Raport bieżący EBI 19/2015 Tytuł: Zmiana nazwy firmy Spółki

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący EBI 19/2015 Tytuł: Zmiana nazwy firmy Spółki
Raport bieżący EBI 19/2015
Tytuł:
Zmiana nazwy firmy Spółki zależnej
Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”)
zawiadamia, iż w dniu 30 listopada 2015 roku, Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta działającej pod
firmą: New Line Media spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej
również: „Spółka zależna”), podjęło uchwałę w sprawie zmiany firmy
Spółki zależnej.
Treść:
Dotychczasowa firma w brzmieniu: „New Line Media spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” została zastąpiona nową firmą w
brzmieniu: „ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”. Zmiana firmy wejdzie w życie po dokonaniu
wpisu zmiany firmy do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS.
Udział Emitenta w majątku Spółki zależnej nie uległ zmianie.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
Osoby
reprezentujące
Spółkę:
Adam Stańczak – Prezes Zarządu
Marcin Skrzypiec – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty