Lista rankingowa

Komentarze

Transkrypt

Lista rankingowa
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów wyłonionych przez
Komisję Oceny Projektów w ramach 4 rundy, 1 konkursu Priorytet 1,
Poddziałanie 1.3.1 "Projekty na rzecz społeczności romskiej"
Lp.
Tytuł projektu
Beneficjent
Siedziba
Liczba
punktów
1.
Edukacja - Przedsiębiorczość Wzorce postaw. Trzy filary
awansu ekonomicznego i
społecznego Romów w Polsce
Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie
działający przez
Małopolską Szkołę
Administracji Publicznej
(MSAP)
ul. Szewska 20/3,
31-009 Kraków
73
2.
Innowacyjni Romowie na rynku
pracy
Związek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego
32, 78 - 400
Szczecinek
67
Powyższe projekty uzyskały wymaganą liczbę punktów pozwalającą na rekomendowanie wniosku do
dofinansowania. Jednakże w celu ustalenia ostatecznej wysokości kwoty dofinansowania, podjęto decyzję
o skierowaniu wniosków do negocjacji mających na celu wyjaśnienie zakwestionowanych/budzących wątpliwości
pozycji.
Wnioski negatywnie ocenione przez Komisję Oceny Projektów
Lp.
Tytuł projektu
Beneficjent
Siedziba
Liczba
punktów
1.
ROMA - aktywizacja społeczna i
zawodowa lubelskich Romów
Urząd Miasta Lublin/
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
ul. Grodzka 7,
20 - 112 Lublin
71
2.
Integracja przez zatrudnienieRomowie na rynku pracy.
(Integracia predał buthy - Roma
pre bucitko drom)
Stowarzyszenie Romów
w Polsce
ul. Berka
Joselewicza 5,
32 - 600 Oświęcim
66
3.
"Kłodzko - miastem otwartym
na społeczność romską"
Gmina Miejska Kłodzko
ul. Pl. Bolesława
Chrobrego 1,
57 - 300 Kłodzko
63,5
Wyższa Szkoła
HumanistycznoEkonomiczna w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r.
nr 64, 90-222 Łódź
61,5
Centrum Edukacji ATUT
Wschód
ul. Kościuszki 2,
36-200 Brzozów
59
4.
5.
Sastypen, edukacja, buty
(Zdrowie, edukacja, praca) diagnoza sytuacji społeczności
romskiej w Polsce w obszarze
ochrony zdrowia i jakości życia,
edukacji i rynku pracy
Stop bierności pomóż sobie
w budowaniu przyszłości kompleksowy projekt skierowany
do członków społeczności
romskiej
6.
Romowie - jedna czy wiele
twarzy? Pilotażowy program
edukacji kulturalnej dla
społeczności romskiej przy
udziale Muzeum
Etnograficznego w Tarnowie
IQS and QUANT Group
Sp. z o.o.
ul. Lekarska 7,
00-610 Warszawa
56,5
7.
Lepsze poznanie -skuteczne
pomaganie
Centrum NLP Piotr
Kotulski
ul. Skierniewicka
21/15, 01-230
Warszawa
56
8.
Nowe kwalifikacje zawodowe
szansą dla członków
społeczności romskiej
w znalezieniu pracy
"TOP EDUCATION"
Sobiesław Sowa
ul. Energetyczna
10A/12, 53-330
Wrocław
54
9.
Oni są wśród nas
Gmina Bystrzyca
Kłodzka/ Centrum
Integracji Społecznej
ul. 1- go Maja 1,
57 - 500 Bystrzyca
Kłodzka
52,5
10.
Dajmy szansę dolnośląskim
Romom
MEDIATOR Ośrodek
Szkoleń i Doradztwa
Gospodarczego Krzysztof
Wierzęć
ul. Żeromskiego 14,
58-100 Świdnica
52
11.
Ogólnopolski program badawczo
- informacyjny - Polscy Romowie
2009
Fundacja Prawo
Europejskie
ul. Prosta 2/14 lok.
204, 00-850
Warszawa
36
12.
Tożsamość romska szansą na
rynku pracy.
4P research mix Sp. z o.o.
ul. Puławska 12
a/5, 02 - 566
Warszawa
26,5
Projekty negatywnie ocenione nie uzyskały wymaganej liczby punktów pozwalającej na rekomendowanie wniosków
do dofinansowania - nie uzyskały minimum 60 punktów ogółem lub minimum 60% punktów w poszczególnych
częściach oceny merytorycznej wniosku.

Podobne dokumenty