rdrqrbfr. - Gmina Zielona Góra

Komentarze

Transkrypt

rdrqrbfr. - Gmina Zielona Góra
UCSWAJ.A
NRru'$t/O
RADY GTIff{Y UIOIIA
z dri! 29 r*rIri.
GOTA
2at nb
.ra|g D#.Lrr.i.Lt
229 ph 3 ufry
c-rr|bcb,
I (la
ta .!E
t*.
- I-
!.so (I>U. z 20Or. tF 9Ctd. lfrt rt-.-l-
a l. UaajesieslfeQ
i Mir6hwy rrtusdd+i
qrb
-rfidE
eazlhhiaoetr!-!--llbl
42/5 polozdych
a @eydtro
d+i r Ar i 7n qli Drzdttu a r.rrra.-r.o
rerh
rdrqrbfr.
uchq
$ 2.wykonanie
zyciez ddi€u podjtda
-.-
*
-r
\,:.....::11.._
:di
R 4 CE4,a Zj.FcA
z<bn.a:9.1trr
StanowiskoRady cn;ny Zielona c6m $.rFa$i€
s&aryi hi
rf,rs.t3r
Matuszewskiejna dzialalno<t W6jia Gnin) Z.lona Gjf.
I
zEqdmia
Cmb Zira
i Sospodarowaia gllnraDi saiowiq!:1Di r'Ls|dt
G6ra a oznaczonychjako d?jal}J N 71t t :f:
qzz Sr2 d.4
r:,
dz -
polozonlch
wewsi Drzonkow.
?di Mircslalw Mailsas*n
zei^:djF
[da.
ptsLqrila z mioskien z dnia 18 czdq
[email protected] rlhr
Wojey6dzliego w [email protected] Wkp. z zrdai:n
u! St.!iF.
do L&*E
E B6ir
Co-!
Post nowieniem aak D,OA.L.Mac.07lG25 0E z &n 2! <arrr
upo{az eniaWojewodyLubEkiegoKi.oail
piz€kel sprawtNedlugslajcn\oici @o$.i
Po szcTes6lo\tm plzfu.lnoNaiu
ciir
adra.!
r *-dr
-
-.a
gd..
buloalrj-
i& i*+
*
konpetencjiPoNiatoweso
IEp€[email protected] Budorl&.Eo @
- spmwaaiszczeria aEkt$ [email protected] Dkaar do Sr|u! Fcr6.rt
Cenedlnie strona [email protected] 6!tr"
i, s€id
pololenie na budo*e dezAodni€z zpisd
W6jtaGniny ZieloDaG6o z tuia 30slmia
zagosloddo\ldia leren!. rV spE$ic kj
Pr Jc4
Rrb&
lqryddic
I
.4d
ddcd zr-qrn
[email protected] \i:it
,
Gn
r rF.
.lo t qa.f
Bl.aa.
t
Lr.?e r Zrd.q (ir
D.Lri|4
material6wnalezysIwie.dzia.iz niel16rez str.e paBald
stwierdenie e*enoalnej sno$oli
Ztda
:A
do Rr4 [email protected]
nEi.i slrti da .&r!rr
dokoopetencjlw6ju cdint \y rrT spBs!:
- *yduia po^olenia m budo$f.
(!tf
r 'k. ]. a4!r'
o rrl.lld.cbr
t
dk4
& s.rr.r.
_l5l
Poiviatowego,
zdi U-{\-G
kldryto orgd pismem
9i Or Otrrb
it rc+rrulF ui(E r o rIr-.
12-04-2005poinfomowal Pmiq MatM\st4
pozwolenia na budowe dla p4a Jenego Rudfcticgo Kir6r*
vieiBldomicbva i cospoddki pzctr-zennejdzjahj{} zlgo$zaiai. st-q
d
i,
ustaleniaDnikaj4ce z pkt_2c d6yzji. dorFz4ct rrr:a ia6d*d].E5l*,
i
komunikacji.rj [email protected] R [email protected] dojaz& do &o€i
Ftlizi
4.nG,r u
rzyj9tyn' pzez prcj€klaniaro4iezniui. auismi r F*&a
b.dcrrF
r
ryi4^u z pory^zym nie aala, podsra$pra$!).,chrk| kt ztr!si---.
slrona skar24camal4 iz Po Jcz) R!&kri dor',-r !-.,r,!t
to
wykondia zjazduna drog€lubliczr4 uL Koj.i€bq $ D.d6;
r qr rlit*
postepoweE prowadzit Po\yialo$r*InsF\rd !i!dd!
