strona04

Komentarze

Transkrypt

strona04
KOMUNIKAT
R
OFERTA PRACY
Zarz¹d Gostyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Gostyniu
dzia³aj¹c w oparciu o § 124 ust. 2 pkt 6 i § 129 ust. 3
Statutu Spó³dzielni
Poszukujemy osób na stanowiska:
PRACOWNIK DZIA£U TECH.
ALUMINIUM
Wymagania:
Wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze techniczne
Obs³uga komputera (AutoCad)
Znajomoœæ jêzyka francuskiego bêdzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
Sta³¹ pracê w pe³nym wymiarze godzin
BRYGADZISTA EKIPY
MONTA¯OWEJ ALU
Wymagania:
Doœwiadczenie w bran¿y aluminium
Umiejêtnoœæ kierowania zespo³em
Oferujemy:
Sta³¹ pracê w pe³nym wymiarze godzin
Wynagrodzenie powi¹zane z efektami
Dokumenty prosimy sk³adaæ na adres:
DEFOR S.A.
ul. Rolna 5, 63-100 Œrem lub [email protected]
do dnia 15 marca 2006 r.
Gostyñ, ul. Kolejowa 12a
zwo³uje
zebranie grupy cz³onkowskiej,
cz³onków oczekuj¹cych na mieszkanie, które
odbêdzie siê dnia
31 marca 2005 r. o godz. 16:30 (pi¹tek)
w œwietlicy Spó³dzielni
w Gostyniu, ul. W³. £okietka 2
Porz¹dek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodnicz¹cego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjêcie porz¹dku obrad
4. Wybór Komisji:
a) Skrutacyjnej
b) Wnioskowej
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarz¹du
z dzia³alnoœci za 2005 rok
6. Rozpatrzenie spraw przewidzianych w porz¹dku
obrad Zebrania Przedstawicieli Cz³onków
7. Dyskusja, wolne g³osy i wnioski
8. Przyjêcie wniosków
9. Zakoñczenie
AUTO-KOMIS
czêœci
u¿ywane i nowe
do wszystkich typów aut
Krajewice 120
Z okazji
Pizzerii Roma
zapraszamy wszystkich
do udzia³u w rodzinnym
konkursie
(obok Kawonu)
tel./fax (0-65) 572-39-15
kom. 0-691 832 080, 0-693 853 723
SZYBY
ATRAKCYJNE CENY
SPRZEDA¯-MONTA¯
30% rabatu na wszystkie dania
1. Renault Clio, 1.2i, 1992, hatchback, benzyna, liczba 5-drzwiowy, 122
tys. km, 60 KM (44 kW), el. szyby, szyberdach, radio, sprowadzony,
bezwypadkowy - 2.500 z³
2. Ford Fiesta XR2, 1.6, 123 tys. km, 105KM (77kW), benzyna, czarny,
ABS, el. szyby, alufelgi, szyberdach, c. zamek, immobiliser, welurowa
tapicerka, sprowadzony, bezwypadkowy - 2.500 z³
3. Audi 90, 2.3i, szary met., wspomaganie, c. zamek, welurowa
tapicerka, op³acony - 5.000 z³
4. VW Golf II, 1.6 diesel, 3-drzwiowy, bia³y, bezwypadkowy - 2.800 z³
5. Rover 620 TDI, 2.0, 1997, Sedan, 142 tys. km, 105KM (77kW), olej
napêdowy, granatowy metalik, ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja,
skórzana tapicerka, alufelgi, c. zamek, autoalarm, poduszka powietrzna,
radio, wspomaganie, immobiliser, sprowadzony - 19.500 z³
6. Opel Corsa B, 1996, 900 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, wspomaganie 9.000 z³
7. Renault Safrane, 3.0, benzyna, 1993, hatchback, 180 tys. km,
170KM (125kW), granatowy metalik, ABS, autom. skrzynia biegów,
hak, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi,
centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio, wspomaganie,
immobiliser - 11.000 z³
8.Fiat Punto, 1.2 - 1995, czerwony, 120 tys. km - 4. 500 z³
Dowóz na telefon (065) 572-03-67, (065) 572-73-48
9. Jeep Gr. Cherokee, 4.0, benzyna, czarny, pe³na opcja - 19.000 z³ (do
sprowadzenia)
G³ówna nagroda:
czu
Rodzinny weekend w Karpa
1 kwietnia
zapraszamy wszystkich do œwiêtowania razem z nami,
przy lampce szampana i rocznicowym torcie.
Dla ka¿dego Klienta w tym dniu
a¿