszczeniu usunięciu zauwaŜonych usterek powstałych w wyniku eksploatacji. Po kaŜdorazowym uŜyciu opryskiwacza naleŜy przepłukać jego elementy robocze. Zaleca się, aby do tego celu stosować
detergenty proponowane przez producentów środków ochrony roślin. Po zastosowaniu
detergentów opryskiwacz naleŜy przepłukać ponownie czystą wodą.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W przypadku pozostawienia opryskiwacza z cieczą roboczą lub jej resztkami (nieprzepłukany opryskiwacz) naleŜy ograniczyć dostęp ludzi i zwierząt
do maszyny.
Podczas przygotowania opryskiwacza do przechowywania po okresie agrotechnicznym, oraz w okresie, kiedy istnieje moŜliwość wystąpienia przymrozków naleŜy opróŜnić ciecz opryskową z pompy i innych elementów opryskiwacza dla uniknięcia ich uszkodzenia.
Opryskiwacz powinien być przechowywany w miejscu zadaszonym o suchym podłoŜu. Podpora opryskiwacza powinna być opuszczona i zabezpieczona przed odblokowaniem (rys. 19). Belka polowa powinna być ustawiona w najniŜszym połoŜeniu i oparta na
podporach. Opryskiwacz zabezpieczyć przed przetoczeniem, podkładając kliny pod koła.
45
Rys. 19. Podpora opryskiwacza:
1 – sworzeń blokujący,
2 – podpora
Na czas przechowywania opryskiwacza wał przegubowo-teleskopowy powinien
spoczywać na specjalnym wsporniku (zapobiega to przed kontaktem wału WPT z podłoŜem po odłączeniu ciągnika rolniczego) (rys. 20). Końcówkę przewodu hydraulicznego
zamocować w specjalnym uchwycie (rys. 21).
Rys. 20. Mocowanie wału na czas postoju:
1 - wspornik mocowania wału WPT na
czas postoju
Rys. 21. Mocowanie przewodów na czas postoju:
1 – uchwyt do mocowania przewodów na
czas postoju
Wszelkie zauwaŜone ubytki pokrycia antykorozyjnego powinny być uzupełnione
przed pozostawieniem opryskiwacza na okres dłuŜszego przechowywania.
ZAPAMIĘTAJ
Podczas przechowywania opryskiwacza naleŜy go ustawić na płaskiej
powierzchni.
46
Stan techniczny opryskiwacza powinien być sprawdzany przez wyspecjalizowane
stacje kontroli opryskiwaczy. Właściciel opryskiwacza jest odpowiedzialny za przeprowadzenie okresowych przeglądów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
8.4. Wskazówki dotyczące obsługi posezonowej
Po zakończonym sezonie pracy naleŜy opryskiwacz starannie oczyścić z środków
ochrony roślin, zanieczyszczeń i rdzy. ZuŜyte lub uszkodzone elementy robocze naleŜy
wymienić na nowe oraz dokonać dokręcenia wszystkich poluzowanych połączeń śrubowych.
Z pompy naleŜy spuścić ciecz opryskową (odłączyć przewód ssawny i tłoczny
i włączyć napęd pompy przez ok. 1 minutę). Wkłady filtracyjne, rozpylacze i manometr
naleŜy zdemontować i umieścić w pomieszczeniu o temperaturze powyŜej 0°C. NaleŜy
takŜe zwolnić naciąg spręŜyn w zaworach i poluzować zawory przeciwwyciekowe.
Podczas oczyszczania rozpylaczy naleŜy przemyć je w wodzie lub przedmuchać
spręŜonym powietrzem.
ZAPAMIĘTAJ
Czyszczenie rozpylaczy twardymi przedmiotami grozi ich uszkodzeniem.
NaleŜy takŜe przesmarować wszystkie punkty smarowania i zabezpieczyć smarem
stałym tłoczyska siłowników hydraulicznych oraz wał pompy.
Ubytki w powłoce lakierniczej naleŜy oczyścić i uzupełnić przez pokrycie nową warstwą farby ochronnej.
Po okresie przechowywania (zimowym) naleŜy przeprowadzić uruchomienie opryskiwacza zgodnie z punktem “Czynności związane z pierwszym uruchomieniem opryskiwacza”.
9. PRZEJAZDY PO DROGACH PUBLICZNYCH
9.1. Transport opryskiwacza na środkach transportu
Opryskiwacze polowe przyczepiane od producenta do sprzedawcy lub klienta mogą
być transportowane samochodami cięŜarowymi. Opryskiwacze transportowane są bez
demontaŜu. Do transportu podstawowe wyposaŜenie jest umieszczane w koszu rozwadniacza środków ochrony roślin. Na przyczepy samochodów opryskiwacze są załadowywane urządzeniami dźwigowymi po załoŜeniu lin lub łańcuchów w miejscach oznaczonych
piktogramami przez producenta.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przy podnoszeniu opryskiwacza naleŜy liny lub łańcuchy zaczepić w miejscach oznaczonych przez producenta piktogramami.
