REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 1

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ 1
REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
1.Organizatorem konkursu jest: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
2.Konkurs przeznaczony jest dla: klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy
Grodzisk Wielkopolski
3.Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów
- rozwijanie wrażliwości estetycznej
- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań
twórczych
- powrót do tradycji wykonywania karetek Wielkanocnych
- umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji
tradycji Wielkanocnych,
4.Zadanie konkursowe przygotowanie kartki wielkanocnej dowolną techniką, o
dowolnej wielkości i kształcie,
możliwość zastosowania: farb, kredek, plasteliny, techniki mieszane
preferowane użycie materiałów naturalnych np. sznurek, suszone
owoce, papier, różnego rodzaju ziarna, bibuła itp.
5.Termin i miejsca przeprowadzenia konkursu:
termin składania prac: do 07 kwietnia 2014 roku,
prace należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim. Ogłoszenie wyników
nastąpi w dniu 13 kwietnia 2014 roku na spotkaniu pod nazwą „ Wielkanoc w Gminie Grodzisk
Wielkopolski”. Tego samego dnia odbędzie się oficjalne wręczenie nagród i wyróżnień.
Przed dostarczeniem prac do tutejszego Urzędu Miejskiego należy przeprowadzić wewnętrzny
wybór najlepszych prac i dostarczyć je w ilości maksymalnie 35 prac w tej kategorii.
Wszystkie dostarczone prace należy w szkole spisać z imienia i nazwiska oraz klasy ucznia
biorącego udział w konkursie.
6.Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze (drukowanymi literami):
imię i nazwisko autora pracy: ..................................................................
nazwa szkoły i klasa: ................................................................................
7.Zasady udziału w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie kl. I-III Szkół Podstawowych z terenu
Gminy Grodzisk Wielkopolski, z zachowaniem limitu prac.
8.Ocena prac :
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny kartki wielkanocnej i przyzna
nagrody oraz wyróżnienia. Prace zostaną ocenione w zakresie:
a) zgodności z tematem
b) walorów estetycznych
b) pomysłowości i oryginalności formy
c) estetyki wykonania
e) użycia materiałów naturalnych
9.Przebieg konkursu:
- złożone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego
- Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców przyznając im I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2014 r. w Grodziskiej Hali Sportowej ul. Żwirki i
Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski na spotkaniu pod nazwą „Wielkanoc w Gminie Grodzisk
Wielkopolski”. Tego samego dnia odbędzie się oficjalne wręczenie nagród i wyróżnień.
- lista laureatów zostanie umieszczona na stronach: www.grodzisk.wlkp.pl
10.Uregulowania ogólne:
- organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów i
uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych
- zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez organizatora w związku z organizowanym konkursem
- w sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu
cywilnego