Sprawozdanie - Eugenia Rozlach

Transkrypt

Sprawozdanie - Eugenia Rozlach
dr Eugenia Rozlach
Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego
Temat wyjazdu studyjnego: Festiwal ARS ELECTRONICA 2010, Linz, Austria
Termin wyjazdu: 2 – 8 września 2010
Formy uczestnictwa: wykłady, wystawy, koncerty, prezentacje
Związek tematyki wyjazdu z moją pracą zawodową:
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
umoŜliwił mi poszerzanie wiedzy z zakresu multimediów. Międzyuczelniany Konkurs Wykonawstwa Polskiej Pieśni
Artystycznej im. E. Kossowskiego, którego jestem sekretarzem, poszukuje nowej formy konkursu, którego podstawowym
zadaniem jest przygotowanie najzdolniejszej młodzieŜy do pielęgnacji tradycji polskiego pieśniarstwa, w odniesieniu do
współczesnych wymagań, oczekiwań twórców, odtwórców i odbiorców. Festiwal Ars Elektronika 2010, gdzie fascynacja
nowoczesnością nie przesłania istoty tworzenia a w sposób szczególny uwzględnienia oczekiwania odbiorców od najbardziej
konserwatywnych po młodego, poszukującego wszystkiego co odmienne, nie mające dotąd miejsca; stał się dla mnie
doświadczeniem, które przez lata pozwoli czerpać inspirację do nowych działań w oparciu o świadomość dokonań i
odmienność spojrzeń na sztukę, która w tej edycji dodatkowo niosła ze sobą przesłanie ratowania tego co jeszcze moŜna
zachować. Znamienne, Ŝe sztuka czerpiąca dotąd ze świata natchnienie, walczy dziś o jego istnienie, o kształt, formę źródła
z którego mogła do niedawna czerpać. Byłam pełna wątpliwości czy to przesłanie nie stłumi sztuki, czy nie stanie się
manifestacją działań. Okazało się, Ŝe twórcze spojrzenie moŜe przejawiać się w kaŜdej dziedzinie, chęć zachowania tradycji,
środowiska naturalnego, porozumienia między odmiennymi kulturami dała artystom moŜliwość wypowiadania się w
niespotykanych dotąd formach.
Relacja z wyjazdu:
Wśród projektów, które w sposób szczególny odnosiły się do moich działań, wyróŜnić chciałam „Rapair Choir”,
międzynarodowe przedsięwzięcie Tellervo Kalleina i Olivier Kochta – Kalleinen; „Symphony for broken speakers –
Komposition fur defecte Lautsprecher” Kalle Laar; „Digital Musics & Sound Art. In Concert” Ryoichi Kurokawa oraz
„Experience Spaces, Hear the Architecture” Kompozycje Arvo Part’a; Karlheinza Stokhausena, Luigi Nono. KaŜde z tych
doświadczeń stało się powodem refleksji nad sposobem prezentacji muzyki, jej aktualności, uczestnictwa we współczesnym
Ŝyciu ale w klasycznej formie, dialogu z publicznością, przygotowywaną na wielu płaszczyznach do odbioru sztuki w
konkretny, zaprogramowany sposób, niosący ze sobą wizję organizatorów koncertu, oddający ducha pomieszczeń, w
których muzyka jest kreowana; zagadnienie wiązania obrazu z muzyką, tak istotne w społeczeństwie, które w nielicznych
przypadkach pamięta dominację dźwięku czyli radia; gdzie leŜy granica jeśli istnieje między sztuką odbieraną przez zmysły
wzroku i słuchu. Wielowiekowa tradycja pieśni polskiej powinna szukać nowych sposobów oddziaływania, które pozwolą
ujawnić jej treści nie tylko związane z podtrzymaniem narodowości, w odniesieniu do wydarzeń historycznych; powinna
zmienić się forma przekazu, trzeba nadać im nową hierarchię, odpowiednią dla społeczeństw Ŝyjących we wzajemnym
poszanowaniu własnych odmienności, podziwiających róŜnorodność wraŜliwości i widzenia świata przez innych.
Najbardziej inspirujace wydarzenia i zjawiska:
Współoddziaływanie na siebie twórców, artystów, odbiorców – prezentacje powiązane z wykładami,
spotkaniami z twórcami
Wielokulturowość zainteresowana swoją odmiennością, zgromadzona w jednym czasie i miejscu
Podniesienie waŜnego problemu „Ratowanie tego co jeszcze jest do uratowania” na poziomie jednostek
twórczych a nie tylko zarządzających, rola przesłania niosącego w sobie przekaz emocjonalny, jego siła
oddziaływania w odniesieniu do uświadamiania i edukacji pozbawionej tych odniesień.
O czym sie dowiedziałam:
Uświadamiałam sobie zagroŜenie , jakie niesie ze sobą wykorzystywanie plastiku, jednak wizualizacja
zjawiska, przekaz przez osoby znaczące tę informację swoją wraŜliwością, zmusza do działania nie tylko
refleksji
Współczesne moŜliwości medycyny dają szansę porozumienia i nadają nowy cel Ŝycia jednostkom twórczym,
które z róŜnych powodów zdrowotnych jeszcze niedawno skazane byłyby na wyobcowanie, moŜe nawet
rezygnację z Ŝycia; dziś stają się inspiracją dla innych, niosą nadzieję, dowodząc, Ŝe współczesne cuda
istnieją
Spotkanie ze sztuką Japonii – artystami szukającymi bliskości drugiej istoty przy maksymalnym
poszanowaniu odrębności
Najbardziej przydatne było:
Przy tak ogromnej ofercie zdarzeń artystycznych trudno zdecydować co było najbardziej przydatne, sądzę, Ŝe dopiero z
upływem czasu odpowiedź mogłaby być wiarygodna.
Wprowadziłabym następujące zmiany:
Wyjazd większej grupy osób dałby moŜliwość szerokiego spojrzenia na to niezwykle inspirujące spotkanie ludzi sztuki.
Dyskusje w takim miejscu, wśród takich artystów pozwalają na dokonanie podsumowań, budowę nowych planów. Myślę, Ŝe
grupa ludzi, ulegająca takiej inspiracji powinna łatwiej wspierać się przy dokonywaniu zmian, wprowadzaniu własnych
projektów. Jednostki poruszone energią festiwalu chcą się dzielić, jednak brak informacji na temat tego zjawiska jakim jest
Ars Electronica w powszechnej świadomości moŜe powstrzymywać działania twórców.

Podobne dokumenty