Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Sportowego

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Sportowego
Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Sportowego
(„Regulamin”)
1. Wypożyczalnia sprzętu sportowego (dalej jako: „Wypożyczalnia”) prowadzona jest przez
Testa Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
(dalej jako: „Testa” lub „Administrator”) Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
REGON: 015882327, NIP: 5213315374, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000, 00 zł,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000223067, reprezentowaną przez Zarząd,: Katarzynę Ziemską – Prezesa Zarządu.
2. Wypożyczalnia jest czynna w okresie funkcjonowania atrakcji Zimowego Narodowego na 30
minut przed i 30 minut po otwarciu Lodowiska.
3. Na ramach Zimowego Narodowego funkcjonują dwie Wypożyczalnie zlokalizowane na
poziomie – 2 Stadionu Narodowego w Warszawie.
4. Wypożyczalnia wypożycza następujący sprzęt sportowy:
a. Łyżwy;
b. Kaski;
c. Foki Bobbys - do nauki jazdy na łyżwach.
5. Sprzęt sportowy wypożyczany jest na czas jednej tury. Wyjątkiem są Foki Bobbys, które
wypożyczane są na 30 minut.
6. Wypożyczalnia posiada następujące rozmiary łyżew:
a. łyżwy figurowe - od 27 do 42
b. łyżwy hokejowe - od 30 do 47
- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak łyżew w danym rozmiarze na daną
turę Lodowiska. Zwrot ceny biletu nie przysługuje.
7. Sprzęt należy zwrócić do tej Wypożyczalni, z której został on wypożyczony. Zwrot do
niewłaściwej Wypożyczalni powoduje naliczanie opłaty, o której mowa w pkt 8 poniżej (jak
po przekroczeniu limitu korzystania z danego sprzętu sportowego).
8. Osoba korzystająca z Wypożyczalni ma obowiązek zwrócić wypożyczony sprzęt sportowy nie
później niż 15 minut po zakończeniu tury, z wyjątkiem Fok Bobbys, które zwracane są nie
później niż w ciągu 10 minut od zakończenia limitu czasu na jaki można je wypożyczyć. Po
przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości równowartości za
kolejny cykl.
9. Wypożyczenia łyżew i kasków dokonuje się po uiszczeniu kaucji w wysokości 150 zł za każdą
parę łyżew 80 zł za każdy kask oraz 1500 zł za foczkę lub pingwina. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu bez uiszczenia kaucji jednakże po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem osoby wypożyczającej (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna) i
umożliwieniu spisania danych osobowych Organizatorowi. Dokument musi być ważny, czy-
telny, bez śladów wyraźnych zniszczeń i uszkodzeń. Ewentualne pozostawienie dokumentu
jest dobrowolne.
10. Nie honoruje się dokumentów rodziców, członków rodziny lub znajomych jeżeli nie są obecni
przy wypożyczeniu.
11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie lub
uszkodzenie sprzętu sportowego.
12. Za zgubienie lub zniszczenie sprzętu sportowego będzie pobierana następująca opłata:
a. Łyżwy – 150 PLN;
b. Kask – 50 PLN;
c. Foka Bobbys – 1500 PLN;
13. Przy wypożyczeniu i przy oddawaniu sprzętu sportowego obowiązuje kolejka.
14. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą Lodowisk. Na łyżwach można
przebywać tylko na tafli Lodowisk oraz miejscach wyłożonych gumową wykładziną.
15. Na podstawie Dokumentu jednej osoby wydawana jest jedna para łyżew lub jeden kask lub
jedna Foka Bobbys. Jedna osoba dorosła na jeden Dokument może wypożyczyć 1 parę łyżew
i kask dla siebie oraz 4 pary łyżew i 4 kaski dla dzieci oraz 1 Foka Bobbys .
16. Dzieciom (bez obecności opiekunów) do lat 8 nie wypożycza się łyżew.
17. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu sportowego.
18. Zabrania się zamiany wypożyczonego sprzętu sportowego na inny. Można wymieniać sprzęt
sportowy ze względu na niewłaściwy rozmiar.
19. Sprzęt sportowy należy oddać czysty. Łyżwy powinny być oczyszczone ze śniegu i z włożonymi
wkładkami.
20. Za wypożyczony sprzęt sportowy naliczana jest opłata według aktualnie obowiązującego
cennika:
a. wypożyczenie łyżew – 10 PLN,
b. wypożyczenie kasku – 5 PLN
c. wypożyczenie Foki Bobbys – 10 PLN.
21. Cennik dostępny jest także na terenie Wypożyczalni lub stronie internetowej:
www.zimowynarodowy.pl.
22. Opłata za wypożyczenie sprzętu sportowego pobierana jest z góry.
23. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy oświadcza, że zapoznała się z jego stanem
technicznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
24. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy ma obowiązek stosowania się do wszelkich
postanowień wynikających z regulaminów obowiązujących na terenie Zimowego
Narodowego, w szczególności do Regulaminu Stadionu Narodowego, dostępnego na stronie
internetowej: www.zimowynarodowy.pl.
25. Administrator informuje, iż dbając o higienę osób korzystających z Wypożyczalni, sprzęt
sportowy dezynfekowany jest środkiem bakteriobójczym. Administrator nie odpowiada za
ewentualne uczulenie na ten środek. Ponadto, Administrator nie odpowiada za ewentualne
choroby powstałe w wyniku korzystania ze sprzętu sportowego, a które wywołane zostały
przez bakterie przenoszone przez inne osoby korzystające ze sprzętu sportowego.
26. Korzystający z Wypożyczalni zobowiązani są do zapoznania się z powyższym Regulaminem,
regulaminami, o których mowa w pkt 24 powyżej i ich przestrzegania.
27. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu sportowego w
przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia przez daną osobę warunków
regulaminów o których mowa w pkt 24.
28. Uwagi dotyczące funkcjonowania Wypożyczalni przyjmowane są w pomieszczeniu
Wypożyczalni lub pod adresem email: [email protected]
29. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
30. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8.11.2014 r.
Inne informacje
1.
2.
3.
4.
But od łyżew należy zapinać, tak aby stopa była stabilna.
Wszystkie klamry, paski muszą być zapięte.
Na łyżwach nie wolno skakać.
Zaleca się używanie ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki oraz rękawice i kask.
Ochraniacze i kaski nie chronią całkowicie przed wypadkami ale mogą zmniejszyć ryzyko
obrażeń.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki oraz obrażenia wynikające z używania
sprzętu sportowego w sposób niewłaściwy.