Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy

Komentarze

Transkrypt

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy
Pytania na egzamin dyplomowy
dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
1. Źródła powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obronności RP - definicja, katalog,
charakterystyka.
2. Pojęcie „obrona terytorialna” - definicja, podstawy prawne, aspekty polityczne.
3. Zamówienia publiczne na sprzęt wojskowy.
4. Offset - charakterystyka, podstawy prawne.
5. Organy państwa a obronność państwa (Minister Obrony Narodowej, Premier, Prezydent).
6. Sankcje międzypaństwowe w prawie międzynarodowym.
7. Geneza powstania, zadania i przykłady podejmowanych inicjatyw przez członków Grupy
Wyszehradzkiej.
8. Podać przykłady inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy regionalnej w odniesieniu do Rady
Państw Morza Bałtyckiego.
9. Współdziałanie subregionalne państw w obszarze bezpieczeństwa na przykładzie Inicjatywy
Środkowoeuropejskiej.
10. Podać przykłady zjawisk powstałych pod wpływem globalizacji zakłócających bezpieczeństwo
międzynarodowe.
11. W odniesieniu do wybranej miejscowości podać przykłady rozwoju jej potencjału gospodarczego,
społecznego, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ładu przestrzennego.
12. Rola i działania różnych organizacji na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.
13. Istota strategii bezpieczeństwa narodowego.
14. Ewolucja polskiej strategii bezpieczeństwa narodowego po roku 1989.
15. Uwarunkowania zewnętrzne strategii bezpieczeństwa narodowego.
16. Czynniki wewnętrzne wpływające na kształt bezpieczeństwa narodowego.
17. Europejska Strategia Bezpieczeństwa.
18. NATO jako gwarant pokoju i bezpieczeństwa w Europie.
19. Główne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa UE.
20. Zdarzenia niemilitarne powodujące sytuacje kryzysowe.
21. Istota, treść i cele zarządzania kryzysowego.
22. Fazy zarządzania kryzysowego.
23. Sytuacja kryzysowa i czynniki powodują jej powstanie.
24. Infrastruktura krytyczna państwa.
25. Narzędzia oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym.
26. Zasady zarządzania kryzysowego.
27. Kapitał społeczny.
28. Zaufanie i kultura zaufania.
29. Władza i autorytet.
30. Zmiana społeczna - rozwój – postęp.
31. Założenia klasycznej teorii statycznej dotyczącej zasobów (statyczna teoria zasobów).
32. Założenia klasycznej teorii dynamicznej dotyczącej zasobów (dynamiczna teoria zasobów).
33. Pojęcie „środowisko geograficzne” i jego elementy.
34. Typy regionów ekonomicznych.
35. Zadania wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego.
36. Zadania starosty w sprawach zarządzania kryzysowego.
37. Mapa ryzyka.
38. Logistyka w administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa.
39. Przepływy logistyczne w organizacji.
40. Zasoby ludzkie wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych.

Podobne dokumenty