Obiekt : Budynki mieszkalne

Komentarze

Transkrypt

Obiekt : Budynki mieszkalne
Przyłącz elektroenergetyczny wraz z wewnętrzną linią zasilającą
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
TEMAT
LOKALIZACJA
INWESTOR
FUNKCJA
PROJEKTANT
PROJEKT PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO WRAZ
Z WEWNETRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ
Projekt przyłącza elektroenergetycznego wraz z wewnętrzną linią zasilającą szafkę
zasilającą pompy ciepła przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tadeusza Kościuszki 4
w Mielcu
ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Mielcu
działka nr 1946, obręb 0001 Stare Miasto
Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
IMIĘ I NAZWISKO
mgr inż. Mariusz Majcherczyk
NR UPR.
DATA
upr. bud. do proj.
nr ewid. 329/2000
MOIIB nr ewid.
MAP/IE/4946/01
06.2016
Spis zawartości:
Strona tytułowa
I Załączniki:
1. Warunki przyłączenia nr RE02/RP/P/2016/5/213/1260/2016 z dnia 14.06.2016 r.
2. Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do MOIIB projektanta
3. Schemat ideowy sieci zasilanej ze stacji MIELEC 46 (udostępniony przez PGE Dystrybucja S.A.)
II Część opisowa i obliczenia
IV Informacja dotycząca BIOZ
V Oświadczenie projektanta
VI Rysunki:
Rys. nr 01 Schemat ideowy zasilania projektowanych pomp ciepła
Rys. nr 02 Rzut parteru – zasilanie projektowanych pomp ciepła
Rys. nr 03 Projekt zagospodarowania terenu (mapa 1:500)
PIECZĘĆ
I PODPIS
str. nr 1
str. nr 2-3
str. nr 4
str. nr 5
str. nr 6-9
str. nr 10-11
str. nr 12
str. nr 13
str. nr 14
str. nr 15
1
Przyłącz elektroenergetyczny wraz z wewnętrzną linią zasilającą
II Część opisowa i obliczenia
1. Wstęp
Tematem niniejszego opracowania jest przyłącz elektroenergetyczny nn 400/230V AC wraz z
wewnętrzną linią zasilającą dla możliwości zasilenia pomp ciepła zlokalizowanych przy Szkole
Podstawowej nr 2 przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Mielcu. Przebieg przyłącza wraz z wewnętrzną linią
zasilającą przebiega w całości po działce nr 1946, obręb 0001 Stare Miasto.
2. Dane wyjściowe
Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią:
1. Warunki przyłączenia nr RE02/RP/P/2016/5/213/1260/2016 z dnia 14.06.2016 r.,
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500,
3. Inwentaryzacja stanu istniejącego,
4. Aktualne przepisy, normy i katalogi.
3. Zasilanie
Projektowany przyłącz kablowy zostanie wykonany z istniejącego złącza kablowego 4488/11,
zlokalizowanego na dz. nr 1946 przy ul. Kościuszki. Linia zasilająca jest ze stacji transformatorowej
MIELEC 46. Układ pracy sieci zasilającej 0,4kV – TN-C.
Zgodnie z warunkami przyłącza obok istniejącego złącza kablowego 4488/11 zostanie zabudowany
zestaw złączowo pomiarowy z układem półpośrednim.
4. Stacja transformatorowa
Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. istniejąca stacja
transformatorowa MIELEC 46 nie wymaga modernizacji. Przedmiotowa inwestycja zostanie zasilona z
pola nr 10.
5. Istniejące złącze kablowe
Dla możliwości wykonania przyłącza dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami
przyłączeniowymi RE02/RP/P/2016/5/213/1260/2016 z dnia 14.06.2016 r istniejące złącze kablowe nr
4488/11 zlokalizowane na działce 1946 przy ul. Kościuszki należy dostosować do nowych warunków
pracy. W tym celu w w/w złączu kablowym należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy typy RBK00,
który umożliwi nam wyprowadzenie kabla zasilającego projektowane złącze kablowo pomiarowe.
6. Przyłącz kablowy
Przyłącz kablowy od istniejącego złącza kablowego 4488/11 do nowoprojektowanego złącza kablowo
pomiarowego należy wykonać kablem typu YKY 4x95mm2. W/w kabel należy zabezpieczyć
w istniejącym złączu wkładkami bezpiecznikowymi o wartości 160A.
