COLOR GRAM 2 (R1) - bioMerieux

Komentarze

Transkrypt

COLOR GRAM 2 (R1) - bioMerieux
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nr 098
Wersja D
Data wydania :
Data aktualizacji :
NAZWA MIESZANINY
COLOR GRAM 2 (R1)
Ref. 55 542
bioMérieux Polska Sp. z o.o.
śeromskiego 17, 01-882 Warszawa
Tel. 022 569 85 00 / Fax 022 569 85 54
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D
11.11.2003
12.03.2009
BioMérieux
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. REACH (WE) Nr 1907/2006; art.31; załącznik II
Data wydania: 11.11.2003
Data aktualizacji: 12.03.2009
Strona/stron 1/9
ref. 55 542 - COLOR GRAM 2 (R1)
1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa handlowa:
Kod produktu:
Rodzaj produktu:
Zakres stosowania:
Producent:
Dystrybutor:
Telefon alarmowy:
COLOR GRAM 2 Reagent 1
55 542
R1: (1 x 240 ml) – Oxalate crystal-violet solution.
W diagnostyce medycznej in vitro.
BioMérieux sa, Chemin de l’Orme
69280 Marcy l’Etoile, Francja
tel.: 04 78 87 20 00
fax: 04 78 87 20 72
BioMérieux Polska Sp. z o.o.
01-882 Warszawa,
ul. śeromskiego 17
tel.: 022 569 85 00
fax: 022 569 85 54
tel: (22) 569 85 00, czynny w godz. 9:00 – 16:00
2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ
Mieszanina została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z przepisami prawa.
(p.p. 15)
ZagroŜenie
poŜarowe:
ZagroŜenie
toksykologiczne:
ZagroŜenie
ekotoksykologiczne:
Xn
Preparat ciekły, trudno palny.
W wyniku działania wysokiej temperatury pojemnik moŜe ulec gwałtownemu
rozszczelnieniu z wydzieleniem mieszaniny toksycznych gazów i aerozoli,
zawierających tlenki węgla, tlenki azotu, chlorowodór.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R40
Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R52/53
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Charakter chemiczny: preparat - roztwór fioletu krystalicznego, etanolu i szczawianu amonu.
Składniki stwarzające zagroŜenie:
Nazwa chemiczna
fiolet krystaliczny
etanol
szczawian amonu
%
wag.
2
20
0,8
Nr CAS
Nr WE
548-62-9
64-17-5
6009-70-7
208-953-6
200-578-6
214-202-3
Symbol
ostrzegawczy
Xn, N
F
Xn
Zwroty
zagroŜenia (R)*
22-40-41-50/53
11
21/22
NOTA A
Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T = toksyczny, C = Ŝrący, Xn = szkodliwy, Xi = draŜniący, E = wybuchowy, O = utleniający, F+=
skrajnie łatwo palny, F = wysoce łatwo palny, N = niebezpieczny dla środowiska
Pełne znaczenie zwrotów zagroŜenia R ujęto w punkcie 16
Zwroty R odnoszą się do substancji 100 % a nie do jej udziału w produkcie
Składnik nie stwarzający zagroŜenia: woda
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D
BioMérieux
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. REACH (WE) Nr 1907/2006; art.31; załącznik II
Data wydania: 11.11.2003
Data aktualizacji: 12.03.2009
Strona/stron 2/9
ref. 55 542 - COLOR GRAM 2 (R1)
4. PIERWSZA POMOC
Uwaga – dotyczy kontaktu z większą ilością lub koncentracją preparatu:
W pierwszej kolejności naleŜy wyprowadzić poszkodowaną osobę z zanieczyszczonego składnikami
preparatu środowiska.
UłoŜyć w wygodnej pozycji.
W razie wystąpienia problemów skontaktować się z lekarzem i przekazać informacje zawarte w karcie
charakterystyki.
Osobie nieprzytomnej nie podawać medykamentów.
Następstwa wdychania:
• Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeŜe powietrze. UłoŜyć w wygodnej pozycji.
