Paris, le 20 août 04

Komentarze

Transkrypt

Paris, le 20 août 04
Informacja prasowa
Warszawa, 15 lipca 2013 r.
Francja potrzebuje rewolucji – wzrost upadłości w całej gospodarce
Francja to czwarty pod względem eksportu partner handlowy Polski, jest to też kraj
nadający w dużym stopniu kierunek polityce gospodarczej Unii Europejskiej. 14 lipca
Francuzi, jak co roku, świętowali, dla ekspertów Euler Hermes rewolucyjne święto
stało się przyczynkiem do analizy kondycji francuskiej gospodarki.
Eksperci Euler Hermes w poniższej analizie omawiają przyczynę obniżenia prognozy
wzrostu PKB Francji oraz wskazują na co powinni uważać polscy eksporterzy.

Z powodu zastoju w inwestycjach (-2,3%) i konsumpcji (-0,2%) oraz utraty dynamiki eksportu
(-0,5%), jedynego ostatnio czynnika wzrostu we Francji, Euler Hermes zrewidował swoje prognozy
wzrostu PKB Francji w dół: w 2013 r. do -0,3% oraz w 2014 r. do 0,4%.

Sytuacja na francuskim rynku wpływa na zmniejszenie popytu na polskie towary – nasz eksport do
Francji zmniejszył się już w 2012 r., minimalnie ale wciąż spada także w roku bieżącym (-1,2% w
Euro za okres I-V w porównaniu do ub. roku, dane za GUS).

Liczba upadłości francuskich przedsiębiorstw utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (61.250
przypadków w ciągu 12 miesięcy do 31 maja 2013), i jest prawie równa tej z rekordowego 2009
roku. Problemy te dotykają także w coraz większym stopniu dużych przedsiębiorstw (15,7%
wzrost liczby upadłości w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2013 dla firm o obrotach powyżej € 15
mln).