7. Projektowane złącze kablowo-pomiarowe
Zgodnie z warunkami przyłączenia złączę kablowo-pomiarowe składał się będzie z części kablowej –
złącze ZK oraz szafki pomiarowej SP zawierającej układ pomiarowy.
Schemat i wyposażenie złącza przedstawia rysunek nr 01.
Złącze kablowo-pomiarowe projektuje się z tworzywa termoutwardzalnego, z samogasnącego poliestru
(wzmocnionego włóknem szklanym) formowanego pod ciśnieniem na gorąco, odpornego na uderzenia
mechaniczne i wysoką temperaturę, promieniowanie UV, oraz czynniki atmosferyczne, posiadających
znak bezpieczeństwa „CE”, IP44, jako wolnostojące tak, aby jego dolna krawędź znajdowała się na
wysokość 0,3-0,5m od poziomu terenu.
SP winna być tak zabudowana aby liczydło licznika znajdowało się na wysokości 0,8 – 180cm.
Obudowa zestawu winna mieć konstrukcję modułową umożliwiającą wymianę uszkodzonych
elementów. Obudowa winna być wykonana w klasie izolacji II. Stopień odporności obudowy na
6
Przyłącz elektroenergetyczny wraz z wewnętrzną linią zasilającą
uderzenia mechaniczne - co najmniej IK09 (10J). Wymiary: wys. 840mm, szer. 530+400mm(złącze
kablowe + szafka pomiarowa). Złącze należy ustawić na odpowiednim fundamencie.
Na złączu umieścić tabliczkę ostrzegawczą oraz tabliczkę z numerem złącza zgodnie ze standaryzacją
firmy PGE. Numer złącza uzgodnić z Rejonem Energetycznym.
Zamknięcie złącza powinno być przystosowane do systemu Master Key.
8. Pomiar energii
Energia pobierana przez odbiorniki elektryczne budynku mierzona będzie w układzie półpośrednim przy
pomocy licznika 3-fazowego. Licznik zlokalizowany będzie w skrzyni pomiarowej SP, obok złącza
kablowego 4488/11 - zgodnie z warunkami przyłączenia.
9. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Jako ochronę przed porażeniem elektrycznym przyjmuje się szybkie wyłączenie zasilania w linii
pracującej w układzie TN-C.
Wszystkie części metalowe urządzeń będące w zasięgu dotyku a mogące się znaleźć pod napięciem
należy przyłączyć do przewodu ochronno-neutralnego. Przewód ochronno-neutralny winien być koloru
niebieskiego.
W projektowanym ZZP ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim zapewniona jest przez
zastosowanie zestawu w obudowie izolacyjnej o II klasie ochronności.
10. Wewnętrzna linia zasilająca
Od złącza kablowo-pomiarowego należy wyprowadzić kabel zalicznikowy typu YKY 4x50mm2
zasilający projektowaną rozdzielnię „RP”, z której bezpośrednio zostaną zasilone projektowane pompy
ciepła. Kabel zasilający zostanie zabezpieczony w zestawie złączowo pomiarowym wkładką
bezpiecznikową o wartości 100A. Projektowany kabel zasilający należy prowadzić zgodnie z częścią
rysunkową.
11. Ułożenie kabla w ziemi (wewnętrznej linii zasilającej)
Głębokość ułożenia proj. kabli w ziemi wynosi 0,7m, przy głębokości rowu kablowego 0,8m. Kable
należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości 10cm. Na kablu po jego falistym ułożeniu, należy
założyć oznaczniki w odstępach 10m oraz przy przepustach kablowych, po czym przysypać 10cm
warstwą piasku a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15cm. Na tej warstwie należy ułożyć
folię ochronną z tworzywa sztucznego o grubości co najmniej 0,5mm i trwałym kolorze niebieskiego.
Szerokość folii powinna być taka, aby jej krawędzie wystawały, co najmniej 50mm poza zewnętrzną
krawędź ułożonego kabla. Rów kablowy ponad folią należy przysypać rodzimym gruntem
doprowadzając jego powierzchnię do stanu pierwotnego. Każdą z nasypanych warstw należy ubijać.
Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na trasie kabla.
