Echo - biuletyn Powiatu Bełchatowskiego (ISSN 2080

Komentarze

Transkrypt

Echo - biuletyn Powiatu Bełchatowskiego (ISSN 2080
Echo - biuletyn Powiatu Bełchatowskiego
(ISSN 2080-1831)
Rys historyczny
Początek historii biuletynu samorządowego wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
jest bliski daty reaktywowania powiatowego szczebla samorządu w roku 1999, albowiem jego
pierwszy numer został opublikowany w roku 2000. Częstotliwość ukazywania się gazety była różna
w poszczególnych latach i oscylowała między czterema a dwunastoma numerami w roku. Było to
zależne od strategii promocyjnej dla powiatu podejmowanej przez władze powiatu i niejednokrotnie
od przeznaczonego na to budżetu. Obecnie biuletyn samorządu Powiatu Bełchatowskiego pt. "Echo"
ukazuje się co dwa miesiące. Tytuł został niezmieniony od ponad 10 lat. Ewaluowała nastomiast
szata graficzna. Zaczynaliśmy od biało-czarnej kolorystyki, poprzez pełen kolor okładki, a obecnie
wydawnictwo w całości jest kolorowe. Ma to niebagatelne znaczenie dla jakości prezentowanych
zdjęć i ogólnego, pozytywnego wrażenia. Grafika stałych elementów gazety (np. logotyp, kolor
czcionki tytułów itp.) nawiązuje do oficjalnych barw naszego powiatu.
Redakcja: Wydawanie biuletynu jest zadaniem Zespołu ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w
Bełchatowie. W tworzeniu biuletynu uczestniczy również rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.
Nierzadko wydawnictwo publikuje artykuły oraz informacje i komunikaty opracowane przez
poszczególne wydziały urzędu dotyczące ich zakresu zadań i kompetencji.
Misja
"Echo" służy - mówiąc najogólniej - popularyzacji działań podejmowanych przez samorząd Powiatu
Bełchatowskiego. Wydawanie biuletynu jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do bezpośredniej
promocji powiatu jako regionu. A generalizując - promocja powiatu za pośrednictwem biuletynu
odbywa się poprzez prezentacjię: 1) ludzi z nim związanych, przede wszystkim mieszkańców, 2)
miejsc i 3) wydarzeń.
Cel ten realizujemy przy użyciu najpopularniejszych i zarazem najprostszych gatunków
dziennikarskich, głównie informacyjnych (sprawozdzania, relacje, wywiady, wzmianki, ogłoszenia
urzędowe). Na łamach "Echa" rzadziej pojawia się publicystyka, np. felietony czy obszerne
komentarze indywidualnych osób. Jest to wynikiem naszego założenia, by biuletyn powiatu był jak
najbardziej i przede wszystkim informacyjny. Ten fakt pozytywnie odróżnia nasz periodyk na
lokalnym rynku wydawniczym.
"Echo" jest również naszym narzędziem wykorzystywanym w społecznych akcjach informacyjnych,
jak np. "Stop wypalaniu traw", "1%", "ICE- odbierz kartę informacji o osobie poszkodowanej w
wypadku", "Numer 112", "Bezpłatne szczepienia przeciwko hpv", "Bezpieczny oprysk" i inne. W
biuletynie publikujemy wówczas plakat lub dołączamy ulotkę informacyjną.
Biuletyn spełnia jeszcze jedno ważne zadanie - służy edukacji ekologicznej. Każde wydanie zawiera
tego rodzaju treści. Powiat Bełchatowski legitymuje się wieloma prestiżowymi certyfikatami
uznającymi działalność samorządu dla ochrony środowiska. Promocja tych działań czy popularyzacja
ekologicznych zachowań mają w "Echu" stałe miejsce.
Tematyka: Z uwagi na tematykę treści prezentowanych na łamach "Echa" klasyfikujemy je na kilka
rodzajów. Tę swoistą systematykę wyrażamy poprzez tytułowanie każdej strony, np. Wydarzenia,
