formularz zgłoszeniowy

Komentarze

Transkrypt

formularz zgłoszeniowy
Rok akademicki ....................................
WYśSZA SZKOŁA
ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU
ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole, tel. 77 402-19-00/01, fax 77 456-64-94
ul. Ozimska 63, 45-368 Opole, tel. 77 402-16-00/01, fax 77 402-16-02
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DANE PERSONALNE
Nazwisko: .....................................................................................Nazwisko panieńskie: ........................................................................
Imię: .....................................................................................................................................................................................................
Imię ojca: .....................................................................................Imię matki: .......................................................................................
Data urodzenia: ............................................................................Miejsce urodzenia: ............................................................................
PESEL:
Telefon: ............................................................................................
Seria i nr dokumentu toŜsamości: .................................................................................Obywatelstwo: ....................................................
Adres e-mail: ..........................................................................................................................................................................................
WYBRANE PRZEZ KANDYDATA STUDIA
STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
Kierunek:
ZARZĄDZANIE
Specjalność1:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w usługach profesjonalnych
(turystyka, ubezpieczenia, bankowość, media)
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie marketingiem w sporcie
Zarządzanie personelem i psychologia pracy
Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Komunikacja rynkowa i PR
Zarządzanie logistyczno-marketingowe
Zarządzanie projektami i innowacje
Zarządzanie finansami i rachunkowość
ADRES ZAMELDOWANIA
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
miasto2
wieś
1
2
NaleŜy wybrać podstawową (1) i rezerwową (2)
Proszę zaznaczyć właściwe pole
ADRES DO KORESPONDENCJI
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
MIEJSCE PRACY
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
POZOSTAŁE DANE
Ukończona szkoła średnia: ........................................................................................................................................... w ............... roku
Nr świadectwa dojrzałości: ..........................................
Ukończona szkoła wyŜsza (pierwszy stopień): ............................................................................................................... w ............... roku
Nr dyplomu: ...............................................................
ZAŁĄCZNIKI
1.
Cztery zdjęcia
2.
Ksero dokumentu toŜsamości
3.
Dowód wniesienia wpisowego
4.
Świadectwo dojrzałości w:
5.
Dyplom i suplement ukończenia studiów I stopnia
6.
Ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
7.
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych
8.
Orzeczenie o niepełnosprawności
oryginale
odpisie
duplikacie
Powołując się na ustawę z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami, wyraŜam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i przebiegu studiów.
WyraŜam zgodę na przesyłanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji w
Opolu.
Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie informacje są prawdziwe.
.............................................................................................
..............................................................................................
Data i podpis kandydata
Data i podpis pracownika Uczeni

Podobne dokumenty