• W przypadku wystąpienia problemów z oddychaniem – przeszkolona osoba powinna podać tlen.
JeŜeli stwierdza się brak oddechu, wykonać sztuczne oddychanie. Zapewnić pomoc lekarską.
Następstwa połknięcia:
• W pierwszej kolejności przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z
lekarzem lub centrum toksykologicznym. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku samoczynnego
wystąpienia wymiotów, ułoŜyć głowę tak, aby nie dopuścić do zachłyśnięcia.
• W razie potrzeby odtransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leŜenie i ciepło.
Kontakt z oczami:
• Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 10-15 minut, przy wywiniętych
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Przykryć oczy opatrunkiem.
• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty.
Kontakt ze skórą:
• Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Oczyścić mechanicznie skaŜoną skórę, przemyć duŜą ilością
wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. Nie uŜywać jakichkolwiek rozpuszczalników lub
rozcieńczalników.
• W razie gdy wystąpi podraŜnienie skóry i nie przemija, niezwłocznie skonsultować się z lekarzem
dermatologiem.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU
Produkt ciekły, trudnopalny.
Pary produktu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe.
W wyniku działania wysokiej temperatury pojemnik moŜe ulec
gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem mieszaniny toksycznych
gazów i aerozoli, zawierających tlenki węgla, tlenki azotu, chlorowodór.
W przypadku poŜaru
• ditlenek węgla (CO2),
stosować:
• piana gaśnicza odporna na alkohol,
• rozproszona woda,
• proszek gaśniczy.
Środki gaśnicze, których Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się
preparatu.
nie naleŜy stosować:
Pojemniki naraŜone na działania ognia lub wysokiej temperatury chłodzić
Gaszenie poŜaru:
wodą i w miarę moŜliwości usunąć z zagroŜonego obszaru.
Pełne wyposaŜenie ochronne.
Sprzęt ochronny
Aparaty izolujące drogi oddechowe.
straŜaków w przypadku
duŜego poŜaru:
Dymy zawierające niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i
Produkty spalania:
ditlenek węgla, tlenki azotu, chlorowodór.
ZagroŜenia poŜarowe:
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D
BioMérieux
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. REACH (WE) Nr 1907/2006; art.31; załącznik II
Data wydania: 11.11.2003
Data aktualizacji: 12.03.2009
Strona/stron 3/9
ref. 55 542 - COLOR GRAM 2 (R1)
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO ŚRODOWISKA
Środki ochrony
indywidualnej:
Metody oczyszczania:
Zabezpieczenie
środowiska:
Metody utylizacji:
Fartuchy laboratoryjne ochronne ze zwartej tkaniny,
rękawice z odpowiedniego tworzywa (p. sekcja 8).
W warunkach laboratoryjnych rozlany preparat powinien zostać dokładnie
zebrany przy uŜyciu bibuły lub waty.
Większą ilość przysypać suchym piaskiem, ziemią okrzemkową lub
wermikulit.
Dokładnie zebrać do plastikowego opakowania i umieścić w odpowiednim
pojemniku na odpadki chemiczne.
Pozostałości zmyć większą ilością wody.
W warunkach stosowania laboratoryjnego zagroŜenie środowiska praktycznie
nie istnieje.
W zbiorczych magazynach powinny być odpowiednio zabezpieczone podłoŜe
i studzienki ściekowe.
Na drodze spalania nasączonych organicznych absorbentów w wyznaczonych
miejscach.
7. POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE
Podczas wszelkich, wykonywanych czynności z preparatem:
• nie jeść nie pić, nie palić nie zaŜywać lekarstw,
• unikać bezpośrednich kontaktów z preparatem,
• unikać wdychania par i aerozoli,
• przestrzegać zasad higieny osobistej,
• preparat chronić przed dziećmi,
• postępować naleŜy rozwaŜnie, zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną.
Zapobieganie poŜarom Nie są wymagane Ŝadne szczególne środki ostroŜności
i wybuchom:
Warunki bezpiecznych Magazyny muszą być suche, przystosowane do przechowywania preparatów
stosowanych w laboratoriach medycznych.
magazynów:
Podłoga
musi
być wykonana z nieprzepuszczalnego materiału
ceramicznego.
