Laboratorium_1

Komentarze

Transkrypt

Laboratorium_1
Programowanie Obiektowe w C++ – LABORATORIUM 1
Do każdego z poniższych zadań napisz program ilustrujący wszystkie właściwości klasy.
Kompilacja: g++ -std=c++11 -Wall -o KontoBankowe KontoBankowe.cc
Zad.1
Zdefiniuj klasę o nazwie KontoBankowe reprezentującą konto bankowe. Dane składowe powinny
obejmować nazwę depozytariusza (string), numer konta (string) oraz saldo. Funkcje składowe
powinny realizować następujące operacje:
•
Ustawianie nazwy depozytariusza.
•
Ustawianie numeru konta.
•
Ustawianie salda.
•
Wyświetlanie nazwy depozytariusza, numeru konta i salda.
•
Wpłacanie kwoty określonej przez argument.
•
Wypłacanie kwoty określonej przez argument.
W funkcji main() zadeklaruj obiekt klasy KontoBankowe, ustaw wartości pól składowych, wpłać
pewną kwotę na konto, wyświetl na ekranie stan konta, wypłać pewną kwotę z konta i ponownie
wyświetl jego stan. Cały program umieść w jednym pliku.
Zad.2
Wykonaj zadanie 1, ale tym razem w jednym pliku w definicji klasy umieść tylko deklaracje metod,
a ich definicje umieść poza definicją klasy.
Zad.3
Uzupełnij funkcję main() instrukcjami:
•
Utwórz tyle obiektów, aby było ich 3.
•
Zadeklaruj tablicę 3 wskaźników do obiektów typu Konto Bankowe.
•
Ustaw wskaźniki z tablicy na zadeklarowane wcześniej obiekty.
•
Wywołaj na ich rzecz dozwolone operacje.
Zad.4
Uzupełnij definicję klasy o konstruktor i destruktor. Określ stałe metody. Zdefiniuj statyczne,
prywatne pole licznik, które będzie przechowywało liczbę utworzonych obiektów klasy
KontoBankowe oraz statyczną metodę publiczną zwracającą jego wartość.
Zad.5
Dana jest deklaracja klasy Punkt. Napisz definicję funkcji oraz program, który ilustruje działanie
klasy:
class Punkt
{
private:
double x,y; // współrzędne kartezjańskie
public:
Punkt(double,double); // konstruktor
void przesun(double,double); // przesuń
void skaluj(double); // skaluj
double odcieta(); // zwróć wartość x
double rzedna(); // zwróć wartość y
};
Zad.6
Napisz zewnętrzną funkcję Drukuj(), która będzie wyświetlała opis punktu i jego składowe. Jakie
parametry należy przekazać tej funkcji?
Zad.7
Uzupełnij klasę Punkt o możliwość przechowywania nazwy punktu. Załóż, że punkty opisujemy
pojedynczymi literami alfabetu. Jakie zmiany będzie trzeba wykonać?
Zad.8
Uzupełnij klasę Punkt o sprawdzanie czy dwa punkty mają takie same współrzędne.
Zad.9
Napisz zewnętrzną funkcję, która sprawdza, czy dwa punkty znajdują się w takiej samej odległości
od początku układu współrzędnych.
Zad.10
Napisz program, w którym będziesz wykorzystywał tablicę punktów. Przetestuj na elementach
tablicy metody klasy.