pobierz PDF - JM Studio Architektoniczne

Komentarze

Transkrypt

pobierz PDF - JM Studio Architektoniczne
˚YCIE NA ZEWNÑTRZ OGRÓD
1
Na zalesionej dzia∏ce
dom i ogród
by∏y projektowane
jednoczeÊnie, tak,
by nie naruszyç
istniejàcych drzew.
NA DOLE
Jadalnia z wielkim
drewnianym sto∏em
to serce ogrodu. Tu ˝ycie
mo˝e toczyç si´ ca∏y rok.
Pergola obroÊni´ta
winoroÊlà przesiewa
s∏oƒce albo chroni przed
deszczem. Posadzka
z du˝ych betonowych p∏yt
wydziela przestrzeƒ
zamkni´tà Êcianà zieleni.
IN – OUT
2
3
TEKST DAGNA PREIS
ZDJ¢CIA JACEK KUNCA/JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE ★
KOCHAMY WIOSN¢ ZA ZIELE¡.
I ZA TO, ˚E TERAZ MO˚EMY NAPRAWD¢
MIESZKAå NA ZEWNÑTRZ.
NA BALKONIE, TARASIE. W OGRODZIE.
TEN ARCHITEKCI ZE STUDIA JM URZÑDZILI
JAK DOM. WN¢TRZE BEZ ÂCIAN.
MA SALON, KUCHNI¢ Z JADALNIÑ, MIEJSCE
DO RELAKSU. ROÂLINY TO DEKORACJE:
OBRAZY, ZAS¸ONY, PODUCHY.
POMYS¸Y NA BALKON I ALTAN¢ ZNAJDZIESZ
NA NAST¢PNYCH STRONACH.
4
1. Ogrodowa kuchnia jak domowa, du˝a, ciep∏a, bezpieczna. Z grillem
z betonowej ceg∏y, piecem chlebowym z szamotu, zlewozmywakiem i blatem
do pracy. Stó∏ z modrzewia zrobi∏ stolarz, a rattanowe krzes∏a kupiono
w IKEA. 2. Dom ca∏oroczny i „dom letni” z basenem. Otwarta polana
wydzielona z dzikiego angielskiego ogrodu.
3. WÊród bujnej zieleni bia∏e hortensje, ˝ó∏te kerie, nachy∏ki, rumianki, tworzà
kameralny zakàtek. 4. Stara jab∏oƒ dodaje ogrodowi lat, dzi´ki niej wydaje si´
zasiedzia∏y, starszy ni˝ jest w rzeczywistoÊci. W jej cieniu znalaz∏ miejsce
pachnàcy ogród zio∏owy, z lawendà, sza∏wià, kocimi´tkà, mi´tà i tymiankiem.
5. G´sta zielona rabata w sàsiedztwie jadalni poprzetykana
bia∏o-kremowymi kwiatami hortensji, b∏´kitnymi irysami, drobnymi lobeliami
w niebieskich donicach.
★ Kontakt do JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE, www.jmsa.pl, patrz Deco adresy
5
80
81

Podobne dokumenty