Debata nt. „ Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo

Komentarze

Transkrypt

Debata nt. „ Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo
Debata
nt. „ Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”
pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Sala Koncertowa Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
29 września 2014 r.
Organizatorzy: Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji
Lokalnej i Towarzystwem Opieki nad Zabytkami
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zamek Królewski w
Warszawie – Muzeum
Program
10.00 – 10.30 – Rejestracja uczestników i kawa
Powitanie – Prof. Andrzej Rottermund, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie –
Muzeum, Przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
Wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Wystąpienia:
Pan Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Pan Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Generalny Konserwator Zabytków
Pan Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator
Przyrody
Pan Janusz Sepioł, Senator RP
11.00 – Prof. Jacek Purchla – Wprowadzenie do debaty: Dziedzictwo a rozwój
11.30 – Sesja I: Jedność krajobrazu kulturowo-przyrodniczego warunkiem zrównoważonego
kształtowania otoczenia człowieka
Prof. Bogusław Szmygin – Współczesne rozumienie ochrony dziedzictwa
Prof. Zbigniew Mirek – Dziedzictwo przyrodnicze a rozwój społeczny
Dr Katarzyna Zalasińska – Rola społeczeństwa w ochronie dziedzictwa według konwencji i
zaleceń UNESCO oraz konwencji europejskich, w tym zwłaszcza konwencji ramowej Rady
Europy z Faro
Panel dyskusyjny z udziałem gości honorowych i autorów wystąpień.
Prowadzenie: prof. Sławomir Ratajski
12.15 –12.45 – Przerwa na kawę
12.45 – 13.45 – dyskusja
13.45 – 14.45 - Przerwa na poczęstunek
14.45 – Sesja II: Społeczeństwo jako współgospodarz, odbiorca i użytkownik dziedzictwa –
ochrona krajobrazu dla ludzi, a nie przed ludźmi
Dr Adam Kowalewski – Znaczenie jakości środowiska kulturowo-przyrodniczego dla
rozwoju
Dr Malwina Rouba – Rola samorządu w kształtowaniu krajobrazu kulturowo-przyrodniczego
Michał Krasucki – Działalność organizacji pozarządowych i ruchów miejskich a
kształtowanie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego
Znaczenie otoczenia i jego wartości dla rozwoju społeczności lokalnych. Prezentacja dobrych
praktyk przez przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych:
Ewa Kulesza-Szerniewicz, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, „Ochrona
krajobrazu kulturowego na terenie województwa zachodniopomorskiego”
Katarzyna Sobczak, Oddział TOnZ w Warszawie, „Alternatywna przestrzeń miasta -Festiwal
Otwarte Mieszkania”
Patrycja Jastrzębska, Stowarzyszenie Masław, Projekt „Tu było tu stało”
Joanna Kusiak, Porozumienie Ruchów Miejskich, „Solidarność miast – wymiana dobrych
praktyk”
Aleksandra Stępień, Stowarzyszenie Miasto Moje A W Nim, „Mówiąc obrazami. Edukacyjna
działalność Stowarzyszenia MMAWN”
Prowadzenie panelu: red. Piotr Sarzyński
15.45 - Dyskusja i podsumowanie
17.15 – Zakończenie
we współpracy z:
Towarzystwem Opieki nad Zabytkami i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej
Patronat medialny:

Podobne dokumenty