REGULAMIN KONKURSU „Mamy 20 lat”

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Mamy 20 lat”
REGULAMIN KONKURSU „Mamy 20 lat”
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem działań konkursowych prowadzonych pod nazwą „Mamy 20 lat” (dalej
„Konkurs) jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, zwany
dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest w terminie od dnia 05.09.2016 do dnia 30.09.2016 r. do godziny
23:59, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej marki
„Komputronik” www.komputronik.pl/20lat_konkurs (dalej „strona www”).
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w Konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby
fizyczne lub osoby, które ukończyły 13 lat i mają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie
Rzeczpospolitej Polski, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
spełniające pozostałe warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie (dalej
„Uczestnik”).
4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, wytwórni MyMusic oraz
Think Kong sp. z o.o., a także członkowie rodziny tych osób. Za członków rodziny w
rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz
małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), której zadaniem będzie czuwanie
nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a także wyłonienie zwycięzców w Konkursie.
Rozdział II Zasady Konkursu
§2
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu
nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do złożonej pracy zgłoszeniowej.
Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenie praw osób
trzecich z tytułu dokonanego zgłoszenia konkursowego.
2. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest nagranie materiału wideo (dalej „Wideo”) pod
udostępniony na Stronie www utwór (dalej „Utwór”) „Mamy po 20 lat.”
a) Wideo powinno trwać tyle ile utwór, czyli minimum 15 sekund i nie więcej niż 20
sekund.
b) Wideo nie może zawierać treści wulgarnych, powszechnie uznawanych za
niestosowne i obraźliwe.
c) Wideo musi posiadać jakość pozwalającą na prawidłowe odczytanie jego treści.
d) Uczestnik musi posiadać pełne prawa do wideo.
Przygotowane wideo należy udostępnić na jeden z dwóch sposobów:
- Na portalu Facebook (dalej zwanym „Facebook”) – na swojej tablicy z hashtagiem
#komputronik20lat oraz nieobligatoryjnym dodanym oznaczeniem fanpage’a Kamputronik (dalej
zwanym „fanpage”) poprzez symbol @ i nazwę marki, tj. @Komputronik
https://www.facebook.com/komputronik
- Na portalu Instagram (dalej zwanym „Instagram”), na własnym profilu z hashtagiem
#komputronik20lat oraz nieobligatoryjnym oznaczeniem profilu Komputronik poprzez symbol @ i
dodanie nazwy marki, tj. @Komputronik_4you).
Udostępnione treści muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników kanału Facebook lub
Instagram. Użytkownik zobowiązany jest dostosować ustawienia prywatności oraz widoczność
konkursowych treści jako ogólnodostępne i widoczne dla wszystkich użytkowników danych kanałów.
3. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w Konkursie
4. Organizator wybiera trzy najciekawsze propozycje zgodne z wymaganiami zawartymi w
punkcie 2.1.
5. Organizator wyłoni zwycięzców 15.10.2016 r. na stronie www
http://www.komputronik.pl/20lat_konkurs
6. Zwycięzcy zobligowani są do przesłania danych osobowych w wiadomości prywatnej na
portalu Facebook Komputronik https://www.facebook.com/komputronik/ (dalej „fanpage”) do
14 dni od zakończenia konkursu. W przeciwnym razie prawa do nagrody nabywa organizator.
7. Wymagane dane osobowe umożliwiające wysłanie nagrody: imię i nazwisko, adres
zamieszkania Uczestnika, numer telefonu.
8. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z przepisami podatkowymi. Nagrody rozumiane są jako: I
miejsce – laptop 2w1 Dell Inspiron 13 7359, II miejsce - smartfon Samsung Galaxy S7 Gold
32GB, III miejsce - kamera GoPro Hero 4 Session New.
§3
1. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Nagroda
zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika w sposób opisany w § 2 ust. 6.
2. Uczestnik obowiązany jest do podpisania dokumentów stwierdzających wydanie nagrody w
Konkursie.
3. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają w dyspozycji Organizatora.
§4
1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Filmów i Opisów, co w szczególności
obejmuje następujące pola eksploatacji:
1)
zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną
lub cyfrową,
2)
wprowadzanie do obrotu,
3)
wprowadzanie do pamięci komputera,
4)
wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet,
5)
wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej lub promocyjnej, w szczególności w
charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów
reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy
reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,
6)
publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w
charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.
2. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Filmów i Opisów,
wprowadzania zmian, w tym dokonywania kadrowań i skrótów, a także decydowania o pierwszym
publicznym udostępnieniu nagrodzonych Filmów i Opisów oraz sprawowania nadzoru nad sposobem
korzystania ze Filmów i Opisów. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i
korzystania z opracowań nagrodzonych Zdjęć i Opisów.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi na czas nieokreślony i nieodpłatnie licencji na wykonywanie
zależnych praw autorskich do przedstawionej Pracy Zgłoszeniowej na konkurs oraz materiałów z nią
związanych w tym do dokonania przez Organizatora opracowania, adaptacji, modyfikacji lub
przeróbek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Rozdział III Dodatkowe warunki udziału w Konkursie
§5
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz regulaminu
funkcjonowania serwisu „Facebook” oraz „Instagram”, a w szczególności zakazane jest posługiwanie
się fikcyjnymi profilami w serwisie „Facebook” i „Instagram” lub używanie oprogramowania, którego
zadaniem jest posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem, które zostało użyte, zaprojektowane
lub przystosowane do wzięcia udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu, w szczególności poprzez uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu.
Rozdział IV Dane osobowe
§6
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, My Music i Think Kong
Sp. z o.o. wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikacji z
Uczestnikami oraz przekazania nagród.
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i
usuwanie.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
późn. zm.).
6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale jest to niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak
również prawo zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania.
7. Uczestnik może wyrazić odrębna zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych
osobowych do celów marketingowych Organizatora.
Rozdział V Reklamacje
§7
1. Reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać można na adres: Komputronik S.A., ul. Wołczyńska
37, 60-003 Poznań przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie do dnia 28.10.2016 r.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego dokładny adres
korespondencyjny, adres e-mail, opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia
reklamacji oraz określenie żądania składającego reklamację.
3. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem
listu poleconego.
Rozdział VI Postanowienia końcowe
§8
1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym
Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na stronie http://www.komputronik.pl