Newsletter Wiosna 2014

Komentarze

Transkrypt

Newsletter Wiosna 2014
Newsletter Wiosna 2014
Aktualności
Zapraszamy do lektury drugiego biuletynu projektu ELIEMENTAL, w
którym mogą Państwo przeczytać o naszych ostatnich działaniach
ukierunkowanych na osiągnięcie celu jakim jest zaangażowanie,
wspieranie i zachęcanie osób w zdobywaniu umiejętności, które mogą
prowadzić do uzyskania społecznej i ekonomicznej niezależności poprzez
podjęcie działań w zakresie rozwijania własnej przedsiębiorczości.
LUMS 11/09/13: tego dnia w Lancaster, odbyło się pierwsze posiedzenie
grupy doradczej projektu. Omówiono postępy projektu, jego kolejne
etapy oraz nowe strategie w zakresie promowania działań realizowanych
w projekcie wśród naszych grup docelowych. Po wspólnym obiedzie
przeprowadzono warsztaty, które pozwoliły badaczom terenowym
reprezentującym grupy docelowe (tzw. co-researchers) i zespołowi
badaczy akademickich zidentyfikować co tworzy dobre miejsce spotkań
i integracji grup docelowych (tzw. CAPs).
Włączając przedsiębiorczość
LUMS 10.02.13: Partnerzy projektu Eliemental byli zaszczyceni
zaproszeniem do przedstawienia swoich prac na temat inicjowania
przedsiębiorczości na wydarzeniu organizowanym przez Giełdę Polityki
Publicznej w Brukseli w dniu 24 września 2013 roku.
Eliemental był reprezentowany przez dr Carolyn Downs a wśród innych
prelegentów znaleźli się Pan Marko Curavic, kierownik działu
Przedsiębiorczości, Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Komisji Europejskiej; Pani Eva Bunnik, Kierownik Projektu, Kleurrijk
Ondernemen (Kolorowa Przedsiębiorczość), Kompania produkcyjna
(Producing Companie); Pani Madi Sharma, Grupa I Pracodawcy Wielkiej
Brytanii, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Jadwiga Zurad,
Project Managermenedżer projektu, Centrum Współpracy na rzecz
zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
Podczas wydarzenia wymieniono wiele nowych kontaktów a także
zrodziło się dużo przydatnych pomysłów. Prezentację projektu Eliemental
można obejrzeć na naszej stronie internetowej w dziale publikacje.
Partnerzy Eliemental jesień 2013, spotkanie w Lancaster University
Management School
Spotkanie Partnerów w Salonikach
SPOTKANIE 09-10/10/13: w tych dniach odbyło się drugie spotkanie
Partnerów projektu ELIEMENTAL. Miało ono miejsce w Grecji,
w Salonikach. Zorganizowane zostało przez South East European Research
Centre (SEERC). Uczestniczyło w nim 13 osób reprezentujących wszystkie
organizacje zaangażowane w nasz Projekt.
To była świetna okazja by omówić wszystkie wymiary projektu
ELIEMENTAL, a także zadania, które zostały zrealizowane oraz plany na
najbliższe kilka miesięcy. Spotkanie stworzyło również możliwość
zanalizowania pojawiających się trudności podczas prowadzonych przez
Partnerów projektu badań wśród naszych grup docelowych z zakresu
identyfikowania społeczno-kulturowych barier dla przedsiębiorczości oraz
praktycznych rozwiązań dla ich przezwyciężenia.
Drugiego dnia spotkania odbyła się dyskusja wokół identyfikowania
i rozwijania miejsc spotkań i integracji przedstawicieli grup docelowych
(tzw. CAPs). Omówiono także postęp w zakresie rozwijania kluczowych
zasobów i narzędzi, które będą wykorzystywane podczas szkoleń naszych
przyszłych przedsiębiorców.
