Regulamin Marszobiegu

Transkrypt

Regulamin Marszobiegu
Regulamin Marszobiegu Rodzinnego organizowanego
w ramach imprezy „Stulecie Legii – Biegnij Warszawo Nocą”
§1
Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem Marszobiegu Rodzinnego na dystansie 1916m przeprowadzonego w ramach imprezy „Stulecie Legii - Biegnij
Warszawo Nocą” zwanym dalej „Marszobiegiem” jest stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym Klub
Biegacza „Sporting”, wpisany do KRS 0000136254, z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500, przy ulicy Tysiąclecia Państwa
Polskiego 3, z biurem w Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9 lokal nr 115 dalej zwany „Organizatorem”.
2.
Organizator działa na zlecenie spółki pod firmą Legia S.A. z siedzibą w Warszawie (00-449) przy ul. Łazienkowskiej 3,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000097402, posiadającej NIP: 5261724308, REGON:
012362484.
3.
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzania Marszobiegu (dalej: „Regulamin”).
4.
Celem Marszobiegu jest:
5.
a.
godne uhonorowanie 100-lecia istnienia klubu piłkarskiego Legia Warszawa;
b.
upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
c.
promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski;
d.
promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
Marszobieg odbędzie się 4 czerwca 2016 roku, start planowany jest na godzinę 19:16. Trasa Marszobiegu będzie
wyznaczona wokół stadionu piłkarskiego Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie (dalej: „Stadion”).
6.
Termin (w tym godzina Marszobiegu) i/lub miejsce Marszobiegu może ulec zmianie, jak również Marszobieg może zostać ́
odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z
powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych).
7.
W przypadku odwołania Marszobiegu z winy wyłącznej Organizatora, Uczestnik uprawniony wyłącznie jest do uzyskania
zwrotu opłaty rejestracyjnej, o której mowa w § 2 ust. 9 Regulaminu.
§2
Warunki uczestnictwa
1.
Dokładne miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Marszobiegu będzie dostępna na stronie internetowej
Marszobiegu pod adresem: www.biegnijwarszawonoca.pl.
2.
Długość trasy Marszobiegu wynosi: 1916m.
3.
Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 minut.
4.
Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Marszobiegu przed dokonaniem zgłoszenia do Marszobiegu zobowiązana jest
zapoznać się z Regulaminem.
5.
Ilość osób mogących wziąć udział w Marszobiegu jest ograniczona i wynosi 8.000. Decyduje kolejność wypełnienia i złożenia
formularza rejestracyjnego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.
W przypadku osób niepełnoletnich, chcących wziąć udział w Marszobiegu, wymaga się ponadto złożenia przez rodzica lub
opiekuna prawnego podpisu na formularzu rejestracyjnym wyrażającego zgodę na udział osoby niepełnoletniej w
Marszobiegu.
7.
W Marszobiegu mogą startować osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawne poruszające się na niewyczynowych
wózkach inwalidzkich. Obowiązuje je również limit czasowy 45 minut.
8.
Ze względów bezpieczeństwa w Marszobiegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach,
deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest
również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Marszobiegu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi i Nordic
Walking).
9.
Warunkiem uczestnictwa w Marszobiegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zwanego dalej
„Formularzem Rejestracyjnym” stanowiącego załącznik nr 1, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie opłaty
rejestracyjnej wynoszącej:
a.
20 zł dla osób dorosłych powyżej 19 r.ż.;
b.
10 zł dla dzieci i młodzieży w wieku 13 – 19 lat;
c.
1 zł dla dzieci do 13 r. ż oraz seniorów powyżej 60 r.ż.
(dalej: „Opłata Rejestracyjna”), a także udzielenie Organizatorowi oraz podmiotom z nim współpracującym,
w tym w szczególności Legii Warszawa S.A (dalej: „Producenci”) zgody na nieodpłatną publikację wizerunku uczestnika
(dalej: „Uczestnik”) w relacjach z Marszobiegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Producentów
oraz udzielenie Producentom nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego
na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie
i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych
i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane
na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach,
na stronach internetowych i na wystawach mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych
celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną Producentów. Zgoda wskazana w niniejszym punkcie będzie
wyrażana w ramach Formularza Rejestracyjnego.
10. Złożenie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej następuję do kas Legii Warszawa
umiejscowionych na Stadionie.
11. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym
Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
12. Uczestnik uprawniony jest do przeniesienia raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innej osoby, po wypełnieniu
i złożeniu przez nowego Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego oraz podpisaniu odpowiedniego oświadczenia
przez Uczestnika, który pierwotnie dokonał Opłaty Rejestracyjnej. Uczestnik nie może natomiast dokonać wpłaty Opłaty
Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Marszobiegu.
13. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik otrzyma bilet uprawniający
do wymiany w dniu biegu na opaskę (dalej: „Bilet”), której otrzymanie upoważnia do wejścia na Stadion w ramach zajęcia
miejsca na linii startowej Marszobiegu (dalej: „Opaska”).
14. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator informuje, iż w zamian za złożenie Formularza Rejestracyjnego
oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik nie otrzymuje tzw. pakietu startowego, lecz Bilet podlegający wymianie
na Opaskę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
15. Odbiór Opaski odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Opaski Uczestnik posiadać
