prezentacja - J. Oskarbski

Komentarze

Transkrypt

prezentacja - J. Oskarbski
Gdynia 15.09.2011
PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU TRANSPORTU w GDYNI
Jacek Oskarbski
Biuro Inżynierii Transportu
Urząd Miasta Gdyni
DIAGNOZA-Problemy
• wzrastający udział podróży samochodem (4,5%
od 2002 roku, od 2006 stabilizacja – niewielki
wzrost TZ w 2008, ponowny spadek TZ w 2010
– poniżej poziomu sprzed 2006 roku),
GDYNIA:
• wzrost wskaźnika motoryzacji i mobilności
mieszkańców,
• niektóre
47% podróży
niepieszych
samochodem – 2006
rok
• duże
49% podróży
niepieszych
samochodem – 2010
rok
ulice nie pełnią zadanej im funkcji ze
względu na nakładanie się ruchu o dużych
różnicach prędkości i rodzajów podróży (luki w
hierarchizacji)
zapotrzebowanie na transport ciężkimi
pojazdami
dostawczymi
w
związku
z
działalnością Portu Gdynia,
• proces urbanizacji obszarów podmiejskich
• zatłoczenie, problemy z parkowaniem,
środowisko, zdarzenia drogowe
250 tys. mieszkańców
450 samochodów/1000
mieszkańców
Car
47%
Bicycle
1%
PT 52%
INWESTYCJE-redukcja
Modernizacja ul.Janka
ruchu ciężkiego
WiśniewskiegoTrasa Kwiatkowskiego –
połączenie Portu z siecią
dróg krajowych
polepszenie dostępności
Portu
Zajezdnia trolejbusowa
Nowe linie
trolejbusowe
Zajezdnia autobusowa
Trasa Kwiatkowskiego
Powiązanie z VI korytarzem transportowym
TEN-T (północ – południe)
Poprawa warunków ruchu pieszego-redukcja ruchu tranzytowego
w obszarze centralnym – CIVITAS TELLUS 2002-2006
Natężenia ruchu różnica [poj./h]
Natężenia ruchu różnica [%]
TI- -10%
TZ- +13%
Spadek
Wzrost
Spadek
Wzrost
Gdynia ul. Świętojańska
Rozkład prędkości pojazdów na odcinkach
"Nowym" i "Starym"
Różnica prędkości
[km/h]
Nowa:
30,0
Po
Stara:
Przed
Vśr = 31,5 km/h
25,0
Vśr = 38,1 km/h
V85 = 39,5 km/h V85 = 48,6 km/h
[%]
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
>25
Prędkość
[km/h]
30
35
Now a
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
90<
[km/h]
Stara
Gdynia u. Świętojańska
Dystrybuanta rozkładu prędkości pojazdów na odcinkach
"Nowym" i "Starym"
100,0
90,0
80,0
70,0
[%]
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
>25
30
Now a
35
40
Stara
45
50
55
60
[km/h]
65
70
75
80
85
90
90<
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - 2009
UWARUNKOWANIA ROZWOJU
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO
- Polityka transportowa Gdyni
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
- Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w
Gdyni w latach 2004-2013
- Plan zrównoważonego transportu miejskiego - SUTP
POLITYKA TRANSPORTOWA GDYNI
Cele:
Ograniczanie wzrostu ogólnych potrzeb
transportowych
Poprawa jakości obsługi transportem zbiorowym
i powstrzymania spadku udziału transportu
zbiorowego w przewozach pasażerskich
Poprawa bezpieczeństwa ulicznego
Zmniejszenie negatywnego oddziaływania
transportu na warunki życia mieszkańców
Usprawnienie zarządzania drogami i ruchem
drogowym
Usprawnienie systemu planowania i finansowania
rozwoju transportu
Integracja systemów komunikacji zbiorowej w
skali obszaru metropolitalnego
Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Rok 2008
Węzły
integracyjne
transportu
publicznego
Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego - SUTPSustainable Urban Transport Plan
PROJEKT BUSTRIP (2005-2008)
Wizja SUTP zakłada rozwój zintegrowanego i zrównoważonego
systemu transportowego tak, aby stwarzać mieszkańcom możliwości
do życia, spędzania czasu wolnego i podróżowania w bezpiecznym,
przyjaznym i zdrowym środowisku.
SUTP- kierunki działań
Kierunek 1: Ogólne cele i zasady zrównoważonego rozwoju
Działanie 1.1. Integracja planowania w skali miasta i obszaru metropolitalnego
Działanie 1.2. Wprowadzenie kosztów zewnętrznych do polityki rozwoju miasta
Kierunek 2: Redukcja potrzeb transportowych
Działanie 2.1. Realizacja idei „compact city”
Działanie 2.2. Rozwój komunikacji rowerowej
Kierunek 3: Zarządzanie transportem
Działanie 3.1. Wdrażanie środków ITS
Działanie 3.2. System parkowania.
Działanie 3.3. Zarządzanie mobilnością
Działanie 3.4. Zarządzanie ruchem pojazdów ciężkich
Kierunek 4: Rozwój czystych i przyjaznych systemów transportu
Działanie 4.1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Działanie 4.2. Modernizacja taboru transportu zbiorowego
