Wymagania edukacyjne INFHit!

Komentarze

Transkrypt

Wymagania edukacyjne INFHit!
Wymagania edukacyjne z Informatyki w klasie I
Wymagania edukacyjne z Informatyki w klasie I
(1 godzinny cykl nauczania)
Technologia informacyjna. Komputerowe środowisko pracy
Dopuszczający
Wymagania na stopień
Dostateczny
Dobry
Uczeń:
• Potrafi objaśnić różnice
i podobieństwa między
Bardzo dobry
• Potrafi objaśnić pojęcie
technologia
• Potrafi objaśnić pojęcie
społeczeństwa
informacyjna.
• Wymienia zastosowania
technologii
informacyjnej
informacyjnego.
• Wymienia zastosowania
technologii
informacyjnej
informatyką
a technologią
informacyjną.
• Zna podstawowe typy
funkcjonowania
wybranych technik lub
urządzeń technologii
informacyjnej.
w szkole i poza nią.
Uruchamia komputer i
w rożnych zawodach.
• Projektuje i tworzy
plików w systemie.
• Ustala profil
• Kojarzy pliki
z odpowiednimi
prawidłowo wyłącza go.
Uruchamia aplikacje.
strukturę folderów.
• Kopiuje oraz usuwa pliki
użytkownika.
• Wykorzystuje
programami, w tym pliki
z multimediami.
Zakłada foldery.
• Dostosowuje pulpit do
własnych potrzeb.
i foldery.
• Tworzy skróty na
pulpicie.
• Zna normy prawne
odnoszące się do
• Instaluje i odinstalowuje
oprogramowanie
stosowania Tl (m.in.
w komputerze.
dotyczące legalności
oprogramowania).
• Określa podstawowe
urządzenia peryferyjne
• Przestrzega regulaminu
szkolnej pracowni
komputera, potrafi
opisać ich
komputerowej.
urządzenia peryferyjne,
takie jak: skaner,
drukarka.
• Korzysta z usług
sieciowych do
• Potrafi wyjaśnić
mechanizm
• Stosuje usługi
w lokalnej sieci
komputerowej
i udostępnia w niej
własne zasoby.
wyszukiwania
• Określa podstawowe
programów i pobierania
ich do swojego
urządzenia wewnętrzne
komputera i potrafi
komputera.
opisać ich funkcje
i podać parametry
przeznaczenie, korzysta
z nich w podstawowym
techniczne.
• Dokonuje ustawień
zakresie.
w komputerze
• Odtwarza pliki
i systemie Windows
multimedialne (dźwięki,
z pomocą programów
animacje, filmy)
z Panelu sterowania.
w standardowym
środowisku Windows.
1
Wymagania edukacyjne z Informatyki w klasie I
Redagowanie tekstów
Dopuszczający
Dostateczny
• Uruchamia edytor tekstu,
przygotowując w nim
środowisko pracy.
• Dostosowuje wygląd tekstu do
treści.
• Wykorzystuje narzędzia służące
do sprawdzania pisowni,
dzielenia wyrazów.
• Stosuje wyróżnienia
fragmentów tekstu zmieniając
krój i wielkość znaków.
• Tworzy w dokumencie
tekstowym obiekty
z gotowych elementów
graficznych (np.WordArt).
• Tworzy i formatuje tabele,
organizuje tekst w kolumnach
stosuje indeksy górne oraz
dolne.
• W dokumentach tekstowych
wypełnia nagłówek oraz stopkę.
•
•
•
•
Wymagania na stopień
Dobry
Bardzo dobry
Uczeń:
Stosuje w dokumencie
• Korzysta z konspektu oraz
• Tworzy dokumenty tekstowe
podstawowe zasady
planu dokumentu.
o hierarchicznej budowie od ogółu
redagowania tekstu poprzez
• Wykorzystuje edytor równań
(konspektu dokumentu) do
zastosowanie sekcji, stylów
Microsoft Equation zapisując wypełnienia szczegółów.
tekstu, tabel (tabel ukrytych).
wzory matematyczne, fizyczne • Tworzy automatyczne spisy
Korzysta z ustawień strony
oraz chemiczne.
treści.
(marginesy, nagłówki, stopki). • Potrafi zautomatyzować pracę • Stosuje komentarze w
Tworzy i wykorzystuje własne
nad dokumentem poprzez
dokumencie.
style.
korzystanie z autotekstu,
• Korzysta z rejestrowania
Zapisuje proste formuły
stosowanie własnych
zmian w tekście.
matematyczne za pomocą
szablonów.
edytora równań.
