Informacja o szkoleniach

Komentarze

Transkrypt

Informacja o szkoleniach
"KADRY DLA MAZOWSZA"
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia:
1. PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY / AGENCJI TURYSTYCZNEJ
2. OBSŁUGA RECEPCJI I MARKETING USŁUG HOTELARSKOGASTRONOMICZNYCH
3. OBSŁUGA KELNERSKA
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne
szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
„Kadry dla Mazowsza” to cykl bezpłatnych szkoleń organizowanych na terenie
województwa mazowieckiego.
Zapraszamy osoby:
- odchodzące z rolnictwa tj. rolników ubezpieczonych w KRUS lub ich domowników
ROLNIK- pełnoletnia osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS, zamieszkującai prowadząca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoby, które przeznaczyły grunty
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
DOMOWNIK - osoba bliska rolnikowi, która: a) ukończyła 16 lat, b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie
domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, c) stale pracuje w tym
gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy (wymogi zawarte w punktach a, b i c muszą być
spełnione równocześnie).
- pełnoletnie
- zamieszkujące województwo mazowieckie
Celem szkoleń jest uzyskanie nowego zawodu i podwyższenie kwalifikacji osób
zamierzających odejść z rolnictwa.
Szkolenia ukierunkowane są na rozwój umiejętności praktycznych oraz poznanie tajników
profesjonalnej obsługi klienta.
W RAMACH KAŻDEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO OBECNY BĘDZIE MODUŁ JĘZYKA
ANGIELSKIEGO -RÓŻNE POZIOMY ZAAWANSOWANIA (60 h)
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia:
1.PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY
(36 h + 60 h język angielski)
/ AGENCJI TURYSTYCZNEJ
−Podstawowe informacje o turystyce i ruchu turystycznym w Polsce
−Rozwój turystyki w regionie
−Partnerstwo publiczno-prawne
−Regiony turystyczne
−Produkty sieciowe – efektywne kreowanie sieciowych produktów turystycznych
−Nowoczesna obsługa klienta
−Techniki sprzedaży
2.OBSŁUGA
RECEPCJI I MARKETING USŁUG HOTELARSKOGASTRONOMICZNYCH
(36 h + 60 h język angielski)
−Prawidłowa organizacja pracy w recepcji
−Prowadzenie dokumentacji
−Rezerwacja – organizacja działu lub realizacja przez recepcję
−Podstawowa rola i obowiązki recepcji
−Profesjonalna obsługa klienta przez telefon
−Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych
−Etyka w zawodzie
−Podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim
−Istota i miejsce marketingu w hotelarstwie i gastronomii
−Proces podejmowania decyzji zakupu usług hotelarsko-gastronomicznych i zachowania
nabywcy
−Segmentacja rynku hotelarsko-gastronomicznego
−Rozwój profesjonalnych umiejętności komunikacji interpersonalnej dla pracowników
branży hotelarsko-gastronomicznej
−Hotel i zakład gastronomiczny jako produkt marketingowy
−Kanały dystrybucji produktu hotelarskiego i gastronomicznego
−Polityka cen
−Promocja usług turystycznych
3.OBSŁUGA KELNERSKA
(36 h + 60 h język angielski)
−Sylwetka kelnera
−Organizacja pracy kelnera
−Formy i techniki obsługi gościa
−Pozostałe funkcje kelnera
−Psychologiczne aspekty obsługi gości
Dodatkowo w ramach projektu oferujemy uczestnikom szkolenia:
•
przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
•
doradztwo zawodowe
porady z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu,
zmianę kwalifikacji, zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień
zawodowych;
•
doradztwo interpersonalne
uczestnicy nauczą się aktywnych postaw życiowych, skutecznego realizowania
celów życiowych, asertywności oraz metod radzenia sobie ze stresem.
W ramach szkolenia zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę wykładowców
- materiały szkoleniowe
- catering
- ubezpieczenie
- zwrot kosztów dojazdu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
Szkolenie realizowane będzie w formie zjazdów odbywających się od poniedziałku do
piątku lub w formie zjazdów weekendowych (piątek-niedziela) - w zależności od preferencji
grupy.
Cykl szkoleniowy zakończony będzie testem wiedzy. Po jego pozytywnym zaliczeniu
absolwenci otrzymają zaświadczenie
o ukończeniu kursu zgodne Rozporządzeniem MEN.
KONTAKT:
ASISE
ul. Żeromskiego 65/209, 26-610 Radom
tel: 535 995 166
tel: 48 360 00 12
www.szkolenia.asise.pl
e-mail: [email protected]
PROFESJONALISTA W BIURZE
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych organizuje bezpłatne
szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
„Profesjonalista w biurze” to cykl bezpłatnych szkoleń organizowanych na terenie
województwa mazowieckiego.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę oraz praktyczne umiejętności
niezbędne do samodzielnego i efektywnego prowadzenia biura z wykorzystaniem nowoczesnych
technik biurowych i komputerowych.
Zapraszamy osoby:
- odchodzące z rolnictwa tj. rolników ubezpieczonych w KRUS lub ich domowników
ROLNIK- pełnoletnia osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS, zamieszkującai prowadząca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoby, które przeznaczyły grunty
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
DOMOWNIK - osoba bliska rolnikowi, która: a) ukończyła 16 lat, b) pozostaje z rolnikiem we
wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w
bliskim sąsiedztwie, c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem
stosunkiem pracy (wymogi zawarte w punktach a, b i c muszą być spełnione równocześnie).
- pełnoletnie
- zamieszkujące województwo mazowieckie
Tematyka szkolenia:
MODUŁ I –OBSŁUGA BIURA
1. Charakterystyka pracy biurowej
2. Schemat organizacyjny biura
3. Korespondencja
4. Autoprezentacja w miejscu pracy
5. Etykieta w biurze
MODUŁ II – PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU
1. Podstawy technik informatycznych
2. Użytkowanie komputera
3. Przetwarzanie tekstu
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Grafika prezentacyjna
6. Usługi w sieciach informatycznych
Dodatkowo w ramach projektu oferujemy uczestnikom szkolenia:
•
przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
•
doradztwo zawodowe
porady z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę
kwalifikacji, zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
•
doradztwo interpersonalne
uczestnicy nauczą się aktywnych postaw życiowych, skutecznego realizowania celów
życiowych, asertywności oraz metod radzenia sobie ze stresem.
W ramach szkolenia zapewniamy:- wykwalifikowaną kadrę wykładowców
- materiały szkoleniowe
- catering
- ubezpieczenie
- zwrot kosztów dojazdu
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
Szkolenie realizowane będzie w formie zjazdów odbywających się od poniedziałku do piątku lub w
formie zjazdów weekendowych (piątek-niedziela) - w zależności od preferencji grupy.
Cykl szkoleniowy zakończony będzie testem wiedzy. Po jego pozytywnym zaliczeniu absolwenci
otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne Rozporządzeniem MEN.
KONTAKT:
ASISE
ul. Żeromskiego 65/209, 26-610 Radom
tel: 535 995 166
tel: 48 360 00 12
www.szkolenia.asise.pl
e-mail: [email protected]