Trening zdrowotny pracy

Komentarze

Transkrypt

Trening zdrowotny pracy
Nazwa modułu:
Wychowanie fizyczne 4
Kod: O2.22
Forma przedmiotu i Zajęcia praktyczne:
metody nauczania: 15h kontaktowych dla studiów ST i NST
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Ilość punktów ECTS: 0
Język wykładowy: Polski
Cele przedmiotu :
Ocena znaczenia ruchu w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych:
- nadwaga i otyłość,
- cukrzyca,
- nadciśnienie tętnicze.
Zapoznanie z treningiem zdrowotnym w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
Ocena wartości ćwiczeń profilaktycznych w zapobieganiu dolegliwościom
przeciążeniowym kręgosłupa.
Opracowanie zestawu ćwiczeń profilaktycznych uwzględniający potrzeby i ryzyko
zawodowe kosmetologa.
Umiejętności wstępne: Opis przedmiotu
(skrócony sylabus):
Trening zdrowotny:
- zdrowotny trening fizyczny osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
- zdrowotny trening fizyczny osób dorosłych z uwzględnieniem charakteru pracy
zawodowej.
- trening zdrowotny w odniesieniu do pracy kosmetologa.
Efekty kształcenia Student:
zdefiniowane dla - zna zagrożenia wynikające z niedostatecznej aktywności ruchowej,
danej formy - zna zagrożenia związane z nieprawidłowym wykonywaniem czynności związanych
dydaktycznej zajęć w z pracą zawodową,
ramach przedmiotu: - zna wartość profilaktyczną treningu zdrowotnego,
- umie zaplanować i przeprowadzić profilaktyczny trening zdrowotny.
Sposób zaliczenia,
1. Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, przygotowania oraz aktywnego
kryteria zaliczenia
uczestnictwa w zajęciach. W celu uzyskania najwyższej oceny, przygotowanie
metody ewaluacji
i przeprowadzenie konkretnego treningu dotyczącego zagadnień omawianych
wiedzy
w danym semestrze.
2. Studenci którzy ze względów zdrowotnych mają przeciwwskazania do wysiłku
fizycznego, po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza specjalisty, uzyskują
zwolnienie z zajęć wf, (zw.lek.).
3. Studenci korzystający z oferty klubów sportowych, siłowni, pływalni itp.,
poza terenem Uczelni, na podstawie zaświadczenia wydanego przez
odpowiednia osobę (prowadzący instruktor, trener), otrzymują zaliczenie na
najniższą ocenę (3,0). Wymagania dotyczące ocen wyższych niż 3, jak w
punkcie 1.
4. Studenci będący aktywnymi zawodnikami, zrzeszonymi w klubach
sportowych i uczestniczący w zawodach organizowanych przez związki
danych dyscyplin sportowych, uzyskują zaliczenie na podstawie odpowiednich
zaświadczeń.
5. Studentom, którzy w danym semestrze uczestniczą jednocześnie w zajęciach
wychowania fizycznego na innej Wyższej Uczelni, proponuje się zaliczenie
przedmiotu na najniższą ocenę. Wymagania dotyczące ocen wyższych niż 3,
jak w punkcie 1. i 3.
Literatura:
1. Stodolny J., (2001). Jak chronić swój kręgosłup – poradnik dla każdego.
2. Kempf. H.D. (1994). Szkoła pleców - pełny program profilaktyki i rehabilitacji
kręgosłupa.
3. Kiwerski J., Filutko R., (2011). Bóle kręgosłupa. Poradnik dla ciebie.
4. Kempf H.D., (2011). Ćwiczenia kręgosłupa. Jak chodzić. Jak siedzieć. Jak
stać.
5. Świderska M., ( 2011). Styl życia i zachowania prozdrowotne – wybrane
konteksty.
6. Romanowski W., Eberhard A., (1972). Profilaktyczne znaczenie zwiększonej
aktywności ruchowej człowieka.
Koordynator mgr Wojciech Matej
przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:
mgr Wojciech Matej
Data aktualizacji: 15.06.2012