opis techniczny - BIP URZĄD GMINY DĘBOWIEC

Komentarze

Transkrypt

opis techniczny - BIP URZĄD GMINY DĘBOWIEC
KARTA TYTUŁOWA
Obiekt:
Przebudowa drogi rolniczej „ul. Topolowa”
w sołectwie Kostkowie.
Adres:
dz. nr 659/4, 650/3, 662, 90 i 649/1 w
Kostkowicach
Inwestor:
Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
Autorzy projektu:
mgr inŜ. Józef Szczotka
inŜ. Michał Gwazdacz
Cieszyn, sierpień 2009r.
OPIS TECHNICZNY
do zadania : Przebudowa drogi rolniczej „ul. Topolowa” w sołectwie Kostkowice, gmina
Dębowiec na odcinku 631 mb działka nr 659/4, 650/3, 662, 90 i 649/1 obręb Kostkowice
I. Inwestor : Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
II. Podstawa opracowania :
•
Zlecenie inwestora
•
Zaświadczenie Wójta Gminy Dębowiec o braku Planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego w/w drogę
•
Mapa ewidencyjna
•
Kopie mapy zasadniczej
•
Pomiary i wizja w terenie
•
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430).
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389)
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. Nr
202 poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego
III.
Stan istniejący :
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi rolniczej „ul. Topolowa”
połoŜonej w miejscowości Kostkowice w gminie Dębowiec na odcinku o długości
631mb. Projektowana przebudowa obejmuje cały odcinek połoŜony w sołectwie
Kostkowie w gminie Dębowiec. Droga ta jest drogą boczną drogi gminnej ul. Dworska.
Droga nie posiada utwardzonych poboczy jezdni. Istniejące przepusty w km 0+150 oraz w
km 0+762 nie są udroŜnione.
Droga ta ma średnią szerokość w terenie 3,0 mb i jest utwardzona na całym odcinku w
znacznym stopniu zuŜytą nawierzchnią z mieszanki asfaltowej. Droga jest
wykorzystywana jako dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Stan techniczny drogi
utrudnia przejazd sprzętu rolniczego oraz innych pojazdów. Występują wyboje oraz
deformacja profilu podłuŜnego i poprzecznego.
IV. Stan projektowany.
Z uwagi na uwarunkowania własnościowe oraz istniejące i planowane niewielkie
obciąŜenia ruchem, przebudowa drogi obejmie jej istniejącą szerokość tj. średnio 3,0 mb.
Planowana jest całkowita wymiana podbudowy na całej długości drogi, wykonanie
nawierzchni ulepszonej drogi masą asfaltobetonową wraz z wykonaniem obustronnych
poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb, udroŜnienie istniejących rowów
odwadniających jak i przepustów, wykonanie wodościeków w nawierzchni
asfaltobetonowej poprzez odciśnięcie bali drewnianych na nawierzchni. W miejscach, w
których w obecnym czasie brak jest moŜliwości wymijania się dwóch pojazdów
zaprojektowano nową mijankę o długości 12,0m.Łączna szerokość jezdni i mijanki będzie
wynosiła 4,5 m Projektuje się przebudowę przepustu w km 0+565. Projektowany zakres
będzie w całości przebiegał po jej istniejącym śladzie na pgr. 659/4, 650/3, 662 i 649/1
obręb Kostkowice, będącej własnością gminy Dębowiec oraz na parceli 90 własności
Zakład Doświadczalny INSTYTUT ZOOTECHNIKI Grodziec Śląski Sp. z o. o. od
którego inwestor uzyskał zgodę nadejście w teren i prowadzenie robót. Prowadzone
prace nie będą wykraczać poza istniejący ślad drogi z zachowaniem istniejących łuków i
niwelety podłuŜnej. Pozyskany materiał moŜna za zgodą Inspektora Nadzoru wykorzystać
do obsypania poboczy. Spadek poprzeczny na całej długości remontowanego odcinka
naleŜy wykonać daszkowe w kierunku rowów.
W miejscach (zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu)
skrzyŜowania istniejącego gazociągu z drogą projektuje się rurę ochronną stalową –
dwudzielną Zaprojektowane pobocza i zjazdy do posesji naleŜy wykonać do granic
własności gminy.
Przewiduje się do wykonania następujące roboty:
1. Wykonanie podbudowy na całej długości drogi:
•
Dolna warstwa podbudowy z tłucznia, szerokości 3m, śr. gr. 15cm
•
Górna warstwa podbudowy z klińca, szerokości 3m, śr. gr. 5cm
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej,
3.
•
Warstwa wiąŜąca o grubości 3 cm.
•
Warstwa ścieralna o grubości 4cm
Wykonanie mijanki w km 0+495
4. Obustronne pobocza o szerokości 0,30 m i grubości 10 cm.
5. Czyszczenie przepustów i rowów odwadniających z namułu.
Przebieg projektowanej przebudowy odcinka drogi rolniczej ul. Topolowa w
miejscowości Kostkowice został zaznaczony na kopii mapy zasadniczej kolorem szarym
a na mapie ewidencyjnej i orientacji kolorem Ŝółtym.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, Ŝe opracowanie „Projekt budowlany – uproszczony na wykonanie
przebudowy drogi rolniczej „ul. Topolowa” w sołectwie Kostkowice w Gminie
Dębowiec” - jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi normami i jest kompletny z
punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.

Podobne dokumenty