• Porusza się po dokumencie za
pomocą zakładek i hiperłączy.
• Zapisuje dokument w innych
dostępnych formatach (np.
*.html).
Elementy grafiki komputerowej
Dopuszczający
Dostateczny
• Stosuje narzędzia graficzne w
prostych edytorach graficznych.
• Rysuje gotowe figury
geometryczne, stosuje kolory,
opisuje tekstem narysowane
obiekty.
• Wycina i kopiuje fragmenty
rysunku. Potrafi przygotować
własną animację rysunku oraz
własną ikonę.
• Zna podstawowe pojęcia
związane z grafiką (CMYK,
HSL, RGB, grafika wektorowa
oraz rastrowa).
• Zna podstawowe typy plików
graficznych ( jpg, gif, tiff, bmp).
•
•
•
•
Wymagania na stopień
Dobry
Bardzo dobry
Uczeń:
Rozróżnia edytory grafiki
• Wykorzystuje proste dostępne • Przygotowuje złożone animacje
wektorowej oraz rastrowej.
z menu narzędzia do retuszu
(pliki gif) oraz sekwencje
Skanuje fotografie.
zdjęć (np. rozjaśnienie zdjęcia,
filmowe (np. za pomocą
Zmienia format plików
usunięcie zbędnego fragmentu
Windows Movie Maker)
graficznych.
ze zdjęcia).
konwertując je
Umieszcza przygotowany
• Potrafi przygotować prosty
do formatu klipu
przez siebie plik graficzny w
fotomontaż polegający na
mltimedialnego (np. mpeg. avi).
innym dokumencie (np. w
przeniesieniu jednego obiektu • Potrafi wskazać najbardziej
dokumencie tekstowym).
na inne zdjęcie.
optymalny program do
wykonania zadania.
• Potrafi przygotować projekt
graficzny wizytówki, dyplomu,
ulotki reklamowej.
2
Wymagania edukacyjne z Informatyki w klasie I
Komunikacja i informacja w sieci
• Sprawnie porusza się na
stronach
internetowych.
• Wyszukuje informacje
w Internecie.
• Zakłada konto poczty
elektronicznej.
Wymagania na stopień
Dobry
Uczeń:
• Wyszukuje informacje w
• Tworzy własne strony WWW z
Internecie korzystając
użyciem tabel,
ze złożonych zapytań.
etykiet, prostych arkuszy
• Korzysta
styli.
z oprogramowania.
• Zachowuje przejrzystość
służącego do wymiany
struktury materiałów
plików (FTP).
elektronicznych użytych
• Odbiera i wysyła listy
elektroniczne.
• Bierze udział w forum
dyskusyjnym.
na stronie WWW.
• Pobiera całe witryny.
witryny (zwracając
uwagę na prawa
• Porządkuje informacje
pocztowe.
• Potrafi umieścić własną
stronę w sieci.
• Wyszukuje informacje
w sieci według
autorskie).
• Tworzy własne
Dopuszczający
Dostateczny
• Korzysta z książki
• Pobiera elementy stron.
• adresowej w programie
pocztowym. Tworzy dokument
HTML z odnośnikami do
plików graficznych i innych
stron, wykorzystując w tym
celu narzędzia np.: edytor
Word.
• Zna i stosuje zasady netykiety,
szanuje prawa ochrony
własności intelektualnej.
Bardzo dobry
• Tworzy witryny WWW złożone
z kilku stron
z zachowaniem dobrych
cech prezentacji.
• Wykorzystuje
ogólnodostępne skrypty
podnoszące atrakcyjność
przemyślanej) strategii
rozbudowane arkusze
z wykorzystaniem mechanizmów styli.
wyszukiwawczych użytej
przeglądarki.
3
Wymagania edukacyjne z Informatyki w klasie I
Opracowywanie danych i prowadzenie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
Dopuszczający
• Wypełnia komórki
arkusza kalkulacyjnego
napisami, liczbami,
funkcjami i formułami
(kopiuje oraz korzysta
z wypełniania serią
danych).
• Formatuje komórki oraz
ich zawartość.
• Stosuje adresowanie
względne, mieszane
i bezwzględne.
• Tworzy wykresy do
analizowanych danych,
dobierając odpowiedni
typ.
