FAQ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Komentarze

Transkrypt

FAQ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Pytania 7.2.1 dot. konkursu nr POKL/7.2.1/I/13 na projekty „oryginalne”
w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL
1. Czy można przybliżyć co należy rozumieć pod pojęciem „oryginalności”, podać jakiś
przykład „oryginalności”?
2. Czy z uwagi na ograniczone typy operacji „oryginalność” sprowadza się do
zaproponowania np. ciekawego szkolenia?
3. Jak podejść do problemu „oryginalności” i metod, które mogłyby zostać zastosowane
w projekcie przy braku danych w tym zakresie lub trudności w dotarciu do nich?
Pojęcie projektów „oryginalnych” zostało przybliżone w Dokumentacji Konkursowej.
Projekty „oryginalne” muszą wpisywać się w typy operacji przewidziane w Konkursie,
jednak powinny w różnorodny sposób odpowiadać na zdefiniowane problemy i/lub
potrzeby uczestników projektu. W ramach składanych wniosków o dofinansowanie,
Projektodawcy powinni zaproponować działania odpowiadające na wskazane problemy,
decydując o wyborze odpowiednich metod i narzędzi, przy czym oferowane wsparcie
powinno zawierać elementy „oryginalne”, rozumiane jako nieschematyczne
i niestandardowe.
Zaproponowanie „ciekawego szkolenia” nie jest wystarczające dla uznania „oryginalności”
wsparcia.
Podstawą doboru odpowiednich form wsparcia i metod pracy z odbiorcami projektu
(niezależnie od ich pożądanej „oryginalności”), jest rzetelna analiza wyjściowej sytuacji
problemowej i wynikające z niej cele projektu, stanowiące pozytywny obraz sytuacji
problemowej. Można wykorzystywać dowolne wiarygodne źródła danych, w tym również
własne Projektodawcy. Jednym z elementów oceny globalnej jest weryfikacja
doświadczenia Wnioskodawcy i/lub personelu projektu w pracy z osobami, stanowiącymi
grupę docelową projektu. Doświadczenie to również może być źródłem informacji
przydatnych podczas przygotowywania założeń projektu „oryginalnego”.
4. Jeżeli w ramach projektu przewidziano realizację staży, to czy kwota stypendium
otrzymywanego z tego tytułu przez uczestników wliczana jest do podstawy, od której
obliczany jest maksymalny średni koszt na uczestnika?
Tak. Wymaganie zawarte w kryterium dostępu dot. maksymalnej średniej kwoty wsparcia
jednego uczestnika projektu dotyczy wszystkich form wsparcia, za wyjątkiem
subsydiowanego zatrudnienia. Średni koszt wylicza się jako iloraz wartości kosztów
ogółem projektu (Budżet projektu, kategoria „Koszty ogółem”), a w przypadku projektu
zakładającego subsydiowane zatrudnienie pomniejszonego o koszt tej formy wsparcia,
i całkowitej liczby osób objętych wsparciem (Tabela 3.2.1 Przewidywana liczba
osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status, wiersz „Ogółem”).