9.2. Przejazd po drogach publicznych opryskiwacza z ciągnikiem
OPRYSKIWACZE CIĄGNIKOWE PRZYCZEPIANE P368/8 (2500 l, 15 m) I P368/9
(2500 l, 18 m) NIE SĄ PRZYSTOSOWANE DO RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH.
Przejazdy opryskiwacza zagregatowanego z ciągnikiem po drogach publicznych
47
powinny odbywać się przy złoŜonych i zabezpieczonych ramionach belki polowej. Belka
polowa powinna być ustawiona w najniŜszym połoŜeniu i powinna spoczywać na podporach. Opryskiwacz transportowany po drogach publicznych powinien być wyposaŜony w
przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze zaopatrzone z tyłu w lampy zespolone ze
światłami: pozycyjnymi, stop, kierunku jazdy i odblaskowe czerwone oraz z przodu pozycyjne białe. Na maszynie musi być załoŜona trójkątna tablica wyróŜniającą pojazdy wolnoporuszające się. Ponadto ciągnik agregatowany z opryskiwaczem powinien odpowiadać
warunkom dopuszczenia go do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami. Operator opryskiwacza odpowiada za sprawne działanie instalacji oświetleniowej. Za ewentualne szkody powstałe podczas wypadku w wyniku niesprawnego
oświetlenia odpowiada uŜytkownik maszyny.
Urządzenia świetlno-ostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróŜniającą pojazdy wolnoporuszające się naleŜy utrzymywać w czystości.
Podczas przejazdów po drogach publicznych naleŜy stosować się do przepisów
obowiązujących w kraju stosowania opryskiwacza.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zabrania się przewoŜenia osób i ładunków na maszynie.
UWAGA
Zabrania się przejazdów po drogach publicznych bez odpowiedniego oznakowania i oświetlenia zgodnego z obowiązującymi przepisami.
Opryskiwacz transportowany po drogach publicznych musi być obowiązkowo
wyposaŜony w przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróŜniającą pojazdy wolnoporuszające się mocowane w specjalnych
uchwytach znajdujących się na maszynie.
10. DEMONTAś
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przed przystąpieniem do czynności demontaŜu naleŜy pozostałości cieczy
po opryskach zlać do szczelnego naczynia i przekazać wraz z opakowaniami
do terenowego punktu utylizacji odpadów chemicznych.
Dokładnie umyć opryskiwacz, a po wykonanych czynnościach demontaŜu,
umyć takŜe narzędzia, jeśli zostały skaŜone chemicznie.
Wszelkie czynności naleŜy wykonywać przy, wyłączonym silniku ciągnika
i dekompresji opryskiwacza.
DemontaŜ maszyny powinny przeprowadzać osoby uprzednio zaznajomione z jej
budową. Czynności te naleŜy wykonywać po ustawieniu maszyny na równym i twardym
podłoŜu.
Podczas przeprowadzania czynności demontaŜu naleŜy uŜywać rękawic ochronnych i narzędzi w dobrym stanie technicznym.
DemontaŜ i wymianę elementów roboczych naleŜy wykonywać zgodnie z tabelami
zawartymi w katalogu części wymiennych. W przypadku elementów zuŜytych naleŜy postępować zgodnie z punktem “Kasacja”.
Ze względu na masę elementów opryskiwacza przekraczających 20 kg, podczas
demontaŜu naleŜy korzystać z urządzeń podnośnikowych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Urządzenia podnośnikowe stosowane podczas demontaŜu, moŜe obsługiwać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
48
11. KASACJA
Kasację opryskiwacza naleŜy przeprowadzić po uprzednim całkowitym jego demontaŜu oraz weryfikacji elementów maszyny. Podczas demontaŜu naleŜy grupować części ze
względu na rodzaj materiału: elementy gumowe, z tworzywa sztucznego, z metali Ŝelaznych i metali nieŜelaznych.
ZuŜyte elementy z metali Ŝelaznych i nieŜelaznych naleŜy przekazać pogrupowane
do punktów skupu tych metali.
ZuŜyte oleje i środki smarne naleŜy przekazać poprzez sieć punktów prowadzących
ich zbiórkę, gdzie podlegają procesom przerobu celem powtórnego ich wykorzystania.
Elementy gumowe i z tworzywa sztucznego naleŜy przekazać do punktów zbiórki
utylizacji substancji skaŜonych chemicznie, lub do wykorzystania (przerób lub utylizacja)
do przedsiębiorstw posiadających odpowiednie urządzenia.
UWAGA
Spalanie olejów, tworzyw sztucznych, materiałów gumowych w urządzeniach
do tego nie przystosowanych prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i narusza obowiązujące przepisy.
12. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Dane techniczne opryskiwaczy ciągnikowych przyczepianych przedstawiono w tabeli 6, 7.