12. Skrzyżowania i zbliżenia kabla
Zgodnie z mapą 1:500 na trasie projektowanego przyłącza kablowego (kabel YKY 4x50 mm2)
występuje skrzyżowanie z ciepłociągiem.
Kabel w miejsc skrzyżowania zabezpieczyć rurą ochronną AROT DVK 110 długości 1m.
13. Wyłącznik główny p.poż do zasilania pomp ciepła
Główny wyłącznik p.poż dla projektowanej instalacji zostanie zabudowany w rozdzielni „RP”. Jako
wyłącznik należy zastosować typowy trójbiegunowy wyłącznik mocy np. HHA160A wyposażony
w wyzwalacz wzrostowy, który umożliwi zdalne wyłącznie wyłącznika za pomocą przycisków
zainstalowanych na budynku. Projektuje się dwa zdalne przyciski dla w/w wyłącznika głównego. Jeden
należy zabudować „P1” przy wejściu do pomieszczenia kotłowni natomiast drugi przy głównym wejściu
do budynku szkoły „P2”. Lokalizacja wyłączników została przedstawiona w części rysunkowej. Przycisk
oznaczony na rzucie jako „P2” należy wyraźnie opisać że jest to wyłącznik p.poż dla zasilania pomp
ciepła.
7
Przyłącz elektroenergetyczny wraz z wewnętrzną linią zasilającą
14. Rozdzielnia zasilająca pompy „RP”
Rozdzielnię należy wykonać jako typowa rozdzielnicę montowaną na fundamencie prefabrykowanym
o stopniu IP44 wyposażoną w zamek patentowy. Lokalizacja szafki została przedstawiona w części
rysunkowej.
15. Kable zasilające pompy ciepła
W celu zasilenia pomp ciepła należy od projektowanej rozdzielni „RP” ułożyć dwa kable typu YKY
5x10mm2 zgodnie z częścią rysunkową. Projektowane kable należy zabezpieczyć w rozdzielni
bezpiecznikami o wartości 3x 50A. W/w kable należy prowadzić w rurze osłonowej np. DVK 75 na całej
ich długości.
16. Zasilanie szafki automatyki
Dla możliwości zasilenia szafki automatyki należy z projektowanej rozdzielni „RP” wyprowadzić przewód
zasilający typu YDY 3x4mm2 w rurze osłonowej RKGL 20 i wprowadzić go do szafki sterującej
technologią kotłowni, która zostanie zabudowana w pomieszczeniu kotłowni.
17. Uwagi końcowe
Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji należy wykonać pomiar izolacji, oporność uziemienia
roboczego oraz pętli zwarciowej.
Z czynności tych wystawić protokół podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania
tego typu prac. Załomy linii kablowej wykonać o promieniu krzywizny większym od 20 średnic
zewnętrznych kabla. Wykop zabezpieczyć przy pomocy taśmy kolorowej, zaś nad przejściami dla
pieszych ustawić kładki z barierkami ochronnymi. Prace wykonać zgodnie z PN, przepisami Prawa
Energetycznego oraz przy zachowaniu przepisów BHP.
Przed zasypaniem należy dokonać odbioru kabla przez przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. oraz
geodetę.
13. Obliczenia techniczne
13.1 Dobór kabla i przewodów
Zgodnie z warunkami przyłączenia nr RE02/RP/P/2016/5/213/1260/2016 z dnia 14.06.2016 – przydział
mocy wynosi P=60 kW
60000
IB =
= 91,2A
1,73 x 400 x0,95
Zabezpieczenia przedlicznikowe – 3x gG 100A.