5. Co może zostać objęte pomocą de minimis?
Przeznaczenie pomocy de minimis w ramach PO KL opisano w § 33 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapisano
w nim, że pomoc de minimis może być przeznaczona w szczególności na:
1) pokrycie dodatkowych wydatków kwalifikowalnych bezpośrednio związanych
z realizacją projektu, które nie stanowią pomocy publicznej na subsydiowanie
zatrudnienia, pomocy na szkolenia, pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców lub pomocy na tymczasowe zatrudnienie wysoko
wykwalifikowanego personelu, w tym w szczególności wydatków przeznaczonych
na zakup pojazdów i mebli, a także adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy,
w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych;
2) uzyskanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez beneficjentów
pomocy, z wyłączeniem podmiotów, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej,
były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność
gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów;
3) zakup usług doradczych i szkoleniowych oraz uzyskanie wsparcia pomostowego
w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej przez beneficjentów pomocy,
w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia;
4) pokrycie innych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach realizowanego
projektu, w tym w szczególności wydatków związanych z:
a. doposażeniem i wyposażeniem stanowiska pracy w ramach projektu
subsydiowanego zatrudnienia do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości
wydatków kwalifikowalnych projektu,
b. pokryciem kosztów uczestnictwa w szkoleniu beneficjenta pomocy lub jego
pracowników,
c. pokryciem kosztów zakupu usług doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców,
d. pokryciem kosztów związanych z tymczasowym zatrudnieniem wysoko
wykwalifikowanego personelu,
e. pokryciem kosztów ogólnych w ramach projektu obejmującego pomoc na
subsydiowanie zatrudnienia, pomoc na usługi doradcze dla mikroprzedsiebiorców,
małych i średnich przedsiębiorców lub pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko
wykwalifikowanego personelu, w tym w szczególności kosztów obsługi
administracyjno-księgowej i finansowej projektu oraz najmu lub dzierżawy
pomieszczeń na potrzeby obsługi projektu - w przypadku gdy projekt jest realizowany
przez beneficjenta będącego jednocześnie beneficjentem pomocy lub na potrzeby
konkretnego beneficjenta pomocy wskazanego we wniosku o dofinansowanie
projektu, a także beneficjentów pomocy powiązanych z nim organizacyjnie,
kapitałowo lub gospodarczo,
f. organizacją staży i szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw
w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,
jeżeli pracownik naukowy skierowany do odbycia stażu będzie wykonywał pracę
bezpośrednio związaną z bieżącą działalności przedsiębiorstwa, do którego został
skierowany w celu odbycia stażu lub szkolenia praktycznego oraz gdy praca ta
2
będzie prowadzić bezpośrednio do przysporzenia korzyści ekonomicznej na rzecz
przedsiębiorcy,
g. zakupem wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prowadzenia
działalności w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji,
h. działalnością podmiotów sektora ekonomii społecznej,
i. funkcjonowaniem niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego
i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego.
6. W kontekście terminu obowiązywania obecnego rozporządzenia dot. udzielania
pomocy publicznej w PO KL, co w przypadku, gdy umowa wewnątrzprojektowa
związana z udzieleniem pomocy publicznej, zawarta w terminie do 30 czerwca 2014 r.,
w późniejszym terminie będzie musiała zostać aneksowana?
Wspomniane Rozporządzenie stosuje się do pomocy udzielonej do dn. 30 czerwca 2014 r.
Oznacza to, że pomoc nie może być udzielona po wygaśnięciu aktualnie obowiązującej
podstawy prawnej, czyli po 30 czerwca 2014 r. Umowy stanowiące podstawę do
udzielenia pomocy publicznej, muszą więc zostać zawarte do dnia 30 czerwca 2014 r.
Powyższy wymóg nie wpływa jednak na kwalifikowalność wydatków objętych pomocą
publiczną o ile nabycie uprawnień do uzyskania pomocy nastąpiło do dn. 30 czerwca 2014
r. Za dzień udzielenia pomocy należy bowiem rozumieć dzień, w którym podmiot
ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do jej otrzymania. Tym samym wydatki,
które spełniają powyższy warunek, mogą być ponoszone do końca okresu
kwalifikowalności wydatków, czyli w tym konkursie do 30 czerwca 2015 r. Fakt
późniejszego aneksowania umowy zawartej w terminie obowiązywania ww.
Rozporządzenia nie ma zatem znaczenia.
Niemniej jednak zmiana ww. horyzontu czasowego możliwa będzie z wejściem w życie
nowego rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis, które zastąpi dotychczasowe
(rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis). Projekt nowego rozporządzenia
Komisja Europejska opublikowała 20 marca br. Po uzyskaniu stosownego stanowiska KE,
Instytucja Zarządzająca PO KL podejmie prace legislacyjne zmierzające do nowelizacji
obecnie obowiązujących programów pomocowych tak, aby zapewnić płynność w realizacji
oraz rozliczaniu projektów objętych regułami pomocy. Tym samym, na etapie realizacji
projektu należy monitorować prace legislacyjne w tym zakresie.