Pomieszczenia magazynowe muszą być wydajnie wentylowane.
Przechowywać we właściwie oznakowanych, fabrycznych, zamkniętych
Warunki
opakowaniach, z informacją w języku polskim zgodną z obowiązującymi
magazynowania
przepisami.
Preparat chronić przed kontaktami z silnymi czynnikami utleniającymi.
Przechowywać w chłodzie.
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie aby nie dopuścić do
rozlania zawartości.
Informacje dodatkowe podane są na ulotce umieszczonej w opakowaniu.
Metody postępowania Za odpad moŜna uznać preparat który w Ŝadnej postaci nie nadaje się do
zagospodarowania.
z odpadami:
Odpadowy preparat likwidować na drodze spalania w wyznaczonych
miejscach.
Postępowanie z
mieszaniną:
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D
BioMérieux
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Data wydania: 11.11.2003
Data aktualizacji: 12.03.2009
Strona/stron 4/9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. REACH (WE) Nr 1907/2006; art.31; załącznik II
ref. 55 542 - COLOR GRAM 2 (R1)
8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Wartości graniczne naraŜenia:
Obowiązujące w Polsce najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie (mg/m3) w środowisku pracy:
Nr CAS
64-17-5
Składnik
etanol
NDS (mg/m3)
1900
NDSCh (mg/m3)
-
NDSP
Obowiązujące w UE najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie (mg/m3) w środowisku pracy:
CAS
Nazwa czynnika
64-17-5
etanol
Wartości dopuszczalne
8 godzin
Krótkoterminowe
mg/m3
mg/m3
-
-
Adnotacje
Kontrola naraŜenia:
Kontrola naraŜenia w miejscu pracy:
Ochrona rąk:
Ochrona oczu:
Ochrona dróg
oddechowych:
Ochrona skóry:
Ogólne środki ochrony i
higieny:
Ochrony zbiorowe:
Stosować rękawice z tworzywa nitrylowego, neoprenowego,
butylowego lub lateksu - do łokcia. Zapoznać się z instrukcją uŜycia
rękawic, czasokresu ich stosowania, itp.
Okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami.
Ochrony dróg oddechowych, w przypadku pracy w atmosferze z
ponadnormatywnymi stęŜeniami składników wydzielających się z
preparatu - z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brązowy i literą A.
Fartuchy laboratoryjne ochronne ze zwartej tkaniny,
Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.
Unikać bezpośredniego kontaktu powierzchni ciała i dróg oddechowych
z preparatem.
Zanieczyszczone ubranie wymienić.
Po pracy wymyć powierzchnię ciała oraz oczyścić ochrony osobiste.
Nie jeść, nie pić, nie zaŜywać leków podczas pracy.
Na bieŜąco usuwać preparat, który wydostał się do środowiska.
Wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamkniętych.
Myjki do oczu w pobliŜu stanowisk pracy.
Wprowadzić zraszanie rozproszoną wodą, w przypadku moŜliwości
pojawienia się niebezpiecznych stęŜeń par/pyłów.
Kontrola naraŜenia środowiska – brak danych.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
INFORMACJE OGÓLNE
Ciecz, roztwór.
Postać fizyczna:
WAśNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA
Nie ustalono.
Wartość pH preparatu nie
rozcieńczonego:
Nie ustalono.
Gęstość (roztwór):
Nie ustalono.
Temperatura topnienia:
Nie ustalono.
Temperatura wrzenia:
Nie ustalono.
Temperatura zapłonu:
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D
BioMérieux
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. REACH (WE) Nr 1907/2006; art.31; załącznik II
Data wydania: 11.11.2003
Data aktualizacji: 12.03.2009
Strona/stron 5/9
ref. 55 542 - COLOR GRAM 2 (R1)
Temperatura samozapłonu:
Zakres tworzenia mieszaniny
wybuchowej par z powietrzem:
PręŜność par:
Rozpuszczalność w wodzie:
Nie ustalono.
