oświadczenie o zdrowiu

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie o zdrowiu
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..........................................................w
Sportowych Feriach Zimowych w Hali Sportowej. Z uwagi na chorobę dziecka
…..................................….............................................. ponoszę pełną odpowiedzialność za jego
zdrowie. Opiekunowie półkolonii nie będą odpowiedzialni za podawanie leków, będą one
podawane samodzielnie przez dziecko, bądź rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun nie ma
obowiązku sprawdzania posiłków oraz napoi pod względem alergii dziecka, rodzic ponosi pełną
odpowiedzialność za spożywane posiłki podczas sportowych półkolonii (w szczególności II
śniadanie).
Czytelny podpis..............................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..........................................................w
Sportowych Feriach Zimowych w Hali Sportowej. Z uwagi na chorobę dziecka
…..................................….............................................. ponoszę pełną odpowiedzialność za jego
zdrowie. Opiekunowie półkolonii nie będą odpowiedzialni za podawanie leków, będą one
podawane samodzielnie przez dziecko, bądź rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun nie ma
obowiązku sprawdzania posiłków oraz napoi pod względem alergii dziecka, rodzic ponosi pełną
odpowiedzialność za spożywane posiłki podczas sportowych półkolonii (w szczególności II
śniadanie).
Czytelny podpis..............................................

Podobne dokumenty