7. W przypadku, kiedy w projekcie biorą udział osoby bezrobotne, zagrożone
wykluczeniem społecznym także z innego powodu niż tylko bezrobocie (np.
niepełnosprawność) czy konieczne jest, aby osoby te pozostawały w rejestrze urzędów
pracy nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy?
Nie. Wymaganie zawarte w treści kryterium dostępu dotyczące minimum 24-miesięcznego
okresu pozostawania w rejestrze właściwego urzędu pracy, dotyczy tylko takiej sytuacji,
gdy uczestnikiem projektu będzie osoba zagrożona wykluczeniem wyłącznie z powodu
bezrobocia (bez dodatkowych powodów).
3
8. Jakiej wysokości stawki jednostkowe obowiązują w przypadku szkoleń językowych?
Katalog aktualnych stawek jednostkowych dla województwa małopolskiego zawarty został
w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
(aktualnie obowiązująca wersja z 1 lipca 2013 r.):
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Kurs dla osób
Kurs dla osób
Kurs dla osób
Kurs dla osób
Kurs dla osób
Kurs dla osób
pełnosprawnych niepełnosprawnych pełnosprawnych niepełnosprawnych pełnosprawnych niepełnosprawnych
551,64 zł
568,71 zł
560,18 zł
578,31 zł
532,43
543,10 zł
9. Jak należy rozumieć ubóstwo w kontekście niniejszego konkursu?
Na potrzeby konkursu przyjęto, że ubóstwo będzie wyznaczane na podstawie ustawowej
granicy ubóstwa, tj. maksymalnej kwoty dochodów, która zgodnie z obowiązującą ustawą
o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego
(tzw. kryterium dochodowe). Od 1 października 2012 r. są to następujące kwoty:
− dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł,
− dla osoby w rodzinie – 456 zł.
10. Czy odwołania i protesty będą „blokować” ocenę globalną?
Nie. Wnioski spełniające warunki przekazania do oceny globalnej podlegają ocenie
globalnej w normalnym trybie, niezależnie od toczącej się procedury odwoławczej dla
wniosków ocenionych negatywnie na etapie oceny formalno-merytorycznej.
11. Jednym z elementów kryterium globalnego jest partnerstwo z właściwym lokalnie
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Czy musi być to partnerstwo formalne, czy też
wystarczające w tym zakresie będzie partnerstwo/współpraca nieformalna?
Nie jest wymagane zawiązanie formalnego partnerstwa. Istotne jest za to rzeczywiste
i wymierne zaangażowanie Partnera/Partnerów w realizację projektu, wspólna realizacja
jakichś działań. Przykładowo, nie będzie można mówić o partnerstwie, gdy Beneficjent
jedynie przekaże danemu OPS plakaty informujące o projekcie do rozwieszenia na terenie
jego siedziby. Jeżeli jednak współpraca będzie związana z istnieniem przepływów
finansowych pomiędzy Beneficjentem (Liderem) a Partnerem, to musi zostać zawarte
formalne partnerstwo, a zasady tych przepływów muszą zostać uregulowane w umowie
partnerskiej.
12. W przypadku gdy wsparcie w ramach projektu skierowane jest do kilku gmin, czy aby
spełnić powyższe założenie dot. partnerstwa, należy zawrzeć partnerstwo z wszystkimi
właściwymi lokalnie Ośrodkami Pomocy Społecznej?
Jeżeli obszarem realizacji projektu będzie kilka gmin, zasadne będzie nawiązanie
współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej z tych kilku gmin. Zgodnie z treścią kryterium
globalnego, podczas oceny globalnej brana będzie pod uwagę kwestia partnerstwa
z właściwym lokalnie Ośrodkiem, co jednak nie oznacza, że brak partnerstwa (wszystkich
możliwych partnerstw) w sposób automatyczny spowoduje niezgodność wniosku
4
z kryterium globalnym i brak możliwości uzyskania rekomendacji. Partnerstwo jest tylko
jednym z kilku aspektów kryterium globalnego.
13. Jednym z elementów oceny globalnej jest równomierność rozłożenia pomocy w skali
regionu - co to w praktyce oznacza? Czy to kryterium będzie rozpatrywane
w odniesieniu do pojedynczego wniosku, czy też do wszystkich wniosków złożonych
w ramach konkursu?