Kabel YKY 4x50 mm2 1kV, dla którego: Idd=122A
IB= 100A
13.2 Sprawdzenie skuteczności zadziałania zabezpieczeń zwarciowych
Sprawdzenie pętli od stacji trafo do SP:
Dla trafo. o mocy 400 kVA
Dla YAKY 4x240 mm2, l=254m
R = 0,0351
X = 0,0392
Ia = k x IN
XT = 0,0192 ;
X = 0,08 x 0,254 = 0,02 ;
RT = 0,0051
R = 0,12 x0,254= 0,03
8
Przyłącz elektroenergetyczny wraz z wewnętrzną linią zasilającą
k = 4,9 (dla bezpiecznika z wkładką gG/gL 125A - zainstalowanego w rozdzielni nN stacji trafo, obw. nr
V))
Ia = 4,9 x 125 = 612,5 A
Z=
R 2 X 2 = 0,0526
230
IŻ =
= 2300A
2 x0,0526
Warunek skuteczności ochrony zwarciowej:
Ia < I ż
612,5A < 2300A
Ochrona będzie spełniona
9
Przyłącz elektroenergetyczny wraz z wewnętrzną linią zasilającą
III Informacja dotycząca BIOZ
INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
TEMAT
LOKALIZACJA
INWESTOR
FUNKCJA
OPRACOWAŁ
PROJEKT PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO WRAZ
Z WEWNETRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ
Projekt przyłącza elektroenergetycznego wraz z wewnętrzną linią zasilającą szafkę
zasilającą pompy ciepła przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tadeusza Kościuszki 4
w Mielcu
ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Mielcu
działka nr 1946, obręb 0001 Stare Miasto
Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
IMIĘ I NAZWISKO
mgr inż. Mariusz Majcherczyk
NR UPR.
DATA
upr. bud. do proj.
nr ewid. 329/2000
MOIIB nr ewid.
MAP/IE/4946/01
06.2016
PIECZĘĆ
I PODPIS
10
Przyłącz elektroenergetyczny wraz z wewnętrzną linią zasilającą
Zakres robót:
Zakres robót obejmuje budowę przyłącza elektroenergetycznego od istniejącego złącza kablowego do
projektowanego złącza kablowo pomiarowego wraz z wewnętrzna linią zasilającą projektowanych pomp ciepła.
Całość inwestycji zlokalizowana jest na działce nr 1946 obręb 0001 Stare Miasto przy ul. Kościuszki 4 w Mielcu.
Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- Prace związane wykonaniem wykopów rowu kablowego,
- Prace związane z wykonaniem pomiarów nowego przyłącza ,
- Prace związane z podaniem napięcia na projektowane przyłącze,
- Prace przy urządzeniach PGE Dystrybucja S.A.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:
- Niebezpieczeństwo upadku przy wykonywaniu wykopów do rowu kablowego w trakcie w/w prac.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w trakcie w/w prac.
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:
- Szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- Zasady postępowania w przypadku zagrożenia,
- Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom:
1. Całość robót wykonać zgodnie z PNE i przepisami Prawa Energetycznego oraz BHP,
2. Wszystkie prace montażowe można wykonywać po wyłączeniu napięcia,
3. Prace łączeniowe przy urządzeniach będących pod napięciem winna wykonywać osoba posiadająca
odpowiednie uprawnienia SEP, zachowując przepisy w tym zakresie (Prawa Energetycznego –
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych”, oraz Zasad Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce),
4. Prace na wysokości mogą wykonywać osoby posiadające badania zezwalające na pracę wysokościową.
Przy wykonywaniu powyższych prac należy przestrzegać przepisów bhp oraz zasad bezpiecznej pracy na
wysokości. Prace powyższe winny być zabezpieczone zgodnie z przepisami w tym zakresie,
5. Przy wykonywaniu wykopów, miejsce wykopy należy zabezpieczyć przy pomocy taśmy kolorowej,
6. Przed oddaniem projektowanego przyłącza do eksploatacji należy wykonać komplet pomiar, powyższe
prace winna wykonać osoba posiadająca uprawnienia do przeprowadzania pomiarów,
7. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawcę.
8. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków
powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości,
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Uwaga: w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu
usunięcia tego zagrożenia.
11
Przyłącz elektroenergetyczny wraz z wewnętrzną linią zasilającą
IV Oświadczenie projektanta
mgr inż. Mariusz Majcherczyk
Kraków 06.2016 r.
ul. Reja 11/68, 31-216 Kraków
upr. bud. do proj. nr ewid. 329/2000
i kier. rob. bud. nr ewid. NBUA-7342/26/97
MOIIB nr ewid. MAP/IE/4946/01
OŚWIADCZENIE
projektanta o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oświadczam, że:
Temat: Projekt przyłącza elektroenergetycznego wraz z wewnętrzną linią zasilającą szafkę zasilającą pompy
ciepła przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Mielcu
Lokalizacja: ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Mielcu, działka nr 1946, obręb 0001 Stare Miasto
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Świadom odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.
VI Część rysunkowa:
12