&n6rr.ro
r Zdq
G6u., h6ry Deyzj4 aah: PINB .71.ll{110Ez (tri. tl aa. :CtC,& 34l
prowadhn€postQpowie adninisracljre \lo&!q
- &. KrAL
e.i!t
Duonkowie nie ma statBu dDgi pubti(z,.i. W zqidu 2 r_rr r .a-d
uzyskdia zgody m 4azd doryc4 j.d)nic $)tmi:
postepowmie
bytobe4u.dnioro$r co!"rs.di.i+s
zr.rt
tE
r-q,
rd6e
Ulica KoSciolnaslanoei Goge $or€q
Zielou G6E- [email protected]
i
eeia.r
.t-i-
c-!
W6jraCni!). Zj.rdq
nolt F4!.*.
.rql
lokaln4w termie - P.ze?rowadzona
$Ea $)\rz.h . 2. ioij.A
:F.a I r!{!
prez Pda.l. Rudnickieso) do posji - d.irttr E 6oJ. od eu! .r-,r r.ict
,
nie ulrudniadojazdudo dzialki tu 36E/l sdositg.j qtoa- lrq
*'rt
h?
w 1yn niejscu jesr szercra , a ni€$ieli E}?
pEz b
[email protected]
rfr.f.
-
powoduje
utadnieniawjazdui \rtazdu z pc6ji ${q sr.-aFi rli r.ta9
iego wjazdustrola [email protected] [email protected]
trawq a bms nie Mi ilad6$ u4*o$ei.
nieruchomosisrrony*.n4€j,
.} r
. Bl.d
!qq-r.!
F.r!a.
P6do jd b iri
st d kt6m u @ &iri ta4i.
z rFn
d rq
-q
SpE*f dotycz4c€[email protected] grei:ald
qiic
ert
I rb
ti
naja 1989r.Pawo soodczyjD.i kdrosEf*
( DL U- z:!xu. v:{O - tc :C: !
- Grb.
!6a. n) z h6rcj mienzy innl]ni $tnih - 2r a*i r.oda!-.
zabezpie.zaj4ce
le aalj [email protected] . $-btici.l bb iE o..a. iiib
nieruchomoscia,
nakt6Ej mjduja sir -,ti ecodaja - uzad2.i +T*-ttsqobowiqai , nie vlGaie awiadomi6 $laici$tgo sad(
o b rierur-
D
uszkodzeniu,co wFika z an. 15 ul. I pkr 2 us4) p6!
e.oi."Ia. i
kartograficzne.Ponadtow pdlpadla p6uie.ia
. aisaai.
ha ]dq|*
aak6w granicaych wlajci$€ podoiotr i ich j.dFsrki. o bdrch @r r ra | |
w. usrawymoa4 Da rvniosekoeby dokonat rzsicoi.
a*ji
!r-iz!(t
Je2elinalomidt *]nika [email protected] dopoloimia z*d$ rm) m.er r-r;qi & 3a!l o
po(,szon4rr s*a.dzet$.si9 od$ost sFz.dr4, I a, &
skaiz4cejpqshslje j.j F&o pirw&+.- ..ta! rri*i
DecyzjqNaczelnikaGmin). \ Zielcj Giz. z (lti.
" liE tyt. rlrakupronap.zymusowona rvldon P4is$i [email protected] .!t!r o I!. ?I'L.
sklad ki6rj lvchodzih miid4 iu)ri dziall, o.-"E
r 3!tt o r
ortb
polozonaw Duonkowie-Prcrokotemz.spotuAei'ri$tu foqoL$o
ttr!
