konie, jazda konna, agroturystyka - ¶więtokrzyskie

Komentarze

Transkrypt

konie, jazda konna, agroturystyka - ¶więtokrzyskie
Stajnia Ostoja
konie, jazda konna, agroturystyka - ¶wiêtokrzyskie
Agroturystyka Stajnia OstojaGospodyni Ewa jest z zawodu i zami³owania nauczycielk±.Gospodarz Piotr jest
instruktorem jazdy konnej, sêdzi± je¼dzieckim PZJ i kultywatorem dobrych polskich tradycji u³añskich - nale¿y
do Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pu³ku U³anów Wileñskich. Ca³a rodzina nale¿y do Ko³a
Rodzin Kawaleryjskich.Nasi synowie Karol (22 lata) i Micha³ (17 lat) chêtnie spêdzaj± czas w gospodarstwie, je¿d¿±
konno. Staramy siê zaszczepiæ w¶ród wszystkich dzieci mi³o¶æ do koni i przyrody, gdy¿ jest to jeden ze sposobów na walkê
ze stresem i nabranie dystansu do codziennych k³opotów. Konie to nasza pasja.
Stajnia Ostoja zaprasza na pobyt, noclegi oraz naukê jazdy konnej. Zaprasza osoby je¿d¿±ce i nie je¿d¿±ce
konno.KONTAKT: TEL: 500 172 991, e-mail: [email protected]
http://www.stajniaostoja.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 12:57

Podobne dokumenty