Tabela 6. Charakterystyka techniczna opryskiwaczy przyczepianych 1200 i 1600 l
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1. Symbol maszyny
2. Wymiary gabarytowe
Jedn.
miary
3
-
1200/12
1200/15
1200/18
1600/12
1600/15
1600/18
4
P368
5
P368/1
6
P368/2
7
P368/3
8
P368/4
9
P368/5
PołoŜenie transportowe
- długość
mm
3980
3980
3980
3980
3980
3980
- szerokość
mm
2600
2860
2860
2600
2860
2860
- wysokość
mm
2450
2450
2450
2450
2450
2450
PołoŜenie robocze
- długość
mm
3980
3980
3980
3980
3980
3980
- szerokość
mm
11600
14650
17600
11600
14650
17600
- wysokość
mm
2450
2450
2450
2450
2450
2450
3. Masa opryskiwacza
kg
750
760
835
790
800
875
Dopuszczalna masa całkowita
kg
1965
1975
2050
2405
2415
2490
4. Pompa
Producent
UDOR
UDOR
UDOR
UDOR
UDOR
UDOR
Typ
ZETA 100 RO 130 RO 130 RO 130 RO 130 RO 160
NatęŜenie wypływu przy:
98
132
132
132
132
170
3
- 0.0 MPa (540 obr/min)
dm /min
3
- max MPa (540 obr/min)
dm /min
91,3
125,3
125,3
125,3
125,3
167,0
Max ciśnienie robocze.
bar
20
20
20
20
20
20
Obroty robocze
obr/min
540
540
540
540
540
540
5. Zbiornik
3
Pojemność nominalna
dm
1200
1200
1200
1600
1600
1600
3
Pojemność max.
dm
1260
1260
1260
1680
1680
1680
Średnica otworu wlewowego
mm
380
380
380
380
380
380
przeźroczy- przeźroczy- przeźroczy- przeźroczy- przeźroczy- przeźroczyWskaźnik napełnienia
sta rurka
Skala
Pływak
dm
-
3
Podziałka elementarna
dm
3
sta rurka
sta rurka
sta rurka
sta rurka
sta rurka
100-1200 100-1200 100-1200 100-1600 100-1600 100-1600
kulka
kulka
kulka
kulka
kulka
kulka
czerwona czerwona czerwona czerwona czerwona czerwona
100
100
100
100
100
100
49
6. Pojemność rozcieńczalnika
dm
3
35
35
35
35
35
35
pestycydów
7. Zbiornik na czystą wodę do
płukania układu cieczowego
dm
3
120
120
120
160
160
160
dm
3
15
15
15
15
15
15
(wyposaŜenie dodatkowe)
8. Zbiornik na czystą wodę do
mycia rąk
9. Mieszadło
Typ
Rodzaj
10. Zawór sterujący
Typ
Zakres ciśnieniomierza
Dokładność skalowania ciśnieniomierza
Ilość przyłączeń na odbiorze
bar
bar
szt.
hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne
eŜektorowe eŜektorowe eŜektorowe eŜektorowe eŜektorowe eŜektorowe
Arag
0 – 16
0 – 5 co
0,2
5 – 16 co
0,5
3 + 1 rozwadniacz
Arag
0 – 16
0 – 5 co
0,2
5 – 16 co
0,5
5 + 1 rozwadniacz
Arag
0 – 16
0 – 5 co
0,2
5 – 16 co
0,5
5 + 1 rozwadniacz
Arag
0 – 16
0 – 5 co
0,2
5 – 16 co
0,5
3 + 1 rozwadniacz
Arag
0 – 16
0 – 5 co
0,2
5 – 16 co
0,5
5 + 1 rozwadniacz
Arag
0 – 16
0 – 5 co
0,2
5 – 16 co
0,5
5 + 1 rozwadniacz
11. Zawór spustowy
Rodzaj
Usytuowanie
-
grzybkowy grzybkowy grzybkowy grzybkowy grzybkowy grzybkowy
pod zbior- pod zbior- pod zbior- pod zbior- pod zbior- pod zbiornikiem
nikiem
nikiem
nikiem
nikiem
nikiem
3
3
3
3
3
3
0,8 × 0,8 0,8 × 0,8 0,8 × 0,8 0,8 × 0,8 0,8 × 0,8 0,8 × 0,8
12. Liczba stopni filtracji
13. Sito wlewowe
14. Filtry
szt.