Przedsiębiorczość i miejsca spotkań i integracji grup docelowych
Kobiety uczestniczące w warsztacie z zakresu Community Access Points
Największą barierą uniemożliwiającą im spotykanie się w muzeach czy restauracjach są niewielki
zasoby finansowe. Według uczestniczek warsztatu brakuje odpowiednich miejsc, gdzie mogłyby się
integrować osoby z ich grupy, a także otrzymać wsparcie w zakresie przedsiębiorczości bądź
informacje o potencjalnych miejscach pracy. Dobre miejsce spotkań i integracji (CAP) powinno
znajdować się w łatwo dostępnej lokalizacji, być bezpieczne, wolne od dyskryminacji a także
wprowadzać atmosferę, w której wszyscy czują się traktowani na równi. Ponadto, powinno
oferować darmowe WiFi, dobre jedzenie i muzykę oraz obsługę posługującą się językiem angielskim.
UOL 29/10/13: tego dnia, w restauracji Zebra
(Andrespol, woj. łódzkie) odbył się drugi warsztat
i dyskusja mająca na celu identyfikację miejsc
spotkań bezrobotnych kobiet po 40 roku życia.
Rozmawiano również na temat barier dla rozwoju
przedsiębiorczości w tej grupie docelowej. Dyskusję
poprowadziły: dr Grażyna Wieteska i dr Beata
Wieteska-Rosiak. Kobiety, które uczestniczyły
w spotkaniu, to osoby pełne energii i pomysłów na
założenie własnej firmy, aktywnie szukają pracy,
niestety, najczęściej zatrudniane są w szarej strefie
lub na umowę zlecenie. Część z osób uczestniczących
w dyskusji posiada doświadczenie w zakresie
prowadzenia
własnego
biznesu.
Głównym
problemem tych kobiet okazuje się nie samo
poszukiwanie pomysłu i otworzenie własnej
działalności, ale przede wszystkim utrzymanie firmy
w
perspektywie
długoterminowej.
Koszty
działalności (podatki) są w Polsce według
uczestniczek spotkania zdecydowanie za wysokie,
czego konsekwencją jest najczęściej konieczność
zamknięcia małej firmy. Podczas dyskusji wskazano
następujące miejsca spotkań bezrobotnych kobiet
w Polsce: urzędy pracy, punkty Caritas, koła
działające przy gminach i kościołach.
ERGANI prezentuje nasz projekt organizacji WINNET
ERGANI 29/11/13: tego dnia, cele i działania realizowane w projekcie
ELIEMENTAL zostały zaprezentowane delegacji ze Szwecji, której
przewodniczyła Pani Britt-Marie S. Torstensson, Przewodnicząca
Włączając
przedsiębiorczość
Szwedzkiej
i Europejskiej
Sieci Kobiet (WINNET Szwecja, WINNET
Europa).
Spotkanie Partnerów w Salonikach
Pani Bodil Nilsson, członkini Szwedzkiego Regionalnego Centrum
Informacji o Kobietach (Skåne), także wzięła udział w tym spotkaniu,
na którym Pani Popi Sourmaidou, dyrektor zarządzający Centrum
Ergani zaprezentowała projekt Eliemental i działania w zakresie
rozwijania przedsiębiorczości wśród naszych grup docelowych.
Wizyta została zorganizowana w kontekście międzynarodowej
współpracy pomiędzy Centrami Zasobów Kobiet (Women’s Resources
Centers). Centrum Ergani jest założycielem Europejskiej Sieci Centrów
Zasobów Kobiet, WINNET Europa, utworzonej w Brukseli w 2006 roku.
Celem WINNET Europa jest promocja kobiet na rynku pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionalnego, integracji
społecznej i nowych technologii. WINNET Europa będzie więc ważnym
miejscem dzielenia się wiedzą uzyskaną w projekcie ELIEMENTAL.
Ergani z Przewodniczącą WINNET Europe & Szwedzkim Regionalnym Centrum
Informacji o Kobietach
Prezentacja projektu ELIEMENTAL, warsztaty i treningi dla badaczy terenowych
Prezentacja projektu ELIEMENTAL, warsztaty i treningi dla badaczy terenowych
ERGANI 06/12/13: Pani Dyrektor Centrum „Ergani”, Popi
Sourmaidou, została zaproszona do wygłoszenia prezentacji na
seminarium dotyczącym przedsiębiorczości kobiet. Seminarium było
współorganizowane przez Techniczną Izbę w Centralnej i Zachodniej
Tesalii, Izbę w Larisie oraz Greckie Stowarzyszenie Młodych
Przedsiębiorców.