• Umieszcza wykresy
Wymagania na stopień
Dobry
Uczeń:
• Wyraża wyniki obliczeń
• Odwołuje się do
za pomocą
zawartości komórek,
odpowiednich typów
stosując różne wzory
Dostateczny
wykresów, opisuje
wykres.
• Posługuje się kreatorem
wykresów.
• Potrafi rozwiązać proste
problemy algorytmiczne
(formuły) oraz nazwy
zakresu komórek.
• Posługuje się kreatorem
Bardzo dobry
•
•
funkcji.
• Wprowadza zmiany
w układzie arkusza
Zabezpiecza
zawartości komórek,
które nie mogą być
modyfikowane.
Wprowadza do arkusza
obiekty pochodzące
z innych aplikacji.
•
Wprowadza do arkusza
dane, pochodzące
za pomocą arkusza,
oraz w obliczeniach.
z innych aplikacji
np. rozwiązać układ
• Formatuje wykres
lub z Internetu.
dwóch równań z dwiema
niewiadomymi.
(zmiana skali, koloru tła
itp.).
• Tworzy krzywe trendu.
•
•
• Tworzy proste
symulacje.
fragmenty arkusza do
dokumentu tworzonego
• Wykonuje podstawowe
oraz utworzone tabele
obliczenia finansowe
w innych aplikacjach,
np. edytor tekstu.
(zadania z wiązane
z obliczaniem procentu
składanego, odsetek,
np. podatki, ZUS).
Importuje do arkusza
dane tekstowe.
Wstawia wybrane
w edytorze tekstu.
•
Pracuje z kilkoma
arkuszami
jednocześnie.
•
Wykonuje obliczenia
finansowe. Projektuje
modele i prowadzi jego
symulację (wyszukiwanie
najlepszej lokaty bankowej).
4
Wymagania edukacyjne z Informatyki w klasie I
Bazy danych
Wymagania na stopień
Dobry
Bardzo dobry
Uczeń:
• Projektuje, zakłada
• Zadaje złożone zapytania do
• Projektuje, zakłada
•
i edytuje (modyfikuje) prostą
bazy.
i edytuje (modyfikuje) złożone
bazę danych w postaci jednej
• Korzystając z kreatorów
bazy danych w oparciu o rożne
tabeli.
tworzy formularz oraz raport.
aplikacje.
•
• Sortuje dane według
• Projektuje formularze, raporty,
określonych kryteriów.
kwerendy.
• Zadaje proste zapytania do bazy.
• Analizuje dane poprzez
•
• Wykorzystuje bazy danych do
dokonywanie w bazie obliczeń
tworzenia dokumentów - listy
oraz tworzenie wykresów.
•
seryjne, etykiety itp.
Dopuszczający
Dostateczny
Projektuje strukturę bazy
danych z zastosowaniem
hiperłączy.
Eksportuje oraz importuje
dane z bazy oraz do bazy (np.
dane z pliku tekstowego).
Zadaje złożone zapytania do
bazy.
Wyszukuje informacje i
dobiera odpowiednie
narzędzia ich przechowywania
w sposób optymalny.
Prezentacje
Dopuszczający
Wymagania na stopień
Dobry
Bardzo dobry
Uczeń:
• Tworzy własne projekty
• Sprawnie posługuje się
• Tworzy prezentację,
posługując się urządzeniami
(szablony) prezentacji
programem do tworzenia
multimedialnymi (np. kamera,
umiejętnie, wykorzystując
prezentacji (np. PowerPoint).
aparat fotograficzny, skaner,
efekty specjalne i elementy
• Wykorzystuje do tworzenia
mikrofon), samodzielnie
multimedialne (np. prezentacja
prezentacji inne źródła (zwraca
tworząc elementy w
na temat burzy może zawierać
uwagę na prawa autorskie).
prezentacji.
element dźwiękowy grzmotu). • Tworzenie prezentacji z
• Przestrzega zasad dobrego
• Tworzy za pomocą kreatora
nagraną narracją autora.
stylu w zakresie doboru
stronę WWW z własnej
koloru, ilości tekstu, liczby
prezentacji, umieszczając ją na
ilustracji.
serwerze on-line.
• W prezentacjach
wykorzystuje dokumenty
utworzone w edytorze oraz w
arkuszu kalkulacyjnym.
Dostateczny
• Potrafi utworzyć prezentację w
postaci zestawu slajdów (np.
program PowerPoint), jako
stronę WWW.
• Potrafi zaprezentować wyniki
swojej pracy.
5