Ocena globalna przeprowadzana jest w stosunku do wszystkich projektów ocenionych
pozytywnie na etapie oceny formalno-merytorycznej. Polega ona niejako na porównaniu
wszystkich tych wniosków. Eksperci zapoznają się ze wszystkimi wnioskami i na
podstawie kryterium globalnego wybierają te, które najbardziej odpowiadają na potrzeby
polityki regionalnej i celom konkursu. Wzięcie pod uwagę równomierności rozłożenia
pomocy w skali regionu ma na celu uniknięcie sytuacji, że rekomendowanych do
dofinansowania zostanie kilka projektów skierowanych do tej samej gminy (gmin), podczas
gdy w innych gminach nie będzie realizowany żaden projekt.
14. Czy w przypadku organizacji wsparcia w postaci staży możliwa jest ich realizacji poza
obszarami gminy, z której pochodzić będą uczestnicy projektu?
Tak, jest to możliwe, przy czym wymaga to uzasadnienia.
15. Czy odnośnie wsparcia w postaci reintegracji zawodowej u pracodawcy istnieją jakieś
uregulowania? W przypadku staży w Załączniku nr 12 do Dokumentacji Konkursowej
zostały wskazane pewne wytyczne. Wsparcie w postaci reintegracji zawodowej nie
zostało jednak opisane w powyższym załączniku.
Zajęcia reintegracji zawodowej są formą wsparcia, dzięki której osoba wykluczona lub
zagrożona wykluczeniem społecznym ma możliwość powrotu na rynek pracy poprzez
praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego
programu uzgodnionego pomiędzy Beneficjentem, pracodawcą i uczestnikiem projektu.
Ze względu na zbliżony charakter tej formy wsparcia do staży, zaleca się stosowanie
podobnych zasad jak w przypadku realizacji staży.
16. Czy staże i zajęcia reintegracji zawodowej są objęte pomocą publiczną?
Nie, nie są.
17. Czy w przypadku, gdy zgodnie z założeniami Projektodawcy wsparcie ma zostać
skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z 3-4 powodów istnieje
konieczność przedstawiania w diagnozie analizy sytuacji problemowej w kontekście
wszystkich pozostałych powodów wykluczenia społecznego wskazanych w ustawie
o pomocy społecznej?
Zgodnie z logiką projektową, to analiza problemowa powinna stanowić punkt wyjścia do
określenia grup docelowych projektu. Zdiagnozowanie pewnych problemów i barier
implikuje konieczność skierowania wsparcia projektowego do grup docelowych, które tych
problemów doświadczają. Kryteria rekrutacji i selekcji uczestników/uczestniczek powinny
wynikać ze zdiagnozowanych problemów i barier. W związku z tym, możliwe jest,
że w ramach analizy Wnioskodawca zdiagnozuje występowanie na danym obszarze
5
w stosunku do danej grupy przykładowo jedynie 3-4 powody wykluczenia i wówczas na
nich powinien się skoncentrować. Nie ma potrzeby teoretycznego odnoszenia się do
pozostałych możliwych powodów wykluczenia wskazanych w Ustawie, jeżeli nie
zdiagnozowano ich występowania na danym obszarze w stosunku do danej grupy.
18. W przypadku projektu partnerskiego kto wypłaca wynagrodzenia kadrze projektu
będącej pracownikami Partnera?
Wynagrodzenie wypłaca pracodawca danego pracownika. Jeżeli zatem dana osoba,
będąca członkiem kadry projektu jest zatrudniona u Partnera, to Partner powinien
wypłacać wynagrodzenie swojemu pracownikowi. W budżecie projektu należy oznaczyć
wydatki ponoszone przez Partnera. Należy też pamiętać, że nie ma możliwości
angażowania pracowników lub współpracowników Lidera lub Partnera przez inny podmiot
partnerstwa w zakresie obowiązków tych osób, które wynikają z zatrudnienia przez jeden
z podmiotów partnerstwa.
