Regulamin konkursu na najpiękniejszą ozdobę świąteczną

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
Regulamin konkursu na najpiękniejszą
ozdobę świąteczną
1.Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Kętach (ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty).
2. Konkurs na charakter lokalny i ogranicza się do uczestników z terenu Gminy Kęty
(uczniowie spoza Gminy Kęty, ale uczęszczający do szkół na jej terenie mogą brać udział
w konkursie).
3. Cele konkursu:
- pobudzanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
- kultywowanie tradycji świątecznych,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
- wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.
4. Przedmiotem konkursu jest ozdoba świąteczna zakwalifikowana do jednej z kategorii:
- kartka świąteczna (format dowolny, technika dowolna, przestrzenna lub płaska),
- ozdoba przestrzenna (choinki, stroiki, dekoracja, technika dowolna),
- bombka świąteczna (w dowolnym kształcie i technice).
5. Kategorie konkursowe
Konkurs przewiduje podział na kategorie wiekowe:
- dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),
- dzieci z klas I-III (dopuszczalna pomoc rodziców),
- dzieci z klas IV-VI,
- uczniowie szkół gimnazjalnych,
- uczniowie szkół średnich,
- dorośli powyżej 18 roku życia.
Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.
6. Uczestnik ma prawo zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii. Każda praca musi
zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej przymocowanej do pracy. Prace
konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w pokoju nr 2 w
Domu Kultury w Kętach do dnia 25 listopada 2016 roku do godz. 15:00. Prace po tym
terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.
7. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie
będzie podlegać estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu
oraz użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej. Komisja
konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii plastycznej i w każdej
kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc
i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii. Ocena
Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Domu Kultury w Kętach w dniu
29.11.2016 roku, dodatkowo laureaci (bądź ich opiekunowie) zostaną powiadomieni
drogą telefoniczną lub mailową. Nagrody oraz dyplomy będą wręczone na wernisażu
wystawy pokonkursowej w Domu Kultury w Kętach w dniu 01.12.2016 ( godzina zostanie
podana w terminie późniejszym). Prace nie zakwalifikowane do wystawy będzie można
odebrać od 5.12.2016 r. w pokoju nr 2 w Domu Kultury w Kętach, pozostałe prace do odbioru
po 2.01.2017 r. ) Prace nie odebrane do 23.01.2017 r. nie będą przechowywane.
9. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w
formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie pokonkursowej. Uczestnik wyraża
także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych
Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Podobne dokumenty