mm
- filtr ssawny
- filtr toczny
- filtr w oprawie rozpylaczy
15. Belka polowa
- szerokość robocza
- szerokość robocza sekcji
mm
mm
mm
- rozstaw końcówek rozpylających
- zakres regulacji wysokości
rozpylaczy nad ziemią
- mechanizm wydźwigowy
belki
16. Rozpylacze
- typ
mm
12
15
18
12
15
18
4,5; 3; 4,5 3,5; 2,5; 3; 4,5; 3; 3; 4,5; 3; 4,5 3,5; 2,5; 3; 4,5; 3; 3;
2,5; 3,5
3; 4,5
2,5; 3,5
3; 4,5
500
500
500
500
500
500
mm
500-1700 500-1700 500-1700 500-1700 500-1700 500-1700
-
ręczna
ręczna
hydrauręczna
ręczna
hydrauwciągarka wciągarka liczny wciągarka wciągarka liczny
-
- kolor wg ISO
- symbol
- dopuszczalna prędkość wiatru do jakiej moŜna wykonywać oprysk
17. Wysokość otworu wlewowego
zbiornika nad ziemią
18. Pomost ułatwiający napełnienie zbiornika
Wymiary
Wysokość pomostu nad ziemią
Odległość pomiędzy stopniami
Wysokość od pomostu do
otworu wlewowego
19. Agregatowanie z ciągnikiem:
- klasa
- siła uciągu
- zapotrzebowanie mocy
m/s
szczelino- szczelino- szczelino- szczelino- szczelino- szczelinowe
we
we
we
we
we
niebieski niebieski niebieski niebieski niebieski niebieski
110 03
110 03
110 03
110 03
110 03
110 03
3
3
3
3
3
3
m
m
mm
mm
mm
0,6
0,4
0,3
0,6
0,4
0,3
1600
1600
0,6
0,4
0,3
1600
0,6
0,4
0,3
1750
0,6
0,4
0,3
1750
0,6
0,4
0,3
1750
545 x 345 545 x 345 545 x 345 545 x 345 545 x 345 545 x 345
630
630
630
630
630
630
mm
200
200
200
200
200
200
mm
950
950
950
1120
1120
1120
kN
kW
0,6
6
22
0,6
6
22
0,6
6
22
0,9
9
35
0,9
9
35
0,9
9
35
50
20. Prześwit transportowy
21. Prędkość robocza
22. Maksymalna prędkość trans-
mm
km/h
km/h
500
4-8
15
500
4-8
15
500
4-8
15
500
4-8
15
500
4-8
15
500
4-8
15
-
-
-
-
-
bar
-
-
DN 10ID
3,8 WP
180
-
-
DN 10ID
3,8 WP
180
portowa
23. Przewody hydrauliczne
- oznaczenie
- ciśnienie dopuszczalne
24. Przewody cieczowe
- oznaczenie
-
- ciśnienie dopuszczalne
bar
0804 ND 0804 ND 0804 ND 0804 ND 0804 ND 0804 ND
12;5/3 BO 12;5/3 BO 12;5/3 BO 12;5/3 BO 12;5/3 BO 12;5/3 BO
20
20
20
20
20
20
25. Koła i ogumienie
Liczba osi
1
1
1
1
1
1
Rozstaw kół
mm 1200-1500 1200-1500 1200-1500 1200-1500 1200-1500 1200-1500
Oznaczenie ogumienia
7,5-20
7,5-20
7,5-20
9,5-24
9,5-24
9,5-24
Ciśnienie powietrza w ogukPa
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
mieniu
26. Wał przegubowo-teleskopowy
- nominalny moment obrotoNm
250
250
250
250
250
250
wy
- nominalna przekazywana
kW
14
14
14
14
14
14
moc
- długość zsuniętego wału
mm
710
710
710
710
710
710
między krzyŜakami
- obroty robocze WOM
[obr/min]
540
540
540
540
540
540
- końcówka od strony ciągnika
6
6
6
6
6
6
i maszyny (wpusty)
Informacja o stosowaniu wału
CE
CE
CE
CE
CE
CE
oznaczonego znakiem „CE”
Tabela 7. Charakterystyka techniczna opryskiwaczy przyczepianych 2000 i 2500 l
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1. Symbol maszyny
2. Wymiary gabarytowe
Jedn.
miary
3
-
PołoŜenie transportowe
- długość
mm
- szerokość
mm
- wysokość
mm
PołoŜenie robocze
- długość
mm
- szerokość
mm
- wysokość
mm
3. Masa opryskiwacza
kg
Dopuszczalna masa całkowita
kg
4. Pompa
Producent
Typ
NatęŜenie wypływu przy:
3
- 0.0 MPa (540 obr/min)
dm /min
3
- max MPa (540 obr/min)
dm /min
Max ciśnienie robocze.
bar
Obroty robocze
obr/min
5. Zbiornik
3
Pojemność nominalna
dm
3
Pojemność max.
dm
Średnica otworu wlewowego
mm
2000/15
2000/18
2500/15
2500/18
5
P368/6
6
P368/7
8
P368/8
9
P368/9
3900
2860
2430
3900
2860
2430
3900
2860
2430
3900
2860
2430
3900
14650
2430
855
2880
3900
17600
2430
930
2955
3900
14650
2430
900
3425
3900
17600
2430
975
3500
UDOR
RO 160
170
UDOR
RO 160
170
UDOR
RO 160
170
UDOR
RO 160
170
167,0
20
540
167,0
20
540
167,0
20
540
167,0
20
540
2000
2100
380
2000
2100
380
2500
2630
380
2500
2630
380
51
Wskaźnik napełnienia
Skala
Pływak
Podziałka elementarna
6. Pojemność rozcieńczalnika
pestycydów
7. Zbiornik na czystą wodę do
płukania układu cieczowego
3
dm
3
dm
3
dm
przeźroczysta rurka przeźroczysta rurka przeźroczysta rurka przeźroczysta rurka
100-2000
100-2000
100-2500
100-2500
kulka czerwona kulka czerwona kulka czerwona kulka czerwona
100
100
100
100
35
35
35
35
dm
3
200
200
250
250
dm
3
25
25
25
25
-
hydrauliczne
eŜektorowe
hydrauliczne
eŜektorowe
hydrauliczne
eŜektorowe
hydrauliczne
eŜektorowe
bar
bar
Arag
0 – 16
0 – 5 co 0,2
5 – 16 co 0,5
5 + 1 rozwadniacz
Arag
0 – 16
0 – 5 co 0,2
5 – 16 co 0,5
5 + 1 rozwadniacz
Arag
0 – 16
0 – 5 co 0,2
5 – 16 co 0,5
5 + 1 rozwadniacz
Arag
0 – 16
0 – 5 co 0,2
5 – 16 co 0,5
5 + 1 rozwadniacz
(wyposaŜenie dodatkowe)
8. Zbiornik na czystą wodę do
mycia rąk
9. Mieszadło
Typ
Rodzaj
10. Zawór sterujący
Typ
Zakres ciśnieniomierza
Dokładność skalowania ciśnieniomierza
Ilość przyłączeń na odbiorze
szt.