musi ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji.
16. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Marszobiegu, przed jego
rozpoczęciem, by dokonać czynności przygotowujących do Marszobiegu, w tym w szczególności do wymiany Biletu
na Opaskę.
17. W trakcie trwania Marszobiegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia Opaski.
18. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie Opaski innej osobie.
19. Przebywanie na trasie Marszobiegu bez Opaski jest niedozwolone. Osoby bez Opasek będą proszone o zejście z trasy przez
obsługę trasy Marszobiegu.
20. Zabrania się wnoszenia na trasę Marszobiegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
Na miejsce Marszobiegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów
alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Marszobiegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie
lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.
21. Organizator zwraca uwagę Uczestników Marszobiegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa
w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia.
Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Marszobiegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań
medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
22. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich
do udziału w Marszobiegu.
23. Na trasie Marszobiegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator
posiada umowę na obsługę medyczną Marszobiegu.
24. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Marszobiegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
25. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepis
prawa powszechnie obowiązującego.
26. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem
Uczestnika w czasie Marszobiegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością
lub udziałem Uczestnika w Marszobiegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
27. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu wiąże się z prawem Organizatora do usunięcia Uczestnika
z Marszobiegu.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu, lekarzom, personelowi paramedycznemu,
zatrudnionemu przez/lub w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych
zabiegów medycznych, bądź przetransportowania Uczestnika poszkodowanego na skutek choroby, wypadku lub
odniesionych obrażeń, mających związek z jego udziałem w Marszobiegu. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie
koszty medyczne lub transportu, poniesione przez Uczestnika, jego agentów, personel medyczny, lekarzy, personel
paramedyczny obsługujący Marszobieg, z powodu choroby, wypadku lub obrażeń ciała, zaistniałych lub poniesionych
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Marszobiegu.
29. W wypadku stwierdzenia, że którykolwiek Uczestnik nie posiada prawa do uczestniczenia w Marszobiegu, lub,
że z jakiegokolwiek obiektywnego powodu nie powinien zostać dopuszczony do udziału w nim, Organizator zastrzega sobie
prawo do zdyskwalifikowania takiego Uczestnika, bądź do niedopuszczenia go do udziału w Marszobiegu.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego jest przekonany,
że jest niezgodny z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, co do którego jest przekonany, że naruszył
on niniejsze warunki Regulaminu podczas swojej obecności lub uczestnictwa w Marszobiegu.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Marszobiegu mienie, dlatego posiadanie przez Uczestników
wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
32. Uczestnik uczestniczy w Marszobiegu na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń.
33. Pogorszenie samopoczucia
podczas Marszobiegu
obliguje Uczestnika
do
niezwłocznego
przerwania
ćwiczeń
i powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia obsługi Marszobiegu.
§3
Dane osobowe
1.
Dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są przez Organizatora oraz podmioty z nim
współpracujące, w tym Legię Warszawa S.A zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
w zakresie prowadzenia i realizacji Marszobiegu.
2.
Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego, Uczestnik wyraża
zgodę Producentom na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby prowadzenia i realizacji
Marszobiegu.
3.
Przekazanie powyższych danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w
Marszobiegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak
i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora, Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania
danych osobowych należy kierować na adres Organizatora.
4.
Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb
realizacji Marszobiegu, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości
w zakresie prowadzenia i realizacji Marszobiegu (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne,
ważne ogłoszenia).
5.
Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa
dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych.
§4
Reklamacje
1.
Reklamację dotyczącą udziału Uczestnika w Marszobiegu mogą być składane przez Uczestnika na następujący adres e-mail:
[email protected]
2.
Reklamacje takie będą rozpatrywanie przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania.
3.
O decyzji Organizatora dotyczącej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
§5
Postanowienia końcowe
1.
Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w kasach Legii zlokalizowanych
na Stadionie oraz na stronie internetowej: www.biegnijwarszawonoca.pl.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego
przepisów. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
3.
Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem właściwym do rozstrzygania
sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
4.
W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
5.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź
nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego
postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego
Regulaminu.

Podobne dokumenty