Regulamin targów i formularz zgłoszeniowy

Komentarze

Transkrypt

Regulamin targów i formularz zgłoszeniowy
REGULAMIN UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW w imprezie TARGI ŚLUBNE
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
§1
Postanowienia ogólne
TARGI ŚLUBNE odbędą się w dniu 4 października 2015 w godzinach 12 - 19, w Centrum
Handlowym Galeria EMKA przy ul. Jana Pawła II 20 w Koszalinie.
Organizatorem Prestiżowych TARGÓW ŚLUBNYCH jest Image - Agencja Eventowa oraz CH
Galeria EMKA.
Organizatorzy zapewniają każdemu z Wystawców:
a) Powierzchnię na stoisko wystawiennicze na parterze lub na I piętrze Galerii EMKA w
miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości adekwatnej do rodzaju
ekspozycji, nie większej niż 4 m2.
b) Scenę wraz z nagłośnieniem na prezentację mody, koncert, pokaz lub przeprowadzenie
konkursu dla klientów wg wcześniej ustalonego scenariusza.
Wystawcy obowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej
części.
§2
Warunki uczestnictwa
Warunkiem przystąpienia Wystawcy do udziału w Targach jest przesłanie przez Wystawcę
wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 30 września 2015 r. na adres e-mail:
[email protected]
Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z treścią §2 pkt. 1 nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy mają
prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź nie zakwalifikowania Wystawcy do udziału w
Targach bez podania przyczyny. Decydującym kryterium o udziale w Targach ŚLUBNYCH
będzie kolejność zgłoszeń oraz profil i działalność Wystawcy.
Uczestnictwo w Targach jest płatne. Wpisowe wynosi 300,00 PLN za stoisko nie większe niż
4m2. (słownie: trzysta złotych 00/100) + VAT. Istnieje możliwość powiększenia stoiska za
dodatkową opłatą tj. 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) + VAT za kolejny m2.
Na podstawie wypełnionego przez Wystawcę formularza zgłoszeniowego Organizator wystawi
fakturę VAT płatną przelewem przed rozpoczęciem Targów. Brak zapłaty wpisowego
uniemożliwia udział w imprezie.
Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie
elementy ekspozycji: meble, standy, instalacje i inne urządzenia niezbędne do prezentacji
swojej oferty.
Montaż elementów wyposażenia stoiska w specjalnej strefie wystawowej będzie się odbywał
po wcześniejszym zgłoszeniu prac od dnia 3 października 2015 r. (sobota) – w godz. 1900 2100 oraz dnia 4 października 2015 r. (niedziela) w g. 1000 - 1200. Demontaż w dniu 04.10.2015
od g. 1900 – do g. 2200.
Wystawca nie może eksponować żadnych materiałów promocyjnych, organizować żadnych
akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatorów.
Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów
oraz do nieodpłatnego przekazania Organizatorowi jednej nagrody rzeczowej lub kuponu na
oferowaną usługę weselną dla uczestników konkursów, które będą przeprowadzane podczas
Targów na scenie Galerii EMKA.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz
straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z
wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający
zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu
ekspozycji/ wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od
odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością
Wystawcy.
Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących
przepisów prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w
szczególności przez innych Wystawców i Najemców Centrum.
Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o
dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu TARGÓW ŚLUBNYCH.
Formularz zgłoszeniowy
1. Zgłaszam udział w TARGACH ŚLUBNYCH w Galerii EMKA w dniu 4.10.2015r.
Nazwa firmy ……………………………………………
Adres:...................................................................................................................................
NIP:......................................................................................................................................
Osoba do kontaktu:................................................................................................................
Tel.:......................................................................................................................................
E-mail:..................................................................................................................................
www....................................................................................................................................
2. Branża (proszę wpisać rodzaj oferty ślubnej, usługi weselnej itp.)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Rodzaj ekspozycji:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Wymiary stoiska
.........................................................................................................................................
5. Potrzeby techniczne (np. dostęp do energii elektrycznej itp.)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Zobowiązuję się do zapłaty wpisowego w wysokości 300 PLN + VAT, słownie: trzysta złotych +
podatek VAT. Należność ureguluję przelewem w terminie siedmiu dni od jej wystawienia.
6.
proszę o wystawienie Faktury VAT na kwotę = 369 PLN /brutto/. Dane do Faktury:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7. Zobowiązuję się do przekazania nagrody rzeczowej dla uczestników konkursu dla par
podczas imprezy (opis nagrody)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
………………………………………………….
( nazwisko i imię osoby upoważnionej)
………………………………………………….
( pieczątka firmy, data, podpis)

Podobne dokumenty