11. Zawór spustowy
Rodzaj
Usytuowanie
12. Liczba stopni filtracji
13. Sito wlewowe
14. Filtry
- filtr ssawny
- filtr toczny
- filtr w oprawie rozpylaczy
15. Belka polowa
- szerokość robocza
- szerokość robocza sekcji
- rozstaw końcówek rozpylających
- zakres regulacji wysokości
rozpylaczy nad ziemią
- mechanizm wydźwigowy
belki
16. Rozpylacze
- typ
- kolor wg ISO
- symbol
- dopuszczalna prędkość wiatru do jakiej moŜna wykonywać oprysk
17. Wysokość otworu wlewowego
zbiornika nad ziemią
18. Pomost ułatwiający napełnienie zbiornika
Wymiary
Wysokość pomostu nad ziemią
Odległość pomiędzy stopniami
Wysokość od pomostu do
otworu wlewowego
19. Agregatowanie z ciągnikiem:
- klasa
- siła uciągu
- zapotrzebowanie mocy
szt.
mm
mm
mm
mm
m
m
mm
grzybkowy
grzybkowy
grzybkowy
grzybkowy
pod zbiornikiem pod zbiornikiem pod zbiornikiem pod zbiornikiem
3
3
3
3
0,8 × 0,8
0,8 × 0,8
0,8 × 0,8
0,8 × 0,8
0,6
0,4
0,3
0,6
0,4
0,3
0,6
0,4
0,3
0,6
0,4
0,3
15
18
15
18
3,5; 2,5; 3; 2,5; 4,5; 3; 3; 3; 4,5 3,5; 2,5; 3; 2,5; 4,5; 3; 3; 3; 4,5
3,5
3,5
500
500
500
500
mm
500-1700
500-1700
500-1700
500-1700
-
ręczna
wciągarka
hydrauliczny
ręczna
wciągarka
hydrauliczny
m/s
szczelinowe
niebieski
110 03
3
szczelinowe
niebieski
110 03
3
szczelinowe
niebieski
110 03
3
szczelinowe
niebieski
110 03
3
mm
1865
1865
2065
2065
mm
mm
350 x 590
850
350 x 590
850
350 x 590
850
350 x 590
850
mm
200
200
200
200
mm
1015
1015
1215
1215
kN
kW
0,9
9
35
0,9
9
35
0,9
9
35
0,9
9
35
52
20. Prześwit transportowy
21. Prędkość robocza
22. Maksymalna prędkość trans-
mm
km/h
km/h
560
4-8
15
560
4-8
15
560
4-8
15
560
4-8
15
-
-
-
bar
-
DN 10ID 3,8
WP
180
DN 10ID 3,8
WP
180
portowa
23. Przewody hydrauliczne
- oznaczenie
- ciśnienie dopuszczalne
-
24. Przewody cieczowe
- oznaczenie
- ciśnienie dopuszczalne
bar
0804 ND 12;5/3 0804 ND 12;5/3 0804 ND 12;5/3 0804 ND 12;5/3
BO
BO
BO
BO
20
20
20
20
25. Koła i ogumienie
Liczba osi
Rozstaw kół
mm
Oznaczenie ogumienia
Ciśnienie powietrza w ogukPa
mieniu
26. Wał przegubowo-teleskopowy
- nominalny moment obrotoNm
wy
- nominalna przekazywana
kW
moc
- długość zsuniętego wału
mm
między krzyŜakami
- obroty robocze WOM
[obr/min]
- końcówka od strony ciągnika
i maszyny (wpusty)
Informacja o stosowaniu wału
oznaczonego znakiem „CE”
1
1250-1550
9,5-32
2,4
1
1250-1550
9,5-32
2,4
1
1250-1550
9,5-32
2,4
1
1250-1550
9,5-32
2,4
250
250
250
250
14
14
14
14
710
710
710
710
540
6
540
6
540
6
540
6
CE
CE
CE
CE
13. INDEKS ALFABETYCZNY
A
F
agregatowanie · 9, 10
filtr ciśnieniowy · 41
filtr ssawny · 35, 40, 44, 50, 52
fungicydy · 29
B
blokada mechanizmu trapezowego · 42
G
C
gumowe przepony · 33
gwarancja · 6, 16
cięgła dolne · 23, 24
ciśnienie · 30, 31
H
D
hałas · 16
hamulec postojowy · 42
herbicydy · 29
demontaŜ · 48, 49
drabinka · 20
drgania wskazówki manometru · 44
dzieci · 13
dźwignia zaworu sterującego · 28
I
insektycydy · 29
53
K
rozwadniacz środków ochrony roślin · 20
kalibracja opryskiwacza · 30
karta gwarancyjna · 6
kasacja · 49
kategoria układu zawieszenia · 19
klasyfikacja w zakresie toksyczności · 9, 14
koła jezdne · 20
S
siłownik hydrauliczny · 27
standardowe wyposaŜenie · 23
sterowanie układem cieczowym · 26
stęŜenie cieczy · 32
symbol · 6
M
Ś
