wÓJ,T AMINY - BIP dla UG Słupca

Komentarze

Transkrypt

wÓJ,T AMINY - BIP dla UG Słupca
ZarządzenieNr 3/2oo8
Wójta Gminy Słupca
z dnia 14 stycznia 2OOBr.
w sprawie qłoszenia wykazu nieruchomościkomuna|nejprzeznaczonej
do zbycia.
Działającna podstawieart' 30 ust. f pkt 3 ustawy z dnia B marca
gminnym/tj.
o samorządzie
Dz. U. z }fr}Ir.Nr 142,poz. 1591zpoźn,zm.I orazna
podstawieart. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawyz dnia 21 sierpnia1997r.o gospodarce
nieruchomościami
lB, Dz. U. z f004 r. Nr f6L, poz. f603 z poźn.zm.l i Uchwały
Nr XIII50/07Rady Gminy Słupcaz dnia 15 |istopadaf007 r. W sprawiezbycia
nieruchomości
zarząd za m, co następuje
:
51
1. Paeznaczamdo spzedarYw trybiepruetargowym
nieruchomość
niezabudowaną
oznaczoną
nr 37lBo pow.0,4700ha położoną
w obrębieBenignowo.
2, Szczegołoweinformacjedotyczącezbywanej nieruchomości
zawiera wykaz
stanowiący
nr 1 do Zarządzenia.
załącznik
s2
Wykazo którym mowa W 91 pod|egawywieszeniuna okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń
Uzędu GminySłupca,
u|.Sienkiewicza
L6,62_ 400Słupca.
$3
Zarządzeniewchodzi w życie z dniem wywieszenia wykazu na tab|icy ogłoszeń
UrzęduGminyw Słupcy.
wÓJ,TAMINY
?tJrJ-l
Gratvtb
't
lłazyl
(r)
t1
7{
Ęi;
.)t
g
I
!e
B
5
.j
ta
rq^
')
N
i'
t.
Bt
l.J
-
a
r{
-.r
s
gl-(D
.+i
uJ5.
$3F
Ą
{
g(D
'd
E#I
(rj
{€
(.:
t\)
a€
rJ
- n <.
i.
F)
b)N
:' 6'N
N
(!
N
5 B is
iit
aPr
H
H ź 4 '
FS
N3E.
5x'*
2 ź*
P
ń€
txN-
v(D
aoq
!)^
()
( D Ó i.J
o
.<
p/
o
J
Óia
ĘĘ
^ - I
p5A*
-' i!
'[email protected]
\.,, 7f
ź
E oą
.7
iĘ
-4 ^Y '
u<
o\o
.oE
Ó-e
F'Ę
C)
i"E
il
ł Ó qi
i-:.
E
o
ct
ś
(<
\ ) b d 5
.t^t
^ . i Ę oe
.ź'
.)
óÓ E
ą
ó
Ę
-
tl
H.A
-
q. 5 '
. g .P*. Ce)
!oF
;-
5
pe<
c).
N.
* H [ś H-
f
o.
(a
N
(D
58.=
6'
r
NŁ
;u9!.Ę
D
ii
N
^5)
E-s Sfi
(D
oĘ
Ę
f
źvĘ
0a-Ę
tsax
6.E Ę
N0a
ś)
ts.;=.
Jło
tćL!=
Ę\
<€
Ę
I
:ś*FEEś
.q.ń*
.l
N
A
F9
Nra
-t,91
p N - F3,
7!
(a\
te
.)
ĘsgEs8$
9"5
Roq F 6'
NQ
€ x^. }ł.
*r--r
tilc-, ) t^
Fo
(D
Fjł or o.rÓ
i.B E.s a gŃ
a Ęp "ł
A*'
.iv-a
r<
ts,
-Fl('.
,
\{/ ) ) t-<
x Ssri i (D
ńrE.^ńv
(')
N
tD
N
g.
-Ę
NJ F'
^(D
d
e.6'*i.
Ó
N
x
(')
?ż
E
=R..Ę
N At
X
(1|._
a'
di!i'a
P sqi
7.. ó
:(D
ć*.
:!-
J -,
rE =.
seti
[email protected]
,r-
d ;.-
:E=
x(!P
Łg.g*
Ę^
(D-.
5
';,
o
xP
J \ ^ r ( 9 Ę
6u
.ad+t r
{
fD
T
t0
ł.Fx I
{ą
(l
.xÓó
,>
2ł
\o
B
Ł
u)
op)
-.
ł..
c(D
.5
o(!
{
tJE
-ts'
-"
:
2,nT.t,
ć-o
a5
|rŃ.
oe
C)- <
t(D
-'a
t-.l
* w:_
-){G
sL.
<F)
"H
Ą*
''].
/-
}ę.
fDx
t!
Ęg
NF
-a'
;]
ó
ś.^E
!Ń:
IJX
Ł H
T
-.ł
ln..
5 r>5
3O
irN
oci
*x -PoE;r
:. ^
<€
st'{
^{
i'a
.:. o
*:
N
aEłĘ
at
-'-.!t
prQą
Ń=!Ęo
ą
E.:
-a*g
as
-
StsE.N
S
G
E.
NA-"
N
bJN
Ń
=t*g
Ę i.c.x
.6Q.ij
o.5 { p,
o7n'f
.XH.?S
6'9. 5' 00
N
Llq
r'

Podobne dokumenty