Sprostowanie do pytań i odpowiedzi dla naboru 10.1.4 z

Komentarze

Transkrypt

Sprostowanie do pytań i odpowiedzi dla naboru 10.1.4 z
Sprostowanie do pytań i odpowiedzi dla naboru 10.1.4 z dnia 26.10.2015 r.
88
10.1.4
Proszę wskazać gdzie mogę znaleźć definicję kosztów
jednostkowych TYP I i TYP II. Ogólnie co to są koszty
jednostkowe jest sprawą oczywistą. Natomiast
określenie TYP I oraz TYP II - niestety nie jest już takie
oczywiste. Takie określenie znajduje się w
elektronicznym wniosku w części dot. budżetu
szczegółowego - check box (dot. działania 10.1.4)
Zgodnie z Podrozdziałem 8.6.1 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFS..." stawka jednostkowa może obejmować
wyłącznie koszty bezpośrednie (TYP I) albo zarówno koszty bezpośrednie,
jak i pośrednie, przy czym w przypadku zastosowania takiej stawki w
projekcie, koszty pośrednie w ramach projektu są niekwalifikowalne (TYP
II).
Sprostowanie:
Zdanie : „Należy zauważyć, że stawki jednostkowe na szkolenia językowe
obowiązujące w konkursie z Poddziałania 10.3.4 zostały wskazane w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze edukacji na lata 2014-2020.” zostało wpisane omyłkowo.
Kursy językowe, ogólne i specjalistyczne, mogą być realizowane
wyłącznie w ramach Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji
kluczowych wśród osób dorosłych RPO WM 2014-2020 – zgodnie z
zamieszczonymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi naboru dla
Poddziałania 10.3.4 z dnia 23.10.2015 r. (odpowiedź na pytanie nr 5).

Podobne dokumenty