Spis treści () - Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe

Komentarze

Transkrypt

Spis treści () - Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Akademia Podlaska
Wydział Humanistyczny
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Bezpieczeństwo człowieka
a transdyscyplinowość
Tom I
Aspekty teologiczne, filozoficzne
i socjologiczne
Monografie nr 107
Zbiór prac pod redakcją naukową
Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil
WYDAWNICTWO
AKADEMII PODLASKIEJ
SIEDLCE 2009
Recenzent: prof. dr hab. Jolanta Żmichrowska
Komitet Wydawniczy:
Zofia Chyra-Rolicz (przewodnicząca), Stanisław Jaczyński, Mirosław Jakubiak,
Iwona Kiersztyn, Marek Kucharski, Ryszard Mojak, Ryszard Rosa, Janina
Skrzyczyńska, Stanisław Socha, Janusz Toruński, Izabela Trzpil, Janusz
Uchmański, Hanna Wadas-Woźny, Andrzej Wiśniewski, Krystyna Wojtczuk,
Kazimierz Żegnałek
Zdjęcia na okładce:
Marcin Świderski – widok z Góry Zamkowej w Drohiczynie
Ze zbiorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie –
– Zespół Klasztorny Franciszkanów w Drohiczynie
Projekt okładki: Andrzej W. Świderski
Korekta autorska
Żaden fragment tej publikacji nie może być reprodukowany, umieszczany w systemach przechowywania
informacji lub przekazywany w jakiejkolwiek formie – elektronicznej, mechanicznej, fotokopii czy innych
reprodukcji – bez zgody posiadacza praw autorskich.
© Copyright by Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009
Monografie nr 107
PL ISSN 0860-2719
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
08-110 Siedlce, ul. Bema 1, tel. (025) 643 15 20
e-mail: [email protected]
www.wydawnictwo.ap.siedlce.pl
Wyd. I. Format B-5.
Ark. wyd. 16,3. Ark. druk. 15,3.
Łamanie: Zofia Chudek (Wydawnictwo AP)
Druk: ELPIL, Siedlce
2
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ................................................................................................... 5
Część I
Antoni Pacyfik Dydycz – O bezpieczeństwie, które nie zna granic................... 7
Roman Krawczyk – Bezpieczeństwo ludzkie z perspektywy
Starego Testamentu .................................................................................. 9
И.Акинчиц – Деконструктивизм неокультов
как угроза безопасности........................................................................ 17
Edward Jarmoch – Działalność apostolatu świeckich
bezpieczeństwem dla osób potrzebujących pomocy .............................. 27
Т.И. Предко – Тенденции эволюции религиозных верований
полешуков в условиях системной трансформации общества .......... 39
П.П. Крусь – Гуманистические принципы образования
и воспитания как фактор безопасности современного
общества ................................................................................................ 49
Bogumiła Truchlińska – Sztuka i estetyka ekologiczna jako elementy
uniwersum transkulturowego .................................................................. 55
Zenon Stachowiak – Filozofia nowego paradygmatu bezpieczeństwa
ekonomicznego ....................................................................................... 69
Marian Cieślarczyk – Teoretyczne i metodologiczne dylematy
transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa
w perspektywie kulturowej ..................................................................... 81
Agnieszka Filipek – Transdyscyplinowość kultury bezpieczeństwa? ............. 93
Danuta Ługowska – Paradygmat racjonalności nauki
a bezpieczeństwo współczesnego człowieka ........................................ 101
Część II
Przemysław Mikiewicz – Poszerzanie zakresu pojęciowego
bezpieczeństwa. Sens czy nonsens? ..................................................... 107
Izabela Aldona Trzpil – Bezpieczeństwo z perspektywy
modelowych rozwiązań w polityce społecznej Unii Europejskiej ..... 115
Małgorzata Graczyk – Budowanie bezpieczeństwa
wewnątrzgrupowego w środowisku dewiacyjnym poprzez
modelowanie
zachowań negocjacyjnych .................................................................... 135
3
Елена Коротич – Уголовно-правовая охрана личной свободы
как способ обеспечения безопасности человека: сравнительно-правовой аспект исследования ............................................. 155
Ewa J. Zgolińska – Bezpieczeństwo gracza - czyli co o bezpieczeństwie
współczesnego człowieka mówią teksty Jean-François Lyotarda ........ 167
Robert T. Ptaszek – Karnawał na „Titanicu”. Postmodernizm
a współczesna kultura Zachodu ............................................................ 175
Siergiej Jackiewicz – Tolerancja jako przesłanka bezpieczeństwa
w stosunkach międzyludzkich: postawy transdyscyplinarnej
analizy systemowej ............................................................................... 187
Jacek Dzwonek – Bezpieczeństwo granic na ziemi lubuskiej.
Historia i codzienność .......................................................................... 193
А.Н. Перевалов – Нигилизм и безопасность индивида ........................... 199
Arkadiusz Indraszczyk – Zagrożenie bezpieczeństwa człowieka
w dobie globalizacji w myśli politycznej Polskiego Stronnictwa
Ludowego ............................................................................................. 203
Joanna Godlewicz-Adamiec – Kobieta i jej postrzeganie
w średniowieczu – zagrożenie czy poczucie bezpieczeństwa? ............. 221
Irena Kotowicz-Borowy – Krewniaczość alternatywą dla alienacji.
Implikacje do edukacji międzykulturowej (na przykładzie
rodzin drobnoszlacheckich) .................................................................. 235
4