AZB - Karta katalogowa

Komentarze

Transkrypt

AZB - Karta katalogowa
CO
CWU
AZB 25 - 100 kW
AZB automatyczny zestaw do spalania biomasy.
AZB, jako automatyczny zestaw do spalania biomasy sk³ada siê z palnika rynnowego, zbiornika paliwa,
podajnika œlimakowego, regulatora kot³owego.
Palnik rynnowy wykonany zosta³ z odpowiednio profilowanej stali ¿aroodpornej. Do uk³adu doprowadzenia
powietrza do spalania wykorzystano dwa niezale¿nie regulowane wentylatory. Dziêki temu rozwi¹zaniu
posiadamy mo¿liwoœæ regulacji iloœci powietrza pierwotnego w celu inicjacji spalania i powietrza wtórnego w celu
optymalizacji jakoœci spalania.
Zbiornik paliwa wykonany jest w wersji modu³owej, skrêcanej. Standardowy zbiornik posiada pojemnoœæ oko³o
0,7 m3. Zbiornik wyposa¿ony jest w uk³ad mieszania jako zabezpieczenie przed zawieszania siê paliwa.
Paliwo do palnika dostarczane jest podajnikiem œlimakowym napêdzanym przez zespó³ motoreduktora i silnika
elektrycznego.
Regulator, w który wyposa¿ony jest zespó³ spalaj¹cy biomasê reguluje prac¹ podajnika paliwa i uk³adu
nadmuchu. Ponadto mo¿e on pe³niæ rolê regulatora instalacji grzewczej.
Automatyka HT tronic 550
Wyposa¿enie standardowe:
zbiornik paliwa, œlimakowy podajnik paliwa, palnik, regulator, zabezpieczenie p. po¿., wentylatory nadmuchowe
2 szt.
Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia zespo³u ze zbiornikiem o dowolnej pojemnoœci wykonanym na zamówienie w
odniesieniu do warunków pomieszczenia kot³owni.
Palnik
Paliwo
15 - 100 kW
Zrêbki
Przedsiêbiorstwo Produkcyjne
Heiztechnik Sp. z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k.
ul. Drogowców 7
83 - 250 Skarszewy
Trociny
Brykiet
150 - 1 000 m
2
Tel.: +48 58 560 85 57
+48 58 588 28 70
fax: +48 58 588 08 21
www.heiztechnik.pl
NIP 592 - 214 - 17 - 34
Wysoka sprawnoϾ spalania.
Rozbudowana automatyka HT tronic 550 umo¿liwiaj¹ca
intuicyjn¹ obs³ugê pracy kot³a oraz instalacji grzewczej.
Zabezpieczenie przed cofniêciem siê ¿aru w postaci
zabezpieczenia wodnego po³¹czonego z zaworem
termicznym.
Obni¿enie emisji CO2 poprzez wykorzystanie do spalania
paliw odnawialnych.
Nazwa zestawu
Moc znamionowa
Zakres mocy
Masa zestawu
Objêtoœæ zasobnika
SzerokoϾ zestawu
WysokoϾ zestawu
G³êbokoœæ zestawu
Zasilanie
AZB - automatyczny zestaw do spalania biomasy
X
kW
kW
kg
m3
cm
cm
cm
V
AZB 25/0,7
25
15 - 25
300
0,7
210
202
86
230/50Hz
AZB 50/0,7
50
25 - 50
310
0,7
210
202
86
230/50Hz
AZB 75/0,7
75
40 - 75
320
0,7
210
202
86
230/50Hz
AZB 100/1,2
100
50 - 100
400
1,2
260
202
86
230/50Hz
Podane wymiary mog¹ ró¿niæ siê od wymiarów rzeczywistych do 2%.
W celu ulepszania naszych wyrobów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposa¿enia. Powy¿szy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
Pozosta³e produkty
Dystrybutor
Kot³y do tradycyjnego spalania
wêgla i drewna z automatyk¹ i
wentylatorem.
HT
Uniwersalne kot³y do spalania mia³u
wêglowego, wêgla i drewna z
wentylatorem i automatyk¹.
HT PLUS
Przedsiêbiorstwo Produkcyjne
Heiztechnik Sp. z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k.
ul. Drogowców 7
83 - 250 Skarszewy
Tel.: +48 58 560 85 57
+48 58 588 28 70
fax: +48 58 588 08 21
www.heiztechnik.pl
NIP 592 - 214 - 17 - 34

Podobne dokumenty