Załącznik nr 1 do ogłoszenia sprzedaży samochodu Citroen

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 do ogłoszenia sprzedaży samochodu Citroen
Załącznik nr 1
do ogłoszenia sprzedaży samochodu Citroen Berlingo EBE 7C23
……………………..…………
miejscowość, data
Elbest sp. z o.o.
ul. 1 Maja 63
97-400 Bełchatów
OFERTA
NAZWA POSTĘPOWANIA:…………………………………………………………………………………
OFERENT:
.……………………………………………………………
…………………………………………………………….
DOKŁADNY
ADRES
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
NR TEL.
…………………………………………………………….
E-MAIL
…………………………………………………………….
NR REGON*
…………………………………………………………….
NR NIP, KRS* …………………………………………………………….
SERIA,
NR DOWODU …………………………………………………………….
PESEL
…………………………………………………………….
* (w przypadku gdy nie dotyczy proszę przekreślić)
DANE TELEADRESOWE OSOBY DO KONTAKTU (imię, nazwisko, telefon, e-mail)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
oferuję nabycie w drodze przetargu samochodu marki Citroen G Berlingo za cenę brutto ……………...
(słownie:…………………………………………………………………………………………………złotych)
cena zawiera 23% podatku VAT.
………………………………………
Miejscowość, data
…………………………………………..
Podpis oferenta
1z2
Załącznik nr 1
do ogłoszenia sprzedaży samochodu Citroen Berlingo EBE 7C23
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem prawnym i faktycznym (technicznym) przedmiotu
zbycia.
Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń sposób i warunki prowadzonego postępowania podane w
ogłoszeniu.
Oferta jest wiążąca przez okres..................dni kalendarzowych (zgodny z podanym w ogłoszeniu)
od upływu terminu do składania ofert.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu.
Dane do wystawienia faktury VAT:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Załączniki:
1. Potwierdzenie wniesienia wadium.
…………………………………………..
Podpis oferenta
2z2

Podobne dokumenty