Obwieszczenie o pierwszej licytacji

Komentarze

Transkrypt

Obwieszczenie o pierwszej licytacji
p.r#n-
u(tt
% ,o\,t 6,
]!rllllrlrtlik Sąclowy przy Sądzie Rejonowyrn w Sokółoe
Ąsesor Małgorzata Kondrat
it;lcclaria Kcllnonltoza w Sokółce
Sokółka dnia 01.04'20 1 6r.
,/.lLsLę1lca
lr
il]
iL:L
l)tltlzltlwzt 3. l 6- l 0() Sokółka
lrLr: E5 7li-24-li3
cnrail
;
[email protected]
i(nr 9'16r l3
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
lrtltntlrnik Sąclowy pyzy Sądzię Rejonowymw Sokółce ZastępcaMałgorzata Kondrat na podstawie art" 953 kpc
Rejonowego w
])()Clajc do publicznej wiadomoścl', Że." w dniu 26-04-Ż076r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu
nięruchomoścl
pierwsza
licytacja
się
odbędzie
nr
fV,
Stlk(lłcc mającego siedzibę przy uL Piłsudskiego 7 w sali
stallowiących:
działka ozn.nr 4 o powierzchni 0,51ha stanowi łąkę klasy IV' WBG:61
cena W}'wołania - B 430,0Ozł
)Lrrrra ()srac(rwania - 11 240,0021
j.
działka ozn.nr 20 o powierzchni 0'77ha Stanowi grłrnty orne' przewaga klasy fVb, WBG:0,55
cena wywołania - 13 |0Ż,00zl
itlll}il ()SZAcowania - l1 410,00zł
j.
zabudowana budynkiem mieszkalnym nowym' parterowym'
0,3025ha
ciziałka ozl.nr 42l1 o powierzchni
nlurowanym niepodpiwniczonym Z poddaszem mieszkalnym' rok budowy 200Ż oraz budunkiem
gospodarczo-mieszkalnym parterowym z poddaszem mieszkalnym' rok budowy 1985
cena wyr'vołania - 2lI 395,00zł
sLLlna oszacowania - 281 860,00zł
stanowi grunty orn€ przewaga klasy V, WBG:0'44
powierzchni0,477}ha
'. clziałka ozn.nr 4212 o
',.
Sll1na ()Szaoowania - 10 160,00zł
cena w}rlvołania - 7 620,00zł
clziałka ozn.nr 83 o powierzchni 1,64ha stanowi las, drzewostan leśny: So (45-55)50l, bon.Il,
t.adrz.0,4 na pow.1,64ha
oena wywołania - 27 4I2,Q0zł
5Llllla ()Szacowania '36 550,00zł
llaicząccj do dłuznika: WojciechTadeusz Szalkowski '
., ,;l ,
;ltli'tlzrlncj : i 6-1 00 Sokółka' Malawicze Gónre'
cl1a której IV Wydziat Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy W Sokółce
BI]S/0Q0]6603/6J
1lro\vac1zi księgę wieczystąo numerze KW INKW.
('ct'tlt wywołania jest równa 3/4 sumy oszacoWania
l 1cytant przystępujący do przetargu powinien złożycrękojmię \Ą' wysokc)Scijednej dziesiątej Sumy oszacowania'
lię[t1nria powinna blyć złoŻ'ona w gotówce albo książeczce oszcz\',dnościowej banków uprawnionych według
książeczkj do wypłaty całego wkładu stosownie do
i]fawŹl bankowego zaopatrzonej w upowaznienie właściciela
podstawie drt.962 $1 kpc przystępujący do przetargu
])rawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na
ztlbtlwiązany 1est złoŻy6 rekoimię w wvsokości 1/10 -sumY oszacowania. naipÓŹniei w dniu DoDrzedzalacYm
'].
przctarg. Rękojmię mozna uiśció także na konto komornika: '
o.
l)owszcchna Kasa oszczędności Bank Polski SA
Regionalny
w
Białymstoku
se 1 020133200001 10200373407
li]tl(1llic z przcpiscm ar1'.976 $1
kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogąnabyć nieruchomość
państwowego,
azezwo\enia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
,']lku ,o zezwoleniem organu
tl''ll artyku1e.W ciągu c1wóch ostatnich tygodni przedlic5Ąacjąwolno oglądać nieruchomośó w dni powszednie od
kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
gtx]z.gś:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w
,ricriLchomości' operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wTa7, z mapką z akt postępowania
cg,zcklrcyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji l przysądzenia własnościna rzęcz naby'wcy
b'rr' 1o"tir"ieit, 1eŻell' osoby te przed rozpoczęciem przetargu nte złoŻą dowodu, że wniosĘ powództwo o
zr'volnicnie niętuchomości lub przedmiotów tazem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
tlrzcczcnic wstrzymujące egzekucję.Uzy.tkowanie, słuzebnościi prawa dożywotnii<a, jeŻeli nie są ujawnione w
iisręcizc wieczystej \ub przez złożenlę dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłc,szone najpózniej natrzy
i rll#eesłra z chwilą
_"'-_J"- toku
'-- -' egzekucii
tinl przcd .ozpoczęcicm licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
;^_;.
oiA
nrr<'ląnrrrrzicniq
n
nrzrucnr]zenill
własności{yłrYonl'';\t
i
) ra W () 1nocnleni a się postanowięnia o przy sądzeniu własnośc
Komo
Komorniczy
Asesor
"
i !
"
]
l
Mctłgorzata Capała
? <!
I
i.fn
"l
.ał',J',$" }:
h "--*-ą1 (':"'
t..lo:.:oKo'
''1-
-.',
:
Małgorzata I{ondrat

Podobne dokumenty