maksymalne obroty · 34
manometr · 44, 47
mechanizm trapezowy · 41
mieszadła hydrauliczne · 20
środki ochrony roślin · 9, 10, 13, 14, 15, 32
T
N
tabliczka znamionowa · 3
temperatura otoczenia · 14
transport opryskiwaczy · 47
trójkątna tablica wyróŜniającą pojazdy wolnoporuszające się ·
48
napełnianie zbiornika · 25
niszczenie opakowań · 9, 14
O
U
obciąŜniki kół · 19, 23
odzieŜ ochronna · 9, 14
okres karencji · 13
okres prewencji · 13
oparzenie · 18
o-ring · 35
osłona WOM · 9
układ cieczowy · 26
ustawienie belki polowej · 26
W
wał przegubowo-teleskopowy · 9, 23, 24, 25
wchodzenie do wnętrza zbiornika · 18
wciągarka · 43
wspornik mocowania przewodów na czas postoju · 46
wspornik mocowania wału WPT na czas postoju · 46
wymiana przewodów · 45
P
podpora · 20
pomost · 20
pompa · 19, 20, 21, 40
powietrznik · 34, 35, 44
poziom oleju · 24, 44
poziomowanie wzdłuŜne · 26
prędkość jazdy · 28, 30
przeciąŜenie wału · 19
przenośne urządzenia świetlno-ostrzegawcze · 12, 48
przepona · 35, 36
przewód ssawny · 35
przeznaczenie preparatu · 13
Z
zaciski śrubowe · 27
zaczep obrotowy · 20
zagroŜenia · 7
zalecany roztwór · 13
zatrucie · 17
zaworki przeciwwyciekowe · 39, 47
zawór spustowy · 20, 21, 25
zawór sterujący · 19, 20
zbiornik · 30
zbiornik główny · 20
znaki bezpieczeństwa · 16, 17
R
resztki cieczy · 15
rozpylacz · 23, 26, 29, 31, 39
rozwadniacz środków chemicznych · 21
54
KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH
Sposób posługiwania się katalogiem
Katalog części wymiennych zawiera rysunki zespołów montaŜowych opryskiwacza
oznaczonych odpowiednimi numerami.
Katalogiem naleŜy się posługiwać w następujący sposób:
- ustalić przynaleŜność remontowanej części do odpowiedniego zespołu montaŜowego
wg rysunków,
- znaleźć potrzebną część na rysunku montaŜowym kierując się numerem odsyłacza.
Części zamienne, moŜna zakupić u producenta opryskiwacza. Natomiast wszystkie
elementy znormalizowane moŜna zakupić w ogólnodostępnej sprzedaŜy.
Zamawiając części wymienne kaŜdorazowo naleŜy podać:
- dokładny adres zamawiającego,
- numer fabryczny opryskiwacza, rok produkcji,
- numer i rok wydania instrukcji obsługi,
- nazwę zespołu montaŜowego (nr. rysunku), numer części zamiennej,
- liczbę sztuk,
- warunki płatności.
55
Rysunek 1. Hydrauliczny układ unoszenia belki polowej
56
Rysunek 2. Belka polowa 12 m
57
58
Rysunek 3. Belka polowa 15 -18 m
59
60
Rysunek 4. Pokrywa zbiornika
Nr poz.
rys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa kompletu lub
części
Gniazdo pokrywy
Pokrywa zbiornika
Ramię pokrywy
Sworzeń ramienia
Uszczelka ramienia
Uszczelka pokrywy
Czop ramienia
Tulejka ramienia
Nakrętka ramienia
Zaślepka ramienia
Nr katalogowy
lub numer normy
Ilość sztuk
4128/05-001
4128/05-002
4128/05-003
4128/05-004
4128/05-005
4128/05-006
4128/05-006
4128/05-006
4128/05-006
4128/05-006
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
61
Rysunek 5. Pompa przeponowa UDOR 100
62
Rysunek 6. Pompa przeponowa UDOR 130
63
Rysunek 7. Pompa przeponowa UDOR 160
64
Rysunek 8. Zawór sterujący ARAG
Nr poz.
rys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nr katalogowy lub
numer normy
Ciśnieniomierz
4128/08-001
Zawór odcinający rozwadniacza kpl.
