Karta katalogowa

Komentarze

Transkrypt

Karta katalogowa
CO
CWU
HT DasPell
Dwupaleniskowe kotùy z automatycznym, wrzutkowym podajnikiem paliwa do
spalania pelletu oraz awaryjnym rusztem ¿eliwnym.
Konstrukcja kot³a oparta jest na wysokowydajnym wymienniku ciep³a. Kocio³ wyposa¿ony jest w palnik nowej
generacji do automatycznego spalania pelletu. Automatyka kot³a pracuj¹ca w systemie FUZZY LOGIC
zarz¹dza prac¹ palnika, oraz obs³uguje instalacjê grzewcz¹ w systemie pogodowym.
Bezpoœrednio nad palnikiem umieszczona zosta³a przegroda ¿eliwna dla wygrzania p³omienia w celu uzyskania
spalania wysokiej jakoœci. Przegroda ta w ekstremalnym przypadku mo¿e stanowiæ rolê rusztu do awaryjnego
spalania drewna. Nad komor¹ paleniskow¹ znajduje siê charakterystyczna dla wyrobów firmy Heiztechnik
kolumna grzewcza, o du¿ej powierzchni grzewczej, która zmniejsza tendencje do kondensacji.
Konstrukcja wymiennika, dziêki ³atwemu dostêpowi do ka¿dego elementu grzewczego kot³a, u³atwia jego
obs³ugê w zakresie czyszczenia.
Automatyka ecoMAX 850
Kocio³ wyposa¿ony zosta³ w nowoczesny palnik pelletowy z wewnêtrznym, œlimakowym podajnikiem paliwa.
Œlimak zakoñczony zosta³ palcem zgarniaj¹cym szlakê powsta³¹ w efekcie spalania gorszej jakoœci paliwa.
Palnik posiada zapalarkê i fotoelement dla kontroli p³omienia.
Palnik
Automatyka kot³a, poza obs³ug¹ palnika posiada mo¿liwoœæ obs³ugi zaawansowanej instalacji grzewczej w
systemie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszaj¹cego oraz steruje systemem CWU. Obs³uguje ona
palnik w sposób p³ynny, dziêki czemu kocio³ automatycznie dostosowuje siê do wielkoœci zapotrzebowania
ciep³a. Kocio³ posiada dowolnoœæ monta¿u palnika. Palnik mo¿e byæ montowany zarówno z lewej jak i prawej
strony kot³a oraz w drzwiach popielnicowych co znacz¹co u³atwi jego obs³ugê. Dziêki zastosowaniu zapalarki i
du¿ego zbiornika paliwa kocio³ obs³ug¹ mo¿e konkurowaæ z kot³ami olejowymi i gazowymi. Automatyka kot³a
mo¿e zarz¹dzaæ ca³¹ instalacj¹ ciepln¹ obiektu.
Paliwo
4 - 65 kW
Pellet
Przedsiêbiorstwo Produkcyjne
Heiztechnik Sp. z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k.
ul. Drogowców 7
83 - 250 Skarszewy
Drewno opa³owe
40 - 650 m
2
Tel.: +48 58 560 85 57
+48 58 588 28 70
fax: +48 58 588 08 21
www.heiztechnik.pl
NIP 592 - 214 - 17 - 34
Sprawnoœæ cieplna kot³a siêgaj¹ca 91% sprawia, i¿
skutecznie wykorzystujemy energiê z ka¿dego kilograma
podanego paliwa.
Ruszt ¿eliwny do awaryjnego spalania drewna opa³owego
umo¿liwia u¿ytkowanie kot³a w przypadku braku paliwa do
podajnika automatycznego.
Rozbudowana automatyka ecoMAX 850 umo¿liwiaj¹ca
intuicyjn¹ obs³ugê pracy kot³a oraz instalacji grzewczej.
Kocio³ zapewnia efektywne wykorzystanie energii
zawartej w paliwie zmniejszaj¹c tym samym koszty
ogrzewania. Wykorzystanie w produkcji kot³a
atestowanych blach stalowych oraz najnowszych
rozwi¹zañ w dziedzinie obróbki stali zapewnia d³ug¹
¿ywotnoœæ urz¹dzenia.
*Kot³y 12 - 40 kW mo¿na zamówiæ z wiêkszym zbiornikiem o szerokoœci 110 cm i pojemnoœci 400 dm3.
Min. ci¹g kominowy
Przy³¹cze instalacji
Przy³¹cze komina
Masa kot³a
Objêtoœæ zasobnika
SzerokoϾ kpl.
Szerokoœæ kot³a
SzerokoϾ zbior.
*Szer. opcj. zbior.
G³êbokoœæ korp.
WysokoϾ korp.
Wys. kr. zas.
Wys. do œr. kom.
Wys. kr. pow.
“
mm
kg
dm3
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
4 - 15
85
73
20
1 1/2
150
350
200
115
54
60
110
55
137
120
102
32
20
8 - 20
85
88
25
1 1/2
150
370
200
115
54
60
110
60
137
120
102
32
HT DasPell 30
30
12 - 30
85
103
27
1 1/2
150
470
200
115
54
60
110
70
143
126
108
32
HT DasPell 40
40
15 - 40
85
118
29
1 1/2
150
490
200
115
54
60
110
80
143
126
108
32
HT DasPell 55
55
18 - 55
85
145
29
1 1/2
200
530
400
179
68
110
-
80
143
126
108
32
HT DasPell 65
65
22 - 65
85
155
29
1 1/2
200
550
400
179
68
110
-
90
143
126
108
32
X
kW
kW
HT DasPell 15
12
HT DasPell 20
Max. temperatura
pracy
Pa
Zakres mocy
L
Moc znamionowa
C
Nazwa kot³a
PojemnoϾ wodna
HT DasPell - Podstawowe wymiary i dane techniczne
o
Podane wymiary mog¹ ró¿niæ siê od wymiarów rzeczywistych do 2%.
W celu ulepszania naszych wyrobów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposa¿enia. Powy¿szy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
Pozosta³e produkty
Dystrybutor
Kot³y do tradycyjnego spalania
wêgla i drewna z automatyk¹ i
wentylatorem.
HT
Uniwersalne kot³y do spalania mia³u
wêglowego, wêgla i drewna z
wentylatorem i automatyk¹.
HT PLUS
Przedsiêbiorstwo Produkcyjne
Heiztechnik Sp. z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k.
ul. Drogowców 7
83 - 250 Skarszewy
Tel.: +48 58 560 85 57
+48 58 588 28 70
fax: +48 58 588 08 21
www.heiztechnik.pl
NIP 592 - 214 - 17 - 34

Podobne dokumenty