Kraków, 7 - Dzielnica V | Kraków

Komentarze

Transkrypt

Kraków, 7 - Dzielnica V | Kraków
Uchwała nr X/109/07
Rady Dzielnicy V Krowodrza
z dnia 19 czerwca 2007 r.
RADA I ZARZĄD
DZIELNICY V KROWODRZA
w sprawie: zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w
ramach zadań powierzonych na rok 2008.
Na podstawie § 6 ust.3 Statutu Dzielnicy V stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady
Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic ( tekst jednolity:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) – Rada Dzielnicy V
Krowodrza uchwala co następuje:
§1
Na podstawie pisma z dnia 05.06.2007 r. od Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds.
Osób Niepełnosprawnych oraz w związku z procedurą planowania i realizacji zadań
powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych (Zarządzenie Nr
1326/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2005 r.), tworzy się ranking zadań z
zakresu problematyki osób niepełnosprawnych:
1. Poszerzenie drzwi zgodnie z normami dla niepełnosprawnych (100 cm) w jadalni,
świetlicy, 2 salach lekcyjnych, drzwiach wyjściowych od strony boiska, drzwiach w
szatniach, drzwiach w sali gimnastycznej – w ZSOI nr 1 – realizator ZEO – Zachód
2. Zakup aparatu EEG – Biofeedback do ZSOI nr 1 do terapii uczniów z ADHD,
z zaburzeniami emocji, nerwicami, padaczką, niepełnosprawnych umysłowo z terenu
Dzielnicy V – realizator ZEO – Zachód
3. Zakup zestawu sprzętu do zajęć z uczniami niepełnosprawnymi w ZSOI nr 1 –
realizator ZEO – Zachód
4. Zakup i montaż na terenie przyszkolnym zestawu urządzeń do ćwiczeń dla dzieci
niepełnosprawnych w ZSOI nr 1- realizator ZEO – Zachód
5. Organizacja konkursu integracyjnego: „O czym marzę, gdy zamykam oczy”, II edycja
dla uczniów ZSOI nr 1 – realizator ZEO – Zachód
6. Organizacja paraolimpiady dla uczniów ZSOI nr 1 z zaburzeniami,
niepełnosprawnych – realizator ZEO – Zachód
7. Kontynuacja wyjazdu integracyjno - rehabilitacyjnego dla uczniów ZSOI nr 1 z
zaburzonymi emocjami – realizator Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta
Krakowa poprzez PCK.
8. Kontynuacja zabiegów hipoterapii dla uczniów w ZSOI nr 1 – realizator MDK „Dom
Harcerza”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Realizacja w/w zadań w znaczący sposób wpłynie na poprawę sytuacji osób
niepełnosprawnych w Dzielnicy V.
Uchwała nr X/109/07
Rady Dzielnicy V Krowodrza
z dnia 19 czerwca 2007 r.
RADA I ZARZĄD
DZIELNICY V KROWODRZA
w sprawie: zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w
ramach zadań powierzonych na rok 2008.