Dla mieszkańców, Ekopowiat, Edukacja, Z zycia gmin, Sport i Rekreacja, Gospodarka itd. Czytelnik
odnajduje zatem na danej stronie podobne zagadnienia.
Najwięcej miejsca poświęcamy działalności samorządu powiatowego i edukacji obywatelskiej.
Relacjonujemy obrady Rady Powiatu w Bełchatowie, przybliżamy akty prawne dotyczące samorządu,
na przykładzie konkretnych wydarzeń wyjaśniamy procedury wydawania środków publicznych i
podejmowania decyzji przez poszczególne organy zarządzające powiatem, prezentujemy sylwetki
radnych etc. Głównym kluczem wyboru tematów artykułów są wydatki z budżetu powiatu, czyli
odpowiedź na pytanie: na co wydajemy powiatowe pieniądze?
Istotną kwestią jest także wykorzystywanie biuletynu do PR urzędu. Realizujemy to poprzez
kreowanie wizerunku przyjaznych instytucji, tj starostwa i związanych z samorządem powiatowym
placówek czy jednostek państwowej administracji zespolonej. Temu służą artykuły przybliżające ich
działalność, prezentowanie sylwetek nie tylko kierowników, ale także zwykłych pracowników,
cytowanie ich wypowiedzi, pokazywanie fotografii wykonanych na stanowiskach pracy.
Sposób kolportażu: "Echo" wydawane jest w nakładzie od 4 000 do 4 500 egzemplarzy, które
kolportujemy na terenie całego powiatu, głównie w urzędach gmin, budynkach użyteczności
publicznej oraz w dużych sieciach handlowych. Korzystamy z uprzejmości osób zarządzających
wspomnianymi placówkami na mocy zawartych porozumień lub ich zgody na naszą kolportażową
działalność. Dla lepszej identyfikacji biuletynu używamy specjalnych, oznakowanych logotypem
"Echa" stojaków. Gazeta jest bezpłatna dla czytelników. Jej wydanie jest w całości finansowane
przez budżet powiatu, przy czym gminy z terenu naszego powiatu, które są zainteresowane
publikacją swoich treści promocyjnych w danym numerze "Echa", partycypują częściowo w
kosztach na zasadach określonych w podpisywanym na początku roku porozumieniu. Dzięki temu
biuletyn donosi o sprawach z różnych miejsc w powiecie, nie tylko z jego stolicy- Bełchatowa.
Gazeta jest także dostępna w wersji elektronicznej na portalu www.powiat-belchatowski.pl.
Wydania archiwalne w takiej formie pochodzą najwcześniej z roku 2007. Wydania wcześniejsze w
wersji papierowej znajdują się w siedzibie wydawcy. Istnieje możliwość wglądu do tych zasobów
przez zainteresowane osoby.
Skład i druk
Kompleksowe usługi polegające na składzie i druku "Echa" wykonuje firma zewnętrzna. Wybór
wykonawcy odbywa się raz w roku zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Współpraca z innymi podmiotami
Udział we współredagowaniu biuletynu biorą nierzadko osoby niezwiązane bezpośrednio z wydawcą.
Dzieje się to na zasadzie umożliwienia publikacji na łamach "Echa" artykułów pisanych przez
nauczycieli i uczniów - o wydarzeniach w szkole; policjantów - o bezpieczeństwie; urzędników - o
zmianach w przepisach prawa; organizacji pozarządowych - o podejmowanych przedsięwzięciach i
akcjach itd.
Reklama
Biuletyn samorządu Powiatu Bełchatowskiego nie publikuje reklam. Jedynym wyjątkiem jest
rubryka "Firma na medal", gdzie prezentowane są przedsiębiorstwa - laureaci konkursu
organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Informacje o firmach są formą nagrody
za udział bądź laur we wspomnianym konkursie. Publikacje te są nieodpłatne.