Podwórkowa Gwiazdka (PDF 710kB)

Komentarze

Transkrypt

Podwórkowa Gwiazdka (PDF 710kB)
J a k
z o r g a n i z o w a ć
P o d w ó r k o w ą
w
s w o i m
P o z n a j
s ą s i e d z t w i e ?
n a j w a ż n i e j s z e
w s k a z ó w k i ,
s i ę
z
j a k
d o w i e d z
S p o t k a n i e
ś w i ę t o w a ć
s ą s i a d a m i
j a k
G w i a z d k ę
z r o b i l i
i
z o b a c z
t o
i n f o r m a c y j n e
i n n i !
9 / 1 1 / 2 0 1 5
Gość
Z n a j o m i
Jolanta
z n a j o m y c h
Zientek-Varga
u l .
z
1 8 : 3 0
specjalny:
sąsiedztwa
na
ul.
W i l c z a
5 8 A
Hieronima
www.inicjatywysasiedzkie.pl
www.podworkowagwiazdka.blogspot.com

Podobne dokumenty