Tendencje w sztuce współczesnej

Komentarze

Transkrypt

Tendencje w sztuce współczesnej
TENDENCJE W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ
Ko d p rze d m iot u :
T yp p rze d m io t u : ogólnouczelniany
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : mgr Wojciech Kozłowski
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
P ro wa d zą cy: mgr Wojciech Kozłowski
Forma
zaliczenia
Studia stacjonarne
W yk ł ad
30
2
Z/L
Punkty
E C TS
1
zaliczenie
CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z podstawowymi tendencjami w sztuce współczesnej ze szczególnym
uwzględnieniem najnowszych postaw artystycznych. Uświadomienie skali przemian, jakie zaszły
w sztukach wizualnych w XX i XXI wieku oraz ich roli we współczesnej kulturze. Uświadomienie
studentom relacji pomiędzy sztuką i projektowaniem wnętrz, designem oraz architekturą.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
-
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Najważniejsze zjawiska i artyści decydujący o kształcie sztuki nowoczesnej; Kazimierz Malewicz i rola
duchowości w sztuce; wielkie totalitaryzmy europejskie i ich wpływ na sztukę; Marcel Duchamp
i zmiana sposobu uprawiania sztuki; ruch Fluxus i artyści z nim związani; Joseph Beuys – każdy
człowiek artystą i rzeźba społeczna; Marina Abramović – performance jako medium sztuki; Młoda
Sztuka Brytyjska – nowy pop-art; Sztuka w Internecie i z Internetu; intermedialność i interaktywność
sztuki elektronicznej; street art i jego komercjalizacja; polska sztuka krytyczna jako reakcja na przemoc
władzy; świat sztuki i konsekwencje jego struktury dla bycia artystą; projektowanie wnętrz,
przedmiotów i budynków – sztuka w bezpośrednim otoczeniu człowieka.
METODY KSZTAŁCENIA:
Metoda podająco - systematyzująca – wykład połączony z prezentacjami wizualnymi
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Student potrafi definiować style i zjawiska w sztuce, wykazuje się znajomością tradycji twórczych w
sztuce i roli wybitnych artystów. Po zakończeniu kursu student umie wykorzystywać podstawowe
pojęcia teoretyczne, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Rozmowa zaliczeniowa sprawdzająca znajomość lektur i wykładów.
Oferta przedmiotów ogólnouczelnianych
Wydział Artystyczny
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Udział w zajęciach – 30 godzin
Praca własna studenta – 10 godzin
Razem 40 godzin – 1 pkt ETCS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Cynthia Freeland, Czy to jest sztuka, Poznań 2004
2. Sarah Thornton, 7 dni w świecie sztuki, Warszawa 2011
3. Piotr Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Kraków 1984
4. Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2006
5. Jerzy Kaczmarek, Joseph Beuys, Od sztuki do społecznej utopii, Poznań 2001
6. Art Now, red. Ute Grosenick, Kolonia 2012
7. www.obieg.pl
8. www.e-flux.com
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Anna Markowska, Dwa przełomy, Toruń 2012
2. red. Artur Żmijewski, Drżące ciała, Bytom-Kraków 2006
3. John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2006
4. red. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Nowe Zjawiska w sztuce polskiej po
2000, Warszawa 2007
5. red. Philip Jodidio, Architecture Now 3, Kolonia 2008
6. red. Philip Jodidio, Architecture Now 4, Kolonia 2010
7. Catherine McDermott, Sztuka projektowania XX wieku, Lesko 1999
Oferta przedmiotów ogólnouczelnianych
Wydział Artystyczny

Podobne dokumenty