O trudnościach napotykanych przez francuskie przedsiębiorstwa świadczy też wzrost liczby
zastosowanych tak zwanych procedur ochronnych, które wzrosły o 13,9% w ciągu pierwszych
pięciu miesięcy 2013 (w stosunku do analogicznego okresu ub. roku), co prognozuje dalszy
wzrost upadłości – obecnie 70% wszystkich firm przechodzących we Francji sądowy proces
restrukturyzacji zostaje ostatecznie zlikwidowanych.
- Biorąc pod uwagę powszechne skurczenie się głównych elementów wzrostu gospodarczego,
zrewidowaliśmy w dół prognozy wzrostu PKB Francji do -0,3% za cały rok 2013 – wyjaśnia
Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. – Powrót do skromnych 0,4% wzrostu nastąpi
we Francji dopiero w 2014 r., ze względu na ponowny wzrost eksportu, a następnie bardziej
stopniowo poprzez zwiększenie konsumpcji.
We Francji liczba upadłości firm wciąż rośnie, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2013 r. było ich
ponad 26.600 (wzrost o 0,8%), a w ciągu 12 miesięcy ponad 61.250 (wzrost o 3,8%). Liczby te są
bliskie rekordowego poziomu z poprzednich szczytów w latach 1993, 1996 i 2009. Wspomniane mało
pozytywne bieżące wskaźniki francuskiej gospodarki dla roku 2013 każą się spodziewać wzrostu
bankructw o +2% do ok. 62.000 przypadków, przed niewielkim spadkiem w 2014 (-1% do 61800
upadłości).
- Dla polskich przedsiębiorstw istotniejsze są konsumpcja i inwestycje we Francji, chociaż także
francuski eksport (m.in. motoryzacyjny) wykorzystuje komponenty od polskich dostawców – mówi
Maciej Harczuk, Prezes Zarządu Euler Hermes Collections, spółki z Grupy Allianz. Zdecydowaną
część polskiego eksportu do Francji stanowią towary przemysłowe – maszyny, urządzenia, sprzęt
elektryczny, części motoryzacyjne, wyroby hutnicze, chemiczne, koks etc., których sprzedaż mogła
wahać się w ślad za dekoniunkturą przemysłowo-inwestycyjną we Francji, ale w przypadku których nie
było jak dotychczas sygnałów o większych problemach z odzyskaniem zapłaty. – To raczej druga
część polskiego eksportu, skierowana głównie na francuski rynek towarów konsumpcyjnych,
jak żywność i meble pociąga dotychczas za sobą stosunkowo często zlecenia odzyskania
należności od francuskich odbiorców – dodaje Maciej Harczuk. – Dłużnikami polskich
dostawców jest jak dotychczas handel, w większości mniejsi lub więksi dystrybutorzy hurtowi lub
detaliści – co przekłada się na strukturę zleceń windykacyjnych Euler Hermes Collections, które w
odniesieniu do francuskich dłużników zazwyczaj były na mniejsze kwoty (kilka-kilkadziesiąt tysięcy
euro), ale było ich dużo.
Dlaczego „jak dotychczas”?
Podczas gdy niewypłacalność jest tendencją rosnącą dla firm różnej wielkości, to szczególnie
gwałtownego wzrostu doświadczają duże przedsiębiorstwa (15,7% wzrost liczby upadłości w ciągu
pierwszych pięciu miesięcy 2013 dla firm o obrotach powyżej € 15 mln). Łączny obrót piętnastu
największych firm które upadły w tym roku wyniósł 2,7 miliarda euro!
- Spodziewamy się więc, iż problemy dużych przedsiębiorstw oznaczać będą już w ciągu
tygodni, a nie miesięcy problemy z odzyskaniem należności przez polskich eksporterów
wyrobów przemysłowo-inwestycyjnych (maszyn, części etc.) – mówi Prezes Zarządu Euler
Hermes Collections. – Jak dotychczas firmy te narażone były na straty z powodu wyłudzeń – dostaw
do odbiorców podszywających się pod znane, duże firmy (głównie branża elektryczna, elektroniczna).
Upadłości dużych odbiorców w sektorze przemysłowym nie będą oczywiście tak powszechne jak
mniejszych podmiotów, ale pociągają one za sobą zdecydowanie większe straty.
Jakie są prognozy rozwoju sytuacji we Francji?
Wysoki stopień niepewności gospodarstw domowych ma wpływ na konsumpcję. Wzrost
bezrobocia (oczekuje się osiągnięcia 11% w roku 2014) w połączeniu ze spadkiem siły nabywczej
gospodarstw domowych powodują zmniejszenie konsumpcji. Oczekujemy, iż po jej spadku we Francji
o 0,2% w 2013 r. wzrośnie ona nieznacznie dopiero (o 0,2%) w 2014 roku, dzięki m.in. wysokiemu
poziomowi oszczędności.
Inwestycje przedsiębiorstw są ospałe. Obciążenia podatkowe dla firm stale rosną od 2010 roku, a
niepewność nowych uregulowań negatywnie wpływa na poziom spodziewanych inwestycji (-2,3% w
2013 r. i -0,1% w 2014 r.). W rzeczywistości marże zysku francuskich przedsiębiorstw są na
