Layout 1 (Page 1)

Komentarze

Transkrypt

Layout 1 (Page 1)
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
dla wszystkich Działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w województwie dolnośląskim
informuje, iż z dniem 31 grudnia 2008 roku zamyka wszystkie poniższe konkursy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Konkurs otwarty nr I/6.1.1/08 w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Konkurs otwarty nr I/6.1.2/08 w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”
Konkurs otwarty nr I/6.2/08 w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Konkurs otwarty nr II/6.3/08 w ramach Działania 6.3
„Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”
Konkurs otwarty nr I/7.2.1/08 w ramach Poddziałania 7.2.1
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Konkurs otwarty nr I/7.2.2/08 w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”
Konkurs otwarty nr II/7.3/08 w ramach Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
Konkurs otwarty nr I/8.1.1/08 w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
Konkurs otwarty nr I/8.1.2/08 w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Konkurs otwarty nr I/8.2.1/08 i II/8.2.1/08 w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”
Konkurs otwarty nr II/9.1.1/08 w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”
Konkurs otwarty nr II/9.1.2/08 w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Konkurs otwarty nr II/9.2/08 w ramach Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
Konkurs otwarty nr II/9.3/08 w ramach Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”
Konkurs otwarty nr II/9.4/08 w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
Konkurs otwarty nr II/9.5/08 w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
Uzasadnienie:
Zamknięcie konkursów wynika z zapisów zawartych w poszczególnych Dokumentacjach konkursowych opracowanych na podstawie Planów
Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących dla poszczególnych priorytetów komponentu regionalnego.
000220261/12/QMK
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl
oraz w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu – Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071 782 92 00, wew. 202 i 204
bezpłatna infolinia 0 800 700 337 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty