ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej

Komentarze

Transkrypt

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej
Syndyk masy upadłości
Jerzego Andrzeja Urbańskiego
– Ubojnia Zwierząt Rzeźnych w Makowie Mazowieckim
ul. St. Moniuszki 123
ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
1. Przedmiotem przetargu jest:
a) zorganizowana część przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą:
nieruchomość o nr. nr. ewidencyjnych 349/1 i 350/1 przy ulicy
St. Moniuszki 123 w Makowie Mazowieckim, dla których
urządzone są księgi wieczyste KW OS1P/00000869/1
i OS1P/00018060/9 prowadzone przez SR w Przasnyszu, zabudowane budynkami:
b) budynek ubojni, magazyn żywca, magazyn odpadów, myjnia
brudna, myjnia czysta, budynek biurowy, budynek monitoringu,
c) ruchomości w postaci maszyn i urządzeń technicznych, składających się na linię technologiczną wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
d) samochód ciężarowy MAN 26314, nr rejestracyjny WMA 03562,
nr dowodu rejestracyjnego DR/BAE0229068, rok produkcji
2000, numer nadwozia WMAT37ZZZYW039724 wraz z kontenerem chłodnią,
2. Cena wywoławcza za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
wynosi 4 027 232,00 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia
siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote).
3. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej
oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny
oszacowania w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA
PRZETARG”, w nieprzekraczalnym terminie do 7.12.2012 r. godz.
14.00 w Biurze syndyka, ul. Brata Zenona Żebrowskiego 4/38,
07-410 Ostrołęka lub przesłać je na adres syndyka listem poleconym.
O terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia przesyłki do
adresata.
4. Oferta winna zawierać:
– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia – nie niższą
niż cena oszacowania, podpis oferenta lub upoważnionej przez
oferenta osoby działającej w jego imieniu,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów
związanych z przeniesieniem własności,
– dowód uiszczenia wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu oferty i niezgłaszaniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
5. Wadium należy wpłacić na konto syndyka – Ubojnia Zwierząt
Rzeźnych Jerzy Andrzej Urbański w upadłości likwidacyjnej w Makowie Mazowieckim BANK PEKAO SA I O/Ostrołęka nr 28 1240
1691 1111 0010 1700 3142.
6. Dopuszcza się możliwość wyłączenia ze sprzedaży samochodu
określonego w pkt. 1 lit. d, wówczas oferta winna zawierać wyraźnie wyartykułowanie tegoż faktu, a proponowana cena, nie może
być niższa niż cena oszacowania, minus cena szacunkowa samochodu MAN z kontenerem o wartości 35.820,00 zł.
7. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
8. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji, w sytuacji złożenia dwóch lub więcej ofert – ze zbliżonymi cenami zakupu.
9. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie jednego miesiąca
od dnia zatwierdzenia oferty, natomiast wpłata gotówki na konto
wskazane przez syndyka, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego.
10. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym
z udziałem sędziego komisarza, które odbędzie się 10.12.2012 r.
o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy, ul. Mazowiecka 3.
11. Wyboru oferty z najwyższą ceną dokona syndyk, zaś postanowienie co do zatwierdzenia wyboru oferty wydaje sędzia komisarz.
12. Oferta wiąże przystępującego do przetargu do czasu zatwierdzenia
innej oferty lub przetarg został zamknięty bez wyboru żadnej oferty.
13. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia wybrania oferty – bez odsetek.
14. Jeżeli oferent wybrany uchyli się od zawarcia umowy, wadium
ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
15. Wszelkich informacji udziela syndyk pod numerem 29-760-38-11.
Można też skontaktować się z syndykiem celem umówienia się na
obejrzenie przedmiotu przetargu.
16. Syndyk zastrzega prawo unieważnienia przetargu w każdym
czasie, bez podania przyczyny.

Podobne dokumenty