Nie ustalono.
Nie ustalono.
Całkowicie.
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność i reaktywność:
Niebezpieczne produkty
rozkładu:
Właściwości korozyjne:
Preparat w warunkach prawidłowego przechowywania jest stabilny
chemicznie.
Preparat chronić przed silnymi źródłami ciepła, płomieniami, kontaktami
z silnymi czynnikami utleniającymi.
Produkt ciekły, łatwo palny.
W wyniku działania wysokiej temperatury pojemnik moŜe ulec
gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem mieszaniny toksycznych
gazów i aerozoli, zawierających tlenki węgla, tlenki azotu, chlorowodór.
Brak.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Drogi naraŜenia:
Toksyczność ostra:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.
LD50(doustnie, szczur) = 420 mg/kg (dla fioletu krystalicznego)
Działanie miejscowe:
Kontakt ze skórą:
Kontakt z oczami:
Drogi oddechowe:
Drogi pokarmowe:
MoŜe wystąpić zaczerwienienie i podraŜnienie.
MoŜe pojawić się wysypka uczuleniowa.
Wystąpi podraŜnienie z zaczerwienieniem i łzawieniem.
MoŜe wystąpić silne podraŜnienie gałki ocznej połączone z łzawieniem.
Nastąpi skrócenie oddechu z kaszlem.
Wystąpi podraŜnienie górnej części układu oddechowego.
Wystąpi napadowy kaszel.
Pojawi się ból w klatce piersiowej, a następnie zawroty głowy.
Zakłóceniu ulegnie równowaga.
MoŜe wystąpić gwałtowna reakcja uczuleniowa.
Uszkodzeniu mogą ulec pęcherzyki płucne.
Wskutek spoŜycia wystąpią objawy w układzie pokarmowym – ból
brzucha, nudności, wymioty, zapaść.
Wystąpić silna biegunka.
MoŜe wystąpić zejście śmiertelne.
Następstwa opóźnione i chroniczne:
Nie dotyczy.
Działanie uczulające:
Nie dotyczy.
Działanie rakotwórcze:
Działanie mutagenne:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działanie szkodliwe na Nie dotyczy.
rozrodczość:
Nie dotyczy.
Działanie narkotyczne:
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D
BioMérieux
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. REACH (WE) Nr 1907/2006; art.31; załącznik II
Data wydania: 11.11.2003
Data aktualizacji: 12.03.2009
Strona/stron 6/9
ref. 55 542 - COLOR GRAM 2 (R1)
Ekotoksyczność:
Mobilność:
Stopień
zagroŜenia
organizmów wodnych:
Stopień biodegradacji:
Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŜe powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Preparat nie jest trwały w środowisku naturalnym.
dla Mały
duŜy.
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Metody unieszkodliwiania:
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.
1206),
Zawartość opakowania wg:
rodzaju
07 01 99 Inne nie wymienione odpady.
Opakowania wg:
rodzaju
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe.
Sposób likwidacji - termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach
zlokalizowanych na lądzie.
ZuŜyte opakowania dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw.
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
A. Transport drogowy i kolejowy
Numer UN : 3082 MATERIAŁ ZAGRAśAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.
Klasa RID/ADR:
9
Kod klasyfikacyjny:
M6
Grupa pakowania:
III
Ilości ograniczone:
LQ28
Kategoria transportowa:
3
Numer rozpoznawczy zagroŜenia:
90
Nalepka ostrzegawcza wg ADR/RID Nr 9:
B. Transport lotniczy
Numer UN : 3082 MATERIAŁ ZAGRAśAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.
Klasa IATA:
9
Kod klasyfikacyjny:
M6
Grupa pakowania:
III
Numer rozpoznawczy zagroŜenia:
90
Nalepka ostrzegawcza wg ADR/RID Nr 9:
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D
BioMérieux
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. REACH (WE) Nr 1907/2006; art.31; załącznik II
Data wydania: 11.11.2003
Data aktualizacji: 12.03.2009
Strona/stron 7/9
ref. 55 542 - COLOR GRAM 2 (R1)
Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna i oznakowana zgodnie z przepisami prawa.