Prezentacja Pani Sourmaidou była zatytułowana „Dobre praktyki
wspierające przedsiębiorczość kobiet oraz przedsiębiorczość
w społeczeństwie”. W trakcie prezentacji Pani Sourmaidou
zaprezentowała główne cele i przedsięwzięcia projektu Eliemental.
Fotografia przedstawia Panią Sourmaidou podczas prezentacji na
seminarium dotyczącym przedsiębiorczości kobiet.
LUMS 03-17/12/13: Baner reklamowy, jak i broszury projektu
Eliemental znajdujące się w Lancaster and Morecambe Learning Club
wzbudziły szerokie zainteresowanie wśród grup docelowych
projektu. Dlatego też dziękujemy za dużą pomoc ze strony Uczelni w
Lancaster i Morecambe. W tym miejscu odbywały się również
wywiady z uczestnikami projektu Eliemental, jak także było to
pierwsze miejsce spotkań i integracji grup docelowych w Wielkiej
Brytanii.
Na zdjęciu po lewej stronie widoczna jest Pani Allie Clifton, która
znajduje się w biurze Job Club Morecambe, gdzie przez trzy tygodnie
grudnia znajdował się baner reklamowy, jak i broszury projektu
Eliemental.
LUMS: 13/01/14: Zespół Eliemental został zaproszony do
zaprezentowania projektu w Manchesterze podczas wydarzenia
organizowanego przez Instytut Zdrowia Publicznego w Anglii,
którego misją jest ochrona i poprawa zdrowia publicznego, jak
również wyrównywanie nierówności. Tematem tego wydarzenia było
zatrudnienie, szkolenia i przedsiębiorczość wśród ludzi z problemami
narkotykowymi, alkoholowymi bądź posiadającymi długookresowe
kłopoty zdrowotne.
Na zdjęciu po prawej stronie widzimy Panią Carolyn i Allie podczas
przemówienia odnośnie projektu Eliemental. Obie Panie uzyskały
duży stopień zainteresowania zarówno prezentacją, jak i samym
projektem, gdyż podczas prezentacji pojawiły się pytania z
publiczności. Ponad 7 różnych organizacji było zainteresowanych
realizacją i siebie szkoleń projektu Eliemental odnośnie
przedsiębiorczości.
Nasz główny reprezentant Eliemental – Carolyn Downs w Instytucie
Zdrowia Publicznego w Anglii.
Ramy kwalifikacji
Szkolenie nowych badaczy
SEERC 04/01/14: Uczestniczyliśmy w spotkaniu konsultacyjnym
organizowanym przez greckiego Ministra do spraw religijnych
i edukacji oraz przez Instytucję Certyfikacji Zawodowej i Poradnictwa
Zawodowego. Spotkanie to było zatytułowane „Dopasowanie greckiej
struktury kwalifikacji do europejskiej struktury kwalifikacji”.
Wydarzenie to miało miejsce w Europejskim Centrum Rozwoju
i Szkoleń Zawodowych i było doskonałą okazją do porozmawiania na
temat projektu z przedstawicielami władz tej instytucji.
UOL 24/01/14: tego dnia odbyło się szkolenie badaczy terenowych
(co-researchers), którzy realizują badania wśród grup docelowych
ELIEMENTAL. Odbyło się ono na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi a także trzech
badaczy – woluntariuszy. Podczas spotkania odbyła się dyskusja
w zakresie identyfikacji miejsc spotkań i integracji grup docelowych,
barier dla przedsiębiorczości wśród badanych grup docelowych oraz
możliwości ich przezwyciężenia. Ta owocna burza mózgów odbyła się
z wykorzystaniem kreatywnego narzędzia Ketso.
Dowiedz się więcej
Aby przeczytać więcej o innych naszych wspaniałych działaniach, możesz
odwiedzić nas na naszej stronie www.eliemental.org
Śledź nas na Twitter @EliementalP
Email [email protected]
Kierownik projektu w Polsce: Dr Grażyna Wieteska [email protected]