poziomie najniższym od 1988 roku. Mająca pobudzić inwestycje, gospodarkę obniżka składek na
ubezpieczenia społeczne w 2014 r. w wyniku ulgi podatkowej na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia
(Crédit d'Impôt pour la compétitivité et l'Emploi - Cice) będzie mieć raczej ograniczony efekt ze
względu na brak dalej idącej polityki wsparcia obiecujących nowoczesnych sektorów gospodarki, które
są narażone na konkurencję międzynarodową.
Eksport wykazuje oznaki osłabienia. Biorąc pod uwagę anemiczny popyt w krajach strefy euro,
eksport będzie bardzo ograniczony w 2013 r. i spodziewamy się jego spadku o 0,5%. Dobra prognoza
odbicia w Niemczech, jak i spowolnienie tempa spadku gospodarczego w krajach peryferyjnych w
2014 r. powinny umożliwić odbudowę trendu wzrostu francuskiego eksportu w 2014 r. (+1,3%).
*******
Kontakt dla mediów:
Artur Niewrzędowski
TALKING HEADS PR
tel. 509-433-874
e-mail: [email protected]
*******
Euler Hermes jest liderem na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jednym z liderów
w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Euler Hermes zatrudnia ponad
6 000 pracowników w ponad 50 krajach, oferując kompleksowe usługi w zakresie zarządzania
należnościami. Skonsolidowany obrót grupy Euler Hermes w 2012 roku wyniósł 2,4 miliarda euro. Euler
Hermes rozwinął międzynarodową sieć nadzoru, która umożliwia analizę stabilności finansowej ponad 40
milionów przedsiębiorstw na całym świecie. Na koniec grudnia 2012 Grupa Euler Hermes na całym
świecie obejmowała ochroną ubezpieczeniową transakcje handlowe na kwotę 770 mld euro.
***
Euler Hermes, członek grupy Allianz, jest notowany na giełdzie Euronext w Paryżu i otrzymał rating AA- od
agencji Standard & Poor’s. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej www.eulerhermes.com oraz śledzenia Twittera @eulerhermes
***
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA
oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga
spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności,
raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler
Hermes Services Polska Sp. z o.o. Usługi doradztwa prawnego świadczy Euler Hermes, Mierzejewska Kancelaria Prawna Sp. k.
Niektóre ze stwierdzeń zawartych w niniejszym materiale mogą wyrażać oczekiwania dotyczące przyszłości i inne prognozy
oparte na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i obciążone są znanym i nieznanym ryzykiem oraz niepewnością,
które mogę spowodować, że faktyczne wyniki bądź wydarzenia będą się istotnie różnić od przedstawionych lub implikowanych
w takich stwierdzeniach. Poza stwierdzeniami stanowiącymi prognozy z racji kontekstu przewidywania na przyszłość można
rozpoznać po użyciu słów takich jak „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „zamierza się”, „przewiduje się”,
„uważa się”, „szacuje się”, „potencjalny” lub „w dalszym ciągu” i podobnych wyrażeń. Faktyczne wyniki bądź wydarzenia mogą
się istotnie różnić od przedstawionych w takich stwierdzeniach za sprawą m.in. (i) ogólnych uwarunkowań ekonomicznych, w
tym w szczególności uwarunkowań ekonomicznych w zakresie podstawowej działalności lub na podstawowych rynkach Grupy
Euler Hermes, (ii) kształtowania się rynków finansowych, w tym rynków wschodzących, a także zmienności rynków, ich
płynności i zdarzeń kredytowych, (iii) częstotliwości i wielkości szkód ubezpieczeniowych, w tym szkód wynikających z katastrof
naturalnych oraz rozwoju wydatków szkodowych, (iv) wskaźników utrzymania polis, (v) zakresu niespłacenia kredytów, (vi)
poziomów stóp procentowych, (vii) poziomów kursów walutowych, w tym kursu wymiany euro do dolara amerykańskiego, (viii)
zmian konkurencyjności, (ix) zmian w przepisach prawnych i regulacjach, w tym konwergencji monetarnej i Europejskiej Unii
Monetarnej, (x) zmiany w polityce banków centralnych i/lub rządów innych krajów, (xi) wpływu przejęcia spółek, w tym
związanych z tym kwestii integracji, (xii) reorganizacji i (xiii) ogólnych czynników konkurencyjności, w każdym przypadku na
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Prawdopodobieństwo wystąpienia bądź natężenia wielu z tych
czynników może okazać się większe w wyniku działań terrorystycznych i ich konsekwencji.
Grupa nie jest zobowiązana do uaktualniania żadnych odnoszących się do przyszłości stwierdzeń.

Podobne dokumenty