Informacje na etykietach dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska:
Symbole ostrzegawcze na opakowaniach
jednostkowych:
Xn
Napis ostrzegawczy na opakowaniach
SZKODLIWY.
jednostkowych:
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R 40
Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się
R 52/53
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady
S 26
lekarza.
S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą
S 61
charakterystyki.
Składniki stwarzające zagroŜenie:
Nazwa chemiczna
fiolet krystaliczny
szczawian amonu
Nr CAS
548-62-9
6009-70-7
Nr WE
208-953-6
214-202-3
Kartę wykonano zgodnie z:
•
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Reach), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006,
• Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz.U.11 poz.84; z późniejszymi
zmianami).
• Ustawą o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia
9.01.2009 r. ( Dz.U. nr 20 poz. 106),
• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz.
1588);
• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP).
• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatów chemicznych; ze zmianą z dnia 4.09.2007r (Dz. U. Nr 174, poz. 1222);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze
zmianą z dnia 1.10.2005r (Dz.U. 212 poz.1769) i zmianą z dnia 30.09.2007 (Dz.U 161 poz.1142);
• DYREKTYWY KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego.
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D
BioMérieux
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. REACH (WE) Nr 1907/2006; art.31; załącznik II
Data wydania: 11.11.2003
Data aktualizacji: 12.03.2009
Strona/stron 8/9
ref. 55 542 - COLOR GRAM 2 (R1)
•
•
•
•
•
•
Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638; z
późniejszymi zmianami).
Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej
z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11 poz. 86) z późniejszymi
zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).
16. INNE INFORMACJE
Znaczenie zwrotów zagroŜenia z punktu 2, 3 i 15:
Produkt wysoce łatwopalny
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Porady szkoleniowe:
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki.
Normy na sprzęt ochronny:
R 11
R 21/22
R 22
R 40
R 41
R 50/53
PN-EN 141:2002
PN-EN 20344:2005(U)
PN-EN 166:2005
PN-EN 374-1:2005
PN-EN 374-2:2005
PN-EN 374-3:2005
PN-EN 14605:2005(U)
Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze, wymagania,
badanie, znakowanie;
Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do
uŜytku w pracy.
Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.;
Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami.
Terminologia i wymagania
Wyznaczanie odporności na przesiąkanie.
Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów;
OdzieŜ ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące
odzieŜy chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy
(typ 3);
Powietrze na stanowiskach pracy:
PN-EN 1540:2004
PN-EN 689:2002
Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia
Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny naraŜenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia
pomiarowa.
Inne informacje:
• UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów
prawa krajowego. Informacja zawarta w powyŜszej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa
uŜytkowania preparatu. UŜytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu
do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy
uŜytkownika. Karta charakterystyki nie moŜe być traktowana jako gwarancja właściwości preparatu.
• Produkt nie moŜe być bez pisemnej zgody nie moŜe być uŜywany w Ŝadnym innym celu aniŜeli podanym w
p.1 karty-charakterystyki.
• Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji
co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej
zawartych.
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D
BioMérieux
Polska Sp. z o.o.
Warszawa
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. REACH (WE) Nr 1907/2006; art.31; załącznik II
Data wydania: 11.11.2003
Data aktualizacji: 12.03.2009
Strona/stron 9/9
ref. 55 542 - COLOR GRAM 2 (R1)
• Kartę wykonano w Przedsiębiorstwie EKOS S.C. 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (0-58)305-3746, www.ekos.gda.pl e-mail: [email protected] na podstawie informacji i konsultacji uzyskanych od
Zamawiającego oraz materiałów z własnej bazy danych
• Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i
spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.
• Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie są gwarancją parametrów technicznych czy
przydatności do określonych zastosowań.
Wersja 2.
*****
bioMérieux Polska – Karta Charakterystyki nr 098
Wersja D