Regulamin Forum Transferu Wiedzy

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Forum Transferu Wiedzy
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Warszawa, 01.10.2012 r.
REGULAMIN FORUM TRANSFERU WIEDZY
realizowanego w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Forum Transferu Wiedzy (FTW) prowadzone jest w ramach projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
i gospodarki opartej na wiedzy”. Jest to kompleksowy program wdrażany we wszystkich filiach
SWPS-u przez cały okres realizacji projektu, który odpowiada problemom studentów, rozwija
umiejętności praktyczne przydatne w przyszłej pracy zawodowej i oczekiwane przez
pracodawców.
2. Celami Forum Transferu Wiedzy są:
 networking, nawiązywanie współpracy;
 propagowanie dorobku naukowego SWPS w środowisku biznesowym i ich możliwości
wykorzystania w praktyce;
 umożliwianie młodym przedsiębiorcom czerpania z doświadczeń innych;
 omówienie zastosowania nauki w gospodarce;
 zaprezentowanie studentom zawodów, profesji, działalności i możliwe drogi realizacji karier
zawodowych zbieżnych z kierunkami studiów.
3. Forum Transferu Wiedzy polega na organizacji cyklicznych (raz na miesiąc lub raz na 6 tygodni)
spotkań z doświadczonymi praktykami, specjalistami posiadającymi co najmniej 3-letnie
doświadczenie w danej branży. Spotkania będą obejmowały:
 wykład tematyczny eksperta;
 dyskusję panelową;
 możliwość indywidualnych rozmów.
4. W ciągu wszystkich lat trwania projektu (2011-2015) zostanie zrealizowanych łącznie 120 spotkań
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz we wszystkich Wydziałach SWPS, tj.
Sopot, Wrocław, Poznań, Katowice.
5. Czas trwania jednego spotkania to 1,5 godziny.
6. W programie Forum Transferu Wiedzy mogą wziąć udział wszyscy studenci Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej poza I rokiem studiów (niezależnie od stopnia).
7. Realizacja programu spotkań w ramach Forum Transfer Wiedzy jest koordynowana przez Biura
Karier przypisane do poszczególnych filii uczelni i odbywa się na terenie Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie, Sopocie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Katowicach lub w innym
miejscu ustalonym wspólnie z prelegentem i zaakceptowanym przez Biuro Projektu.
8. Tematy spotkań zostaną opublikowane na tablicach informacyjnych w uczelni oraz na stronach
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 022 517 96 00, faks 022 517 96 25
www.swps.pl
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
internetowych uczelni, tj. np. Wirtualna Uczelnia, strona Biura Karier, strona internetowa
projektu.
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie do Biura Karier w wyznaczonym terminie poprawnie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Informacje o terminach zgłoszeń publikowane będą na tablicach informacyjnych w uczelni oraz
na stronach internetowych uczelni, tj. np. Wirtualna Uczelnia, strona Biura Karier, strona
internetowa projektu.
3. Procedura kwalifikacyjna uczestnika do programu spotkań w ramach Forum Transferu Wiedzy
zakłada przypisanie kandydatowi numeru zgłoszenia oraz sprawdzenie zgodności danych
podanych przez kandydata z wymogami proceduralnymi projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
i gospodarki opartej na wiedzy”, tj. sprawdzenie statusu studenta.
4. W naborze decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.
5. Zakwalifikowani do projektu uczestnicy będą informowani o pozytywnym wyniku kwalifikacji
drogą elektroniczną lub telefoniczną.
6. Zakwalifikowani do projektu uczestnicy mają obowiązek dostarczyć w wyznaczonym terminie do
wskazanego Biura Karier komplet następujących dokumentów:
a. deklaracja uczestnictwa w projekcie;
b. oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
c. kwestionariusz osobowy;
d. kserokopia dowodu osobistego;
e. kserokopia legitymacji studenckiej.
7. Niedostarczenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów będzie skutkować
wykreśleniem z listy kandydatów i umożliwieniem wzięcia udziału w programie kolejnej osobie na
liście kandydatów.
UCZESTNICTWO W SPOTKANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH FORUM TRANSFERU WIEDZY
Uczestnik, który został objęty wsparciem, zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach
w określonym w harmonogramie oraz podpisania listy obecności w trakcie realizowanego Forum
Transferu Wiedzy.
KONSEKWENCJE PRZERWANIA UDZIAŁU W FORUM TRANSFERU WIEDZY
1. Kandydat, który złożył formularz zgłoszeniowy ma możliwość wycofania swojej chęci
uczestnictwa w projekcie. W tym celu zobowiązany jest poinformować odpowiednie Biuro Karier
poprzez wysłanie drogą elektroniczną stosownej informacji najpóźniej na 3 dni roboczych przed
pierwszym zaplanowanym spotkaniem realizowanym w ramach Forum Transferu Wiedzy.
2. W przypadku niestawienia się na spotkaniu uczestnik jest zobowiązany do wpłaty kwoty
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) na wskazany numer konta.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 022 517 96 00, faks 022 517 96 25
www.swps.pl
Projekt „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik spotkania zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu,
informując o tym fakcie na stronie internetowej szkoły oraz/lub projektu oraz na tablicy
ogłoszeń.
3. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Biuro Projektu.
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 022 517 96 00, faks 022 517 96 25
www.swps.pl