Syndyk masy upadłości Macieja Leskiego

Komentarze

Transkrypt

Syndyk masy upadłości Macieja Leskiego
Syndyk masy upadłości Macieja Leskiego prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą „FHU BEMAL Maciej Leski w upadłości likwidacyjnej”
z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 80A
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości
Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
o łącznej pow. 59,65 m2, położonego w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 68/28.
Sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 264 000,00 zł.
Regulamin przetargu oraz szczegółowy opis nieruchomości ujęty w operacie
szacunkowym dostępny jest w biurze syndyka w Krakowie Al. 29 Listopada 130, pok.
501 oraz na stronie internetowe www.syndykmasy.pl. Wszelkich informacji udziela
syndyk pod nr tel. (12) 420-26-89 w godz. od 9 do 17 lub pocztą e-mailową pod adresem
[email protected] Pod wyżej wskazanym nr telefonu można uzgodnić termin
obejrzenia przedmiotu przetargu.
Przystępujący do przetargu winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 26 400,00 zł
na rachunek bankowy upadłego w Idea Bank nr: 71 1950 0001 2006 3688 9880 0001,
do dnia 11 grudnia 2015 r. Oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać
osobiście (w godzinach pracy biura syndyka) w zaklejonej kopercie lub listem
poleconym, z dopiskiem „Przetarg – Podtatrzańska, Nowy Targ” na adres: Biuro
syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. 29 Listopada 130, pok. 501, 31-406
Kraków. Ostateczny termin składania ofert określa się na dzień 11 grudnia 2015 r. Za
datę złożenia oferty przesłanej listem poleconym uważa się datę jej wpływu do biura
syndyka. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przetargu.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie w
całości bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie
Rejonowym w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1 a, sala 1-23 w dniu 18 grudnia 2015 r.
o godz. 14:20. Tryb zaskarżenia decyzji o wyborze oferty określa art. 320 ust. 2 p.u.n.

Podobne dokumenty