Program V spotkania Grupy Sterującej

Komentarze

Transkrypt

Program V spotkania Grupy Sterującej
Program V spotkania
Grupy Sterującej Monitoringiem i Ewaluacją
9:00-9:10
Powitanie i wprowadzenie
9:10-9:40
Prezentacja kluczowych elementów podlegających zmianom w ramach aktualizacji
Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020
prezentacja
9:40-10:10
Dyskusja i podział zadań w ramach aktualizacji Planu ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
końcówka prezentacji - do IZ i IP prośba o aktualizację danych do 20 października br.
tj. do czwartku z uwagi na konieczność przekazania materiału do członków KM RPO
WO 2014-2020 (Komisji Europejskiej)
10:10-10:20
Harmonogram aktualizacji Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ostatni slajd prezentacji
10:20-10:30
Sprawy różne
przypomnienie o realizacji badania pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru
projektów RPO WO 2014-2020 – w chwili obecnej trwa ocena ofert przez Zespół
Zadaniowy ds. ewaluacji kryteriów
brak zgłoszonych spraw przez członków GSEiM
10:30-10:45
Podsumowanie i zakończenie spotkania

Podobne dokumenty