4128/08-002
Zawór regulacji ciśnienia (Ŝółty) kpl.
4128/08-003
Zawór regulacji ciśnienia (zielony) kpl.
4128/08-004
Zawór przelewowy kpl.
4128/08-005
Króciec ciśnieniomierza kpl.
4128/08-006
Zawór odcinający sekcji z pokrętłem
4128/08-007
kompensacji ciśnienia kpl.
Filtr tłoczny kpl.
4128/08-008
Nazwa kompletu lub części
65
Ilość sztuk
1
1
1
1
1
1
5
1
Rysunek 9. Filtr ssawny
66
Rysunek 10. Mieszadło hydrauliczne
67
Rysunek 11. Oprawa rozpylacza przelotowa
Nr poz.
Nazwa kompletu lub części
rys.
1. Korpus oprawy rozpylacza-przelotowy
2. Kołpak rozpylacza szczelinowego
3. Kołpak krąŜka
4. Filterek
5. Uszczelka kołpaka
6. Przepona
7. Wkrętka
8. Oprawa grzybka
9. Grzybek
10. SpręŜyna
Nr katalogowy lub
numer normy
4128/09-001
4128/09-002
4128/09-003
4128/09-004
4128/09-005
4128/09-006
4128/09-007
4128/09-008
PN-86/M-82144
PN-78/M-82005
Rysunek 12. Oprawa rozpylacza końcowa
Nr poz.
Nazwa kompletu lub części
rys.
11. Korpus oprawy rozpylacza-krańcowy
12. Kołpak rozpylacza szczelinowego
13. Kołpak krąŜka
14. Filterek
15. Uszczelka kołpaka
16. Przepona
17. Wkrętka
18. Oprawa grzybka
19. Grzybek
20. SpręŜyna
Nr katalogowy lub
numer normy
4128/10-001
4128/10-002
4128/10-003
4128/10-004
4128/10-005
4128/10-006
4128/10-007
4128/10-008
PN-86/M-82144
PN-78/M-82005
68
Ilość sztuk
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Ilość sztuk
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Rysunek 13. Zbiornik opryskiwacza 1200, 1600, 2000, 2500
Nr
poz. Nazwa kompletu lub części
rys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pokrywa zbiornika głównego
Pokrywa zbiornika wody do płukania układu
cieczowego
Zbiornik wody do płukania układu cieczowego
Króciec mieszadła
Króciec ssawny zbiornika do płukania układu
cieczowego kpl.
Zawór spustowy kpl.
Sito wlewowe
Króciec ssawny zbiornika głównego kpl.
Trójnik przelotowy kpl.
Króciec przejściowy
Zbiornik na wodę do mycia rąk
Korek wlewowy zbiornika na wodę do mycia rąk
Kolanko przelewu I kpl.
Kolanko przelewu II kpl.
Kolanko przelewu III kpl.
69
Nr katalogowy
lub numer normy
Ilość
sztuk
4368/01-001
4368/01-001
1
1
4368/01-002
4368/01-003
4368/01-004
1
1
1
4368/01-005
4368/01-006
4368/01-007
4368/01-008
4368/01-009
4368/01-010
4368/01-011
4368/01-012
4368/01-013
4368/01-014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rysunek 14. Rama opryskiwacza z okiem dyszla
Nr
poz. Nazwa kompletu lub części
rys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rama kpl.
Jarzmo mocujące
Obejma półosi
Podkładka spręŜysta 16,3
Nakrętka M16
Oko dyszla kpl.
70
Nr katalogowy
lub numer normy
Ilość
sztuk
4368/02-001
4368/02-002
4368/02-003
PN-77/M-82008
PN-86/M-82144
4368/02-004
1
1
2
8
8
1
71
Rysunek 15. Rama opryskiwacza z zaczepem skrętnym
Tabela. Rama opryskiwacza z zaczepem skrętnym
Nr
poz. Nazwa kompletu lub części
rys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Rama kpl.
