KARTA PROCESU INWESTYCJE

Komentarze

Transkrypt

KARTA PROCESU INWESTYCJE
URZĄD MIASTA I GMINY W ŁASINIE
DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 23.10.2014
PN-EN ISO 9001:2009
PN –EN ISO 14001:2005
KARTA PROCESU
INWESTYCJE
Nr IV.00.00/02
Lider procesu: Sekretarz
Data
Imię i nazwisko
Opracował: 23.10.2014
Paweł Żuchowski
Sprawdził: 23.10.2014
Franciszek Kawski
Zatwierdził: 23.10.2014
Franciszek Kawski
Podpis
URZĄD MIASTA I GMINY W ŁASINIE
DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 23.10.2014
1.
PN-EN ISO 9001:2009
PN –EN ISO 14001:2005
Cel.
Celem procesu zapewnienie właściwego trybu realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych
2. Zakres stosowania oraz dane wejściowe i wyjściowe.
Wejścia
1) Strategia rozwoju miasta i gminy
Łasin
2) Wieloletni Plan Inwestycyjny
3)Wieloletnia Prognoza Finansowa
4)Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
5)Program zaopatrzenia w ciepło,
energie elektryczną , paliwa gazowe
6)Studium Uwarunkowań i Kierunków
zagospodarowania Przestrzennego
7) budżet na rok obrachunkowyzdiagnozowane potrzeby finansowe
Wyjścia
Zakres
Rozwój infrastruktury i bazy
materialnej miasta i gminy
Łasin
- infrastruktura
- protokół odbioru inwestycji
-zrealizowane roboty
budowlane,
-zrealizowane usługi,
-zrealizowane dostawy
3. Definicje.
Brak
4. Odpowiedzialności
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin - za powołanie komisji przetargowej, realizację inwestycji, zakupów
inwestycyjnych
Skarbnik – , zapewnienie środków finansowych
Radca Prawny – za nadzór nad dokumentacją pod względem zgodności z prawem
Kierownik IBG – za przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego , sporządzenie
sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji ,
Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za zakupy inwestycyjne
URZĄD MIASTA I GMINY W ŁASINIE
DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 23.10.2014
PN-EN ISO 9001:2009
PN –EN ISO 14001:2005
5. Postępowanie
5.1 Realizacja inwestycji
Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za prawidłowy przebieg i
zakończenie inwestycji odpowiada Burmistrz.
5.1.1 przygotowanie dokumentacji
Za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji odpowiada kierownik IBG oraz
stanowisko do spraw zamówień publicznych
5.1.2 Komisja przetargowa
Zarządzeniem Burmistrz powołuje komisję przetargową, która odpowiada za przeprowadzenie
postępowania przetargowego. Procedura przetargowa przebiega zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych. Komisja sporządza protokół z wyboru oferenta i przedstawia go burmistrzowi do akceptacji.
Burmistrz podpisuje z wybranym oferentem umowę. Na umowie wymagana jest kontrasygnata skarbnika i
radcy prawnego.
5.1.3 Zakończenie inwestycji
Nadzór i kontrola przebiegu inwestycji przebiega zgodnie z przepisami prawa i specyfikacją.
Zakończeniem inwestycji jest sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Forma dokumentowania zapisy: ich obieg i archiwizacja.procesu
- zarządzenie burmistrza o wszczęciu procedury przetargowej i powołaniu komisji przetargowej
- specyfikacja
- oferty
- protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego
- umowa
- faktury
- protokół odbioru inwestycji
Obieg i archiwizacja dokumentów związane za zarządzaniem zasobów ludzkich przebiega zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Zapisy dokumentujące przebieg procesu postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych
prowadzi stanowisko do spraw zamówień publicznych . Dokument z przebiegu realizacji inwestycji
przechowuje Referat Inwestycji Budownictwa i Gospodarki Gruntami
URZĄD MIASTA I GMINY W ŁASINIE
DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 23.10.2014
PN-EN ISO 9001:2009
PN –EN ISO 14001:2005
7. Zmiany.
LP.
OPIS ZMIANY
1.
Pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Celem procesu zapewnienie właściwego trybu realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych”
2.
Tabela w pkt. 2 Zakres stosowania oraz dane wejściowe i wyjściowe otrzymuje brzmienie:
2 Zakres stosowania oraz dane wejściowe i wyjściowe
Wejścia
3
Zakres
Wyjścia
Rozwój
- infrastruktura
1) Strategia rozwoju miasta i gminy
Łasin
infrastruktury i
- protokół odbioru inwestycji
2) Wieloletni Plan Inwestycyjny
bazy materialnej -zrealizowane roboty budowlane,
3)Wieloletnia Prognoza Finansowa
4)Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
miasta i gminy
-zrealizowane usługi,
5)Program zaopatrzenia w ciepło,
Łasin
-zrealizowane dostawy
energie elektryczną , paliwa gazowe
6)Studium Uwarunkowań i Kierunków
zagospodarowania Przestrzennego
7) budżet na rok obrachunkowyzdiagnozowane potrzeby finansowe
W pkt. 4 Odpowiedzialności dodaje się zapis” Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za
zakupy inwestycyjne”.

Podobne dokumenty