Matuszewskiej
re wsi Dprnkt$ $ mlil rc?porqdrair Mhi!.:r L(-.'r.
r -:a
narca 1968r.w spmwiealilzoia eoslodas$ rcbt(n do tr.ldi
rl|f,*yr
nnki poziom prodlkcji \skurek ai.db6ni.
(DzU. \.'t I t. r45tt
1*rSl-.
zostalodo puejecia ni wl6ooi6 Pa6st$n$ r,alic F4ur.(iqo
prkupioncj [email protected] $e m otre{dld
nieruchonoScirolnych riynosila 75-Ei930 ,. Po p(flt
pz€z Bank Spoldzielczy \v Zielonej Cir
laoe
r.r*
It+
on aao.-
7t 99JO
r*.-.
d ito ta|6.
zadha€niaw hrocie 3.900.00d)towy^a
dzialk4 zgodnie z pluen zgo6poddol.an
Duoit6w zatwierdzonyn Uch$€la cRN s Zi.tcj
grudnia l9E9i zGiala plzaaczm
Fz.oa.lo
Gi.E lir lx3alt
pod drog! i wsz|
r strrd dr-t!
r rb
EE
Na podstawie de{yzji Uprdu woj4,6ddiao
s Zi.{o.t Gj... !i Gf.}
'1224MXP-44t47t9
| z dni^ t5 k$ iernia l99lr. i;*r
offi
r ?: r 4
F.
qs.*ilcii
p.zelzla na Eecz Gminy Zielona G6la ozE
lr-'i
it' -.r
"6.
j.!r j*o d!9 otaDo chwili obecnej pqry2sa dzialka uallo$l!!
a..g-.
stmowiqca ul. Ko3ci.ln4 rv Dzonlosiq
dd
ni. 'tE*
rca
-
3a l|d
F'-
:'
ej sprzedazy
niddoodd
o'@i
nlowie dla Paisrq Lcrcryffi.t
lt ert o rr- 3l
i.tulb
I
.Fq
dr sofqkiej * D'znl(oria uct|rrh rt 2VtX 24,
z dda 0E sietpdi! 1996r. Dorvy&.
. Nid.hdmid
lrmih
tld
Zieloff Gom byiy i
tirdd
*qt
E
l6w i budy*6i* srdo*o h - rb-Lq,
la pol€p6ai. kd"ulel z &ili @i
.. Iz
ii i zdzilrah L.p.ztn tiah.
.rl.ty |la4 A Eqrfi.
fr
rair E
godejM
d podlrr. i r !r-d.arir*t
q srdDdo*s
* C(rtc zdt.f
r-!
ll
UZASA)NIDNIE
Pei Miroslarva Matlllz*st!
zu.
Drzool'66 ol Soqti6
t 19 cesca 2008 rcku zlozylaw D€[email protected] b|hr*i.go t E?fi s{.r{a*if!
w ZielonejG6rzezr.alenie ra pGtepo\?niewt:iti cniry Zih
cn ddpF
sprawspomychna popesjach
pzy ol. Srruyko$ri * Drzqto*ic' r.t4rd
r,i.
doPmi ManMwsuej od Pd. [email protected]
\v dniu27 cz.lre 2008rckudo kardoi?F8o
Rjt (-r
Zib
c$liynelo postanowifiie Kimmilo
Delce*rr.
tr4d
*
ari
dzialajqcegoz up. Wojwody Lub6K€go, zn& D-OAIIlh-qrtC25rI
24 [email protected]
2008 rc,ku [email protected]@j{e
dohl'rr.dt
cts
t (i
ddlrztp.
z prosb4o [email protected]$a.
Zgodaiez apispm .n. 229 pkt 3 und] z &i 146E
tfa ,- IGt
?oslepowuiaAdminiptacyjnego(D.U. z 2q) r- lt 9C. W- tqll .*-i
orgdem wlaicilam qp rczp.lzdia srr.g do.)r4)n! ar5 5 -iti
!a-
Zielom C6ra 18sierphia2008rck!

Podobne dokumenty