Działanie 4.3. Rozwój sieci i przystanków transportu zbiorowego
Działanie 4.4. Informacja dla podróżnych
Drogi rowerowe
Działanie 2.2.
Rozwój komunikacji
rowerowej
Rozwój Komunikacji
Rowerowej Aglomeracji
Trójmiejskiej do 2013
- Drogi rowerowe
- Parkingi dla rowerów
- Węzły integracyjne (B+R)
Architektura ogólna systemu TRISTAR
Działanie 3.1.
Transportu
Wdrażanie
środków
Inteligentnych
Systemów
TRISTAR
TRISTAR
Zintegrowany
Zintegrowany
system
system
zarządzania
zarządzania
ruchem
ruchem
drogowym
drogowym
Zintegrowany
Zintegrowany
system
system
zarządzania
zarządzania
transportem
transportem
zbiorowym
zbiorowym
Zintegrowany
Zintegrowany
system
system
zarządzania
zarządzania
służbami
służbami
ratowniczymi
ratowniczymi
Zintegrowany
Zintegrowany
system
system
informacji
informacji
transportowej
transportowej
Zintegrowany
Zintegrowany
system
system
zarządzania
zarządzania
transportem
transportem
towarowym
towarowym
Priorytety
Bezwzględny:
Karetki, straż
pożarna,
policja
Względny:
Pojazdy
transportu
zbiorowego
opóźnione
(2 – 5 min)
GA – 50 skrzyżowań
SP – 9 skrzyżowań
GD – 53 skrzyżowań
System
Zarządzania
Parkowaniem
TP
ZP
GA
3
4
SP
2
6
GD
10
25
Tablice zmiennej treści
na 177 przystankach:
- w Gdyni - 68
Działanie 4.4.
- w Sopocie - 12
Informacja dla podróżnych
- w Gdańsku - 97
189 tablic zmiennej treści:
Tablice zmiennej treści
- dwuwierszowych - 34
- trójwierszowych –
37 Terminale informacji
- czterowierszowych -103 pasażerskiej
-ośmiowierszowych - 25
Terminale informacji
pasażerskiej
-
BIEŻĄCE DZIAŁANIA - PROGRAMY UE
Projekt INTERFACE (2010-2012) – działania zmierzające do
zwiększenia liczby podróży pieszych i rowerowych promami do
Szwecji, Finlandii, Niemiec (działania związane z promocją, ale
również poprawiające infrastrukturę na terenie odpraw podróżnych
i terenach przyległych). Integracja systemu pasażerskich przewozów
morskich z/do Gdyni z systemem transportu publicznego w mieście.
www.interfaceproject.eu
Hanseatic City of Rostock
Guldborgsund Municipality
Karlskrona Municipality
Municipality of Trelleborg
Public Transport Association Warnow
Port Authority Rostock
Public Transport Association Blekinge
Polish-Swedish Chamber of Commerce
Port of Karlskrona/ Kruthusen
Ministry for Transport, Building and Regional Development Mecklenburg-Vorpommern
Regional Planning Association Mittleres Mecklenburg Rostock
Gdynia City Hall
BIEŻĄCE DZIAŁANIA - PROGRAMY UE
Projekt TROLLEY (2010-2013) - promocja trolejbusów jako
czystego i najbardziej ekonomicznego środka
transportu w
miastach i regionach Europy Centralnej. www.central2013.eu
BIEŻĄCE DZIAŁANIA - PROGRAMY UE
Projekt SEGMENT (2010 – 2013) – przekonanie wybranych grup
homogenicznych do zmiany zachowań transportowych (rezygnacji z
podróżowania samochodem do celu podróży) – rodzice dzieci
rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych, nowi
pracownicy, rodzice nowonarodzonych dzieci.
SEGmented Marketing for ENergy efficient Transport
• Hounslow (West London – UK)
• Sofia (Bulgaria)
• Almada (Portugal)
• Athens (Greece)
• Utrecht (Netherlands)
• Munich (Germany)
• Gdynia (Poland)
• European Platform on Mobility Management (EPOMM)
• Aberdeen University
BIEŻĄCE DZIAŁANIA
Przygotowania do programu CIVITAS II PLUS ([email protected])
Aachen–Gdynia–Koprivnica–Palma
- rozwinięcie i sformalizowanie SUTP na bazie badań, projektów i
konsultacji
- analizy, projekty symulacje (PRT dworzec PKP – Molo Rybackie,
modernizacje układu ulicznego, zamknięcia odcinków ulic,
wydzielone pasy dla autobusów, wprowadzenie lub modyfikacje
nowych linii autobusowych)
- włączenie lokalnej społeczności w proces planowania – platforma
internetowa
- model transportu dla Gdyni,
- automatyczne wykrywanie zdarzeń (projekt pilotażowy),
- preselekcja wagowa (projekt pilotażowy),
- pasy dla autobusów (projekt pilotażowy)
BIEŻĄCE DZIAŁANIA
Przygotowania do programu CIVITAS II PLUS ([email protected])
Uszczegółowienie SUTP (Plan Zrównoważonego Transportu
Miejskiego), który integruje działania miasta w zakresie
równoważenia transportu, o doprecyzowanie celów, kosztów,
zakresu odpowiedzialności za realizację zadań, ram czasowych,
wskaźników i sposobu monitorowania.
Zatwierdzenie SUTP przez Radę Miasta i umieszczenie programu w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Dziękuję za uwagę
[email protected]l