pobierz - Politechnika Lubelska

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Politechnika Lubelska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38
tel. 538-41-92, 538-44-63, fax 538-46-71
e-mail:[email protected]
Zakres zagadnień do powtórzenia na egzamin dyplomowy
dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (inŜynierskich)
Grupa przedmiotów ogólnych
Podstawy zarządzania
1. Pojęcia podstawowe: organizacja, zarządzanie, kierowanie.
2. Funkcje zarządzania, cykl działania zorganizowanego (Henry Le Châtelier).
3. Planowanie w organizacji: etapy procesu planowania, typy planów.
4. Procesy podejmowania decyzji w organizacjach.
5. Organizowanie jako funkcja zarządzania.
6. Struktury organizacyjne: pojęcie, elementy, klasyfikacja.
7. Przewodzenie i władza w organizacji.
8. Proces i formy komunikowania się w organizacji.
9. Kontrolowanie w organizacji.
10. Kultura organizacyjna.
Nauki o organizacji
1.
2.
3.
Kierunek technologiczny w zarządzaniu: istota, przedstawiciele, wkład w naukę zarządzania.
Kierunek administracyjny w zarządzaniu: istota, przedstawiciele, wkład w naukę zarządzania.
Kierunek stosunków międzyludzkich w zarządzaniu: istota, przedstawiciele, wkład w naukę
zarządzania.
4. Kierunek ilościowy w zarządzaniu (badania operacyjne).
5. Systemowe ujęcie organizacji, cechy organizacji jako systemu.
6. Typologia organizacji według charakteru zaspokajania potrzeb oraz motywu działania.
7. Przedsiębiorca, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo – istota, relacje.
8. Społeczna odpowiedzialność organizacji.
9. Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw.
10. Cykl Ŝycia organizacji.
Marketing
1. Rozszyfrowanie i omówienie skrótów pojęć: marketing-mix oraz 4 x P.
2. Rozszyfrowanie skrótów i omówienie pojęcia promotion-mix (z poszczególnymi instrumentami
wchodzącymi w skład promotion-mix).
3. Proces segmentacji rynku – cele, zadania oraz przebieg.
4. Grupy odbiorców działań marketingowych.
5. Proces projektowania strategii marketingowej. Typy strategii.
6. Produkt jako przedmiot działań marketingowych. Cykl Ŝycia produktu – co oznacza i na czym
polega.
7. Dystrybucja jako element marketing mix.
8. Typy kanałów i systemów dystrybucji.
9. Podstawowe strategie cenowe.
10. Efektywność a skuteczność działań marketingowych – sposoby pomiaru.
1
Zarządzanie zasobami ludzkimi
1.
2.
3.
4.
5.
Modele polityki personalnej.
Planowanie zatrudnienia w organizacji – etapy, techniki planowania.
Rekrutacja (etapy, rodzaje, źródła) i selekcja (rodzaje, techniki) pracownicza.
Adaptacja pracownicza – rodzaje, etapy, znaczenie dla organizacji i pracownika.
Proces podnoszenia kompetencji w organizacji – analiza potrzeb szkoleniowych, organizacja
samego procesu, przeprowadzanie i ocena efektów.
6. Planowanie karier, typy kariery profesjonalnej.
7. System ocen pracowniczych w organizacji.
8. Motywowanie finansowe i pozafinansowe w organizacji.
9. Zwolnienia pracowników.
10. Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim – zarządzanie ludźmi w procesie zmian,
zarządzanie międzykulturowe, praca w organizacjach wirtualnych, nowatorskie formy
zatrudniania.
Grupa przedmiotów ekonomiczno-finansowych
Mikroekonomia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rynek, popyt i podaŜ oraz ich główne determinanty.
Pojęcie i rodzaje elastyczności popytu.
Optymalny wybór konsumenta i jego determinanty.
Podstawowe kategorie kosztów występujące w analizie mikroekonomicznej.
Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie.
Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach straty w krótkim i długim okresie.
