2011/019448 0 1 Zmiana Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 61

Transkrypt

2011/019448 0 1 Zmiana Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 61
(2011/019448)
ZARZĄDZENIE NR 107/2011
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Miasta Rybnika” ustalonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika Nr 61/2011
z dnia 17 lutego 2011 r.
Działając na podstawie:
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 786/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29.09.2010 r.
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”,
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 61/2011
z dnia 17 lutego 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„Nowe źródła ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła spełniające kryteria
określone w Programie – kocioł gazowy; węglowe na paliwo stałe nowej generacji,
posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane
laboratorium; olejowy; na biomasę; elektryczne; przyłącze do sieci ciepłowniczej”.
2/ w § 1 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„Układ solarny – urządzenie służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej/
wspomagania centralnego ogrzewania, składające się z kolektora, zbiornika
dwuwężownicowego oraz niezbędnego osprzętu”.
3/ w § 1 dodaje się ust. 21 o następującym brzmieniu:
„Protokół z inwentaryzacji kotłowni – protokół z ustaleń pomiędzy Operatorem–
Wykonawcą–Inwestorem na temat montażu kolektorów słonecznych, spisany
przez Wykonawcę”.
4/ w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Celem Programu jest obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery
z zabudowy indywidualnej, oraz ograniczenie efektu cieplarnianego poprzez
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery”.
5/ w § 5 ust. 2, pkt. 2.3 otrzymuje brzmienie:
„Posiada zainstalowane i pracujące w budynku Nowe źródło ciepła”.
6/ w § 5 ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń
układu solarnego, zgodnie z jego przeznaczeniem i wytycznymi określonymi
w instrukcji obsługi DTR przez minimum 5 lat, od odbioru przez Operatora. Inwestor
nie może dokonywać żadnych zmian i przeróbek na zamontowanym układzie solarnym,
bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia i zgody Operatora oraz Wykonawcy”.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_02
1/3
7/ w § 5 dodaje ust. 17 o następującym brzmieniu:
„Inwestor nie może zamontować w instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej innego, w tym również dodatkowego źródła ciepła, bez zgody Operatora lub
Miasta”.
8/ w § 6 ust. 2, pkt. 2.1.2 otrzymuje brzmienie:
„Zakup i montaż niezbędnych urządzeń i armatury: zestaw przyłączeniowy, podgrzewacz
pojemnościowy, czynnik grzewczy, zestaw mocujący do dachów skośnych/konstrukcja
wolnostojąca do mocowania, sterownik, pompa wymagana do prawidłowego
funkcjonowania instalacji ciepłej wody użytkowej/centralnego ogrzewania, naczynie
wzbiorcze, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania
układu solarnego, montaż”.
9/ w § 7 „Warunki dopuszczania kotłów na paliwa stałe jako Nowe źródło ciepła do
Programu” skreśla się ust. 1, 2 i 4.
10/ w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku Nowych źródeł ciepła na paliwo stałe dopuszcza się wyłącznie kotły,
które posiadają certyfikat energetyczno-emisyjny (z roku produkcji) wydany przez
laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji”.
11/ w § 9 ust. 9, pkt. 9.1 otrzymuje brzmienie:
„60 dni od daty weryfikacji na dostarczenie dokumentacji wstępnej (odpis z Księgi
Wieczystej, certyfikat energetyczno-emisyjny, umowa na wywóz odpadów
komunalnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wywóz za okres ostatniego
roku kalendarzowego, dokumentacja wymagana prawem budowlanym – jeśli jest
12/ w § 9 ust. 9, pkt. 9.3 otrzymuje brzmienie:
„ Zakończenie zadania do 31 grudnia 2011 roku”.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_02
2/3
Rozdzielnik:
1/ Wydział Organizacyjny
2/ Biuro Skarbnika
3/ Wydział Ekologii x 2 egz.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_02
3/3