19. W przypadku opisu zadań - co w tym punkcie powinno się znaleźć? Czy wszystkie
elementy wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie muszą być
zawarte we wniosku?
Zakres informacji, które powinny znaleźć się w polu 3.3 wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu szczegółowo opisuje Instrukcja wypełniania wniosku, przy czym jest on
pochodną charakteru i zakresu merytorycznego projektu. Pominięcie któregoś z aspektów
opisu realizowanych zadań projektowych może skutkować obniżoną punktacją przyznaną
przez Komisję Oceny Projektów.
20. Czy we wniosku musimy wskazać liczbę osób w poszczególnych kategoriach np. 20
osób długotrwale bezrobotnych, 20 osób niepełnosprawnych?
Liczba osób objętych wsparciem w podziale na poszczególne kategorie powinna wynikać
z diagnozy sytuacji problemowej. W uproszczeniu: proporcje pomiędzy tymi kategoriami
powinny wynikać ze stopnia nasilenia danych problemów i barier, zarówno w aspekcie
jakościowym jak i ilościowym. Kryteria rekrutacji powinny wynikać z diagnozy i dawać
możliwość zrekrutowania danej kategorii uczestników/uczestniczek. Przykładowo, można
zastosować wagowy system preferencji dla poszczególnych kategorii osób. W tabeli 3.2.1
wniosku należy przypisać uczestników/uczestniczki projektu do poszczególnych
kategorii/podkategorii.
21. Czy można stosować skróty w treści wniosku?
Tak, można. Należy jednak pamiętać, aby zarówno ilość stosowanych skrótów jak
i sposób skracania wyrazów, nie utrudniały osobom oceniającym zrozumienia treści
wniosku. Istnieje bowiem ryzyko, że niezrozumiałe i/lub zbyt liczne skróty spowodują
błędną interpretację zapisów wniosku. Można stosować skróty/akronimy powszechnie
stosowane, typu „GUS”, „PUP”, „w spr.”, itp. W pozostałych przypadkach, zaleca się
zamieszczenie we wniosku „legendy”, np. informacji, że „P” oznacza projekt, itp.
6
22. Czy w przypadku realizacji subsydiowanego zatrudnienia i jednoczesnym skierowaniu
wsparcia do osób pozostających w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotni powyżej 24
miesięcy istnieje konieczność organizacji subsydiowanego zatrudnienia w wymiarze 24
miesięcy? Jeżeli tak, to w jaki sposób zorganizować tę formę wsparcia w kontekście
maksymalnego okresu realizacji projektu?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku pomocy na subsydiowanie zatrudnienia
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji* są koszty płac nowo
zatrudnionych pracowników ponoszone przez beneficjenta pomocy w okresie 12 miesięcy
lub w przypadku pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się
w bardzo niekorzystnej sytuacji, koszty płac nowozatrudnionych pracowników ponoszone
przez beneficjenta pomocy w okresie 24 miesięcy”. Ponadto „Pracownicy znajdujący się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji są uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez
okres co najmniej 12 miesięcy, zaś pracownicy znajdujący się w bardzo niekorzystnej
sytuacji są uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 24
miesięcy”. Jednocześnie ww. rozporządzenie określa, że „W przypadku niedotrzymania
z przyczyn leżących po stronie beneficjenta pomocy warunków dotyczących udzielania
pomocy na subsydiowanie zatrudnienia, w tym w szczególności dotyczących wzrostu netto
liczby pracowników u danego beneficjenta pomocy, okresu zatrudnienia oraz
intensywności pomocy, beneficjent pomocy zwraca całość uzyskanej pomocy wraz
z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy”.
Powyższe zapisy Rozporządzenia precyzują zatem, że obowiązek zapewnienia
nieprzerwanego zatrudnienia pracownika znajdującego się szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji (odpowiednio
przez minimum 12 i 24 miesięcy) leży po stronie beneficjenta pomocy tj. w tym przypadku
pracodawcy zatrudniającego daną osobę w ramach subsydiowanego zatrudnienia.
Zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej Nr POKL/7.2.1/I/13 projekt może być
realizowany nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku, a wydatki finansowane z PO KL
mogą być ponoszone wyłącznie w okresie jego realizacji. Powyższe oznacza, że bez
względu na to przez jaki okres będą współfinansowane koszt płac w ramach PO KL,
pracownikom znajdującym się w szczególnej sytuacji musi zostać zagwarantowana
możliwość zatrudnienia nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, a pracownikom
znajdującym się w bardzo niekorzystnej sytuacji nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy.
*
Przez pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - należy rozumieć osobę, która
spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) pozostawała bez zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy,
b) nie posiada wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego, zgodnie z Międzynarodową
Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED), na poziomie ISCED 3,
c) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu ukończyła 50 rok życia,
d) jest osobą dorosłą:
− samotnie wychowującą dzieci, będącą panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwodnikiem albo
osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą
pozostającą w związku z małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub
odbywa karę pozbawienia wolności, lub
− samotnie mającą na utrzymaniu osobę zależną,
e) pracuje w sektorze lub zawodzie, w którym różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co
najmniej o 25% wyższa niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we
wszystkich sektorach gospodarki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz należy do grupy będącej
w mniejszości w danej branży lub zawodzie,
7
f) jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62,
poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241), który w celu zwiększenia szans na
uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia
zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe,
**
Przez pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji – należy rozumieć osobę, która
pozostawała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających zatrudnienie.
23. Czy są wytyczne do pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?
Tak, są. Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w Załączniku nr 7 do „Podręcznika
wskaźników PO KL”.
We wskaźniku efektywności zatrudnieniowej należy wykazać uczestników projektu, którzy
podjęli zatrudnienie w formie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnienia
(na czas minimum 3 miesięcy) w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym
zakończyli udział w projekcie. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej można wyliczyć
w następujący sposób:
WUP w Krakowie rekomenduje, aby efektywność zatrudnieniową wykazywać we wniosku
o dofinansowanie poprzez wskaźnik realizacji celu głównego, w polu 3.1.2.
24. Jak należy rozumieć pojęcie pracodawcy?
Na podstawie zapisów Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawcą jest jednostka organizacyjna,
chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają
ona co najmniej jednego pracownika.
25. Czy możliwa jest realizacja w ramach Poddziałania 7.2.1 turnusów rehabilitacyjnych,
zakładających działania usprawniające w zakresie posiadanej niepełnosprawności,
trening kompetencji społecznych i życiowych oraz dodatkowe warsztaty np. w zakresie
rękodzieła?
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, turnus rehabilitacyjny, który wspomaga procesy
rehabilitacji zawodowej i społecznej, jest rozumiany jako „zorganizowana forma aktywnej
rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa
psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację
i rozwijanie zainteresowań, a także przed udział w innych zajęciach przewidzianych
programem turnusu”. Co za tym idzie, realizacja turnusu rehabilitacyjnego (w przypadku
gdy grupę docelową stanowić będą osoby niepełnosprawne) jest możliwa do realizacji
w ramach typu operacji „rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne
bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy”. Należy jednak pamiętać,
że wydatki są kwalifikowalne jeśli są rzeczywiście niezbędne do realizacji celów
8
założonych w projekcie i przybliżają osobę niepełnosprawną do samodzielności i integracji
społecznej i zawodowej. Turnusy rehabilitacyjne mogą być elementem procesu, ale należy
unikać sytuacji gdy EFS wypiera środki krajowe (PFRON) na turnusy rehabilitacyjne,
zwłaszcza, że w przypadku projektów konkursowych nie ma takich ograniczeń jak
w przypadku projektów systemowych, a więc koszty turnusów mogą być ponoszone
w całości z EFS.
26. Czy kryteria dostępu nr 2 i 4 mają zastosowanie do wolontariuszy będących
uczestnikami projektu (wykazywanych w tabeli 3.2.1)?
Oba wspomniane kryteria dotyczą wolontariuszy. Ze względu na sytuację na rynku pracy
osób młodych wydaje się, że wspierania tej grupy jest zasadne także w przypadku
wolontariuszy.
Opracowano:
Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów
WUP w Krakowie
Kraków, 28.08.2013 r.
9