Izokwanta, izokoszta i wybór optymalnej techniki wytwarzania.
Cechy rynku konkurencji doskonałej.
Wpływ przedsiębiorstwa na cenę w konkurencji doskonałej i niedoskonałej.
Finanse
1. Przedmiotowa systematyka zjawisk finansowych.
2. Funkcje pieniądza.
3. Agregaty pienięŜne.
4. Zasady budŜetowe.
5. Dochody budŜetu państwa.
6. Dochody budŜetu Unii Europejskiej.
7. Warunki wejścia do strefy euro (warunki konwergencji).
8. Zadania NBP i banków komercyjnych.
9. Pojecie giełdy i jej zadania.
10. Gestia ekonomiczna, finansowa i majątkowa w ocenie finansów przedsiębiorstwa.
Finanse przedsiębiorstw
1. Źródło finansowania działalności przedsiębiorstw.
2. Emisja akcji i obligacji oraz jej wpływ na strukturę majątkowo-kapitałową.
3. Koszt kapitału.
4. Proste i dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji.
5. Kalkulacja ryzyka inwestycyjnego (analiza wraŜliwości progu rentowności).
6. Kategorie wartości pieniądza w czasie i ich wykorzystanie w procesach decyzyjnych.
7. Zarządzanie zapasami.
8. Zarządzanie naleŜnościami i zobowiązaniami.
9. Zarządzanie środkami pienięŜnymi.
10. Strategie podatkowe przedsiębiorstw.
2
Grupa przedmiotów z zakresu organizacji produkcji
Przygotowanie produkcji
1. Podstawowe fazy i etapy przygotowania produkcji.
2. Wyjaśnić pojęcie technologiczności konstrukcji.
3. Konstrukcyjne przygotowanie produkcji (KPP).
4. Technologiczne przygotowanie produkcji (TLPP).
5. Normy czasu pracy i normy materiałowe.
6. Systemy zarządzania dokumentacją projektową.
7. Planowanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania produkcji.
8. Wpływ techniki komputerowej na prace z zakresu TPP.
9. Istota i cechy współbieŜnego projektowania wyrobu (CE).
10. Szybkie i wirtualne prototypowanie.
Zarządzanie produkcji i usługami
1. System produkcyjny – istota, przekroje analizy.
2. Proces produkcyjny i cykl produkcyjny.
3. Zasady racjonalnej organizacji procesów produkcyjnych.
4. Program produkcyjny, partia produkcyjna – sposoby wyznaczania.
5. Charakterystyka produkcji rytmicznej i nierytmicznej.
6. Japońskie metody i techniki organizacji produkcji.
7. Charakterystyka systemu ESP.
8. Charakterystyka systemu CIM.
9. Metody MRP.
10. System JIT i technika Kanban.
Organizacja obsługi produkcji
1. Cechy procesów obsługowych i ich zaleŜność od typu produkcji.
2. Cel i zadania gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie (z wyjaśnieniem istoty
poszczególnych zadań).
3. Techniczne wyposaŜenie magazynów (palety, regały, stojaki, magazyny wysokiego składowania i
magazyny z regałami przepływowymi).
4. Rodzaje magazynów, ich strefy funkcjonalne i operacje w nich zachodzące.
5. Organizacja słuŜb transportowych w przedsiębiorstwie a organizacja przewozów transportowych.
6. Środki transportu wewnętrznego – rodzaje, charakterystyka, zastosowanie.
7. Metody doboru środka transportu a metody ustalanie niezbędnej ilości środków transportu.
8. Komórki gospodarki pomocami warsztatowymi w przedsiębiorstwie i ich udział w obrocie
pomocami warsztatowymi ze szczególnym uwzględnieniem systemów zaopatrywania stanowisk
roboczych w pomoce warsztatowe.
9. Klasyfikacja i charakterystyka metod obsługi eksploatacyjnej maszyn.
10. Etapy typowego przebiegu procesu remontowego.
3

Podobne dokumenty