Jarzmo mocujące
Obejma półosi
Podkładka spręŜysta 16,3
Nakrętka M16
Śruba M5x15
Pokrywa osi dyszla
Nakrętka koronowa M36x1,5
Zawleczka
Podkładka
ŁoŜysko stoŜkowe 32208
Pierścień uszczelniający 40x72x10
Nakrętka M10
Łącznik zaczepu
Śruba M10x120
Oś dyszla
Czop zaczepu
Nakrętka
Zawleczka
Nakrętka koronowa M36x2
Podkładka
Belka zaczepu
72
Nr katalogowy
lub numer normy
Ilość
sztuk
4368/03-001
4368/03-002
4368/03-003
PN-77/M-82008
PN-86/M-82144
PN-85/M-82215
4368/03-004
PN-86/M-82148
PN-76/M-82001
4368/03-005
PN-75/M-86220
4368/03-006
PN-86/M-82144
4368/03-007
PN-85/M-82215
4368/03-008
4368/03-009
PN-86/M-82144
PN-76/M-82001
PN-86/M-82148
4368/03-010
4368/03-011
1
1
2
8
8
8
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
Rysunek 16. Zespół jezdny
Nr
poz. Nazwa kompletu lub części
rys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Półoś
Pierścień uszczelniający 75x115x10
ŁoŜysko stoŜkowe 30211
Piasta
Podkładka
Zawleczka
Nakrętka koronowa M36x1,5
Pokrywa piasty koła
Śruba M8x20
ŁoŜysko stoŜkowe 30210
73
Nr katalogowy
lub numer normy
Ilość
sztuk
4368/04-001
4368/04-002
PN-75/M-86220
4368/04-003
4368/04-004
PN-76/M-82001
PN-86/M-82148
4368/04-005
PN-85/M-82215
PN-75/M-86220
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
NOTATKI WŁASNE
74
75
KARTA GWARANCYJNA
OPRYSKIWACZ CIĄGNIKOWY PRZYCZEPIANY
Symbol maszyny
Numer fabryczny
Data produkcji
Data sprzedaŜy
Podpis sprzedającego
..........................
..........................
.............................
..........................
......................................
Pieczęć sprzedawcy
UWAGA: Od sprzedawcy naleŜy Ŝądać dokładnego (czytelnego) wypełnienia karty
gwarancyjnej oraz kuponów reklamacyjnych. Brak np. daty sprzedaŜy lub
pieczątki punktu sprzedaŜy narazi uŜytkownika na nie uznanie ewentualnych
reklamacji. Karta gwarancyjna z zapisami poprawionymi lub wypełniona
nieczytelnie - jest niewaŜna.
Zasady postępowania gwarancyjnego
1. Przez uŜytkownika naleŜy rozumieć osobę fizyczną lub prawną nabywającą sprzęt rolniczy,
przez sprzedawcę – jednostkę handlową dostarczającą sprzęt uŜytkownikowi a przez
producenta – wytwórcę sprzętu rolniczego.
2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie opryskiwacza na który wydana jest
niniejsza gwarancja.
3. Wady lub uszkodzenia maszyny będą usuwane bezpłatnie na miejscu u nabywcy w okresie
12 miesięcy od daty sprzedaŜy.
4. Ujawnione wady lub uszkodzenia naleŜy zgłosić osobiście, listownie lub telefonicznie.
5. JeŜeli w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania 3 - ech napraw gwarancyjnych, a
wyrób dalej wykazuje wady uniemoŜliwiające jego uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
nabywcy przysługuje prawo do wymiany wyrobu na nowy wolny od wad lub zwrot gotówki.
6. JeŜeli producent, sprzedawca i uŜytkownik nie uzgodnią innego terminu wykonania
reklamacji, wymiany wyrobu lub zwrotu gotówki powinna ona być dokonana w terminie 14
dni od daty zgłoszenia przez uŜytkownika.
7. JeŜeli w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji wymieniono lub dokonano
naprawy części maszyny a koszt tego przekracza 30% wartości nowej maszyny, termin
gwarancji rozpoczyna się na nowo od chwili wydania nowej lub naprawionej części.
8. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane:
- uŜytkowaniem opryskiwacza niezgodnym z instrukcją obsługi i przeznaczeniem,
- zdarzeniami losowymi lub innymi, za które odpowiedzialności nie ponosi gwarant.
Naprawy pozagwarancyjne mogą być wykonane wyłącznie na koszt uŜytkownika nabywcy.
9. Gwarant moŜe anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia:
- wprowadzania zmian konstrukcyjnych i ingerencji w wewnętrzne zespoły opryskiwacza,
- wystąpienia uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi,
- braku wymaganych zapisów lub ich samodzielnego dokonania w karcie gwarancyjnej,
- uŜytkowania opryskiwacza niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
76
Kupon reklamacyjny nr 1
Opryskiwacz ciągnikowy przyczepiany typ ................................
Nr fabryczny ....................
Data zakupu ...........................
podpis i pieczątka sprzedawcy
Nr protokółu reklamacyjnego ...........................
Kupon reklamacyjny nr 2
Opryskiwacz ciągnikowy przyczepiany typ ................................
Nr fabryczny ....................
Data zakupu ...........................
podpis i pieczątka sprzedawcy
Nr protokółu reklamacyjnego ...........................
Kupon reklamacyjny nr 3
Opryskiwacz ciągnikowy przyczepiany typ ................................
Nr fabryczny ....................
Data zakupu ...........................
podpis i pieczątka sprzedawcy
Nr protokółu reklamacyjnego ...........................
77
Sprzęt techniczny sprawny po naprawie odebrałem
dnia..................................
Podpis uŜytkownika .........................................
Uwagi:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Sprzęt techniczny sprawny po naprawie odebrałem
dnia..................................
Podpis uŜytkownika .........................................
Uwagi:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Sprzęt techniczny sprawny po naprawie odebrałem
dnia..................................
Podpis uŜytkownika .........................................
Uwagi:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
78

Podobne dokumenty